Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 233/1995 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky

Částka 63/1995
Platnost od 13.10.1995
Účinnost od 01.10.1995
Zrušeno k 01.09.1996 (227/1996 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

233

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 28. září 1995,

kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky

Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a podle § 9 odst. 4 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon (dále jen "devizový zákon"):


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví podmínky pro nákup a prodej devizových prostředků podle § 2 písm. a) při výkonu směnárenských služeb a pro některé jiné obchody s devizovými hodnotami devizovými místy a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky v české nebo v cizí měně.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto opatření se vymezují základní pojmy takto:

a) devizové prostředky jsou peněžní prostředky v cizí měně ve formě bankovek, mincí nebo šeků,

b) směnárenská činnost je nákup devizových prostředků za českou měnu ve formě bankovek, mincí nebo šeků,

c) prodej devizových prostředků je prodej cizí měny za českou měnu ve formě bankovek, mincí nebo šeků. Prodejem devizových prostředků se rozumí i zpětný nákup české měny od cizozemců,1) kteří nabyli českou měnu prodejem devizových prostředků a vlastní o tomto prodeji odpočet,

d) směnárenské služby jsou směnárenská činnost a prodej devizových prostředků,

e) jiným obchodem s devizovými prostředky je směna cizí měny za herní žetony v jiné hrací měně a směna výher v cizí hrací měně na jinou měnu při provozování sázkových her v kasinu povolených podle zvláštního zákona,2)

f) devizovým místem je:

1. banka se sídlem v tuzemsku nebo pobočka zahraniční banky (dále jen "banka"), které jsou v rozsahu povolení působit jako banka3) oprávněny provádět činnost podle písmene b) nebo d),

2. osoba, které byla udělena na základě vyjádření České národní banky koncese a vydána koncesní listina pro směnárenskou činnost podle zvláštního zákona,4)

3. osoba, které bylo vydáno povolení Ministerstva financí k provozování sázkových her v kasinu podle zvláštního zákona2) a které byla Českou národní bankou udělena devizová licence k provádění jiných obchodů s devizovými prostředky.

ČÁST DRUHÁ

DEVIZOVÁ LICENCE

§ 3

(1) Směnárenské služby nebo jiné obchody s devizovými prostředky mohou nabízet a vykonávat pouze devizová místa, a to v rozsahu stanoveném v povolení působit jako banka3) nebo v koncesní listině pro směnárenskou činnost nebo v devizové licenci k prodeji devizových prostředků nebo k jiným obchodům s devizovými prostředky.

(2) Devizovou licenci k prodeji devizových prostředků nebo k jiným obchodům s devizovými prostředky uděluje Česká národní banka právnickým osobám na základě jejich písemné žádosti.

(3) U směnárenské činnosti nahrazuje devizovou licenci vyjádření České národní banky k žádosti o udělení koncese ke směnárenské činnosti podle zvláštního zákona.4) Česká národní banka před vyjádřením k udělení koncese pro směnárenskou činnost podle zvláštního zákona4) posoudí vhodnost provozovny, směnárenského automatu a zajištění výkonu směnárenské činnosti na potřebné odborné úrovni.

§ 4

Žádost o devizovou licenci k prodeji devizových prostředků

(1) Žádost o udělení devizové licence k prodeji devizových prostředků za českou měnu musí obsahovat tyto náležitosti:

a) obchodní jméno právnické osoby, její sídlo, IČO,

b) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,

c) odůvodnění žádosti,

d) adresy provozoven, kde provádí směnárenskou činnost a kde hodlá vykonávat také prodej devizových prostředků, a umístění směnárenských automatů,

e) výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců, nebo jeho ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje,

f) ověřenou kopii platné koncesní listiny k provádění směnárenské činnosti,

g) údaje o nákupu devizových prostředků vyjádřené v české měně za poslední tři měsíce do podání žádosti, popřípadě i údaje o průměrném nákupu za posledních dvanáct měsíců.

(2) Žadatelé prokazují na výzvu České národní banky svými účetními doklady řádné provádění směnárenské činnosti v době předcházející podání žádosti o devizovou licenci k prodeji devizových prostředků.

§ 5

Žádost o devizovou licenci k jiným obchodům s devizovými prostředky

Žádost tuzemce o udělení devizové licence k jiným obchodům s devizovými prostředky musí obsahovat tyto náležitosti:

a) obchodní jméno právnické osoby, její sídlo, IČO,

b) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,

c) odůvodnění žádosti,

d) adresy provozoven, kde provádí činnost a kde hodlá vykonávat také jiné obchody s devizovými prostředky,

e) výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců, nebo jeho ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje,

f) ověřenou kopii povolení k provozování sázkových her v kasinu vydaného podle zvláštního zákona.2)

§ 6

(1) Žádosti o udělení devizové licence k prodeji devizových prostředků podle § 4 se předkládají pobočce České národní banky místně příslušné podle sídla právnické osoby.

(2) Žádost o udělení devizové licence k jiným obchodům s devizovými prostředky podle § 5 se předkládá ústředí České národní banky v Praze.

§ 7

(1) Devizová místa podle § 2 písm. f) bodu 2 jsou povinna bez odkladu oznámit pobočce České národní banky, která vydala devizovou licenci k prodeji devizových prostředků, všechny změny údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci podle § 4 a změny dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti této žádosti.

(2) Pobočka České národní banky posoudí skutečnosti oznámené podle odstavce 1 a rozhodne o případné změně, pozastavení nebo zrušení devizové licence.

§ 8

(1) Devizová místa podle § 2 písm. f) bodu 3 jsou povinna bez odkladu oznámit ústředí České národní banky všechny změny údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci k jiným obchodům s devizovými prostředky podle § 5 a změny dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti této žádosti.

(2) Česká národní banka posoudí skutečnosti oznámené podle odstavce 1 a rozhodne o případné změně, pozastavení nebo zrušení devizové licence.

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ SMĚNÁRENSKÝCH SLUŽEB DEVIZOVÝMI MÍSTY

§ 9

(1) Směnárenské služby je možno vykonávat pouze v provozních prostorách bank (dále jen "směnárenské pracoviště") nebo směnárenských automatech nebo v provozovnách devizových míst podle § 2 písm. f) bodu 2, uvedených v koncesní listině ke směnárenské činnosti nebo v devizové licenci k prodeji devizových prostředků.

(2) Pokud devizové místo podle § 2 písm. f) bodu 2 předpokládá vykonávání směnárenských služeb i v dalších než do té doby povolených provozovnách nebo směnárenských automatech, je povinno předem požádat místně příslušnou pobočku České národní banky o jejich posouzení za účelem rozšíření koncesní listiny ke směnárenské činnosti a nebo změny devizové licence k prodeji devizových prostředků.

§ 10

(1) Každé směnárenské pracoviště banky musí být označeno tak, aby bylo zřejmé, že poskytuje směnárenské služby. Směnárenské pracoviště zřízené v daném místě jako jediné pracoviště banky musí být označeno obchodním jménem této banky.

(2) Provozovna devizového místa podle § 2 písm. f) bodu 2, které vykonává směnárenské služby, musí být označena obchodním jménem, ve kterém nesmí být použito slovo "banka" nebo "spořitelna", jeho překlady nebo slova, v jejichž základu se tato slova vyskytují.5) Provozovna musí být označena slovem "směnárna" a popřípadě i překlady tohoto slova.

(3) Na směnárenském automatu musí být uvedeno obchodní jméno, sídlo nebo adresa devizového místa, které tento automat provozuje na základě povolení působit jako banka nebo koncesní listiny ke směnárenské činnosti.

§ 11

(1) Směnárenské pracoviště nebo provozovna devizového místa musí na všech dokladech souvisejících s prováděním směnárenských služeb uvádět všechny své identifikační znaky. Identifikačními znaky jsou:

a) pokladní razítko nebo razítko podnikatele, obsahující obchodní název,

b) podpis nebo šifra oprávněného pracovníka podle podpisových vzorů,

c) identifikační číslo.6)

(2) Podpisovými vzory jsou doklady obsahující jména, podpisy a šifry pracovníků, kteří jsou oprávněni provádět směnárenské služby. Podpisové vzory musí být schváleny a potvrzeny odpovědnou osobou podle § 12 a musí být vždy k dispozici v místě poskytování směnárenských služeb České národní bance.

§ 12

Za řádný provoz a dodržování předpisů, které souvisejí s prováděním směnárenských služeb, odpovídá:

a) osoba, které je vymezena odpovědnost za tuto oblast vnitřním předpisem banky,

b) ustanovený odpovědný zástupce,7) je-li podnikatelem právnická osoba,

c) podnikatel fyzická osoba nebo jím ustanovený odpovědný zástupce.7)

§ 13

Při provádění směnárenských služeb jsou povinně užívány:

a) tiskopisy:

1. odpočet o nákupu nebo prodeji devizových prostředků (dále jen "odpočet"),

2. valutová kniha nebo valutový deník, které obsahují zápisy v rozsahu minimálně: datum, číslo odpočtu, označení devizových prostředků kódem ISO, množství nakoupených nebo prodaných devizových prostředků v členění podle jednotlivých měn. Zapsán musí být každý jednotlivý odpočet v souvislé nepřerušené číselné řadě,

3. sběrný účetní doklad - soupis valut a šeků při odprodeji devizových prostředků za českou měnu tuzemské bance nebo při vkladu devizových prostředků na svůj podnikatelský devizový účet vedený u tuzemské banky podle § 24.

Namísto užívání tiskopisů lze vyhotovovat doklady - sestavy zpracované prostředky výpočetní techniky, které musí obsahovat stejné náležitosti jako tiskopisy a nelze je dodatečnými zásahy měnit;

b) kartotéka platidel, která obsahuje vyobrazení a popis platných bankovek a mincí české i cizí měny v minimálním rozsahu platidel obchodovaných ve směnárně, informace o vydání a platnosti těchto platidel, o jejich prekluzi v případě ukončení platnosti a popis, popřípadě vyobrazení jejich známých padělků.

§ 14

Nákup nebo prodej devizových prostředků provádějí devizová místa na základě dohodnutého nákupního nebo prodejního kurzu.

§ 15

Za poskytnuté směnárenské služby může být účtována cena8) pouze v českých korunách, která je stanovena fixní sazbou nebo v procentech z kurzovní hodnoty, přičemž může být stanovena minimální a maximální výše této ceny. Cena služby musí být vyjádřena číselnou formou.

§ 16

Ceny účtované za poskytnuté směnárenské služby musí být uveřejněny spolu s kurzy jednotnou formou a na jednom místě, aby klient byl jednoznačně a zřetelně informován o jejich výši před uskutečněním směnárenské služby.

§ 17

(1) O nákupu nebo prodeji devizových prostředků je vyhotoven odpočet, který musí být vždy označen pořadovým číslem a který musí obsahovat tyto údaje:

a) v případě nákupu bankovek a mincí:

1. označení nakupované měny kódem ISO, její množství, nákupní kurz,

2. kurzovní hodnotu,

3. cenu služby,

4. částku k výplatě v Kč,

5. identifikační znaky provozovny, podpis pracovníka, který odpočet vydal, podle podpisového vzoru, datum a místo vystavení, nebo obchodní název provozovatele směnárenského automatu, číslo transakce, datum a místo provedení transakce;

b) v případě prodeje bankovek a mincí:

1. označení prodávané měny kódem ISO, její množství, prodejní kurz,

2. kurzovní hodnotu,

3. cenu služby,

4. částku k příjmu v Kč,

5. identifikační znaky provozovny, podpis pracovníka, který odpočet vydal, podle podpisového vzoru, datum a místo vystavení,

6. v případě prodeje devizových prostředků nad protihodnotu 5 000 Kč na odpočtu vždy jméno a příjmení klienta, číslo jeho cestovního pasu a zemi vystavení, nebo jméno a příjmení klienta, druh průkazu totožnosti, jeho číslo a zemi vystavení, pokud nebyl předložen cestovní pas.

Pokud klient nepředloží cestovní pas nebo jiný průkaz jeho totožnosti, prodej devizových prostředků se může uskutečnit nejvýše do 5 000 Kč kurzovní hodnoty.

Cizozemec při zpětném nákupu nespotřebované české měny za cizí měnu, přesahující částku 5 000 Kč, musí devizovému místu předložit i nákupní odpočet;

c) v případě nákupu nebo prodeje šeků:

1. jméno a příjmení klienta, číslo jeho cestovního pasu a zemi jeho vystavení nebo jméno a příjmení klienta, druh průkazu jeho totožnosti, jeho číslo a zemi vystavení, pokud nebyl předložen cestovní pas,

2. označení nakupované nebo prodávané měny kódem ISO, její množství, nákupní nebo prodejní kurz,

3. kurzovní hodnota,

4. cena služby,

5. částku k výplatě nebo k příjmu v Kč,

6. jméno majitele šeku,

7. čísla šeků,

8. název šekovníka uvedený na šeku (tj. banky, která proplácí šek),

9. identifikační znaky provozovny, datum a místo vystavení, podpis pracovníka, který odpočet vydal, podle podpisového vzoru.

