Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 207/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory

Částka 56/1995
Platnost od 27.09.1995
Účinnost od 01.10.1995
Zrušeno k 01.01.2012 (366/2011 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. září 1995,

kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře:


§ 1

(1) Stupeň zdravotního postižení vyjadřuje míru funkční poruchy způsobující omezení nebo znemožnění uspokojování běžných životních potřeb fyzické osoby v závislosti na věku, pohlaví a sociálních a kulturních potřebách; funkční poruchou se rozumí nedostatek tělesných, smyslových nebo duševních schopností.

(2) Stupně zdravotního postižení vyjádřené v procentech se stanoví podle druhů zdravotního postižení uvedených v příloze, která je součástí této vyhlášky.

(3) Stupeň zdravotního postižení, které v příloze není uvedeno, se stanoví podle takového zdravotního postižení uvedeného v příloze, které je s ním mírou funkční poruchy a důsledků způsobujících omezení nebo znemožnění uspokojování běžných životních potřeb nejvíce srovnatelné.

§ 2

U zdravotních postižení, u nichž dochází dočasně ke zhoršení nebo ke zlepšení zdravotního stavu, se stanoví stupeň zdravotního postižení tak, aby odpovídal průměrnému rozsahu zdravotního postižení bez přihlédnutí k těmto změnám.

§ 3

(1) Stupeň zdravotního postižení se stanoví na základě určení příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je-li takových příčin více, jednotlivé stupně zdravotního postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, která z příčin je pro vznik dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu příčinou rozhodující, a stupeň zdravotního postižení se stanoví podle této rozhodující příčiny.

(2) Stupeň zdravotního postižení stanovený podle odstavce 1 věty druhé lze zvýšit s přihlédnutím k ostatním příčinám podílejícím se na vzniku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to až o 20 % podle rozsahu jejich důsledků na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.


§ 4

Zrušují se

1. § 9 vyhlášky Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 141/1958 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb. a vyhlášky č. 95/1968 Sb.,

2. § 57 až 60 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek nemocenského pojištění, ve znění vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.,

3. část druhá vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a vyhlášky č. 30/1993 Sb.,

4. ve větě pod § 7 slova „a § 71 odst. 2“, ve větě nad § 24 slova „a § 71 odst. 2“, § 31 a 32, ve větě pod § 37 slova „a § 71 odst. 5“, § 37 odst. 5, v § 120 odst. 4 slovo „(výchovné)“ a v § 120 odst. 5 slovo „(výchovné)“ vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 20/1991 Sb., vyhlášky č. 177/1993 Sb. a vyhlášky č. 309/1993 Sb.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.


Příloha k vyhlášce č. 207/1995 Sb.

Kapitola I.

HLAVA A OBLIČEJ

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Stavy po kraniocerebrálním traumatu (s kontuzí mozku, intrakraniálním krvácením)
s přetrvávajícími poruchami v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické,
případně smyslovými
a) lehké poruchy20
b) středně těžké poruchy40-60
c) těžké poruchy70-100
2Stavy po zlomeninách lebky bez poruchy funkce, stavy po otřesu mozku10-20
3Odpudivě působící znetvoření obličeje, těžké deformity měkkých
a kostních substancí s ovlivněním mimiky, žvýkání, hlasu apod.
30-60

Kapitola II.

NERVOVÝ SYSTÉM

ODDÍL A

POSTIŽENÍ MOZKU

Obecné posudkové zásady:

Hodnotí se postižení mozku s přetrvávajícími výpadovými jevy v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické, přičemž se výpadové jevy v psychické oblasti srovnávají s praemorbidní osobností.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Centrální vegetativní poruchy (např. závratě, poruchy spánku,vasomotorické poruchy, úporné bolesti hlavy)
a) lehké poruchy10
b) poruchy středního stupně s jednotlivými synkopálními záchvaty20
c) poruchy s častějšími záchvaty nebo se závažnými důsledky na celkový stav30
2Koordinační a rovnovážné poruchy (podle poruchy funkce končetin)
a) lehké poruchy10-20
b) středně závažné (zpravidla postižení dvou končetin)40-60
c) těžké poruchy s neschopností samostatného pohybu80-90
3Poruchy osobnosti, poruchy chování, poruchy intelektu a poruchy komunikace vyvolané
poškozením,onemocněním nebo dysfunkcí mozku
a) lehké poruchy20
b) poruchy středního stupně40-60
c) těžké poruchy80-90
4Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
Posudkové hledisko:
Při stanovení stupně postižení je nutno rozlišit, zda je postižena dominantní končetina, zda jde o lehkou,
středně těžkou nebo těžkou obrnu a posoudit dopad poruchy na celkovou výkonnost organismu,
manuální zručnost, obratnost a pohyblivost
a) spastická hemiparéza30-50
b) ataktická hemiparéza40-60
c) chabá hemiparéza70-80
d) spastická paraparéza40-60
e) chabá paraparéza80-90
f) hemiplegie70-80
g) paraplegie80-90
5Epileptické záchvaty a jiná záchvatovitá onemocnění
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle druhu, tíže a četnosti záchvatů a s přihlédnutím k neuropsychickému deficitu
a) ojediněle se vyskytující velké záchvaty s pauzami měsíců, malé záchvaty s pauzami týdnů10
b) středně časté velké záchvaty s pauzami týdnů, malé záchvaty s pauzami dnů bez neuropsychického deficitu20-30
c) velmi časté velké záchvaty týdně nebo serie generalizovaných záchvatů nebo malé záchvaty denně
bez neuropsychického deficitu
40-50
d) různé typy epileptických záchvatů, se závažnějším neuropsychickým deficitem50-60
6Narkoleptické záchvaty, hypersomnie
a) ojediněle se vyskytující záchvaty10
b) středně časté záchvaty20
c) velmi časté záchvaty se snížením celkové výkonnosti organismu30
7Obličejové neuralgie (např. neuralgie trigeminu)
a) středně těžké s častými, několikrát do měsíce nastupujícími bolestmi, resp. atakami bolestí20
b) zvláště těžké se silnou trvalou bolestí nebo atakami bolestí30
8Migréna
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle četnosti, délky trvání záchvatu a výskytu vegetativních poruch
a) forma se středně těžkým průběhem (záchvaty dvakrát měsíčně)10
b) forma s těžkým průběhem, záchvaty se silně vyjádřenými průvodními jevy, zpravidla jedenkrát týdně20
9Periferní paréza n. facialis
a) jednostranná, úplná obrna20
b) oboustranná kompletní obrna, nekorigovatelná se závažnými komplikacemi40-55
10Intrakraniální aneurysmata, stavy po subarachnoidálním krvácení, uzávěr či stenoza marginální tepny,
stavy po operacích, cerebrovaskulární nemoci
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle přetrvávajících neurologických, psychiatrických a psychologických poruch.
a) lehké poruchy20
b) středně těžké poruchy40-60
c) těžké poruchy70-90
11Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy, neurodegenerativní onemocnění, polyradikuloneuritidy,
polyneuropatie, poruchy mozkových nervů, systémové atrofie, degenerace a jiné
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle výsledné poruchy funkce s ohledem na neurologický,
psychiatrický a psychologický nález a další komplikace.
a) lehké poruchy, dobrý celkový stav20
b) středně těžké poruchy40-60
c) těžké poruchy70-90
12Roztroušená mozkomíšní skleróza a jiné demyelinizační nemoci
a) lehčí formy (s monoparézou příp. diparézou, očními příznaky )20
b) středně závažné formy40-60
c) těžké formy (s poruchami koordinace, těžkými parézami,
sfinkterovými obtížemi, neschopností samostatného pohybu)
70-90
13Parkinsonova choroba a jiné extrapyramidové syndromy
a) lehké formy (ojedinělé mimovolné pohyby, občasné blokády hybnosti)20
b) středně těžké formy s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu a pohyblivosti40-60
c) těžké formy s těžkým omezením fyzické nezávislosti70-80
14Nádory dutiny lební a páteřního kanálu
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle neurologického, psychiatrického, psychologického nálezu,
a případných smyslových a dalších poruch a výsledku operační a onkologické léčby
a) po odstranění nádoru, při probíhajícím onkologickém léčení, do dosažení stabilizace
zdravotního stavu, do dvou let po ukončení léčby
80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu, s mírným reziduálním nálezem40
c) neléčitelné formy tumorů90
15Hydrocephalus, meningokéla, meningomyelokéla, stavy po operacích
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle neurologického, psychiatrického a psychologického nálezu
a) stavy po dobu operačního řešení, rekonvalescence a rehabilitace60
b) stavy s lehkým reziduálním nálezem20-30
c) stavy se středně těžkým reziduálním postižením50-60
d) inoperabilní formy, s nepříznivou prognozou, těžká postižení80
16Dětské mozkové dysfunkce (do ukončení povinné školní docházky)
a) lehké formy se zpomalenim psychomotorického vývoje,
omezením samostatnosti, zhoršenou adaptací, lehké neurologické poruchy
20-30
b) středně těžké formy, kombinované neurologické, psychické či smyslové postižení
nebo závažnější dyskinetické nebo ataktické formy
40-60
c) těžké formy se závažným neurologickým, psychickým či smyslovým postižením70-80

ODDÍL B

POŠKOZENÍ MÍCHY

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle funkčních výpadů na končetinách a stupně poruch inervace močového měchýře a konečníku. Přitom je nutné diferencovat , zda je postižena dominantní končetina a zda se jedná o lehkou, středně těžkou nebo těžkou parézu či plegii.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Monoplegie50
2Hemiplegie80-90
3Paraplegie80-90
4Kvadruplegie100
5Monoparéza
a) lehká monoparéza10-20
b) středně těžká (závažnější porucha funkce končetiny)30
c) těžká35-40
6Hemiparéza
a) lehká hemiparéza20-30
b) středně těžká (porucha úchopové schopnosti ruky a funkce paže, vážnější porucha chůze)50-60
c) těžká hemiparéza70
7Paraparéza20-60
8Triparéza
a) lehká20-40
b) středně těžká50-70
c) těžká80
9Kvadruparéza40-80
10Akroparéza, lehká zbytková paréza10-20
11Poruchy vyprazdňování jako následek postižení pateře a míchy
a) mírného stupně30-55
b) s úplnou inkontinencí100
12Nemoci nervosvalového spojení (myastenie)
a) lehké poruchy20
b) středně těžké poruchy40-60
c) těžké poruchy70-80

ODDÍL C

JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY

1Jiné poruchy nervové soustavy
a) lehké poruchy20
b) středně těžké poruchy40-60
c) těžké poruchy70-80

Kapitola III.

DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, frekvence atak, narušení sociálního života, intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, orientace apod. Maximální hodnoty stupně postižení se stanoví při úplném rozpadu osobnosti, nutnosti trvalého dohledu, úplné ztráty sociální integrace bez ohledu na etiologii poruchy.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Organické duševní poruchy (demence různého typu a etiologie)
a) lehkého stupně20-30
b) středního stupně40-60
c) těžkého stupně80-100
2Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
a) lehké formy20
b) středně těžké formy40-60
c) těžké formy (eventuelní těžší postpsychotický defekt)80
3Afektivní poruchy nálady (manické, depresivní, periodické)
a) lehké poruchy20
b) středně těžké30
c) těžké poruchy50-70
4Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
a) lehké poruchy10
b) středně těžké poruchy20
c) těžké, obsedantní neurózy50-60
5Poruchy osobnosti a poruchy chování
a) s mírným narušením sociálního přizpůsobení20
b) s těžkým narušením sociálního přizpůsobení50
6Povrchy psychického vývoje u dětí do ukončení povinné školní docházky
a) lehké poruchy10-20
b) středně těžké poruchy30-40
c) těžké poruchy50-60
7Mentální retardace
a) lehká debilita IQ 65-70 (příp. subnormní pamět, defekty vštípivosti,
retence vybavení, podprůměrný intelekt a podprůměrné psychomotorické tempo)
20-30
b) těžší debilita IQ 50-6440-50
c) střední mentální retardace IQ 35-4950-70
d) těžká mentální retardace IQ 20-3480
e) hluboká mentální retardace IQ pod 20100
8Poruchy duševní, poruchy chování a orgánová postižení způsobená
nadužíváním psychoaktivních látek,
alkoholismus, toxikomanie
a) pravidelná ztráta kontroly v pití a nadužívání psychoaktivních látek
se zdravotně závažnými důsledky
20-30
b) závislost se závažným orgánovým postižením, organickými,
psychickými a somatickými změnami
stanoví se podle převažujícího druhu orgánového
nebo psychického postižení, uvedeného v této příloze
9Poruchy chování a emocí u dětí do ukončení povinné školní docházky
(vývojové poruchy řeči, jazyka, dovedností, hyperkinetické poruchy,
smíšené poruchy, tiky, enureza, koktavost, poruchy sociálních funkcí apod.)
a) lehké poruchy20
b) středně těžké poruchy40-50
c) těžké poruchy60-80

Kapitola IV.

SMYSLOVÉ ORGÁNY ODDÍL A - ZRAK

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle zrakové ostrosti dosažené s korekcí, které může být trvale užíváno,rozsahu zorného pole a jejich vlivu na schopnost orientace v běžném životě. Vedle funkcí zrakového orgánu je nutno přihlédnout k prokazatelným dráždivým jevům, slzení, citlivosti na zevní účinky (světlo, prach, chemikálie atd.) stejně jako na onemocnění očních adnex.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Slabozrakost lehkého až středního stupně - visus 6/18 (0,3) , 3/10 - 6/60,(0,1), 1/10,
kategorie zrakového postižení 1
10-20
2Slabozrakost těžkého stupně - visus 6/60 (0,1) - 3/60 (0,05), 1/10-1/20,
kategorie zrakového postižení 2
a) u dětí do ukončení povinné školní docházky50-55
b) v ostatních případech20
3Tězče slabý zrak - visus 3/60 (0,05) -1/60 (0,02), 1/20-1/50,
kategorie zrakového postižení 3
a) u dětí do ukončení povinné školní docházky60-70
b) v ostatních případech40
4Praktická nevidomost obou očí - visus 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit
s jistou projekcí světla nebo omezení zorného pole do 5o kolem centrální fixace,
i když centrální ostrost není postižena -kategorie zrakového postižení 4
80
5Ú plná nevidomost obou očí (zahrnuje stavy od naprosté ztráty světlocitu až
po zachování světlocitu s chybnou projekcí světla, kategorie zrakového postižení 5
90
6Ztráta jednoho oka30
7Enukleace oka pro maligní tumor
a) během onkologického léčení80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
c) neléčitelné formy tumorů90
8Ztráta čočky bez postižení visu, při artefakii
a) jednoho oka10
b) obou očí20
9Ztráta čočky jednoho oka při slepotě nebo ztrátě druhého oka30
10Ptóza horního víčka s uzávěrem oční štěrbiny20
11Obrny očních svalů na jednom oku, jestliže oko musí být vyloučeno z vidění20
12Výpady zorného pole úplné poloviční nebo kvadrantové výpady Posudkové hledisko:
Při neúplných polovičních nebo kvadrantových výpadech
je nutno sazby stupně postižení přiměřeně snížit.
a) homonymní hemianopsie30
b) bitemporální hemianopsie30
c) homonymní dolní kvadrant20
d) výpad poloviny zorného pole (laterální) při ztrátě nebo slepotě druhého oka.60-70
13Koncentrická zúžení
Posudkové hledisko:
Oboustranné omezení zorného pole na 10-5° centrálně lze považovat za tězče slabý zrak,
omezení zorného pole do 5° centrálně lze považovat za praktickou slepotu i když zraková
ostrost není porušena.
13.1.koncentrické zúžení na 5° vzdálenosti od centra při normálním zorném poli druhého oka20
13.2koncentrické zúžení oboustranné na 30° vzdálenosti od centra20
13.3.koncentrické zúžení při chybění druhého oka
a) na 50° vzdálenosti od centra40
b) na 30° vzdálenosti od centra60
c) na 10° vzdálenosti od centra80
d) na 5° vzdálenosti od centra90
14Nepravidelné výpady zorného pole, velké skotomy v 50° zorného pole binokulárně30
15Glaukom (zelený zákal) stanoví se podle rozsahu zrakového postižení
(ostrost zraková,zorné pole).
16Strabismus u dětí10-20
17Ostatní oční choroby a poruchy vidění, záněty, zákaly, degenerativní změny, cévní uzávěry,
odchlípení a trhliny sítnice apod.
Posudkové hledisko:
Stupeň zdravotního postižení se stanoví s ohledem na omezení vizu, zorného pole,
schopnosti orientace
a) lehké poruchy10-20
b) středně těžké poruchy30-40
c) těžké poruchy50

ODDÍL B

SLUCH A ÚSTROJÍ ROVNOVÁHY

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle míry snížení sluchu pro řeč, přítomnosti ušních šelestů, bolestí, poruch rovnováhy, závratí nebo poruch řeči.

Hodnocení v procentech se provádí podle Fowlera.

Hodnocení ztráty sluchu v dB se provádí na lepším uchu a vypočte se jako průměrná ztráta sluchu naměřená při tónové audiometrii (bez sluchadla) na kmitočtech 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz.

Úplná hluchota znamená, že sluchově postižený s jakýmkoliv zesílením zvuku nevnímá zvuk, pouze případné vibrace (ztráta slyšení 100 %, více než 90 dB).

Praktická hluchota znamená, že sluchově postižený vybavený sluchadlem vnímá zvuk mluvené řeči (ztráta slyšení 85-90 %, více než 70 dB), ale nerozumí.

Nedoslýchavost znamená, že sluchově postižený vybavený sluchadlem v tiché místnosti, ve které úroveň rušivých zvuků nepřesahuje 50 dB, rozumí bez odezírání smyslu vyslovených jednoduchých vět alespoň v 90 %.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Oboustranná lehká až středně těžká nedoslýchavost10-20
2Vrozená nebo získaná oboustranná hluchota praktická nebo úplná u dětí před 6. rokem života,
před rozvinutím řeči, do ukončení povinné školní docházky
70-80
3Oboustranná úplná nebo praktická hluchota u dětí, ke které došlo až po rozvinutí řeči
(tj. po 6. roku života, do ukončení povinné školní docházky)
60-70
4Oboustranná praktická hluchota50-55
5Oboustranná úplná hluchota60-65
6Oboustranná těžká nedoslýchavost dětí vzniklá před 6. rokem života, do ukončení povinné školní docházky30-40
7Oboustranná těžká nedoslýchavost vzniklá po 6. roce života dítěte a oboustranná
těžká nedoslýchavost u dospělých
20-25
8Objektivizovatelné poruchy rovnováhy (poruchy vestibulárního ústrojí)
a) lehké projevy závrati při vyšších zatíženích10
b) časté závratě provázené vegetativními projevy, značná nejistota a těžkosti při chůzi a stání30-40
c) při neschopnosti stání a chůze60-70
9Chronický zánět středouší s komplikacemi20-40
10Ztráta jednoho ušního boltce10
11Ztráta obou ušních boltců30
12Maligní tumory v oblasti hlavy a krku (hrtanu, mandlí, slinných žláz, hltanu, jazyka, rtu, čelistí apod.)
a) po odstranění nádoru, při probíhajícím onkologickém léčení, do dvou let po ukončení léčby80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu40
c) neléčitelné formy maligních tumorů90

ODDÍL C

NOS

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Chronický zánět vedlejších dutin těžkého stupně s komplikacemi
(hnisavou sekrecí, projevy dráždění trojklanného nervu,
tvorbou polypů, nitrolebními a očními komplikacemi)
20-40
2Úplná ztráta čichu a s tím spojeným ovlivněním chuti10-20

Kapitola V.

DÝCHACÍ ÚSTROJÍ

ODDÍL A

DUTINA ÚSTNÍ A HORNÍ CESTY DÝCHACÍ

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Defekt rtů se stálým sliněním a ovlivněním řeči a příjmu potravy30-50
2Těžká porucha funkce jazyka nebo čelistí, poruchy artikulace, žvýkání a mimiky
s nutností přijímat jen tekutou stravu
50-60
3Rozsáhlý defekt patra s dobře sedící protézou kryjící defekt30
4Ztráta patra bez možnosti korekce vhodnou protézou s poruchou příjmu potravy a artikulace50-60
5Stavy po operaci rozštěpu rtů, čelisti, patra u dospělých s přetrvávající poruchou polykání, řeči30-50
6Vrozené rozštěpy rtu, čelisti, patra u dětí do dosažení dobrého funkčního stavu orofaciální soustavy40-60
7Rozštěp rtu, čelisti nebo patra po korekční úpravě s dobrým funkčním výsledkem20-30
8Ztráta hrtanu nenádorové etiologie50-70
9Trvalá tracheostomie (s ohledem na celkový stav a komplikace)50-70
10Obrna recurrentu, oboustranná s narušením hlasu30
11Poruchy artikulace a hlasu
a) s obtížně srozumitelnou řečí30-40
b) s nesrozumitelnou řečí50-60
12Těžká koktavost30-40
13Poruchy průchodnosti dýchacích cest (stenózy hrtanu a průdušnice) s ovlivněním dýchání
a se snížením celkové výkonnosti organismu
50

ODDÍL B

DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ A PLÍCE

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle omezení plicních funkcí, vlivu na celkový stav a podle následných projevů na jiných orgánových systémech (např. cor pulmonale).

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Vleklý zánět průdušek bez poruchy ventilace nebo opakované záněty plic bez poruchy ventilace10
2Jizevnaté srůsty pohrudnice, chronická astmoidní bronchitis, bronchiektazie, chronická obstrukce
dýchacích cest, plicní emfyzém, pneumokoniózy, plicní fibrózy, inaktivní plicní tuberkulóza,
stavy po operacích plic, pneumopatie s trvalým omezením plicních funkcí
a) lehkého stupně
Posudkové hledisko:
Dušnost přesahující obvyklou míru při středně těžkém zatížení (např. rázná chůze 5-6 km/h),
středně těžká tělesná práce, snížení statických a dynamických hodnot plicních funkcí
až o 1/3 náležitých hodnot.
20
b) středního stupně
Posudkové hledisko:
Dušnost přesahující obvyklou míru už při každodenním lehkém zatížení
(např. procházka 3-4 km/h, stoupání do schodů už do prvního poschodí,
lehká tělesná práce), snížení statických a dynamických hodnot plicních funkcí
až o 2/3 náležitých hodnot.
40
c) těžkého stupně
Posudkové hledisko:
Dušnost už při minimálním zatížení nebo v klidu, snížení statických a dynamických hodnot
plicních funkcí o více než 2/3 náležitých hodnot.
50-70
d) globální dechová nedostatečnost s projevy dekompenzace, trvalá domácí oxygenoterapie80-90
3Maligní bronchiální nebo plicní tumor
a) ve fázi probíhající chemoterapie, aktinoterapie, chirurgické léčby80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)
s lehkým omezením plicních funkcí
40
c) při omezení plicních funkcí středního až těžkého stupně50-80
d) neléčitelné formy90
4Bronchiální astma
a) bez trvalého omezení plicních funkcí s občasnými záchvaty a nočními příznaky10-20
b) s trvalým omezením plicních funkcí stanoví se podle kapitoly V
oddílu B položky 2
5Bronchiální astma nebo astmatický syndrom u dětí do ukončení povinné školní docházky
a) lehkého stupně
Posudkové hledisko:
Zpravidla 6 týdnů v roce trvající astmatické bronchitidy, bez trvalého omezení dechových funkcí
20
b) středního stupně
Posudkové hledisko:
Zpravidla 2-3 měsíce v roce kontinuální bronchitis, časté exacerbace, noční příznaky,
ojediněle status asthmaticus, trvalé omezení dechových funkcí lehkého stupně
40
c) těžkého stupně
Posudkové hledisko:
Kontinuální příznaky, středně těžká ventilační porucha
50-70
d) trvalá těžká nebo globální dechová nedostatečnost s projevy dekompenzace80-90
6Tuberkulóza
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle přetrvávajícího funkčního postižení napadeného
orgánu (systému) a celkového stavu organismu.
6.1.Tuberkulóza dýchacího ústrojí
a) po dobu aktivity onemocnění40
b) po dobu aktivity onemocnění s funkčním omezením středního
a těžkého stupně či jinými komplikacemi
50-60
c) inaktivní, bez poruchy funkce orgánu10
6.2.Tuberkulóza jiných orgánů a systémů
a) po dobu aktivity onemocnění, bez funkčního omezení40
b) po dobu aktivity onemocnění s funkčním omezením středního
až těžkého stupně nebo jinými komplikacemi
50-60
c) inaktivní, bez poruchy funkce orgánu10
7Sarkoidóza
a) zvětšení nitrohrudních lymfatických uzlin s klinickou symptomatologií
a s lehkým funkčním omezením
20
b) postižení plicního parenchymu s klinickou symptomatologií
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a stupně funkčního omezení plicních funkcí.
20-70

Kapitola VI

SRDCE A OBĚHOVÉ ÚSTROJÍ

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a tíže omezení výkonu kardiovaskulárního systému.

ODDÍL A

POSTIŽENÍ SRDEČNÍ

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Vrozené nebo získané srdeční vady a postižení velkých srdečních cév, ischemická choroba srdeční,
stavy po srdečním infarktu, chronické revmatické nemoci srdce, stavy po operacích, kardiomyopatie,
stavy po myokarditidách, angina pectoris apod.
a) stavy odpovídající NYHA II
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení odpovídá poklesu výkonu při středně těžkém zatížení
(např. chůze 5-6 km/hod., obtíže při středně těžké tělesné práci
a rekreačních aktivitách, dítě - obtíže při některých hrách).
20
b) stavy odpovídající NYHA III
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení odpovídá podstatnému omezení běžné fyzické aktivity
(např. procházka 3-4 km/hod., stoupání do schodů do 1. patra, lehká tělesná práce,
dítě - všechny hry s obtížemi).
40-50
c) stavy odpovídající NYHA IV
Posudkové hledisko:
Manifestní klidová insuficience, dlouhotrvající dekompenzace,
neschopnost jakékoliv fyzické aktivity, dítě - obtíže v klidu.
70-80
2Stavy po srdečních operacích, protézách srdečních chlopní, operacích srdečních vad,
po resekci aneurysmatu, zásazích revaskularizačních
a) s dobrým funkčním výsledkem20-30
b) s poklesem výkonu při středně těžkém zatížení40-50
c) při závažném snížení výkonu60
3Poruchy rytmu
a) s lehkými hemodynamickými poruchami, léčbou kompenzované poruchy20-30
b) s hemodynamickými poruchami (zátěžová insuficience),
nebo léčbou obtížně ovlivnitelné poruchy
40-60
4Implantace kardiostimulátoru30
5Stavy po koronární angioplastice
a) stavy s dobrým funkčním efektem20-30
b) stavy s podstatným omezením běžné fyzické aktivity50
6 Chronické cor pulmonale
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle poruch výkonu srdce a plic s přihlédnutím
ke stupni městnání a plicní hypertenzi.
50-70
7Stav po transplantaci srdce s dobrým funkčním výsledkem50

ODDÍL B

POSTIŽENÍ CÉV

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Arteriovenózní píštěle
a) s nepatrnými hemodynamickými vlivy nebo poruchami periferního prokrvení10
b) s manifestními projevy20
2Disekující aneurysmata aorty a velká aneurysmata aorty abdominální a velkých
pánevních arterií se snížením celkové výkonnosti organismu
40-55
3Arteriální obliterující nemoci, uzávěry arterií na dolních končetinách,
případně horních končetinách
a) stadium I.10
b) stadium II.20
c) stadium III.30-40
d) stadium IV.50-60
4Křečové žíly
a) s občasnými záněty10
b) s chronickými recidivujícími vředy, ekzémy, případně flebotrombózy20-30
c) posttrombotické syndromy v oblasti pánve nebo dutých žil30
5Mízní edém na jedné či obou končetinách případně jiná postižení lymfatického systému
a) se zvětšením objemu do 5 cm10
b) se zvětšením objemu více než 5 cm, se ztížením pohybu pro zvětšení váhy
a pro ovlivnění kloubní funkce
20-30
c) s těžkou poruchou funkce končetiny40-50
6Poruchy krevního tlaku - hypertenze
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví až po zavedení systematické farmakoterapie.
a) středně těžká forma (stupeň II)10
b) těžká forma (stupeň III)20-30
c) maligní forma (stupeň IV)50-60
7Povšechná ateroskleróza
a) počínající formy, s mírnými poruchami funkce orgánů20
b) pokročilé formy, se známkami závažnější poruchy funkce orgánů40-50

ODDÍL A

NEMOCI JÍCNU

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Funkční nebo organická stenóza jícnu
a) s poruchou příjmu potravy30
b) se značnou poruchou stavu sil a výživy50-60
2Maligní tumor jícnu80-90
3Totální náhrada jícnu s poruchou příjmu potravy
a se snížením celkové výkonnosti organismu
60-80

ODDÍL B

NEMOCI ŽALUDEČNÍ

Obecné posudkové zásady: Při organických a funkčních nemocech gastrointestinálního traktu je nutno určit stupeň postižení podle stupně a újmy celkového stavu, tíže orgánových poruch a podle nutnosti zvláštních režimových opatření. Alergicky podmíněné choroby nezpůsobují omezení základních životních potřeb.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Chronické, recidivující vředy žaludku a duodena
a) intervalové obtíže s častějšími recidivami10
b) s trvalým značným snížením stavu sil a výživy nebo se značnými komplikacemi20-30
2Totální odstranění žaludku50-60
3Chronická gastritis10-20
4Stavy po resekcích žaludku nebo gastroenteroanastomóze
a) s dobrou funkcí20
b) s komplikacemi (např. dumping-syndrom, ulcus pepticum)30
5Maligní tumor žaludku
a) u částečného odstranění žaludku v časném stadiu (early cancer - T1 N0 M0)40-55
b) po resekci žaludku při probíhajícím onkologickém léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90

ODDÍL C

NEMOCI TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Divertikulitis, divertikulóza, částečná resekce střeva nebo jiné poruchy střevní
a) se silnějšími trvalými symptomy20
b) se značným snížením stavu výživy a sil30-40
2Colitis ulcerosa, idiopatická proktokolitida, Crohnova nemoc
a) s mírnou odezvou na celkovém stavu (průjmy, snížení celkové výkonnosti organismu)10-20
b) se středně závažnou odezvou na celkovém stavu (trvalé nebo často recidivující záněty s krvácením)30-50
c) s těžkou odezvou na celkovém stavu a snížením celkové výkonnosti organismu
(perforace, opakované operace, malnutrice)
60
3Střevní malabsorpce (celiakie, sprue, malabsorpce způsobená intolerancí)
a) bez podstatných následných projevů při dietetické terapii u osob starších 18 let věku25
b) u osob starších 18 let věku, formy uspokojivě kompenzované při dietetické,
režimové a farmakologické léčbě
55
c) formy provázené snížením celkové výkonnosti organismu
a mírnými poruchami výživy (např. mírná anémie, lehký váhový úbytek aj.)
60
d) stavy provázené těžkou malnutricí, osteoporózou, s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu70
4Výhřezy konečníku, hemoroidy a rektální píštěle
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle polohy a rozsahu, vlivu na svěrač a střevní stěnu.
20-60
5Jiné střevní funkční poruchy20-30
6Slabost svěrače řiti s občasným bezděčným odchodem stolice40-55
7Ztráta svěrače řiti60-80
8Umělá řiť (kolostomie, ileostomie)60-80
9Maligní tumor střeva,konečníku
a) během onkologického léčení80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
c) neléčitelné formy90
10 Stavy po odstranění podstatné části tenkého nebo tlustého střeva (nenádorová příčina)
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle stupně újmy sil a výživy a event. komplikací.
20-40

Obecné posudkové zásady: Stupeň postižení pro nemoci jater, žlučových cest a slinivky břišní se stanoví podle rozsahu funkčního postižení, újmy celkového stavu a výživy a nutnosti dodržovat režimová opatření.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň
zdravotního
postižení v %
1Jaterní onemocnění (bez ohledu na etiologii)
a) lehkého stupně10
b) středního stupně50
c) těžkého stupně, stavy s těžkým portálním městnáním nebo stavy s opakovaným krvácením
do gastrointestinálního traktu,event. po provedení portokavální (splenorenální) anastomózy
60
d) těžký metabolický rozvrat, multiorgánové selhávání80
2Maligní tumor jater, žlučníku, žlučových cest, pankreatu
a) během onkologického léčení80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
c) neléčitelné formy90
3Stav transplantaci jater50
4Nemoci žlučníku a žlučových cest (litiáza, chronické recidivující záněty, stavy po operacích)
a) s častějšími kolikami a záněty, s intervalovými potížemi nebo s postcholecystektomickým syndromem10
b) s dlouhotrvajícími záněty nebo komplikacemi (např. uzávěr žlučových cest)20
5Chronické onemocnění pankreatu podle účinku na celkový stav
a) nepatrná újma stavu sil a výživy, dyspetické obtíže, průjmy10
b) zřetelné snížení stavu sil a výživy30-40
c) výrazné snížení stavu sil a výživy50-60

ODDÍL E

KÝLY

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Tříselná, skrótální nebo stehenní kýla10
2Břišní kýla v jizvě se značným oslabením břišní stěny a chybějícím nebo silně omezeným břišním lisem, s poruchou funkce břišních orgánů20
3Brániční kýly působící refluxní ezofagitidu20
4Břišní kýly s rozsáhlým přemístěním břišních orgánů a vlivem na kardiopulmonální systém nebo s poruchami pasáže40-55

Kapitola VIII.

ÚSTROJÍ MOČOVÉ ODDÍL A - POSTIŽENÍ LEDVIN

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Ztráta nebo výpad funkce ledviny při zdravé druhé ledvině10
2Nefrolitiáza
a) bez funkčního omezení10
b) s častými zánětlivými komplikacemi20-30
3Renální postižení s omezením funkce (bez ohledu na etiologii)
a) lehkého stupně20
Posudkové hledisko:
Hodnoty renálních funkcí trvale sníženy, lehké snížení celkové výkonnosti organismu
b) středního stupně30-40
Posudkové hledisko:
Hodnoty renálních funkcí značně sníženy, podstatné snížení celkové výkonnosti organismu.
c) těžkého stupně50-60
Posudkové hledisko:
Laboratorní známky chronické renální insuficience, výrazné snížení celkové výkonnosti organismu.
d) Urémie, těžký metabolický rozvrat, multiorgánové selhávání80
4Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny s funkčním omezením druhé ledviny
a) lehkého stupně30
b) středního stupně40-50
c) těžkého stupně60
5Postižení ledvin léčené umělou ledvinou (dialýzou) s ohledem na přítomné komplikace50-60
6Stav po transplantaci ledviny s dobrou funkcí štěpu30
7Maligní tumor ledviny
a) po odstranění v časném stadiu (T1 N0 M0)40-50
b) po odstranění v jiných stádiích80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Chronický zánět močových cest10
2Poruchy vyprazdňování mečhýře (pro zúžení močové roury, zbytnění prostaty)
a) těžšího stupně (např. nutnost manuálního vyprazdňování, použití močového stimulátoru, značná retence moči, bolestivé močení)20
b) s nutností pravidelné katetrizace, trvalého katetru nebo nutnosti urinálu bez podstatných doprovodných projevů40
3Maligní tumor močového mečhýře
a) po odstranění v časném stádiu (T1-2 N0 M0)40-55
b) po odstranění v pozdním stádiu, během onkologického léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
4Inkontinence moče
a) relativní (stresová inkontinence II. a III. stupně)20-40
b) úplná inkontinence moče60-80
5Močově-střevní píštěl při anální kontinenci40-60
6Ledvinná-ureterální-mečhýřová-kožní píštěl se značnou sekrecí50-60
7Filiformní píštěle20
8Umělý vývod moče navenek60-80
9Funkčně nevýznamné anomálie uropoetického systému20
10Anomálie se středně těžkým až těžkým postiženim funkce a snížením celkové výkonnosti organismu40-55
11Vrozené vady uropoetického systému s anomálním vyústěním, rozštěpové vady u dětí do ukončení povinné školní docházky40-70
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu funkčního postižení po dobu rekonstrukčního řešení.

Kapitola IX.

MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Ztráta penisu40
2Částečná ztráta penisu20
3Maligní tumor penisu
a) po odstranění v časném stadiu (T1-2 N0 M0)40-55
b) po odstranění v pozdním stadiu , během onkologického léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
4Ztráta nebo úplná atrofie obou varlat20
5Maligní tumor varlete
a) po odstranění lokalizovaného seminomu nebo lokalizovaného maligního teratomu bez postižení uzlin (T1 N0 M0)40-55
b) v pozdním stadiu, během onkologického léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
6Chronické záněty prostaty s trvalými značnými poruchami mikce20
7Adenom prostaty bez poruch mikce10
8Maligní tumor prostaty
a) po odstranění v časném stadiu (T1-2 N0 M0)40-55
b) po odstranění v pozdních stadiích, během onkologického léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
9Vrozené vady pohlavního ústrojí, po dobu rekonstrukčního řešení20-40

Kapitola X.

ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Maligní tumor prsní žlázy
a) po odstranění ve stadiu I (T1 N0 M0)40-55
b) po odstranění ve vyšších stadiích, během onkologického léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
2Ztráta prsu nenádorové etiologie20
3Ztráta dělohy nebo sterilita ve fertilním věku20
4Maligní tumor krčku a těla dělohy (výjimka: carcinoma in situ)
a) po odstranění tumoru těla nebo krčku ve stadiu Ia, Ib (T1 N0 M0)40-55
b) po odstranění tumoru ve vyšších stadiích, během onkologického léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
5Ztráta obou vaječníků ve fertilním věku, případně nedostatečná hormonální substituce20
6Maligní tumor vaječníku
a) po odstranění v časném stadiu (T1 N0 M0)40-55
b) v pozdních stadiích, během onkologického léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
7Chronický nebo často recividující zánětlivý proces adnex, parametria nebo dělohy těžšího stupně20.X
8Endometrióza těžkého stupně20
9Píštěle vaginy
9.1.píštěl močová cesta - vagina60
9.2.píštěl konečník-vagina60
9.3.píštěl močová cesta-konečník-vagina80
9.4.filiformní píštěle20
10Pokles stěny pochvy nebo dělohy
a) s občasnou inkontinencí moče30-40
b) s úplnou inkontinencí moče60-70
11Vrozené vady pohlavního ústrojí, po dobu rekonstrukčního řešení20-40
12Kraurosis vulvae (ekzémy, vředy, jizvy)30-40
13Maligní tumor pochvy a zevních rodidel (s výjimkou carcinoma in situ)
a) po odstranění v časném stadiu40-55
b) v pozdním stadiu, během onkologického léčení80
c) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
d) neléčitelné formy90
14Menopauzální a perimenopauzální poruchy10

Kapitola XI.

VÝMĚNA LÁTKOVÁ, VNITŘNÍ SEKRECE

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a tíže vlastní choroby. V případě, že závažnost druhotných změn převáží nad závažností vlastní choroby, stanoví se stupeň postižení podle převažujících komplikací. Odchylky od normy laboratorních hodnot nepodmiňují žádný stupeň postižení.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Diabetes mellitus
a) kompenzovatelný perorálními antidiabetiky a dietou s větším kolísáním tolerance nebo kompenzovatelný inzulínem a dietou, bez komplikací30-40
b) rozkolísaný, nebo s počínajícími diabetickými komplikacemi50
c) juvenilní diabetes melllitus, do 18 let věku50-60
d) se závažnými orgánovými komplikacemi, dle rozsahu a stupně komplikací50-70
2Dnastanoví se podle převažujících komplikací
3Poruchy metabolismu tukustanoví se podle převažujících komplikací
4Alimentární otylost, adipositasstanoví se podle převažujících komplikací
Posudkové hledisko:
Adipositas sama nepodmiňuje žádný stupeň postižení.
5Fenylketonurie
a) u osob starších 18 let věku, bez prokazatelných projevů poškození mozku20
b) fenylketonurie u osob 18 let věku, bez projevů poškození mozku, stavy dobře kompenzované při dietetické terapii55
6Cystická fibróza (mukoviscidóza)
a) mírné nebo atypické formy onemocnění u dospělých nebo formy plně kompenzované při zavedené terapii, tělesný vývoj odpovídající věku30
b) mírné nebo atypické formy onemocnění u dětí do ukončení povinné školní docházky (s lehkým snížením celkové výkonnosti organismu, s mírným omezením dechových funkcí a bez poruchy zevní sekrece pankreatu nebo s poruchou, která je léčbou uspokojivě kompenzována)50-55
c) formy se závažnými pulmonálními a intestinálními symptomy u dětí i dospělých (závažné změny funkce plic, léčbou neovlivnitelná insuficience zevní sekrece pankreatu, nepříznivý stav výživy)60-70
d) těžké progredující formy, s těžkým funkčním postižením, přítomností bronchiektázií, emphysému, těžkou poruchou výživy80-90
7.1.Poruchy hypotalamo-hypofyzárního systému
a) při dobré kompenzaci farmakologickou léčbou20
b) se závažnými průvodními jevy na ostatních orgánech a snížením celkové výkonnosti organismu30-40
7.2.Nádory hypofýzy (včetně stavů po odstranění nádoru)
a) během onkologického léčení80
b) po uplynutí dvou let , podle ovlivnění celkového stavu (potřeba a efekt substituční léčby,výpady zorného pole atd.)40
7.3.Poruchy růstu u dětí do ukončení povinné školní docházky, podmíněné endokrinologicky (podle rozsahu postižení)20-40
8Poruchy funkce štítné žlázy
8.1.Hyperfunkce štítné žlázy
a) středního stupně (trvalá tachykardie nad 100/min., znatelná ztráta váhy, případně průjmy)20
b) těžkého stupně (silné hubnutí, tyreotoxické poškození srdce, závažné psychické příznaky,postižení zraku)30-50
8.2.Hypofunkce štítné žlázy nedostatečně kompenzovaná substitucí (totální resekce štítné žlázy)20
8.3.Maligní tumor štítné žlázy
a) po odstranění v časném stadiu T 1-2 N0 M040-55
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
c) ostatní typy během onkologického léčení nebo neléčitelné formy80
8.4.Stavy po strumektomii pro nezhoubné onemocnění uspokojivě kompenzované farmakologickou léčbou20
9Onemocnění příštitných tělísek, tetanie, tetanický syndrom těžkého stupně20-40
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle druhu, četnosti a závažnosti záchvatů.
10Chronická insuficience kůry nadledvin (Addisonova choroba)
a) při dobré kompenzaci farmakologickou léčbou20
b) těžká forma průběhu (výrazná adynamie, hubnutí, těžké poruchy žaludečně- střevní, opakované krize, podstatné snížení celkové výkonnosti organismu)30-40
11Hyperfunkce kůry nadledvin (Cushingův syndrom, Connův syndrom, adrenogenitální syndrom)
a) při dobré kompenzaci farmakologickou léčbou20
b) s projevy svalové slabosti a komplikacemi na různých orgánových systémech (hypertenze, postižení srdce,steroidní diabetes, osteoporóza, psychické změny) dle rozsahu a tíže postižení30-50
c) iatrogenní Cushingův syndrom10.V
12Nádory nadledvinek (včetně stavů po odstranění nádorů)
a) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
b) během onkologického léčení nebo neléčitelné formy80
13Poruchy metabolismu (např. aminokyselin, purinů, minerálů, glykoproteinů, laktózová intolerance, případně potravinové alergie)
a) stavy uspokojivě kompenzované při zavedené terapii a režimových opatřeních
b) b) stavy s funkčním omezením vyžadující dodržování dietetických a režimových opatření u osob do 18 let věku
20
50
c) stavy se závažnými poruchami funkce některých orgánů a systémů60
d) stavy s těžkými systémovými poruchami, opakovanými dekompenzacemi70
14Polyglandulární dysfunkce
a) stavy uspokojivě kompenzované při zavedené terapii20.X
b) stavy se snížením celkové výkonnosti organismu a s lehkými poruchami (vzdor zavedené terapii)30-40
c) stavy s těžkými systémovými poruchami50
15Hormonálně aktivní tumory tráviciho ústrojí
a) po dosažení stabilizace zdravotního stavu30-50
b) během onkologické léčby nebo neléčitelné stavy80
16Podvýživa
a) s lehkým snížením výkonnosti organismu10
b) s podstatným snížením výkonnosti organismu30
c) s výrazným snížením výkonnosti organismu50

Kapitola XII.

KREV A KRVETVORNÉ ORGÁNY

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle závažnosti hematologických změn, aktivity onemocnění, působení na jiné orgány a vlivu na celkový stav

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Ztráta sleziny
1.1.u dítěte do 6 let, s ovlivněním imunity50
1.2.u dítěte do ukončení povinné školní docházky, s ovlivněním imunity30-40
1.3.u dospělého20
2Chronická lymfatická leukémie (lymfadenóza)
a) s lehkými projevy (bez výraznějších potíží, bez celkových symptomů, bez známek progrese)20-30
b) se středně těžkými projevy30-40
c) s těžkými projevy50-80
3Plasmocytom (myelom)
a) s lehkými projevy (bez podstatného ovlivnění celkového stavu, bez známek progrese)20
b) se středně těžkými projevy30-55
c) s těžkými projevy55-80
4Hodgkinův lymfom (lymfogranulóm), non-Hodgkinův lymfom
a) aktivní projevy onemocnění80
b) po úplné remisi, trvající dva roky20-40
5Chronická myeloidní leukémie (myelóza)
a) s lehkými projevy20
b) se středně těžkými projevy30-40
c) s těžkými projevy50-80
6Jiná chronická myeloproliferační onemocnění (např. polycytémie, trombocytémie, osteomyeloskleróza)
a) s lehkými projevy20
b) se středně těžkými projevy30-45
c) s těžkými projevy50-80
7Akutní leukémie, vysoce maligní generalizovaný non-Hodgkinův lymfom
a) aktivní projevy onemocnění80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40-50
8Anémie s nedostatkem hemoglobinu (perniciózní, hemolytické, panmyelopatie, aplastická anémie)
a) s mírnými projevy10
b) se středně těžkými projevy30-50
c) se závažnými projevy (trvalá potřeba transfusí, trvalá imunosuprese, snížení celkové výkonnosti organismu)55-80
9Stav po transplantaci krvetvorných buněk
a) remise základního onemocnění bez nutnosti léčby20-40
b) remise základního onemocnění s nutností léčby (imunosuprese, substituce) resp. mírná forma GVHD45-65
c) stav po transplantaci do jednoho roku, popř. přítomnost nestabilizované a těžké GVHD nebo relaps choroby70-80
10Hemofilie a jiné krvácivé nemoci
a) lehká forma u dětí i dospělých s řídkými krvácivými projevy (faktor VIII.větší než 2 %)20-30
b) těžká forma u dětí do ukončení povinné školní docházky (faktor VIII. menší než 2 %), s častými krvácivými příhodami, zpravidla 1x měsíčně45-55
c) těžká forma u dospělých, uspokojivě kompenzovaná při substituci40
d) těžká forma, provázená těžkou arthropathií několika kloubů, se snížením celkové výkonnosti organismu50-60
11Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně nebo novotvary nejistého nebo neznámého chování (např. maligní lymfom)
a) aktivní projevy onemocnění, během onkologického léčení80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
c) neléčitelné formy90

Kapitola XIII.

Kůže

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení u kožních nemocí se stanoví podle druhu, rozšíření, umístění, vlivu na celkový stav, doprovodných projevů jako svědění, mokvání, pálení, nepříjemných a odpuzujících pachů a jizevnatých tahů.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Jizvy po popálení nebo poleptání na více než 40% povrchu těla20
2Ekzémy
2.1.Ekzéma vulgare (např. kontaktní ekzém, ekzém na rukou a obličeji těžšího stupně)20
2.2.Ekzém endogenní, atopická dermatitis při déle trvajícím výskytu s generalizovanými kožními projevy30-50
2.3.Ekzém seborrhoický těžšího stupně20
3Akne vulgaris těžkého stupně20
4Akne conglobata s častou tvorbou abscesů a píštělí30
5Systémová onemocnění pojivové tkáně (lupus erythematodes, dermatomyositis, sklerodermie)
a) kožní změny ohraničené na predilekční místa nebo při větším rozšíření, podle funkční újmy20-30
b) rozsáhlé kožní změny, případné ulcerace, omezení pohybů v kloubech a postižení vnitřních orgánů50-60
6Puchýřnatá, bulózní kožní nemoci (např. pemfigus)
a) těžší postižení kůže a sliznic30-40
b) generalizované postižení kůže a sliznic60-80
7Psoriasis vulgaris
a) s výskytem na predilekčních místech10
b) generalizovaná, s remisemi trvajícími několik měsíců30-40
c) generalizovaná, s trvalým výsevem50
8Erytrodermie
a) při malé intenzitě zánětlivého procesu20
b) při závažné intenzitě zánětlivého procesu s těžší alterací celkového stavu30-40
9Ichtyosis
a) středně těžká forma, dlouhodobě postihující trup a končetiny20-30
b) těžká forma při postižení kůže celého těla40-55
10Dermatomykózy
10.1.Postižení nehtů všech prstů na rukou a nohou příp. s rozrušením nehtových plotének, intertriginozní výskyt10
10.2.Systémové mykózy (např. kandidóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza) s rozsáhlými projevy na kůži, postižením několika orgánů, systémů a s alterací celkového stavu30-60
11Recidivující erysipels mírným reziduálním nálezem20
12Recidivující herpes zoster s přetrvávajícími potížemi20
13Alopecie20
14Maligní tumor kůže (s výjimkou malých basaliomů)
a) po odstranění melanomu nebo jiných maligních kožních tumorů v časných stadiích30
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)30-40
c) v pozdních stádiích , neléčitelné formy60-80
15Kožní změny způsobené chronickou expozicí, atrofická, hypertrofická onemocnění kůže
a) menší chronické změny kůže20.X
b) těžší formy, se závažnou poruchou funkce postižených částí40-50
16Infekce kůže a podkožního vaziva
a) menší chronické infekční procesy20.X
b) těžší formy, často recidivující či exacerbující40
c) těžší formy nebo rozsáhlejší procesy s alterací celkového stavu50

Kapitola XIV.

PODPŮRNÝ A POHYBOVÝ APARÁT

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu funkčních poruch podpůrného a pohybového aparátu. Rentgenologické zjištění degenerativních změn samo nepředpokládá stupeň postižení, stejně tak skutečnost, že byla provedena operace na končetině nebo na páteři, nebo došlo k úrazu.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Malý vzrůst, chondrodystrofie, chondrodysplazie
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a stupně deformit, snížení celkové výkonnosti organismu a pohyblivosti. U dětí se porucha růstu hodnotí ve vztahu k příslušným antropometrickým normám daného věku.
a) lehčí formy poruch20
b) těžké formy, funkčně závažné deformity50-80
c) malý vzrůst, tělesná výška do 120 cm, bez deformit, nebo jiné závažné poruchy růstu u dětí do ukončení povinné školní docházky40
2Svalové nemoci
Posudkové hledisko:
Při stanovení stupně postižení je možno postupovat analogicky s kapitolou II oddíl B.
2.1.Myopatie, myositidy, dystrofie, atrofie aj.
a) lehké formy s omezeními pro delší chůzi a stání20.X
b) středně těžké formy s omezením hybnosti30-55
c) těžké formy s poruchami koordinace s výrazným omezením hybnosti nejméně dvou končetin60-80
2.2.Syndromy svalové paralýzy, myastenia gravis aj.
a) lehké formy20
b) středně těžké, s omezením hybnosti40-60
c) těžké formy s výrazným pohybovým postižením70-80
3Postižení páteře
3.1.Vrozené vady a deformace, poúrazové stavy, stavy po operacích, s mírnou poruchou statiky a dynamiky, bez komprese míchy a nervových pletení10
3.2.Degenerativní změny na páteři a ploténkách, stavy po operacích a úrazech s trvalým postižením funkce a často recidivujícími dráždivými projevy nervů a svalů, s poruchou svalového korzetu20
3.3.Ostatní postižení páteře s těžkou poruchou funkce (např. se ztuhlostí tří oddílů nebo s gibem)40-50
3.4.Stavy po operacích páteře a plotének, poúrazové stavy, degenerativní změny s těžkými poruchami (např. reziduální paréza, svalové atrofie apod.)40-50
4Scheuermannova nemoc s těžkou poruchou funkce a nutností nosit korset20-30
5Bechtěrevova nemoc
a) středně těžké formy (III. nebo IV. stupeň)20-30
b) těžké formy (V. stupeň)40-60
6Arthropatie a příbuzné nemoci, mimokloubní a kloubní revmatismus, jiné nemoci kostí, chrupavek, synovie a šlach
a) lehké formy, ojedinělé recidivující, s mírnou poruchou funkce postižených kloubů, je-li ztížena dlouhodobá chůze a stání10
b) středně těžké formy, občas recidivující, se závažnější poruchou funkce o 1/3 a snížením celkové výkonnosti organismu30-40
c) těžké formy, léčebně neovlivnitelné, trvale aktivní, progredující, s výraznými destruktivními změnami a těžkou poruchou funkce, postihující několik kloubů, těžké deformity, výrazné omezení pohyblivosti50-70
7Juvenilní revmatoidní arthritis u dětí do ukončení povinné školní docházky
a) lehké formy, s občasnými recidivami20-30
b) středně těžké formy, závažnější postižení funkce drobných kloubů nebo nosných kloubů končetin, známky trvalé zánětlivé aktivity, stavy po korekčních operacích50
c) těžké formy, s výraznými destruktivními změnami, silně zánětlivě aktivní, příp. provázené závažným imunodefektem70-80
8Osteoporóza, osteomalacie, osteopatie
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a stupně patologických změn na skeletu a jejich dopadu na pohyblivost a celkovou výkonnost organismu.
a) lehké formy lokální či generalizované10
b) těžké formy se zvýšenou lomivostí kostí a výrazným omezením pohyblivosti40-60
9Chronická osteomyelitis
a) lehkého stupně (lokalizovaná, s nepatrnou aktivitou, drobné hnisání v píštěli)20
b) středního stupně (rozsáhlejší proces, častá nebo trvalá sekrece z píštěle s omezením pohyblivosti)30-40
c) těžkého stupně (časté těžké ataky s horečkou, rozsáhlejší ulcerace, zřetelná infiltrace měkkých částí, hnisání a vylučování sekvestrů, výrazné omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti organismu)50-60
10Stavy po zlomeninách žeber Stanoví se podle kapitoly V., oddíl B, položka 2
Posudkové hledisko:
Při izolovaných zlomeninách žeber se stupeň postižení nestanoví. Zhojené seriové zlomeniny žeber s omezením ventilace se hodnotí podle stupně omezení ventilace.
11Stavy po úrazech pánve
a) lehké poruchy omezující jen při dlouhém stání a chůzi10
b) středně těžké poruchy s porušením statiky a dynamiky30
c) těžké poruchy hybnosti dolních končetin, porucha funkce svěračů60-80
12Maligní nádory svalů , kostí a chrupavky
a) stavy po operacích, při probíhajícím onkologickém léčení80
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po dvou letech)40
c) neléčitelné formy90
13Vrozené a získané deformity svalové a kostní soustavy a pojivové tkáně
a) lehké formy, omezující jen pro delší stání a chůzi20.X
b) středně těžké formy, omezující vážným způsobem pohyblivost, se snížením celkové výkonnosti organismu, případně provázené dalšími orgánovými poruchami40-50
c) těžké formy, tězče omezující pohyblivost a výrazným snížením celkové výkonnosti organismu, znetvořující tělo, příp. provázené postižením dalších orgánů60-80

Kapitola XV.

POSTIŽENÍ KONČETIN

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví v závislosti na následcích postižení u anatomických a funkčních ztrát končetin a funkčních poruch páteře bez ohledu na kompenzaci těchto následků protézami, ortopedickými a jinými pomůckami.

ODDÍL A

POSTIŽENÍ HORNÍCH KONČETIN

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Ztráta obou horních končetin100
2Ztráta jedné horní končetiny v ramenním kloubu nebo s velmi krátkým pahýlem paže60
3Ztráta jedné horní končetiny v paži nebo loketním kloubu55
4Ztráta jedné horní končetiny v předloktí40
5Ztráta celé ruky30-45
6Ztuhnutí ramenního kloubu v příznivé poloze při dobře pohyblivém ramenním pletenci20.X
7Ztuhnutí v ramenním pletenci v nepříznivém postavení nebo při porušené pohyblivosti ramenního pletence20-30
8Omezení pohyblivosti ramenních kloubů20
9Častá habituální luxace ramene10
10Pseudartróza klíční kosti10
11Pseudartróza pažní kosti20
12Ztuhnutí loketního kloubu20.X
13Pseudartróza vřetenní nebo loketní kosti20.X
14Zlomenina kosti vřetenní a loketní zhojená s výraznou dislokací a s funkční poruchou sousedních kloubů20
15Ztuhnutí zápěstního kloubu10
16Zlomeniny zápěstních kostí nebo jedné nebo více záprstních kostí s poruchou funkce ruky20
17Ztráta všech 5 prstů jedné ruky (podle dominance) nebo jiná ztráta úchopové schopnosti ruky30-40
18Ztráta všech 10 prstů na obou rukou60-70
Posudkové hledisko:
Shora uvedené sazby platí pro ztrátu celých prstů ruky s klidnými amputačními pahýly. Při ztrátě jednotlivých článků prstů či celých prstů se stupeň postižení nehodnotí.
19Získané deformity prstů rukou při zachované úchopové funkci20
20Nervové výpady (s ohledem na postižení dominantní končetiny)
Posudkové hledisko:
Uvedené stupně postižení odpovídají těžké poruše až úplnému výpadu inervace dle EMG. Stupeň postižení u částečných výpadů jmenovaných nervů se stanoví zpravidla polovičními hodnotami. Izolované senzitivní výpady se nehodnotí.
20.1.plexus brachialis40-60
20.2.n.axillaris30
20.3.n.radialis20
20.4.n.ulnaris20
20.5.n.medianus20
20.6.nn. radialis et axillaris30-40
20.7.nn. radialis et ulnaris30-40
20.8.nn. radialis et medianus30-40
20.9.nn. ulnaris et medianus30-40
20.10.nn. radialis, ulnaris et medianus v oblasti předloktí40-55

ODDÍL B

POSTIŽENÍ DOLNÍCH KONČETIN

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Ztráta obou dolních končetin ve stehně100
2Ztráta jedné dolní končetiny ve stehně a jedné dolní končetiny v bérci80-90
3Ztráta jedné dolní končetiny a jedné horní končetiny dle stavu amputačních pahýlů80-100
4Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo s velmi krátkým pahýlem stehna80
5Ztráta jedné dolní končetiny od kolena výše55
6Ztráta jedné dolní končetiny v bérci při dostačující funkční schopnosti pahýlu a kloubů40
7Ztráta obou dolních končetin v bérci60-70
8Ztráta nohy v oblasti hlezna a níže
a) jednostranná, dobrý pahýl30
b) oboustranná40-50
9Ztráta všech prstů jedné nohy, případně ztráta palce20
10Ztráta všech prstů obou nohou30
Posudkové hledisko:
Při ztrátách jednotlivých prstů nohy se stupeň postižení nehodnotí.
11Ztuhnutí obou kyčelních kloubů60
12Ztuhnutí jednoho kyčelního kloubu30
13Omezení pohybu kyčelních kloubů
13.1.středního stupně
a) jednostranné10
b) oboustranné30
13.2.těžšího stupně
a) jednostranné20
b) oboustranné50
14Vrozená luxace kyčlí po dobu léčení (s ohledem na náročnost léčebné metody)30-55
15Perthesova nemoc v aktivním stádiu40-60
16Pseudoartróza krčku stehenní kosti30-40
17Stavy po operacích kyčelního kloubu s reziduální funkční poruchou20-30
18Stavy po provedení totální endoprotézy kyčelního kloubu nebo kolenního kloubu
a) s dobrým funkčním efektem20
b) s výrazně porušenou funkcí operované končetiny30
19Zkrácení dolní končetiny
a) od 4 cm do 6 cm20
b) od 6 do 10 cm30
c) nad 10 cm50
20Pseudoartróza stehenní kosti30-40
21Ztuhnutí obou kolenních kloubů50-60
22Ztuhnutí jednoho kolenního kloubu30
23Uvolnění vazivového aparátu kolena20.X
24Zlomenina patelly10
25Omezení pohybu v kolenním kloubu těžšího stupně20
26Pseudartróza holenní kosti nebo zlomenina zhojená s výraznou dislokací a poruchou funkce30
27Stavy po zlomeninách kotníků s těžší poruchou funkce20
28Ztuhnutí horního i dolního hlezenného kloubu10
29Equinovarus
a) jednostranný20
b) oboustranný40
30Ostatní deformity nohy s poruchou statiky těžšího stupně20
31Nervové výpady
Posudkové hledisko:
Uvedené stupně postižení odpovídají těžké poruše až úplnému výpadu inervace dle EMG. Stupeň postižení u částečných výpadů jmenovaných nervů se stanoví zpravidla polovičními hodnotami. Izolované senzitivní poruchy se nehodnotí.
31.1.plexus lumbosacralis80
31.2.n.femoralis40
31.3.n.ischiadicus55
31.4.n.tibialis20
31.5.n.fibularis30

Kapitola XVI.

PORUCHY IMUNITY ODDÍL A - IMUNODEFICITY

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví pouze při významném dopadu poruchy imunity na celkovou výkonnost organismu posuzovaného občana a při infekčních komplikacích. U autoimunitního laboratorního syndromu se stupeň postižení nehodnotí.

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Typ protilátkový - značné snížení jedné nebo více tříd imunoglobulinů20-40
2Typ buněčný - značné snížení množství lymfocytů T nebo porucha jejich funkce20-40
3Typ fagocytární - značné snížení množství fagocytárních buněk nebo porucha jednotlivých fází fagocytózy20-40
4Typ komplementární - značné snížení jednotlivých komplementových komponent20-40
5Typ smíšený - provázený vleklými nebo recidivujícími infekčními projevy20-40
6Těžké imunodeficity s rozsáhlými a opakovanými infekčními komplikacemi vzdorujícími léčbě a s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu50-60
1Systémová onemocnění pojivové tkáně
Posudkové hledisko:
Stupeň postižení se hodnotí na základě aktivity procesu a funkčního postižení orgánů a systémů
a) postižení lehkého stupně20
b) postižení středního stupně30-40
c) postižení těžkého stupně50-65

Kapitola XVII.

INFEKČNÍ NEMOCI A PARAZITÁRNÍ NEMOCI

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Infekční a parazitární nemoci a jejich následky
a) lehké formy, s mírnou poruchou funkce některých orgánů a systémů20.X
b) středně těžké formy, občas recidivující nebo trvale aktivní, se snížením celkové výkonnosti organismu a středně závažnou poruchou funkce některých orgánů a systémů30-40
c) těžké formy, léčebně neovlivnitelné, trvale silně aktivní, nebo stavy chronické s těžkou poruchou funkce některých orgánů a systémů a s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu50-60
2AIDS
Posudkové hledisko:
Samotné zjištění HIV-infekce bez klinické symptomatologie nepodmiňuje stupeň postižení.
2.1.Syndrom lymfadenopatie
a) mírná alterace celkového stavu30
b) těžší alterace celkového stavu a snížením celkové výkonnosti organismu50-60
2.2.Rozvinuté onemocnění AIDS, terminální fáze, těžké nezvladatelné infekční komplikace80

Kapitola XVIII.

ONEMOCNĚNÍ, PŘI KTERÝCH MŮŽE BÝT DÍTĚ UZNÁNO ZA DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PRO POSKYTOVÁNÍ DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

PoložkaDruh zdravotního postiženíStupeň zdravotního postižení v %
1Opakované záněty horních a dolních cest dýchacích s prokazatelnou poruchou imunity20-30
2Kožní záněty, vznikající na alergickém podkladě s častými akutními exacerbacemi a s rozsáhlým výskytem20-30
3Stavy po infekčním onemocnění jater v rekonvalescenci, vyžadující dodržování dietetického režimu a životosprávy20-30
4Stavy po operacích močového ústrojí nebo po opakovaných zánětech ledvin a močových cest v rekonvalescenci, vyžadující dodržování dietetického režimu a životosprávy20-30
5Stavy po meningitidě nebo encefalitidě v rekonvalescenci20-30
6Stavy po úrazech pohybového ústrojí po dobu léčení a nezbytné rehabilitace20-30
7Polyvalentní alergie vyžadující úpravu životního režimu a stravování20-30
Přesunout nahoru