Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 197/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství a o dispečerském řízení plynárenské soustavy

Částka 53/1995
Platnost od 22.09.1995
Účinnost od 22.09.1995
Zrušeno k 18.05.2001 (167/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. srpna 1995

o stavech nouze v plynárenství a o dispečerském řízení plynárenské soustavy

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 45 odst. 6 se zřetelem na § 12 odst. 2 a 7 a § 13 odst. 7 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup při vzniku a odstraňování následků stavů nouze pro plynárenství (dále jen "stavy nouze") a stanoví rozsah a způsob omezení spotřeby plynu při stavech nouze a pravidla dispečerského řízení (dále jen "dispečerský řád") plynárenské soustavy.

§ 2

Členění stavů nouze

(1) Stavy nouze se podle příčiny svého vzniku člení na stavy předvídatelné a stavy nepředvídatelné.

(2) Předvídatelné stavy jsou takové stavy nouze, kdy je předem známa příčina vzniku a které nelze odstranit běžně dostupnými prostředky držitele státní autorizace.

(3) Nepředvídatelné stavy jsou takové stavy nouze, které vzniknou v důsledku poruch nebo havárií na zařízení pro výrobu či rozvod plynu a které nelze předvídat.

§ 3

Následky stavů nouze

(1) Následkem stavů nouze je omezení spotřeby plynu podle:

a) omezujících odběrových stupňů; omezující odběrový stupeň představuje určitý procentní podíl, o který je snížena dodávka plynu odběratelům kategorie velkoodběratel odebírajícím plyn pro výrobní účely,

b) havarijního odběrového stupně, který představuje zastavení dodávky plynu odběratelům všech kategorií,

c) omezujících otopových křivek; omezující otopová křivka se týká odběratelů plynu pro otopové účely a představuje snížení odběru plynu na úroveň, která umožňuje vytápění objektů na minimální teplotu stanovenou doporučenou technickou normou.

(2) Omezující odběrové stupně jsou odvozeny od základního odběrového stupně č. 3, podle kterého je dodávka plynu uskutečňována v plném rozsahu sjednaného odběrového diagramu.

(3) Omezujícími odběrovými stupni jsou:

a) odběrový stupeň č. 5, kterým je dodávka plynu snižována pro odběratele kategorie velkoodběratel pod hodnoty uvedené v odběrovém diagramu,

b) odběrový stupeň č. 7, kterým je dodávka plynu snižována pro odběratele kategorie velkoodběratel pod hodnoty stanovené odběrovým stupněm č. 5, avšak nad hodnotu bezpečnostního a technologického minima,

c) odběrový stupeň č. 8, kterým je dodávka plynu snižována pro odběratele kategorie střední odběratel a kategorie velkoodběratel na bezpečnostní a technologické minimum, tj. na hodnotu nezbytnou pro zajištění bezpečnosti zařízení a obsluhujících pracovníků a k zamezení vzniku škod,

d) odběrové stupně č. 4 a 6, kterými je dodávka plynu snižována pod hodnoty uvedené v odběrovém diagramu, avšak nad hodnotu bezpečnostního a technologického minima, a sjednávají se výjimečně pro některé odběratele.

(4) Havarijním odběrovým stupněm je stupeň č. 10, při jehož vyhlášení je přerušena dodávka plynu odběratelům všech kategorií.

(5) Omezující otopové křivky jsou odvozeny od 1. otopové křivky, podle které je zajišťována dodávka plynu pro vytápění objektů bez omezení, tj. v rozsahu sjednaného množství odebíraného plynu.

(6) Omezujícími otopovými křivkami jsou:

a) 2. otopová křivka, při níž je odběr plynu pro vytápění snížen pouze u některých skupin odběratelů,

b) 3. otopová křivka, při níž je odběr plynu pro vytápění snížen všem skupinám odběratelů mimo odběratele kategorie domácnost, a to na úroveň bezpečnostní a technologické minimální teploty ve vytápěných prostorech.

(7) Vyhlašování omezujících odběrových stupňů a otopových křivek při stavu nouze Ústředním plynárenským dispečinkem se uskutečňuje prostřednictvím Českého rozhlasu, popřípadě dalšími hromadnými sdělovacími prostředky.

(8) Vyhlašování havarijního odběrového stupně při stavu nouze Ústředním plynárenským dispečinkem se uskutečňuje prostřednictvím Českého rozhlasu, popřípadě dalšími hromadnými sdělovacími prostředky a současně je oznamováno obcím a orgánům Policie České republiky uvedeným v havarijním plánu.

§ 4

Odstraňování následků stavů nouze

(1) Při odstraňování následků stavů nouze postupují držitelé státní autorizace podle schválených havarijních plánů a konkrétní situace v plynárenské soustavě.

(2) Havarijní plány pro stavy nouze jsou zpracovávány pro

a) likvidaci následků poruch a havárií,

b) postup při úplném přerušení dodávek plynu podle havarijního odběrového stupně č. 10 pro území, města a pro obce.

(3) Havarijní plány jsou předávány na vědomí Ústřednímu plynárenskému dispečinku.

§ 5

Dispečerský řád

Dispečerský řád plynárenské soustavy je přílohou této vyhlášky.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 197/1995 Sb.

DISPEČERSKÝ ŘÁD plynárenské soustavy

Úvodní ustanovení

Článek 1

Dispečerský řád stanovuje pravidla dispečerského řízení plynárenské soustavy.

Plynárenská soustava zahrnuje:

a) soustavu tranzitních plynovodů pro mezinárodní přepravu zemního plynu a pro vnitrostátní přepravu zemního plynu dováženého do České republiky tranzitními plynovody,

b) vnitrostátní velmi vysokotlaké plynovody s provozním tlakem plynu nad 4,0 MPa,

c) podzemní zásobníky zemního plynu,

d) zařízení pro výrobu svítiplynu,

e) vnitrostátní vysokotlaké plynovody a plynárenská zařízení s provozním přetlakem nad 0,3 MPa do 4,0 MPa.

Z hlediska funkčního uspořádání jednotlivých souborů plynárenských zařízení existují:

a) mezinárodní tranzitní plynovody včetně kompresních stanic,

b) celostátní velmi vysokotlaké plynovody a podzemní zásobníky,

c) samostatné regionální distribuční systémy,

d) distribuční síť ve městech a obcích.

Funkční soubory jsou mezi sebou propojeny předávacími a regulačními stanicemi.

Článek 2

Dispečerský řád upravuje:

a) činnosti související s dlouhodobou a krátkodobou přípravou bilancí a spotřeby topných plynů a přípravou režimů dodávek plynu pro konkrétní období,

b) činnosti řízení dodávek a spotřeby plynu v pravidelném režimu včetně celostátního systematického sledování a vyhodnocování stavu zabezpečení rovnováhy mezi zdroji a spotřebou plynu,

c) činnosti řízení dodávek a omezování spotřeby topných plynů ve stavech nouze,

d) činnosti vyhodnocovací, statistické, informační a mezinárodní.

Článek 3

Potrubními topnými plyny podléhajícími dispečerskému řízení se rozumí:

a) zemní plyn naftový,

b) zemní plyn karbonský,

c) důlní degazační plyn,

d) svítiplyn,

e) koksárenský plyn technicky čistý,

jejichž specifikace je stanovena příslušnými českými technickými normami.

Článek 4

Dispečerské řízení při zajišťování dodávek a spotřeby potrubních topných plynů v České republice zajišťují nepřetržitě dispečinky zřízené podle § 13 odst. 4 a 5 zákona.

Plynárenskou soustavu v České republice řídí:

a) Ústřední plynárenský dispečink s celostátní působností,

b) na vymezených úsecích plynárenské soustavy stanovených udělenou státní autorizací

- dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech,

- dispečinky držitelů státní autorizace pro rozvod na vymezených územích vysokotlakých plynovodů,

- dispečinky držitelů státní autorizace pro výrobu svítiplynu,

a to podle samostatných dispečerských řádů respektujících pravidla dispečerského řízení plynárenské soustavy.

Článek 5

(1) Ústřední plynárenský dispečink v komplexu služeb prováděných pro držitele státní autorizace pro výrobu a rozvod plynu na základě Smlouvy o sdružení

a) v období pravidelného režimu dodávek a spotřeby plynu v České republice provádí celostátní systematické sledování a vyhodnocování stavu zabezpečení rovnováhy mezi zdroji a spotřebou plynu zajišťované držiteli státní autorizace, a to podle pravidel sběru informací a dat definovaných v Dispečerském řádu Ústředního plynárenského dispečinku; výsledek hodnocení promítne do základního odběrového stupně a základní otopové křivky s výjimkou omezení dodávek plynu podle § 9 odst. 4 zákona, které Ústřední plynárenský dispečink denně celostátně vyhlásí Českým rozhlasem, s odpovědností za tento vyhlášený odběrový stupeň a otopovou křivku,

b) provádí vyhodnocení vznikajícího nebezpečí vzniku stavu nouze a vypracovává analytické podklady pro Ministerstvo průmyslu a obchodu pro rozhodnutí o vyhlášení stavu nouze ve smyslu § 12 zákona, s odpovědností za správnost provedené analýzy a za doporučené řešení,

c) přebírá řízení dodávek topných plynů v České republice po vyhlášení stavu nouze.

(2) Dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech v pravidelném režimu dodávek plynu v České republice probíhajícím podle smluv o dodávce plynu

a) zajišťuje mezinárodní přepravu a dovoz zemního plynu tranzitními plynovody podle obchodních kontraktů,

b) zabezpečuje krytí základního odběrového diagramu spotřeby plynu v České republice základním dovozem zemního plynu, výkupem svítiplynu ze zdrojů a vytvářením sezonních zásob zemního plynu v podzemních zásobnících na základě smluv o dodávce plynu uzavřených podle obchodního zákoníku,

c) zajišťuje přepravu plynu velmi vysokotlakými plynovody a zodpovídá za bezpečný a bezporuchový provoz zařízení.

(3) Držitelé státní autorizace pro rozvod na vymezených územích vysokotlakých plynovodů a jejich dispečinky v pravidelném režimu dodávek a spotřeby plynu probíhajícím podle smluv o dodávce plynu

a) zabezpečují krytí odběrového diagramu na vymezeném úseku plynárenské soustavy,

b) zodpovídají za zajištění rovnováhy mezi zdroji a spotřebou plynu a za bezpečný a bezporuchový provoz zařízení.

Příprava dispečerského řízení

Článek 6

Činnosti dispečinků

V rámci přípravy dispečerského řízení pro zabezpečení bilanční rovnováhy mezi dodávkou a spotřebou plynu ve své oblasti a působnosti

1. dispečinky držitelů státní autorizace pro rozvod na vymezených územích vysokotlakých plynovodů

a) přebírají výstupy zpracovaných dlouhodobých, střednědobých, krátkodobých a operativních bilancí dodávek a spotřeby topných plynů na základě dlouhodobých prognóz, výsledků analýz zásobování, výstupů marketingových průzkumů rozvoje spotřeby plynu a z uzavřených smluv o dodávce plynu, zpracovaných příslušnými útvary držitele státní autorizace,

b) zabezpečují zpracování ročních, čtvrtletních a měsíčních režimů dodávek a spotřeby plynu a projednávají je s dispečinkem dodavatele plynu; režimy stanoví vyrovnanou bilanci dodávek a potřeb plynu pro krytí odběrového diagramu ve vymezeném úseku plynárenské soustavy, plán odstávek plynárenských zařízení podstatným způsobem ovlivňujících přepravu plynu a soubor opatření k řešení případného stavu nouze. Kopie dokumentů poskytují Ústřednímu plynárenskému dispečinku pro provádění celostátního vyhodnocování zajištěnosti rovnováhy mezi zdroji a spotřebou plynu;

2. dispečinky držitelů státní autorizace pro výrobu svítiplynu

a) s dispečinkem držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech zpracovávají a projednávají režim výroby svítiplynu a základních odstávek výrobních zařízení pro zbývající období existence subsystému svítiplynu, s respektováním reálného postupu převodu plynovodů a odběratelů na užití zemního plynu,

b) zpracovávají čtvrtletní a měsíční režimy výroby plynu vyplývající ze smluv o dodávce plynu.

Dokumenty poskytují Ústřednímu plynárenskému dispečinku pro provádění celostátního vyhodnocování zajištěnosti rovnováhy mezi zdroji a spotřebou;

3. dispečinky držitelů státní autorizace pro výrobu koksárenského plynu technicky čistého

a) s dispečinkem držitele státní autorizace pro rozvod na vymezeném území vysokotlakých plynovodů zpracovávají a projednávají dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé a operativní bilance výroby plynu včetně programu oprav, odstávek a výše pohotových výkonů,

b) zpracovávají roční, čtvrtletní a měsíční režimy výroby plynu vyplývající ze smluv o dodávce plynu včetně odstávek zařízení;

4. dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech

a) projednává se zahraničními partnery roční, čtvrtletní a měsíční režimy mezinárodní přepravy zemního plynu českými tranzitními plynovody vyplývající z uzavřených přepravních kontraktů; zpracovává a projednává program odstávek zařízení ovlivňujících pohotový výkon přepravní kapacity zařízení,

b) projednává se zahraničními dodavateli zemního plynu pro zásobování České republiky roční, čtvrtletní a měsíční režimy dovozu plynu,

c) zúčastňuje se technických jednání při projednávání mezinárodních kontraktů na tranzitní přepravu a na dovoz zemního plynu realizovaných českými tranzitními plynovody,

d) pravidelně hodnotí reálnou přepravní kapacitu velmi vysokotlakých plynovodů a vyjadřuje se ke koncepci rozvoje velmi vysokotlakých mezinárodních a vnitrostátních plynovodů a podzemních zásobníků,

e) provádí systematickou analýzu dodávek a spotřeb plynu na velmi vysokotlakých plynovodech jako podklad pro vypracování dlouhodobých bilancí zdrojů plynu pro krytí ročního, čtvrtletního, měsíčního a denního odběrového diagramu v několikaletém období,

f) ve spolupráci s dispečinky v návaznosti na bod 1 a bod 2 tohoto článku zpracovává a vydává závazné výsledné roční bilance zdrojů, dodávek a spotřeby plynu a roční a čtvrtletní režimy krytí odběrového diagramu spotřeby plynu v České republice, vyplývající z uzavřených smluv o dodávce plynu; zpracovává režim tvorby zásob plynu v českých podzemních zásobnících a v pronajatých kapacitách zahraničních zásobníků; dokumenty poskytuje Ústřednímu plynárenskému dispečinku pro vyhodnocování zajištěnosti rovnováhy mezi zdroji a spotřebou plynu,

g) s dispečinky zahraničních velmi vysokotlakých plynovodů zemního plynu projednává a připravuje dlouhodobé dohody o vzájemné dispečerské výpomoci dodávkami zemního plynu v procesu mezinárodní přepravy zemního plynu,

h) vypracovává soubor opatření k řešení stavů nouze na území České republiky,

i) zpracovává koncepce technických systémů dispečerského řízení tranzitní a vnitrostátní přepravy plynu;

5. Ústřední plynárenský dispečink

a) posuzuje koncepce dlouhodobého vývoje spotřeby plynu v České republice a způsob jejího krytí zdroji a vydává stanoviska,

b) zpracovává připomínky ke koncepci a realizačnímu programu rozvoje velmi vysokotlakého mezinárodního a vnitrostátního přepravního systému a uskladňovacích kapacit podzemních zásobníků,

c) zúčastňuje se přípravných jednání a vydává závazná stanoviska k přípravě roční bilance a čtvrtletních režimů dodávek a spotřeby plynu v České republice a jejího krytí zdroji,

d) přebírá vypracované roční bilance a čtvrtletní režimy dodávek plynu v České republice pro konkrétní rok jako podklad pro celostátní systematické sledování a vyhodnocování průběhu krytí spotřeby plynu v České republice,

e) zpracovává soubor opatření a návrhů na rozhodnutí příslušných orgánů státu pro variantní řešení stavů nouze na jednotlivých vymezených úsecích plynárenské soustavy a na území celého státu včetně zajišťování nekontrahovaných výpomocných dodávek plynu ze zahraničí a pravidelně je konkretizuje a doplňuje (Havarijní plán pro stavy nouze),

f) projednává u zahraničních plynárenských společností propojených zařízeními pro rozvod plynu na českou plynárenskou soustavu reálné možnosti těchto společností pro poskytnutí havarijních výpomocných dodávek plynu ve stavech nouze v České republice,

g) zpracovává návrhy na vytvoření státních rezerv plynu v podzemních zásobnících použitelných na základě rozhodnutí Ústředního plynárenského dispečinku k předcházení vzniku stavu nouze a pro likvidaci tohoto stavu.

Operativní řízení

Článek 7

Činnosti Ústředního plynárenského dispečinku

Ústřední plynárenský dispečink

a) vykonává celostátní systematické nepřetržité sledování a vyhodnocování stavu zajištění rovnováhy mezi dodávkami a spotřebou plynu zabezpečované dispečinky na vymezených úsecích plynárenské soustavy stanovených udělenou státní autorizací a vydává dispozice pro zastavení vznikající nerovnováhy, jejíž delší trvání by mohlo vést ke vzniku stavu nouze;

b) systematicky sleduje průběh dodávek topných plynů v České republice podle roční bilance zdrojů a spotřeby a čtvrtletních režimů dodávek plynu;

c) posuzuje změny v rovnováze mezi dodávkami a spotřebou zemního plynu a svítiplynu a vyjadřuje se k opatřením vypracovaným příslušnými dispečinky;

d) vyhodnocuje dlouhodobé změny v rovnováze mezi dodávkami a spotřebou nebo závažné situace narušující plynulé dodávky plynu v České republice a připravuje analytické podklady pro rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu k použití opatření stanovených havarijním plánem pro stavy nouze;

e) vyhlašuje denně Českým rozhlasem celostátně platný odběrový stupeň a odběr plynu podle otopové křivky a odběrové stupně omezující spotřebu plynu odběratelů s celostátní nebo územně omezenou působností;

f) přebírá celostátní řízení dodávek zemního plynu a svítiplynu při stavech nouze a vyhlašuje opatření, která přesahují rámec uzavřených smluv o dodávce plynu

- na základě požadavků příslušných dispečinků držitelů státní autorizace pro rozvod na vymezených úsecích vysokotlakého přepravního systému vydává pokyny k otevření armatur propojujících jednotlivá území v tlakové úrovni 2,5 MPa a 4,0 MPa a k meziregionálním dodávkám plynu bez přímého obchodního měření,

- stanovuje priority pro dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakém přepravním systému pro dodávky plynu do jednotlivých území spravovaných držiteli státní autorizace ve stavech nouze a při haváriích,

- vypracovává návrhy k řešení situace ve stavech nouze včetně ekonomických důsledků a předkládá je ke schválení Ministerstvu průmyslu a obchodu,

- vyhlašuje opatření pro omezení spotřeby plynu při stavu nouze,

- má výhradní právo na vyhlašování havarijního odběrového stupně č. 10,

- vydává celostátní metodické pokyny na zpracování havarijních plánů pro stavy nouze,

- vydává pokyny ke změnám akumulace plynu v tranzitních plynovodech v případech, kdy tímto opatřením mohou být narušeny mezinárodní závazky,

- vydává rozhodnutí o využití státních rezerv plynu v podzemních zásobnících,

- projednává a zajišťuje u zahraničních plynárenských společností havarijní výpomocné dodávky zemního plynu pro Českou republiku ve stavech nouze v případě nebezpečí z prodlení,

- projednává výpomocné a havarijní dodávky plynu ve stavech nouze nad rámec uzavřených dovozních kontraktů a dohod o havarijní výpomoci;

g) sleduje provázanost dispečerských řádů držitelů státní autorizace a dává návrhy na jejich úpravy;

h) posuzuje a sleduje provázanost havarijních plánů držitelů státní autorizace pro stavy nouze.

Článek 8

Činnost dispečinku držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech

(1) Řízení provozu tranzitních plynovodů

Dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech

a) denně projednává se zahraničním dodavatelem zemního plynu rozdělení přepravních režimů dodávek plynu zahraničním odběratelům a dodávky zemního plynu pro Českou republiku,

b) operativně upravuje provoz tranzitních plynovodů podle případných změn v denním rozdělení,

c) zajišťuje kontrahované tlaky plynu v hraničních předávacích stanicích a tlaky plynu ve vnitrostátních předávacích stanicích stanovené ve smlouvách o dodávce plynu,

d) řídí výši akumulace v tranzitních plynovodech,

e) realizuje dovoz smluvně zajištěných i mimořádných dodávek zemního plynu do České republiky a jejich vnitrostátní přepravu tranzitními plynovody,

f) zajišťuje nezbytná opatření stanovená havarijním plánem pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací vzniklých na tranzitních plynovodech,

g) předává Ústřednímu plynárenskému dispečinku pravidelné informace o dovozu plynu pro Českou republiku, dále všechny nezbytné informace o vzniklých provozních situacích, které mají vliv na přepravu a dovoz plynu; informuje o zahájení, průběhu a ukončení mimořádných prací provedených v této souvislosti na tranzitních plynovodech,

h) vydává souhlas k zahájení plánovaných odstávek dílčích zařízení na tranzitních plynovodech.

(2) Řízení vnitrostátních velmi vysokotlakých plynovodů a vymezeného úseku rozvodu pro přepravu svítiplynu

Dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech

a) zajišťuje přepravu plynu tranzitními plynovody do jednotlivých vnitrostátních předávacích stanic podle smluveného režimu,

b) při zjištění podstatných odchylek řeší situaci prostřednictvím tuzemských zdrojů zemního plynu, případně předkládá útvaru řízení provozu tranzitních plynovodů návrh na projednání se zahraničním dodavatelem změny rozdělení tranzitovaného plynu ve prospěch České republiky,

c) upřesňuje denně kontrahovaný dovoz zemního plynu do České republiky od jiných dodavatelů, včetně zpětné dopravy zemního plynu uskladněného pro Českou republiku v zahraničí,

d) zabezpečuje rovnováhu mezi dodávkami a spotřebami zemního plynu a svítiplynu podle vývoje odběrového diagramu a vyplývající z uzavřených smluv o dodávce plynu,

e) preventivně požaduje změny dodávek zemního plynu a změny výroby svítiplynu,

f) dává pokyny ke vtláčení plynu do podzemních zásobníků a k jeho těžbě a operativně řídí průběh těchto činností v souladu se stanovenými ročními a čtvrtletními režimy tvorby sezonních zásob plynu a jejich čerpání,

g) koordinuje a odsouhlasuje částečné a úplné odstávky zdrojů plynů, podzemních zásobníků a velmi vysokotlakých plynovodů a vydává souhlas k provedení náročných provozních operací,

h) realizuje pravidelný dispečerský styk v průběhu dne s dispečinky držitelů státní autorizace pro rozvod na vysokotlakých plynovodech a s dispečinky výrobních zdrojů svítiplynu a operativně projednává a řeší případné úpravy denních dodávek v souladu s uzavřenými smlouvami o dodávce plynu a s potřebami těchto dispečinků,

i) předává Ústřednímu plynárenskému dispečinku pravidelné informace o průběhu dodávek zemního plynu a svítiplynu a o závažných poruchách nebo změnách ve vedení provozu velmi vysokotlakých plynovodů včetně přijatých opatření,

k) vyhlašuje kontrolní hodinový odečet dodávek a spotřeb plynu,

l) systematicky sleduje tlaky ve vybraných bodech velmi vysokotlakých plynovodů a subsystému svítiplynu a operativně zajišťuje docílení jejich úrovně stanovené režimem přepravy plynu,

m) po dohodě s Ústředním plynárenským dispečinkem provádí změnu toku plynu a mění provozní parametry u velmi vysokotlakých plynovodů,

n) řeší, koordinuje a rozvíjí automatizovaný sběr informací z vymezeného úseku plynárenské soustavy a informační systém pro potřeby procesu dispečerského řízení a jeho zabezpečení výpočetní a řídicí technikou.

Článek 9

Činnost dispečinků držitelů státní autorizace pro rozvod na vymezených úsecích vysokotlakých plynovodů

Dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na vymezeném úseku vysokotlakých plynovodů

a) ve své oblasti a působnosti řídí dodávky plynu dodávaného z vysokotlakých, příp. velmi vysokotlakých plynovodů odběratelům, městům a obcím podle sjednaných odběrových diagramů a podle vývoje odběrové křivky, na základě podmínek pro operativní řízení a podle ustanovení svého dispečerského řádu s odpovědností za zajištění rovnováhy mezi dodávkami a spotřebou;

b) s dispečinkem držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech

- projednává denní požadavky na dodávky plynu do své oblasti a podle vývoje spotřeby plynu tyto požadavky operativně upřesňuje,

- projednává změny provozních parametrů jednotlivých předávacích míst související s případnými změnami režimu dodávek plynu do oblasti,

- projednává důsledky poruch nebo neplánovaných větších oprav ovlivňujících dodávky plynu do oblasti a příslušná opatření pro obnovu spolehlivosti dodávek plynu;

c) předává Ústřednímu plynárenskému dispečinku pravidelné informace o průběhu dodávek plynu do oblasti a o všech poruchách ovlivňujících dodávky, zejména

- oznamování poruch ovlivňujících dodávky do oblasti,

- tlakové poměry v důležitých bodech distribuční sítě;

d) s dispečinky držitelů státní autorizace pro rozvod na vymezených úsecích vysokotlakých plynovodů projednává vzájemnou spolupráci a řízení dodávek plynu.

Článek 10

Činnost dispečinků držitelů státní autorizace pro výrobu svítiplynu

Dispečink držitele státní autorizace pro výrobu svítiplynu

a) řídí nepřetržitě výrobu a dodávky svítiplynu vyplývající z uzavřených smluv o dodávce plynu do příslušného úseku subsystému svítiplynu podle dispečerských pokynů dispečinku držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech,

b) předává Ústřednímu plynárenskému dispečinku pravidelné informace o výrobě svítiplynu a o všech poruchách ovlivňujících požadované dodávky svítiplynu.

Vyhodnocování

Článek 11

Činnost Ústředního plynárenského dispečinku

(1) Celostátní vyhodnocovací činnosti

Ústřední plynárenský dispečink

a) zpracovává pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a pro držitele státní autorizace pro výrobu a rozvod plynu analýzy zdrojů a spotřeby potrubních topných plynů jako předpoklad pro krytí ročního, čtvrtletního, měsíčního a denního odběrového diagramu na období tří let,

b) vydává výsledné bilance zdrojů a spotřeb potrubních topných plynů za Českou republiku a podle odběratelských kategorií za období uplynulého roku a z toho vyplývající doporučení,

c) vydává roční statistické přehledy o stavu plynárenské soustavy a odběratelské sítě České republiky,

d) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na přípravě energetické bilance České republiky.

(2) Poskytování informací

Ústřední plynárenský dispečink

a) zpracovává denní hlášení pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a pro držitele státní autorizace pro výrobu a rozvod plynu o situaci v dodávkách potrubních topných plynů na území České republiky,

b) zpracovává pravidelné operativní analýzy situace v dodávkách a ve spotřebě plynu v České republice s případným upozorněním na trvající nedostatek zdrojů plynu, ze kterého je možno předvídat vznik stavu nouze,

c) zpracovává informace o mimořádných situacích v dodávkách plynu, o poruchách, haváriích, hromadných a smrtelných úrazech apod.,

d) zpracovává informace pro sdělovací prostředky za odvětví plynárenství České republiky,

e) poskytuje informace Českému statistickému úřadu v dohodnutém rozsahu a periodicitě.

(3) Mezinárodní spolupráce s evropskými plynárenskými společnostmi

Ústřední plynárenský dispečink vyhodnocuje možnosti a technické způsoby poskytování vzájemné výpomoci havarijními dodávkami z velmi vysokotlakých plynovodů pro případy vzniku stavu nouze.

Článek 12

Činnost dispečinku držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech

(1) Vyhodnocování mezinárodní přepravy zemního plynu

Dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech

a) vyhodnocuje reálný pohotový výkon tranzitních plynovodů pro plnění kontraktů na mezinárodní přepravu a na dovoz plynu do České republiky,

b) vede statistiku přepravy plynu realizované pro jednotlivé zahraniční kontraktní partnery,

c) vyhodnocuje hospodárnost vedení provozu tranzitních plynovodů, časové a kapacitní vytížení, spotřebu plynu pro pohon, provozní ztráty plynu, poruchy,

d) vede statistiku kvalitativních ukazatelů a předávacích tlaků přepravovaného zemního plynu.

(2) Vyhodnocovací činnosti na velmi vysokotlakých plynovodech a na podzemních zásobnících

Dispečink držitele státní autorizace pro rozvod na velmi vysokotlakých plynovodech

a) z vlastních podkladů a z podkladů získaných od dispečinků držitelů státní autorizace pro rozvod a pro výrobu plynu zpracovává výsledné zprávy a bilance zdrojů a spotřeby plynu na velmi vysokotlakých plynovodech a subsystému svítiplynu v denním, týdenním, měsíčním, čtvrtletním, ročním a několikaletém časovém rozpětí,

b) vyhodnocuje průběh a vývoj odběrového diagramu, jeho krytí zdroji, sezonními zásobami zemního plynu a rezervami v pohotovém výkonu vnitrostátních velmi vysokotlakých a vysokotlakých plynovodů,

c) vyhodnocuje mimořádné situace v dodávkách plynu, příčiny a rozsah omezení dodávek plynu či neodběrů podléhajících sankcím,

d) zpracovává studie předpokládaného vývoje odběrového diagramu a jeho krytí zdroji plynu vyplývajícího z provedených analytických a rozborových prací,

e) vyhodnocuje výsledky kontrolního hodinového odečtu dodávek a spotřeby plynu,

f) vyhodnocuje pravidelné meteorologické zprávy a prognózy poskytované Českým hydrometeorologickým ústavem Praha se zřetelem na očekávaný vývoj spotřeby plynu,

g) vyhodnocuje vliv atmosferických teplot na vývoj denní spotřeby plynu v pracovních a nepracovních dnech a zpracovává gradienty nárůstu spotřeby plynu v teplotním pásmu pod 0 °C,

h) vyhodnocuje aktuálnost souboru opatření připravených, případně použitých pro řešení stavu nouze a zpracovává podklady pro úpravy havarijních plánů.

Článek 13

Činnost dispečinků držitelů státní autorizace pro rozvod na vymezených úsecích vysokotlakých plynovodů

Dispečinky držitelů státní autorizace pro rozvod na vymezených úsecích vysokotlakých plynovodů

a) z vlastních podkladů zpracovávají výsledné zprávy a bilance zdrojů a spotřeby plynu na svém vymezeném úseku plynárenské soustavy v denním, týdenním, měsíčním, čtvrtletním, ročním a několikaletém časovém rozpětí,

b) vyhodnocují průběh a vývoj odběrového diagramu a související přepravní kapacitu vymezeného úseku plynárenské soustavy,

c) vyhodnocují mimořádné situace v dodávkách plynu, příčiny a rozsah omezení dodávek plynu,

d) vyhodnocují aktuálnost souboru opatření připravených a případně použitých pro řešení stavu nouze a vypracovávají podklady pro úpravu havarijních plánů.

Článek 14

Spolupráce mezi dispečinky

(1) Dispečinky operativně spolupracují při řešení provozních situací, které se přímo týkají nebo jinak ovlivňují jimi řízenou oblast dodávek plynu, a s Ústředním plynárenským dispečinkem ve smyslu Smlouvy o sdružení.

(2) Ústřední plynárenský dispečink zajišťuje mezistátní dispečerskou spolupráci se zahraničními dodavateli a odběrateli plynu k řešení mimořádných situací v dodávkách zemního plynu České republice.

(3) Ústřední plynárenský dispečink spolupracuje se Státní energetickou inspekcí při kontrolách dodržování zákona na úseku plynárenství.

(4) Ústřední plynárenský dispečink a dispečinky držitelů státní autorizace pro rozvod na vymezeném úseku plynárenské soustavy spolupracují se Státní energetickou inspekcí při kontrolách, které se týkají dodržování odběratelské kázně, zejména ve stavech nouze.

(5) Dispečinky spolupracují při projektech a zavádění automatizovaného systému řízení a zavádění výpočetní techniky s cílem optimalizovat dispečerskou činnost ve své oblasti a ve vztahu k Ústřednímu plynárenskému dispečinku.

Přesunout nahoru