Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 213/1995 Sb.Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví k provedení zákona o ochranných známkách

Částka 57/1995
Platnost od 29.09.1995
Účinnost od 01.10.1995
Zrušeno k 01.04.2004 (441/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

213

VYHLÁŠKA

Úřadu průmyslového vlastnictví

ze dne 7. září 1995

k provedení zákona o ochranných známkách

Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle § 41 odst. 1 a 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE OCHRANNÉ ZNÁMKY

Přihláška ochranné známky

(k § 4 až 6 zákona)

§ 1

(1) Přihlašovatel v přihlášce ochranné známky uvede rovněž:

a) údaj o tom, zda má být ochranná známka zapsána v běžném písmu užívaném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") nebo v jiném písmu, nebo že jde o prostorovou ochrannou známku; obsahuje-li přihlašované označení údaje v jiném než latinském písmu, uvede se přepis těchto údajů do latinského písma,

b) údaj o tom, zda se ochranná známka přihlašuje v černobílém nebo barevném provedení,

c) údaj o tom, zda je zastoupen, včetně názvu a adresy sídla zástupce, který je právnickou osobou, u fyzické osoby její jméno a příjmení a adresu trvalého pobytu, popřípadě adresu pro korespondenci.

(2) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle § 6 odst. 2 zákona, uvede v přihlášce ochranné známky datum podání přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a stát, v němž byla tato přihláška podána, a její spisovou značku; byla-li ochranná známka zapsána, uvede číslo zápisu. Právo přednosti přihlašovatel doloží předložením dokladu o podání přihlášky, z níž uplatňuje právo přednosti, nebo dokladem o právu přednosti.

(3) Výrobky a služby, pro něž je ochranná známka přihlašována, se v přihlášce uvedou v pořadí tříd mezinárodní klasifikace1) spolu s příslušným číslem této klasifikace.

(4) Přihlášku ochranné známky podepisuje přihlašovatel nebo jím zmocněný zástupce.

(5) Na přihlášce ochranné známky Úřad vyznačí přesný časový údaj jejího podání a přidělí jí spisovou značku.

§ 2

(1) K přihlášce ochranné známky v jiném než běžném písmu přihlašovatel přiloží pět vyobrazení přihlášeného označení, která jsou schopna jasně reprodukovat přihlášené označení ve všech podrobnostech.

(2) Úřad může požadovat, aby přihlašovatel k přihlášce ochranné známky prostorové přiložil další vyobrazení umožňující jasné rozlišení podrobností přihlášeného označení nebo jeho slovní popis, popřípadě jeho vzorek.

(3) K přihlášce kolektivní ochranné známky přiloží přihlašovatel smlouvu o sdružení podnikatelů a označí zároveň osoby oprávněné jednat jménem sdružení podnikatelů ve věci kolektivní ochranné známky.

§ 3

Rozdělená přihláška

(k § 7 odst. 3 zákona)

Rozdělená přihláška kromě náležitostí uvedených v § 1 obsahuje:

a) znění nebo vyobrazení přihlašovaného označení,

b) seznam výrobků nebo služeb, které jsou předmětem rozdělené přihlášky, v pořadí tříd mezinárodní klasifikace1) spolu s příslušným číslem této klasifikace,

c) datum podání původní přihlášky ochranné známky,

d) spisovou značku původní přihlášky ochranné známky.

§ 4

Náležitosti námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek

(k § 9 zákona)

(1) Námitky proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") obsahují:

a) údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu osoby, jež podala námitky,

b) spisovou značku a datum zveřejnění přihlášky ochranné známky, proti níž námitky směřují,

c) údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu přihlašovatele a znění či vyobrazení přihlášeného označení, proti němuž námitky směřují,

d) označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, včetně uvedení jejich tříd podle mezinárodní klasifikace,1) nebo údaj, že se námitky týkají všech výrobků či služeb uvedených v přihlášce,

e) věcné odůvodnění námitek,

f) návrh, jak má být o přihlášce rozhodnuto.

(2) Osoba, která uplatňuje námitku, prokazuje odůvodněnost svého podání doklady, o něž námitku opírá; opírá-li námitku o přihlášku ochranné známky s dřívějším právem přednosti, postačí uvést její spisovou značku nebo číslo zápisu a její znění či vyobrazení.

(3) Je-li námitka podána z důvodu shodnosti či zaměnitelnosti s všeobecně známou známkou, dokládá osoba, jež podala námitky, že jeho známka v České republice získala před vznikem práva přednosti napadené známky všeobecnou známost.

(4) Je-li námitka podána z důvodu zásahu do práv držitele nezapsaného označení, dokládá držitel takovéhoto označení výčet výrobků či služeb, pro které nezapsané označení ve lhůtě stanovené zákonem získalo rozlišovací způsobilost, popřípadě označuje území či oblast, v němž spotřebitelé spojují výrobky či služby označované napadeným označením s podnikatelskou činností držitele nezapsaného označení.

(5) Je-li námitka podána z důvodu shodnosti či zaměnitelnosti s obchodním jménem, je podnikatel povinen doložit, že byl zapsán do obchodního či jiného obdobného rejstříku, popřípadě byl zřízen před vznikem práva přednosti pro zveřejněné označení, a doložit rozsah výrobků či služeb fakticky poskytovaných podnikem pod tímto obchodním jménem.

(6) Je-li námitka podána z důvodů zásahu zveřejněného označení do práv na ochranu osobnosti, je nutno doložit legitimaci k uplatnění práva na ochranu osobnosti a uvést, v čem je zápisem zveřejněného označení do rejstříku právo na ochranu osobnosti ohroženo.

(7) Je-li námitka podána z důvodu zásahu do práva z jiného průmyslového vlastnictví, je nutno doložit, kterého chráněného průmyslového práva se tento zásah týká a v čem je zápisem zveřejněného označení do rejstříku právo k předmětu průmyslového vlastnictví ohroženo.

(8) Je-li námitka podána z důvodu zásahu do autorského práva, je nutno doložit aktivní legitimaci k uplatnění autorských práv, uvést autorské dílo, které je zápisem zveřejněného označení do rejstříku ohroženo, včetně uvedení rozsahu, ve kterém je autorské dílo ohroženo.

(9) Je-li námitka podána podle § 42 odst. 3 zákona, je majitel ochranné známky povinen uvést číslo spisu a datum rozhodnutí Úřadu, jímž byla ochranná známka prohlášena za proslulou.

§ 5

Rejstřík ochranných známek

(k § 40 zákona)

(1) V rejstříku se uvádí:

a) číslo ochranné známky,

b) přesný údaj o datu podání přihlášky ochranné známky u Úřadu, popřípadě datum práva přednosti,

c) datum zveřejnění přihlášeného označení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen "Věstník"),

d) datum zápisu ochranné známky do rejstříku,

e) spisová značka,

f) znění, popřípadě vyobrazení ochranné známky; obsahuje-li ochranná známka údaje v jiném než latinském písmu, uvede se přepis těchto údajů do latinského písma,

g) údaj klasifikace obrazových prvků ochranné známky,

h) údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu majitele ochranné známky,

i) údaj o druhu ochranné známky,

j) seznam výrobků či služeb, pro které je ochranná známka zapsána, seřazený v pořadí tříd mezinárodní klasifikace1) spolu s příslušným číslem třídy této klasifikace,

k) datum obnovy zápisu ochranné známky,

l) mezinárodní zápisy ochranné známky,

m) licenční smlouvy k ochranné známce nebo označení členů sdružení oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku,

n) převod práva k ochranné známce,

o) zřízení a zánik zástavního práva k ochranné známce,

p) údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu zástupce přihlašovatele,

r) zánik práva k ochranné známce.

(2) Na žádost se do rejstříku zapíšou změny, ke kterým došlo po zápisu ochranné známky.

(3) Úřad zpřístupní údaje uvedené v rejstříku každému.

§ 6

(1) V osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku se uvádí údaje stanovené v § 5 odst. 1. O změnách v zápisu ochranné známky do rejstříku, ke kterým došlo po vydání osvědčení, Úřad vydá majiteli ochranné známky na jeho žádost dodatek k osvědčení.

(2) Na žádost vydá Úřad majiteli ochranné známky druhopis osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku. Druhopis obsahuje údaje uvedené v osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

(3) Na žádost vydá Úřad výpis z rejstříku, popřípadě výpis z údajů o přihlášené ochranné známce každému, kdo o to požádá. Výpis z rejstříku ochranných známek obsahuje pouze údaje platné ke dni podání žádosti o výpis z rejstříku.

(4) Ve Věstníku po zápisu ochranné známky do rejstříku zveřejní Úřad údaje uvedené v § 5 odst. 1; ve Věstníku se zveřejní každá změna údajů, k níž došlo po zápisu ochranné známky do rejstříku.

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNY A ÚPRAVY OCHRANNÉ ZNÁMKY

§ 7

Změna v ochranné známce

(k § 7 odst. 1 a § 22 zákona)

(1) Žádost o změnu v přihlášeném označení, popřípadě v ochranné známce, která obsahuje údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu a příjmení a adrese trvalého pobytu přihlašovatele, popřípadě majitele ochranné známky, obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu přihlašovatele ochranné známky nebo jejího majitele,

c) znění nebo vyobrazení ochranné známky,

d) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li přihlašovatel nebo majitel ochranné známky zastoupen,

e) údaj o požadované změně,

f) podpis žadatele.

(2) Žádost o změnu v přihlášeném označení, popřípadě v ochranné známce je nutno doložit úředním dokladem potvrzujícím změnu v údajích podle odstavce 1.

§ 8

Zúžení seznamu

(k § 7 odst. 2 zákona)

Žádost o zúžení seznamu výrobků nebo služeb obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu přihlašovatele ochranné známky nebo jejího majitele,

c) výčet výrobků nebo služeb, na něž se seznam zužuje,

d) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li přihlašovatel nebo majitel ochranné známky zastoupen,

e) podpis žadatele.

§ 9

Změna v údajích o názvu a adrese sídla nebo jménu a příjmení a adrese trvalého pobytu

Žádost o zápis změny údajů o názvu a adrese sídla nebo jména, příjmení a adrese trvalého pobytu přihlašovatele nebo majitele ochranné známky obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu přihlašovatele ochranné známky nebo jejího majitele,

c) nové údaje v názvu nebo jménu a příjmení, adrese sídla či trvalého pobytu přihlašovatele nebo majitele ochranné známky, jejichž zápis do rejstříku se požaduje,

d) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li přihlašovatel nebo majitel ochranné známky zastoupen,

e) podpis žadatele.

§ 10

Převod práva

(k § 19 zákona)

(1) Žádost o zápis převodu, popřípadě přechodu ochranné známky do rejstříku obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu majitele ochranné známky a údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu nabyvatele ochranné známky,

c) údaj o tom, zda se převádí ochranná známka pro všechny výrobky či služby, pro něž je zapsána, či jen pro některé z nich, uvedené v pořadí tříd mezinárodní klasifikace1) spolu s příslušným číslem třídy této klasifikace,

d) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li majitel ochranné známky zastoupen,

e) podpis žadatele.

(2) Při převodu ochranné známky se k žádosti přiloží datovaná smlouva o převodu nebo výňatek ze smlouvy, popřípadě jiný úřední doklad prokazující změnu majitele ochranné známky a při přechodu doklad o přechodu ochranné známky podle jiných předpisů. Je-li doklad o převodu, popřípadě přechodu ochranné známky vyhotoven v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat jeho překlad.

(3) Pro žádost o zápis převodu, popřípadě přechodu práv z přihlášky ochranné známky se přiměřeně použije ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 11

Licence

(k § 18 zákona)

(1) Žádost o zápis licenční smlouvy obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu majitele ochranné známky a údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu nabyvatele licence k ochranné známce,

c) údaj o tom, zda se licence k ochranné známce poskytuje pro všechny výrobky či služby, pro něž je zapsána, či jen pro některé z nich,

d) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li majitel ochranné známky zastoupen,

e) podpis žadatele.

(2) K žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku se přiloží licenční smlouva. Je-li licenční smlouva v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat její překlad.

§ 12

Zástavní právo

(k § 21 zákona)

(1) Žádost o zápis zástavního práva k ochranné známce obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu majitele ochranné známky a údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu zástavního věřitele,

c) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li majitel ochranné známky zastoupen,

d) podpis žadatele.

(2) K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce se přiloží smlouva o zřízení zástavního práva. Je-li smlouva v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat její překlad.

§ 13

Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku

(k § 25 zákona)

(1) Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu majitele ochranné známky,

c) znění nebo vyobrazení ochranné známky,

d) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele,

e) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li navrhovatel zastoupen,

f) návrh, jak má být ve věci rozhodnuto,

g) věcné odůvodnění návrhu a doložení důkazů,

h) podpis žadatele.

(2) Návrh na výmaz se předkládá ve čtyřech vyhotoveních; kopie důkazů, o něž se návrh na výmaz opírá, musí být přiloženy ke každému vyhotovení návrhu.

(3) Je-li majitelem ochranné známky, která je napadena návrhem na výmaz, právnická nebo fyzická osoba, která nemá na území České republiky sídlo nebo trvalý pobyt, předloží se k návrhu na výmaz jeho úředně ověřený překlad do jazyka francouzského nebo anglického.

(4) Úřad vyzve majitele ochranné známky, aby se k návrhu na výmaz vyjádřil.

§ 14

Žádost o výmaz ochranné známky z rejstříku

(k § 26 zákona)

(1) Žádost o výmaz ochranné známky z rejstříku obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky do rejstříku, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu majitele ochranné známky,

c) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu žadatele o výmaz ochranné známky,

d) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li žadatel zastoupen.

(2) K žádosti o výmaz žadatel přiloží kopii pravomocného soudního rozhodnutí, podle něhož ochranná známka porušuje práva na ochranu osobnosti, zasahuje do dobré pověsti právnické osoby nebo zasahuje do práv k autorskému dílu, popřípadě že užití ochranné známky je nedovoleným soutěžním jednáním.

§ 15

Obnova zápisu

(k § 23 zákona)

(1) Žádost o obnovu zápisu ochranné známky do rejstříku obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě spisovou značku,

b) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu majitele ochranné známky,

c) údaj o tom, že se žádá o obnovu zápisu,

d) název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zástupce, je-li majitel ochranné známky zastoupen,

e) podpis žadatele.

(2) Je-li součástí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky do rejstříku žádost o zúžení seznamu výrobků či služeb, pro které má být ochranná známka obnovena, je majitel ochranné známky povinen uvést údaje podle § 8.

ČÁST TŘETÍ

ÚKONY ÚŘADU

§ 16

Vedení spisu

O přihlášce ochranné známky a o zapsané ochranné známce vede Úřad zvláštní spis, který obsahuje všechna podání učiněná v průběhu řízení o přihlášce ochranné známky, v průběhu platnosti zápisu ochranné známky a výměry a rozhodnutí Úřadu.

ČÁST ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTI O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

(k § 36 zákona)

Žádost o mezinárodní zápis

§ 17

(1) Je-li ochranná známka zapsána do rejstříku vedeného Úřadem, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky do rejstříku a její znění či vyobrazení; je-li ochranná známka přihlášena v jiném než latinském písmu, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, její přepis do latinského písma, který se řídí pravidly francouzské výslovnosti, a přepis do arabských číslic,

b) údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu majitele ochranné známky zapsanými v rejstříku vedeném Úřadem,

c) seznam výrobků nebo služeb, který je totožný, popřípadě užší než seznam výrobků či služeb, pro které je známka zapsána v rejstříku vedeném Úřadem, v přesném překladu do francouzštiny s položkami seřazenými v pořadí tříd mezinárodní klasifikace1) spolu s příslušným číslem třídy této klasifikace,

d) dobu, pro kterou je požadována ochrana,

e) seznam zemí, ve kterých je požadována ochrana,

f) způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek,2) údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu a příjmení a adrese trvalého pobytu plátce, popřípadě číslo potvrzení Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (dále jen "mezinárodní úřad") o již provedené platbě,

g) je-li ochranná známka přihlašována v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině a údaj o způsobu zveřejnění,

h) údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,

i) podpis přihlašovatele.

(2) Není-li dosud ochranná známka zapsána do rejstříku vedeného Úřadem, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje spisovou značku přihlášky ochranné známky a datum jejího podání u Úřadu a údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až i).

§ 18

(1) K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v jiném než běžném písmu přihlašovatel přiloží pět černobílých vyobrazení přihlašovaného označení o rozměrech minimálně 15 x 15 mm a maximálně 80 x 80 mm.

(2) K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v barevném provedení přihlašovatel mimo vyobrazení podle odstavce 1 přiloží

a) 52 barevných vyobrazení přihlašovaného označení o rozměrech nepřesahujících 210 x 297 mm, přeje-li si, aby ochranná známka byla zveřejněna v černobílém provedení, nebo

b) pět barevných vyobrazení přihlašovaného označení o rozměrech minimálně 15 x 15 mm a maximálně 80 x 80 mm, přeje-li si, aby ochranná známka byla zveřejněna v barevném provedení.

(3) K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky přihlašovatel přiloží tři kopie seznamu výrobků nebo služeb v přesném překladu do francouzštiny s položkami seřazenými v pořadí tříd mezinárodní klasifikace1) spolu s příslušným číslem třídy této klasifikace.

§ 19

Žádost o úkony v mezinárodním rejstříku ochranných známek

(1) O úkony v mezinárodním rejstříku ochranných známek ve věci obnovy zápisu, územního rozšíření, převodu, změny v údajích o názvu nebo jménu a příjmení, adrese sídla či trvalého pobytu majitele mezinárodně zapsané ochranné známky, zúžení seznamu výrobků či služeb, vzdání se ochrany, žádosti o výmaz, opravu údajů, zápisu nebo změny zástupce, popřípadě dalších úkonů žádá Úřad u mezinárodního úřadu na základě písemné žádosti majitele mezinárodně zapsané ochranné známky o každý jednotlivý úkon.

(2) Žádost o úkony podle odstavce 1 obsahuje:

a) číslo známky, její znění nebo vyobrazení,

b) spisovou značku mezinárodního zápisu,

c) údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu, příjmení a adrese trvalého pobytu majitele mezinárodně zapsané ochranné známky,

d) způsob placení poplatků za úkon podle mezinárodní smlouvy2) a údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu a příjmení a adrese trvalého pobytu plátce, popřípadě číslo potvrzení mezinárodního úřadu o již provedené platbě,

e) další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou,2)

f) podpis žadatele.


ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 20

Má-li Úřad v průběhu řízení důvodné pochybnosti o věrohodnosti údajů obsažených v žádosti, může vyzvat žadatele, aby předložil důkazy o jejich pravdivosti.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.


Předseda:

Ing. Jakl CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. července 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

2) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

Přesunout nahoru