(2) Na nákupním odpočtu musí být uvedeno poučení, že nelze provést zpětný nákup devizových prostředků za nespotřebovanou českou měnu [§ 2 písm. c)] přesahující 5 000 Kč v případě, jestliže klient při zpětném nákupu nepředloží nákupní odpočet.

§ 18

(1) Odpočet se vyhotovuje vždy dvojmo. Jedno vyhotovení odpočtu zůstává vždy v evidenci směnárenského pracoviště, provozovny nebo v směnárenském automatu, druhé obdrží klient. V případě ručního zpracování zůstává v evidenci originál odpočtu.9)

(2) Při provádění storna je odpočet označen na originálu i kopii slovem "storno", dále jsou uvedeny identifikační znaky, datum a místo vystavení. Odpočet je zařazen mezi ostatní odpočty seřazené v číselné řadě.

(3) Zpětný nákup české měny lze provést i na základě stvrzenky z bankomatu, pokud cizozemec současně předloží platební kartu, jejíž číslo je shodné s číslem platební karty uvedeným na stvrzence. Při provádění zpětného nákupu české měny od cizozemců na základě předložení nákupního odpočtu nebo stvrzenky z bankomatu je devizové místo povinno tento doklad evidovat a archivovat (§ 20).

§ 19

Tiskopisy podle § 13 písm. a) musí být vedeny za každé směnárenské pracoviště nebo provozovnu samostatně. Zápisy ve valutových knihách nebo valutových denících musí obsahovat údaje poskytující denní přehled o veškerých nakoupených nebo prodaných devizových prostředcích. Údaje musí být v souladu s údaji uvedenými na vystavených odpočtech. Vyčíslení souhrnných částek jednotlivých druhů nakoupených nebo prodaných devizových prostředků a vykazování zůstatku devizových prostředků v pokladně - uzávěrka musí být prováděna denně.

§ 20

Tiskopisy podle § 13 písm. a) používané při směnárenských službách jsou účetními doklady podle zvláštního zákona.10) Veškeré údaje na tiskopisech včetně jejich oprav musí být zaznamenány úplně, průkazně a správně11) a nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti účetnictví, popřípadě k jeho zkreslování.12) Tyto doklady musí být archivovány po dobu pěti let následujících po roce, k němuž se vztahují, z toho dva roky v provozovně devizového místa. Skartace dokladů může být provedena až po uplynutí této doby.

§ 21

(1) Devizové místo podle § 2 písm. f) bodů 1 a 2 vykazuje České národní bance množství devizových prostředků nakoupených, prodaných a odvedených (§ 24) ve vykazovaném čtvrtletí a pokladní hotovost devizových prostředků k poslednímu dni vykazovaného čtvrtletí, a to za všechna směnárenská pracoviště, provozovny a směnárenské automaty souhrnně.

(2) Údaje podle odstavce 1 vykáže devizové místo ve dvojím vyhotovení na formuláři uvedeném v příloze tohoto opatření. Vyplněné formuláře devizové místo zasílá místně příslušné pobočce České národní banky, nejpozději do pěti dnů po ukončení vykazovaného čtvrtletí. Pobočka České národní banky potvrdí příjem formulářů a jeden potvrzený formulář vrátí devizovému místu.

ČÁST ČTVRTÁ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ JINÝCH OBCHODŮ S DEVIZOVÝMI PROSTŘEDKY

§ 22

Jiné obchody s devizovými prostředky provádějí devizová místa podle § 2 písm. f) bodu 3, kterým byla udělena devizová licence podle § 5, oficiálním směnným kurzem devizového trhu, vyhlašovaným Českou národní bankou pro den, ve kterém se provádí tento obchod. Za tuto službu nemůže devizové místo účtovat cenu. Platný kurzovní lístek České národní banky musí být umístěn na takovém místě, aby byl klient jednoznačně a zřetelně informován o výši kurzu ještě před uskutečněním obchodu.

§ 23

(1) O provedených obchodech s devizovými prostředky se vede samostatná evidence, kterou předloží devizové místo kdykoliv na požádání České národní bance.

(2) O provedení každého obchodu musí být vystaven devizovým místem doklad, který musí být vždy označen pořadovým číslem a který musí obsahovat tyto údaje:

a) označení nakupované měny kódem ISO, její množství, kurz,

b) kurzovní hodnotu, tj. částku k výplatě,

c) identifikační znaky devizového místa, datum a místo vystavení, podpis pracovníka, který doklad vydal, podle podpisového vzoru.

(3) Jedno vyhotovení dokladu zůstává vždy v evidenci devizového místa, druhé obdrží klient. V případě ručního zpracování zůstává v evidenci originál dokladu.9)

(4) Při provádění storna je doklad označen na originálu i kopii slovem "storno", dále jsou uvedeny identifikační znaky, datum a místo vystavení. Doklad je zařazen mezi ostatní odpočty seřazené v číselné řadě.

(5) Veškeré údaje na tiskopisech a dokladech včetně jejich oprav musí být zaznamenány úplně, průkazně a správně11) a nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti účetnictví, popřípadě k jeho zkreslování.12)

ČÁST PÁTÁ

ODVODY DEVIZOVÝCH PROSTŘEDKŮ

§ 24

Devizová místa podle § 2 písm. f) bodů 2 a 3 mohou nakoupené devizové prostředky odprodat za českou měnu tuzemské bance nebo je mohou uložit na svůj podnikatelský devizový účet vedený u tuzemské banky (dále jen "odvod"). Banka vystaví pro devizové místo doklad o uskutečněném odvodu.

§ 25

Při každém odvodu devizových prostředků tuzemské bance podle § 24 musí být vypracován sběrný účetní doklad, který obsahuje souhrnné částky jednotlivých druhů devizových prostředků a časové období, ve kterém byly devizové prostředky nakoupeny.

§ 26

Devizová místa provádějí průběžně zápisy o uskutečněných odvodech nakoupených devizových prostředků do valutové knihy nebo valutového deníku nebo do jim odpovídajících dokladů - sestav zpracovaných prostředky výpočetní techniky. Zápisy o odvodech musí souhlasit s údaji na sběrném účetním dokladu a dokladu, který vystavila banka podle § 24.

ČÁST ŠESTÁ

§ 27

Postup devizových míst pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými bankovkami a mincemi

(1) Za pravost nakoupených bankovek a mincí odpovídá devizové místo. Jestliže má devizové místo podezření, že předložené bankovky nebo mince jsou padělané nebo pozměněné, postupuje podle zvláštních předpisů,13) a to bez ohledu na to, zda je devizové místo fyzickou nebo právnickou osobou.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 je vyhotovena potvrzenka nejméně ve čtyřech průpisech určených pro

a) předložitele,

b) ústředí České národní banky,

c) policii,

d) směnárenské pracoviště nebo provozovnu devizového místa, které padělek zadrželo.


ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 28

Při porušení nebo nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením se postupuje podle zvláštního zákona.14)

§ 29

Devizová místa podle § 2 písm f) bodů 2 a 3, která vykonávají prodej devizových prostředků, zpětný nákup české měny nebo jiné obchody s devizovými prostředky na základě devizového povolení České národní banky podle devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou povinna nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti devizového zákona požádat Českou národní banku o udělení devizové licence, jinak devizové povolení uplynutím této doby zaniká.15)

ČÁST OSMÁ

§ 30

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti,

2. opatření České národní banky č. 21/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovanými jinými osobami než bankami,

3. opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu, ve znění opatření č. 68/1995 Sb.

§ 31

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

2) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

3) Část druhá zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 3 zákona č. 21/1992 Sb.

6) § 28 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 11 zákona č. 455/1991 Sb.

8) § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

9) § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

10) Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 117/1994 Sb.

11) § 7 zákona č. 563/1991 Sb.

12) § 35 zákona č. 563/1991 Sb.

13) § 21 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
Vyhláška České národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.

14) § 22 zákona č. 219/1995 Sb.

15) § 33 odst. 2 zákona č. 219/1995 Sb.


Příloha

Nákup a prodej devizových prostředků

Nákup a prodej devizových prostředků

Přesunout nahoru