Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 206/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních

Částka 56/1995
Platnost od 27.09.1995
Účinnost od 01.10.1995
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

206

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. září 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 127 odst. 1 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., podle § 58 písm. a) a c) až e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb., a podle § 22 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo "zabezpečení" vkládají tato slova: ",státní sociální podpory".

2. V § 1 odst. 1 se za slova "státní sociální podpory" vkládají tato slova: ",důchodového pojištění".

3. V § 1 odst. 2 se slova "může využít i závěry jiných zdravotnických zařízení" nahrazují slovy "musí vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů".

4. V § 2 odst. 1 se na konci připojují tato slova: "nebo žádosti o dávku státní sociální podpory".

5. V § 2 odst. 1 se za slova "službu sociálního zabezpečení" vkládají tato slova: " ,žádosti o dávku důchodového pojištění".

6. V § 2 odst. 3 se za slova "službu sociálního zabezpečení" vkládají tato slova: "nebo v řízení o dávku státní sociální podpory".

7. V § 2 odst. 3 se za slova "službu sociálního zabezpečení" vkládají tato slova: " ,v řízení o dávku důchodového pojištění".

8. Za § 3 se vkládá nový § 4, který zní:

"§ 4

Pro postup při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti okresní správou sociálního zabezpečení se použije ustanovení § 3 odst. 4 až 7 přiměřeně.".

9. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky č. 21) zní:

"(2) Za nezaopatřené dítě se pro účely této vyhlášky považuje dítě, které se považuje za nezaopatřené dítě podle zákona o důchodovém pojištění.21)

21) § 20 odst. 3 až 5 a § 21 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

10. V § 21 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou".

11. V § 23 se částka "10 000 Kč" nahrazuje částkou "15 000 Kč", částka "5000 Kč" se nahrazuje částkou "8000 Kč" a vypouští se odstavec 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

12. § 25 se vypouští.

13. Nadpis § 26 zní: "Příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte a příspěvek při uzavření manželství".

14. § 26 odst. 1 včetně poznámky č. 4) zní:

"(1) Občanům, kteří se ujali se souhlasem příslušných orgánů dítěte, které jim má být svěřeno do pěstounské péče, lze poskytnout jednorázový peněžitý příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte, a to do výše 4500 Kč u dětí předškolního věku a do výše 6000 Kč u ostatních dětí. Ve výši uvedené v předchozí větě lze poskytnout jednorázový peněžitý příspěvek též občanovi, kterému bylo dítě svěřeno předběžným opatřením4) a který má být ustanoven jeho opatrovníkem. Jednorázový peněžitý příspěvek, jde-li o případy uvedené v předchozích větách, se poskytne vždy, jde-li o dítě, které dosud žilo v zařízení pro výkon ústavní výchovy.

4) § 74 a násl. občanského soudního řádu.".

15. V § 27 se slova "přídavků na děti (výchovného)" nahrazují slovy "přídavku na dítě".

16. § 29 se vypouští.

17. V § 31 odst. 1 se slova "tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením," nahrazují slovy "zdravotním postižením".

18. V § 33 odst. 1 věta druhá zní: "Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna; pokud příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.".

19. V § 34 odst. 1 se slova "nebo bytu v rodinném domku" nahrazují slovy " ,který užívají k trvalému bydlení".

20. § 34 odst. 3 se doplňuje písmenem i), které zní:

"i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu.".

21. § 34 odst. 4 zní:

"(4) Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však

a) 50 000 Kč nebo

b) 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.".

22. V § 34 odst. 2 až 7 se vypouštějí slova "nebo bytu v rodinném domku", slova "nebo rodinný domek" a slova "nebo rodinném domku".

23. V § 34 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "Od vymáhání příspěvku je možno ve zřetelehodných případech upustit.".

24. § 34 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

"(8) Příspěvek na instalaci signalizace uvedené v odstavci 3 písm. f) se poskytne rovněž neslyšícím občanům a rodičům nebo osobám, kterým bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím příslušného orgánu, jde-li o neslyšící nezaopatřené dítě.".

25. V § 35 odst. 1 se vypouštějí slova "a že potřebný občan není držitelem motorového vozidla s výjimkou jednostopého vozidla".

26. V § 35 odst. 5 se částka "60 000 Kčs" nahrazuje částkou "100 000 Kč" a vypouštějí se slova "; podmínkou přitom je, že pořizovací cena motorového vozidla nepřesahuje čtyřnásobek této částky".

27. § 35 odst. 7 až 12 znějí:

"(7) Místo příspěvku na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, a to za podmínky, že od jeho zakoupení uplynulo více než pět let. Částka příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč.

(8) Jednou v období deseti po sobě jdoucích let lze výjimečně poskytnout příspěvek podle odstavců 1, 2 nebo 7 i před uplynutím pěti let od poskytnutí příspěvku podle odstavců 1, 2 nebo 7, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být též prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový stav, kdy motorové vozidlo nelze opravit za cenu nižší, než je pořizovací cena motorového vozidla příslušného typu v době podání žádosti o příspěvek. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. Pro stanovení výše příspěvku v tomto případě neplatí odstavec 10.

(9) Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí uvedenými v příloze č. 5, která je součástí této vyhlášky, kteří sami řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení nezbytně potřebují zvláštní úpravu vozidla, se poskytne příspěvek v plné výši ceny takovéto úpravy. Přiznání tohoto příspěvku není podmíněno poskytnutím příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

(10) Součet příspěvků poskytnutých podle odstavců 1, 2, 7 nebo 9, s výjimkou příspěvku poskytnutého výjimečně (odstavec 8), nesmí v období deseti po sobě jdoucích let přesáhnout částku 200 000 Kč.

(11) Příspěvek na zakoupení, opravu nebo zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne jen tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

a) motorové vozidlo se stane vlastnictvím jiného občana před uplynutím pěti let od poskytnutí příspěvku, nebo

b) motorové vozidlo přestane být používáno pro dopravu nezaopatřeného dítěte uvedeného v odstavci 2, anebo

c) do dvou měsíců od poskytnutí příspěvku nepřestane být držitelem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého vozidla.

Příspěvek se nevymáhá, jestliže občan, kterému byl poskytnut, zemře do pěti let ode dne jeho přiznání, a dále též v případě, že dítě uvedené v odstavci 2 přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, avšak vozidlo je nadále používáno pro jeho dopravu.

(12) Příspěvek na koupi motorového vozidla nebo na celkovou opravu motorového vozidla lze poskytnout dvěma i více žadatelům na totéž motorové vozidlo; nárok na příspěvek i jeho výše se posuzují u každého žadatele samostatně.".

28. V § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Příspěvek na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem lze poskytnout i rodičům nezaopatřeného dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to po dobu nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.".

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

29. V § 36 odst. 4 se za slovo "stupně," vkládají tato slova: "a občanům uvedeným v odstavci 2".

30. V § 36 odst. 6 se slova "3 a 4" nahrazují slovy "4 a 5".

31. § 36 odst. 8 včetně poznámky č. 8) zní:

"(8) Příspěvek na úhradu pojistného zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel poskytuje okresní úřad v částce, kterou je občan povinen platit podle zvláštního předpisu.8)

8) Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.".

32. V § 36 odst. 9 se slova "odstavce 7" nahrazují slovy "odstavce 8".

33. V § 37 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "6000 Kč".

34. V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Příspěvek podle odstavce 1 se poskytne i rodičům nezaopatřeného dítěte uvedeného v § 36 odst. 2, kteří nevlastní motorové vozidlo a nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.".

35. V § 38 se slova "důchodu upraveného jako jediný zdroj příjmu" nahrazují slovy "2720 Kč u jednotlivce nebo 4880 Kč u manželské dvojice", částka "3500 Kč" se nahrazuje částkou "4000 Kč" a částka "5000 Kč" se nahrazuje částkou "6000 Kč".

36. V § 41 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "7000 Kč" a částka "10 000 Kčs" se nahrazuje částkou "15 000 Kč".

37. V § 42 odst. 4 se vypouští slovo "složité".

38. V § 42 odst. 4 a 5 se částka "300 Kčs" nahrazuje částkou "400 Kč".

39. V § 42 odst. 5 se vypouštějí slova "nebo pobírá-li na něj oprávněná osoba příplatek k přídavkům na děti (výchovné)".

40. § 44 se vypouští.

41. V § 45 odst. 1 se slova "rozdílu mezi běžnou úhradou za užívání bytu a úhradou zvýšenou z důvodu bezbariérovosti" nahrazují slovy "400 Kč měsíčně".

42. V § 46 se částka "600 Kčs" nahrazuje částkou "800 Kč".

43. V § 49 odst. 1 se za slovo "osobou" vkládají tato slova: "nebo další osobní péči".

44. V § 49 odst. 2 se vypouští slovo "popřípadě" a na konci se připojují tato slova: ",popřípadě i mimo domácnosti a zařízení".

45. § 51 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) Občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy nebo požáru, mohou pověřené obecní úřady poskytnout se zřetelem na majetkové poměry občana a jeho rodiny peněžitou dávku až do výše 30 000 Kč; podmínka sociální potřebnosti se v tomto případě nezkoumá.".

46. V § 58 odst. 1 se částka "10 000 Kčs" nahrazuje částkou "20 000 Kč" a slovo "tří" se nahrazuje slovem "pěti".

47. V § 58 odst. 2 se částka "30 000 Kčs" nahrazuje částkou "40 000 Kč".

48. V § 59 odst. 4 se na konci připojuje věta, která včetně poznámky č. 19) zní: "Pokud je občanu poskytováno ošetření a pomoc občanem, který pobírá příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu19) z důvodu péče o tohoto občana, neposkytují se tomuto občanu úkony pečovatelské služby uvedené v příloze č. 1 bodech 1 až 3, 5 (s výjimkou úkonu "pomoc při podávání jídla a pití"), 10 až 12, 14, 16 a 18.

19) § 7 zákona ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 134/1995 Sb.".

49. V § 73 odst. 1 se slova "poživateli invalidního důchodu" nahrazují slovy "plně invalidní".

50. V § 76 odst. 1 se vypouštějí slova " ,nebo okresní úřad předběžně rozhodl o jeho okamžitém umístění do ústavu".

51. V § 76 odst. 4 písm. a) se vypouštějí slova ",nebo u nichž o okamžitém umístění do ústavu vydal předběžné rozhodnutí okresní úřad".

52. V § 78 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo u svěřenců, o jejichž okamžitém umístění v ústavu rozhodl okresní úřad,".

53. V § 80 odst. 4 se vypouštějí věty druhá a třetí.

54. V § 94 odst. 1 se slova "ve vlastním bytě nebo rodinném domku" nahrazují slovy "v bytě".

55. V § 96 odst. 1 se vypouští věta druhá.

56. V § 98 se vypouštějí odstavce 4 až 7.

57. V § 99 odst. 1 se slova "přídavky na děti (výchovného)" nahrazují slovy "přídavky na dítě".

58. V § 99 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo rodinném domku pěstouna" a slova " , s výjimkou nákladů spojených s opravami a údržbou rodinného domku".

59. V příloze č. 1 položka č. 1 zní:

"1. běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík, na lůžko, pomoc při použití WC - -5".

60. V příloze č. 1 položka č. 5 zní:

"5. donáška nebo dovoz oběda, popřípadě jiného teplého jídla, pomoc při podávání jídla a pití5 55".

61. V příloze č. 1 položka č. 11 zní:

"11. doprovod na vyšetření, doprovod dětí do mateřské školy, základní školy, vzdělávacího zařízení nebo do zaměstnání, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, pomoc při denních rehabilitačních, rekreačních, kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách10 1010".

62. V příloze č. 1 položka č. 15 zní:

"15. ošetření nohou (pedikúra), masáž, vodová ondulace, zástřih vlasů  neposkytuje se2020".

63. V příloze č. 2 bod 2 písm. h) zní:

"h) těžké obliterace cév dolních končetin s výrazným trofickým postižením a s výrazným funkčním postižením hybnosti,".

64. V příloze č. 2 bodu 2 písm. i) se slovo "kardiotonické" nahrazuje slovem "zavedené".

65. V příloze č. 2 se bod 3 doplňuje písmenem f), které zní:

"f) trvalé nebo dlouhodobé těžké multiorgánové selhávání, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti občana.".

66. V příloze č. 4 bodu I položka č. 14 zní:

"14. Dvoukolo 50 %".

67. V příloze č. 4 se bod I doplňuje položkami č. 16, 17 a 18, které znějí:

"16. Signalizační pomůcka SYM-BLIK 80 %
17. Koupací lůžko 50 %
18. Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře 100 %".

68. V příloze č. 4 bod II zní:

"II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany

Název pomůckyNejvyšší částka příspěvku
(z ceny)
1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti 100 %
2. Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace 100 %
3. Signalizace telefonního zvonku 100 %
4. Světelný nebo vibrační budík50 %
5. Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění75 % nejvýše 7000 Kč
6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) 75 %
7. Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*)75 %
8. Fax**)75 %
9. Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**)75 %
10. Videorekordér50 % nejvýše 7000 Kč
11. Televizor s teletextem50 % nejvýše 7000 Kč
12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže 50 %
13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem 75 %
14. Přístroj k nácviku slyšení50 %
15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku50 %
16. Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo) 50 %
17. Individuální indukční smyčka 50 %
18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině75 %

*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.

**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.".

69. V příloze č. 4 bod III zní:

"III. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany

Název pomůckyNejvyšší částka příspěvku
(z ceny)
1. Kancelářský psací stroj 50 %
2. Slepecký psací stroj 100 %
3. Magnetofon, diktafon100 % nejvýše 4500 Kč
4. Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem100 %
5. Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem100 %
6. Kamerová zvětšovací televizní lupa 100 %
7. Digitální zvětšovací televizní lupa100 %
8. Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé100 %
9. Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu100 %
10. Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé100 %
11. Jehličková jednobarevná tiskárna 50 %
12. Zařízení pro přenos digitálních dat 100 %
13. Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem100 %
14. Elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé100 %
15. Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem100 %
16. Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem 50 %
17. Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem 50 %
18. Indikátor barev pro nevidomé 100 %
19. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé 100 %
20. Dvoukolo50 %".

70. V příloze č. 5 v nadpisu se vypouštějí slova "nebo bytu v rodinném domku".

71. V příloze č. 6 bodu I písm. b) zní:

"b) donáška nebo dovoz oběda, popřípadě jiného teplého jídla až 5 Kč".

72. V příloze č. 6 bodu II písm. a) zní:

"a) v zařízení sociální péče ve výši průměrných skutečných nákladů, stanovených jedenkrát za rok".

73. V příloze č. 6 bod III zní:


"III. a) nákupy a různé pochůzky
až 8 Kč
       b) doprovod do zdravotnického zařízení, na úřední jednání apod. až 10 Kč".

74. V příloze č. 6 bodu IV se písmeno d) doplňuje položkou č. 3, která zní:

"3. měsíční (1x měsíčně) 20 Kč až 50 Kč".

Čl. IIzrušeno


Čl. III

Přechodná ustanovení

(1) Do součtu příspěvků podle § 35 odst. 10 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění čl. I bodu 27 této vyhlášky, se započítávají rovněž příspěvky poskytnuté podle § 35 vyhlášky č. 182/1991 Sb. přede dnem 1. října 1995.

(2) O žádostech o dávky a služby sociální péče, o nichž nebylo pravomocně rozhodnuto před 1. říjnem 1995, se rozhodne podle této vyhlášky, pokud je to pro žadatele výhodnější.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1995, s výjimkou čl. I bodů 2, 3, 5, 7 až 10, 15, 39, 49 a 57, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru