Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 194/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994

Částka 52/1995
Platnost od 22.09.1995
Účinnost od 05.08.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. listopadu 1994 byly v Budapešti podepsány:


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem 5. srpna 1995. Ujednání v souladu se zněním svého odstavce 10 vstoupilo v platnost současně s Dohodou.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do českého znění Ujednání lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vnitra.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky

o předání a převzetí osob na státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen „smluvní strany")

vedeny přáním zabraňovat ilegální migraci na základě úsilí vyvinutého v rámci evropské spolupráce a na zásadách vzájemnosti,

ve shodě, že se Dohoda nemůže stát základem ani prostředkem pro hromadné navrácení osob do státu původu,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Každá smluvní strana převezme z území státu druhé smluvní strany bez zvláštních formalit každou protiprávně se tam zdržující osobu, u které lze věrohodně prokázat, že má občanství státu žádané smluvní strany. Zjistí-li se dodatečně, že převzatá osoba v době opuštění území státu žádající smluvní strany občanství státu žádané smluvní strany neměla, musí ji žádající smluvní strana přijmout zpět.

(2) Nemůže-li být státní občanství žádající smluvní stranou věrohodně prokázáno, diplomatická mise nebo konzulární úřad druhé smluvní strany na žádost neprodleně objasní, zda osoba určená k předání má státní občanství této smluvní strany. V takovém případě je závazná odpověď žádané smluvní strany.

Článek 2

Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně předání občana státu druhé smluvní strany, který vzhledem k zdravotnímu stavu nebo věku vyžaduje zvláštní péči. Odpověď o místě a termínu převzetí je třeba sdělit do sedmi dnů ode dne oznámení.

Článek 3

Ustanovení článku 1 a 2 je třeba přiměřeně uplatnit ve vztahu k občanu třetího státu nebo osobě bez státní příslušnosti, která má povolení k trvalému pobytu na území žádané smluvní strany nebo jí tam bylo přiznáno postavení uprchlíka.

Článek 4

(1) Každá smluvní strana převezme občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti k policejnímu průvozu, pokud o to druhá smluvní strana požádá a zajistila převzetí osoby cílovým a případnými tranzitními státy.

(2) Policejní průvoz osoby uvedené v odstavci 1 se nežádá nebo lze odepřít, pokud je odůvodněný předpoklad, že:

a) bude v cílovém státě nebo v případných tranzitních státech vystavena nelidskému zacházení, hrozí jí trest smrti nebo je ohrožen její život a svoboda z důvodu rasy, náboženství, národnosti nebo pro politické přesvědčení,

b) ve státě žádané smluvní strany by bylo proti ní zahájeno trestní stíhání, v cílovém státě nebo v některém z případných tranzitních států jí hrozí nebezpečí zahájení trestního stíhání nebo výkon trestu, s výjimkou trestního stíhání pro ilegální překročení státních hranic.

(3) Žádost o policejní průvoz se podává a vyřizuje v přímém styku mezi ministerstvy vnitra smluvních stran.

Žádost musí obsahovat:

a) osobní údaje přepravované osoby,

b) prohlášení o tom, že jsou splněny předpoklady podle odstavce 1 a nejsou známy důvody k zamítnutí uvedené v odstavci 2,

c) navrhovaný termín a hraniční přechod určený k předání.

(4) Příslušné orgány smluvních stran se bezprostředně dohodnou na termínu předání a způsobu průvozu; průvoz realizují v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

(5) Pokud žádaná smluvní strana žádost pro nedostatek potřebných předpokladů odmítne, musí sdělit druhé smluvní straně důvod odmítnutí.

(6) Osoba převzatá k policejnímu průvozu může být vrácena žádající smluvní straně, jestliže nebyla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1 nebo se dodatečně prokáže některá ze skutečností uvedených v odstavci 2. Po sdělení těchto důvodů je žádající smluvní strana povinna převzít osobu dříve předanou k průvozu.

Článek  5

(1) Náklady spojené s předáním osob podle článků 1 až 3 až ke státní hranici druhé smluvní strany hradí žádající smluvní strana.

(2) Náklady spojené s policejním průvozem osob podle článku 4, včetně náhrad nákladů vzniklých při případném vrácení, hradí žádající smluvní strana.

Článek  6

K provádění Dohody mohou ministři vnitra smluvních stran uzavřít ujednání, ve kterém stanoví:

a) orgány, které budou k provádění příslušné, a způsob vzájemného vyrozumívání a postupu,

b) údaje a dokumenty potřebné k předání a převzetí,

c) způsob a pravidla hrazení nákladů podle článku 5 odst. 2.

Článek 7

Kromě článků 1 až 3 může provádění této dohody nebo její části kterákoliv smluvní strana přechodně pozastavit z důvodů veřejného pořádku, bezpečnostních nebo zdravotních. O přijetí a odvolaní takového opatření je třeba neprodleně diplomatickou cestou informovat druhou smluvní stranu.

Článek 8

(1) Tato dohoda vstupuje v platnost 30. dnem ode dne, v němž si smluvní strany písemně diplomatickou cestou sdělí, že jsou splněny podmínky pro její vstup v platnost podle jejich vnitrostátních předpisů.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví. V tomto případě pozbývá Dohoda platnosti 30. dnem po obdržení výpovědi.

Dáno v Budapešti dne 2. listopadu 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Jan Ruml v. r.
ministr vnitra

Za vládu Maďarské republiky:
Gabor Kuncze v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru