Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 201/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů

Částka 54/1995
Platnost od 01.09.1995
Účinnost od 03.09.1995
Zrušeno k 29.05.2000 (105/2000 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

201

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 1994 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů.

Dohoda na základě svého článku 11 vstupuje v platnost dnem 3. září 1995. Tímto dnem pozbývá platnosti mezi oběma stranami Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států ze dne 17. prosince 1981, vyhlášená pod č. 92/1982 Sb., a Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, podepsaný dne 17. prosince 1981.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů

Vláda České republiky a vláda Ruské federace (dále jen „Strany")

potvrzujíce svou oddanost zásadám Závěrečného aktu helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a Pařížské charty pro novou Evropu,

vedeny přáním rozvíjet přátelské vztahy a snahou zjednodušit vzájemné cesty občanů obou států, se dohodly takto:

Článek 1

Občané jednoho státu, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů, uvedených v příloze k této dohodě, mohou vstupovat za účelem pobytu, který neslouží výdělečné činnosti, na území druhého státu a pobývat tam nejdéle třicet dnů bez víz.

Článek 2

1. Občané jednoho státu, kteří jsou držiteli diplomatických nebo služebních pasů a jsou na území druhého státu jako členové diplomatické mise nebo konzulárního úřadu nebo jako oficiální zástupci v mezinárodních organizacích majících sídlo na území druhého státu a statut diplomatické mise, se mohou zdržovat na území tohoto státu po dobu svého přidělení bez víz.

2. Rodinní příslušníci žijící s osobami uvedenými v odstavci 1 ve společné domácnosti, mohou po dobu jejich přidělení, pokud jsou sami držiteli diplomatických nebo služebních pasů, se zdržovat na území druhého státu bez víz.

Článek 3

Občané jednoho státu, kteří vstupují na území druhého státu na dobu delší třiceti dnů, za účelem výdělečné činnosti nebo trvalého pobytu, musí mít vízum tohoto státu.

Článek 4

Občané jednoho státu vstupují na území druhého státu na hraničních přechodech určených pro mezinárodní styk.

Článek 5

Strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o změnách podmínek pro vstup, pobyt a vycestování občanů obou států.

Článek 6

Občané jednoho státu jsou povinni při pobytu na území druhého státu dodržovat jeho právní předpisy, včetně předpisů pro celní a pasové odbavování, předpisů pro hlášení pobytu, pohyb a pobyt, platných pro cizí státní občany.

Článek 7

1. Tato dohoda neomezuje právo každého státu odepřít vstup nebo pobyt na svém území občanům druhého státu, kteří by mohli ohrozit jeho bezpečnost nebo veřejný pořádek, jakož i občanům, kteří nedisponují dostatečnými prostředky k zabezpečení svého pobytu, určenými v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé strany.

2. Strany budou přijímat na území svého státu bez dalších formalit občany svého státu.

Článek 8

Občané jednoho státu, kteří na území druhého státu ztratí platný cestovní doklad, vycestují ze státu pobytu na nový platný cestovní doklad vystavený příslušnou diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem.

Článek 9

Každá z obou Stran může dočasně pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, ochrany zdraví nebo jiných důvodů, kromě případu uvedeného v článku 7 odst. 2.

O zavedení, jakož i zrušení těchto opatření se Strany vzájemně neprodleně informují diplomatickou cestou. Tato opatření nabudou účinnosti dnem doručení tohoto oznámení.

Článek 10

V případě změny platných nebo zavedení nových druhů cestovních dokladů si Strany zašlou jejich nové vzory spolu s údaji o použitelnosti těchto dokladů diplomatickou cestou nejpozději třicet dnů před jejich zavedením.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost uplynutím třicátého dne ode dne doručení pozdějšího oznámení, kterými si Strany potvrzují, že byly splněny vnitrostátní podmínky nutné pro její vstup v platnost.

Článek 12

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti mezi oběma Stranami Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, podepsaná v Praze dne 17. prosince 1981 a Protokol k Dohodě, podepsaný v Praze dne 17. prosince 1981.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze Stran ji může diplomatickou cestou vypovědět. Platnost Dohody skončí uplynutím třiceti dnů od doručení písemného oznámení druhé straně.

Dáno v Moskvě dne 7. prosince 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Rudolf Slánský v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za vládu Ruské federace:
Boris Nikolajevič Pastuchov v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Příloha

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů

Platnými cestovními doklady ve smyslu této dohody jsou:

1. Pro občany České republiky

a) diplomatický pas;

b) služební pas;

c) cestovní pas;

d) námořnická knížka;

e) cestovní průkaz.

2. Pro občany Ruské federace:

a) diplomatický pas;

b) služební pas;

c) občanský zahraniční pas;

d) pas námořníka;

e) potvrzení k návratu do Ruské federace.

Přesunout nahoru