Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 217/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí k provedení §9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/1995
Platnost od 05.10.1995
Účinnost od 05.10.1995
Zrušeno k 30.11.1998 (278/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

217

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 11. září 1995

k provedení § 9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Tvorba fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik

(1) Fondy1) pro pojišťování vývozních úvěrových rizik, které vytváří Exportní garanční a pojišťovací společnost, akciová společnost, Praha (dále jen "exportní pojišťovna"), jsou tvořeny odděleně podle zdrojů, jimiž jsou:

a) příděl ze zisku na základě rozhodnutí valné hromady,

b) dotace ze státního rozpočtu.

(2) Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. b) uplatní exportní pojišťovna vůči Ministerstvu financí při sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Tento požadavek zdůvodní rozborem stavu fondů a rezerv pro pojištění vývozních úvěrových rizik a časového rozložení rizik pojištění a výší nerozděleného zisku z minulých let.

(3) Uvolňování schválené dotace v průběhu roku probíhá zálohově na základě žádosti exportní pojišťovny dle rozhodnutí Ministerstva financí.

(4) V případě, že by v důsledku pojistného plnění došlo u exportní pojišťovny v průběhu roku k poklesu zůstatků fondů a rezerv1) pod hranici stanovenou v § 2, exportní pojišťovna požádá Ministerstvo financí o doplnění fondů podle odstavce 2.

(5) Celková výše fondů a rezerv1) nesmí na dobu delší než tři měsíce poklesnout pod částku 1,5 mld. Kč.

(6) V případě očekávaného poklesu fondů a rezerv1) pod hranici stanovenou v odstavci 5 postupuje exportní pojišťovna takto:

a) při skončení kalendářního čtvrtletí oznámí Ministerstvu financí přehled očekávaných případů pojistného plnění,

b) v den vyhotovení protokolu, který obsahuje výsledky šetření pojistné události, oznámí data a částky pojistného plnění,

c) předloží Ministerstvu financí zdůvodněný požadavek na doplnění fondů zřízených podle odstavce 1 písm. b).

(7) Ministerstvo financí převede po posouzení oprávněnosti požadavku částky požadované podle odstavce 6 písm. c) do fondu exportní pojišťovny zřízeného podle odstavce 1 písm. b).

§ 2

Poměr mezi výší rezerv a fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik a objemem pojištění vývozních úvěrových rizik, které exportní pojišťovna může poskytnout s využitím těchto rezerv a fondů

Pro zajištění bezpečného provozu exportní pojišťovna udržuje fondy a rezervy1) ve výši nejméně 15 % z objemu pojištění vývozních úvěrových rizik.2)

§ 3

Maximální výše jednotlivého vývozního úvěrového rizika

Maximální výše jednotlivého úvěrového rizika jednotlivého obchodního případu přijatého exportní pojišťovnou v rámci objemu vývozních úvěrových rizik nesmí překročit 4 mld. Kč.

§ 4

Podíl exportní pojišťovny na pojistném plnění s využitím rezerv a fondů pro pojišťování vývozních a úvěrových rizik

Podíl exportní pojišťovny na pojistném plnění plyne z použití zdrojů v tomto pořadí:

a) rezervy na pojistná plnění exportní pojišťovny3) z vývozních úvěrových rizik do jejich vyčerpání,

b) fondy tvořené podle § 1 odst. 1 písm. a) do úplného vyčerpání včetně nerozděleného zisku z minulých let,

c) fondy tvořené podle § 1 odst. 1 písm. b).

§ 5

Režim dotování ztrát z rozdílů úrokových sazeb a z rozdílů měnových kurzů u České exportní banky, akciové společnosti, Praha

(1) Ze státního rozpočtu jsou dotovány ztráty4) České exportní banky, akciové společnosti, Praha (dále jen "exportní banka"), které tvoří:

a) rozdíly mezi zúčtovanými úrokovými náklady spojenými se získáváním finančních zdrojů a zúčtovanými úrokovými výnosy spojenými s využitím těchto zdrojů,

b) rozdíly měnových kurzů vznikající při přepočtu cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění a zúčtování účetního případu při získávání a poskytování zdrojů.

(2) Ze státního rozpočtu jsou dotovány exportní bance ztráty podle odstavce 1 vzniklé z operací s finančními deriváty prováděných ke snižování a omezování budoucích možných úrokových a kurzových rizik.

(3) Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu uplatní exportní banka vůči Ministerstvu financí při sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Tento požadavek zdůvodní informací o výši závazků vyplývajících ze smluv o získávání zdrojů pro zvýhodněné financování, výši neuhrazených ztrát exportní banky z předchozích období a výši inkasovaných a neinkasovaných pohledávek, které mají splatit exportní bance dlužníci v souladu s obchodním plánem na příslušný rok.

(4) Dotace se v průběhu roku uvolňuje ve splátkách, a to maximálně do výše stanovené ve státním rozpočtu. Tyto splátky se poskytují jako čtvrtletní zálohy do 15 dnů následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí a zohledňují skutečné čerpání dotace předešlého čtvrtletí a její reálnou potřebu běžného čtvrtletí.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 3 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 1 písm. a) zákona č. 58/1995 Sb.

3) § 14 zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 52/1994 Sb., kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny.

4) § 6 odst. 4 zákona č. 58/1995 Sb.

Přesunout nahoru