Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb.

Částka 52/1995
Platnost od 22.09.1995
Účinnost od 22.09.1995
Zrušeno k 01.07.2000 (62/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 7. srpna 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb. (dále jen "vyhláška"), se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně poznámky č. 1a) zní:

"§ 1

(1) Zboží, které má obchodní charakter (dále jen "zboží"), uvedené v přílohách A, B, C, D a E této vyhlášky může být dováženo do České republiky nebo vyváženo z České republiky jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v úředním povolení (dále jen "licence") vydávaným Ministerstvem průmyslu a obchodu.1a)

(2) K propuštění zboží uvedeného v příloze A část II jsou udělovány licence běžně každému žadateli na určitý druh zboží v určitém množství a v určeném časovém období, pokud bylo stanoveno a slouží k evidenci (dále jen "automatické licence").

(3) K propuštění zboží uvedeného v ostatních přílohách této vyhlášky jsou udělovány licence na určité zboží v určitém množství nebo hodnotě a v určeném časovém období, pokud bylo stanoveno tak, aby propuštění zboží bylo v souladu s mezinárodními závazky a obchodně-politickými zájmy České republiky a souhrn povoleného množství nebo hodnoty určitého zboží nepřesáhl limit, který byl po projednání s příslušnými orgány stanoven.

1a) § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 4 odst. 3 poslední větě se před písmeno E vkládají slova "D a".

3. § 4 odst. 4 zní:

"(4) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o udělení licence podle odstavce 3 činí 15 dnů od doručení žádosti; týká-li se však žádost zboží uvedeného v příloze D, činí lhůta 30 dnů od doručení žádosti, týká-li se žádost zboží uvedeného v příloze E, činí lhůta 60 dnů od doručení žádosti.".

4. Dosavadní přílohy A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G se nahrazují novými přílohami A/I, A/II, B/I, B/II, C, D, E, F a G.


Čl. II

Zrušuje se vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží, ve znění vyhlášky č. 275/1991 Sb.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.


Příloha A/I k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu

ČÁST I - neautomatické licence

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
ROSTLINNÉ VÝROBKY
0704 90 10zelí čerstvé nebo chlazené původem z Polské republiky3 000tuna
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2701černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva vyrobená z černého uhlí - mimo EU a ESVO2 000 000tuna
2702hnědé uhlí - mimo EU a ESVO500 000tuna

Příloha A/II k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu

ČÁST II - automatické licence

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
0102 90 05 až 79ostatní živý hovězí dobytektuna
0201hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazenétuna
0202
0203vepřové maso čerstvé,chlazené i zmrazenétuna
0207maso a jedlé droby drůbeže a čísla 0105, čerstvé,chlazené nebo zmrazenétuna
0209 00 11vepřové sádlo a slaninatuna
0209 00 19
0209 00 30
0401mléko a smetana nezahuštěná ani neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidlatuna
0402mléko a smetana zahuštěná nebo obsahující přídavek cukru nebo jiných sladideltuna
0403 10jogurtytuna
0405 00máslotuna
0406sýry (bez tvarohu)tuna
0407 00 30skořápková vejce čerstvá z domácí drůbežekusy
0408ptačí vejce,bez skořápek,a žloutky,čerstvé,sušené vařené ve vodě nebo v páře,tvarované,zmrazené nebo jinak konzervované též s příd.cukru neb jin. sladideltuna
0701 90 10brambory k výrobě škrobutuna
0701 90 59rané brambory od 16.5. do 30.6.tuna
0701 90 90brambory ostatnítuna
0702 00 35rajčata čerstvá nebo chlazená od 16.8. do 15.10.tuna
0702 00 40
0704 10 10květák čerstvý nebo chlazený (bez brokolice) od 16.6. do 31.7. a 16. 9. do 31.10.tuna
0706 10 00mrkev (bez brukve) čerstvá nebo chlazená od 1.8. do 30. 11.tuna
0707 00 90nakládačky a malé nakládací okurčičky od 1.7. do 31.8.tuna
0709 60 10sladká paprika čerstvá nebo chlazená od 16.8. do 15. 10.tuna
0806 10vinné hrozny čerstvétuna
0808 10 51 až 98jablka čerstvátuna
0809 10 40meruňky od 15.7. do 11.8.tuna
0809 10 50
1001 10 00pšenice durumtuna
1001 90 99 10pšenice potravinářskátuna
1001 90 99 20pšenice krmnátuna
1001 90 99 90pšenice ostatnítuna
1002 00 00žitotuna
1003 00 90 10ječmen sladovnickýtuna
1003 00 90 20ječmen krmnýtuna
1003 00 90 90ječmen ostatnítuna
1101 00pšeničná mouka nebo mouka ze souržituna
1105mouka, krupice, vločky, granule a pelety z brambortuna
1108škrob a inulintuna
1205 00 90semena řepky ostatnítuna
1206 00 91semena slunečnice ostatnítuna
1206 00 99
1512 11 10slunečnicový olejtuna
1512 11 91
1512 19 10
1512 19 91
1514řepkový olej nebo hořčičný olej a jejich frakce též rafinované ale chemicky neupravenétuna
1516tuky a oleje živoč.nebo rostlin.a jejich frakcetuna
1517margariny; směsi nebo přípravky pokrmových živočišných nebo rostl.tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejůtuna
1701třtinový nebo řepný cukr a chem. čistá sacharozatuna
1702 30 až 1702 40glukoza, glukozový sirup a isoglukozatuna
1703melasatuna
1902 11 00 až 1902 30těstovinytuna
2005 30 00kyselé zelítuna
2009 50šťáva z rajských jablekhl
2009 70jablečná šťávahl
2102 10droždí (aktivní)kg
2105 00zmrzlina,eskymo a pod.výrobkykg
2202nealkoholické nápojehl
2204víno z čerstvých hroznůhl
2207etylalkohol nad 80 % alkoholuhl
2208etylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ost. lihové nápoje,složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojůhl
TABÁ K A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
2402doutníky (též s odříznutými konci),doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekkusy
2403ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, tabákové výtažky a trestikg
NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE
2523 29 00šedý cementtuna
2523 90 90
2704 00koks a polokokstuna
2709 00 90 10ropatuna
Benziny:tuna
2710 00 11určené pro specifické zpracování
2710 00 15určené pro chemické zpracování ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 11 pro jiné účely: speciální druhy benzinů:
2710 00 21lakový benzin (White spirit)
2710 00 25ostatní
2710 00 26 10letecký benzin s obsahem olova do 0,013 g/l
2710 00 26 90letecký benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l
Automobilový benzin:tuna
2710 00 27s oktanovým číslem nižším než 95
2710 00 29s oktanovým číslem 95 nebo vyšším,ale nižším než 98
2710 00 32s oktanovým číslem 98 nebo vyšším
2710 00 34s oktanovým číslem nižším než 98
2710 00 36s oktanovým číslem 98 nebo vyšším
2710 00 37 10palivo pro tryskové motory benzinového typu s obsahem do 0,013 g/lolova
2710 00 37 90palivo pro tryskové motory benzinového typu s obsahem nad 0,013 g/lolova
2710 00 39ostatní benziny
Střední oleje:tuna
2710 00 41určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č. 4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 45určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
Pro jiné účelytuna
Kerosen:
2710 00 51 10letecké petroleje
2710 00 51 90ostatní palivo pro tryskové motory
2710 00 55 10petroleje pro výrobu bionafty
2710 00 55 90petroleje ostatní
2710 00 59 10střední oleje pro výrobu bionafty jiné než petroleje
2710 00 59 20střední oleje jiné než petroleje,pro topné účely
2710 00 59 90střední oleje ostatní
Těžké oleje:
Plynové olejetuna
2710 00 61určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č.4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 65určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem,než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 61
2710 00 69 10motorové nafty (s výjimkou bionafty)
2710 00 69 20plynové oleje a jejich směsi pro pohon motorů
2710 00 69 30plynové oleje pro topné účely
2710 00 69 40plynové oleje pro výrobu bionafty
2710 00 69 90plynové oleje ostatní
Topné olejetuna
2710 00 71určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č.4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 72určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem,než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 71
Pro jiné účelytuna
2710 00 74s obsahem síry nepřesahujícím 1% hmotnosti
2710 00 76s obsahem síry převyšujícím 1% hmotnosti,ale nepřesahujícím 2% hmotnosti
2710 00 77s obsahem síry převyšujícím 2% hmotnosti,ale nepřesahujícím 2,8% hmotnosti
2710 00 78s obsahem síry převyšujícím 2,8% hmotnosti
Mazací oleje, ostatní olejetuna
2710 00 81určené pro specifické zpracování (ve smyslu doplňkové poznámky č.4 ke kapitole 27 celního sazebníku)
2710 00 83určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 81
2710 00 85určené k vytváření směsí (ve smyslu doplňkové poznámky č. 6 ke kapitole 27 celního sazebníku)
Pro jiné účelytuna
2710 00 94používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje
2710 00 98ostatní mazací oleje a ostatní oleje
2711 11 00zemní plyn zkapalněnýtis.t
2711 21 00zemní plyn v plyném stavutis.m3
2716 00 00elektrická energieMWh
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮM. ODVĚTVÍ
3102 30ledek amonný (dusičňan amonný)tuna
3505 10dextriny a jiné modifikované škrobytuna
ODPADY PAPÍRU
sběrový papír
4707 10 00
4707 20 00
4707 30 10
4707 30 90
4707 90 10
4707 90 90
DRAHÉ KOVY
7102diamanty též opracované ale nemontované nezasazenéctm
7103drahokamy a polodrahokamyctm
ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
7204Železné ocelové odpady vč. přetavených a šrottuna
Odpady měděné, hliníkové a olověnétuna
7404 00, 2620 30 00
7602 00, 2620 40 00
7802 00, 2620 20 00
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla válcovanétuna
7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 30 00
Plechy za tepla válcovanétuna
7208 31 00
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 91
7208 41 00
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 91
7211 11 00
7211 21 00
7225 20 20
7225 20 90
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7226 99 20
7226 99 80
Příčně dělené svitky za tepla válcovanétuna
7208 32 10
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
Plechy a svitky za studena válcovanétuna
7209 11 00
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7225 50 10
7225 50 90
7226 92 10
“Elektrické“ svitky a plechytuna
7209 12 10
7209 13 10
7209 14 10
7209 22 10
7209 23 10
7209 24 10
7209 32 10
7209 33 10
7209 34 10
7209 42 10
7209 43 10
7209 44 10
7225 10 91
7225 10 99
7226 10 10
7226 10 31
7226 10 39
Pozinkované plechytuna
7210 31 10
7210 31 90
7210 39 10
7210 39 90
7210 41 10
7210 41 90
7210 49 10
7210 49 90
7212 21 11
7212 21 19
7212 29 11
7212 29 19
7212 30 11
7212 30 19
Ostatní pokovené a potažené plechytuna
7208 90 10
7208 90 90
7209 90 10
7209 90 90
7210 20 10
7210 20 90
7210 50 10
7210 50 90
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 39
7210 70 90
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7210 90 90
7211 90 11
7211 90 19
7212 40 91
7212 40 93
7212 50 31
7212 50 39
7212 50 51
7212 50 59
7212 60 11
7212 60 19
7212 60 93
7212 60 99
7225 90 10
7225 90 90
Pocínované plechytuna
7210 11 10
7210 11 90
7210 12 11
7210 12 19
7210 12 90
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 10 93
7212 40 10
Páska za tepla válcovanátuna
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7220 11 00
7220 12 00
7226 20 20
7226 20 80
7226 91 10
7226 91 90
Ploché výrobky z nerezavějící ocelituna
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7219 90 91
7219 90 99
7220 20 10
7220 90 11
Studená páska (klasická, elektrická, pokovená, ostatní) pod 500 mmtuna
7211 30 31
7211 30 39
7211 30 50
7211 30 90
7211 41 95
7211 41 99
7211 49 91
7211 49 99
7211 90 90
7212 10 99
7212 21 90
7212 29 90
7212 30 90
7212 40 95
7212 40 98
7212 50 71
7212 50 73
7212 50 75
7212 50 85
7212 50 91
7212 50 93
7212 50 97
7212 50 98
7220 20 31
7220 20 39
7220 20 51
7220 20 59
7220 20 91
7220 20 99
7220 90 19
7220 90 31
7220 90 39
7220 90 90
7226 10 91
7226 10 99
7226 92 91
7226 92 99
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová oceltuna
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 98
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7222 40 93
7222 40 99
7228 70 10
7228 70 31
7228 70 99
7228 80 10
7228 80 90
Válcovaný dráttuna
7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
Betonářská ocel v tyčíchtuna
7214 20 00
Tyčová oceltuna
7214 10 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7215 90 90
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 30 51
7222 30 59
7222 30 91
7222 30 99
7228 10 10
7228 10 30
7228 10 50
7228 10 90
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 20 60
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 40 10
7228 40 90
7228 60 10
7228 60 81
7228 60 89
Tažená loupaná, broušená oceltuna
7215 10 00
7215 20 10
7215 20 90
7215 30 00
7215 40 00
7222 20 11
7222 20 19
7222 20 21
7222 20 29
7222 20 31
7222 20 39
7222 20 81
7222 20 89
7228 50 20
7228 50 40
7228 50 61
7228 50 69
7228 50 70
7228 50 89
7228 70 91
Tažený dráttuna
7217 11 10
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00
7217 31 00
7217 32 00
7217 33 00
7217 39 00
7223 00 11
7223 00 19
7223 00 91
7223 00 99
7229 10 00
7229 20 00
7229 90 10
7229 90 50
7229 90 90
Profily vyrobené z plochých výrobkůtuna
7216 60 11
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7222 40 91
Štětovnicetuna
7301 10 00
Kolejnice a příslušenství používané pro železniční svršektuna
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10

Příloha B/I k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu se stanoveným množstevním omezením

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíroční množstvíměrná jednotka
ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY
0102 90 05živý hovězí dobytek do 300 kg7 000*tuna
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51jalovice a býci10 000*tuna
0102 90 59
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 61krávy2 000*tuna
0102 90 69
0103 91 10živý vepřový dobytek do 50 kg2 000*tuna
0103 92 11živý vepřový dobytek nad 50 kg15 000*tuna
0103 92 19
0201hovězí maso čerstvé,chlazené nebo zmrazené5 000*tuna
0202
0203vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené10 000*tuna
0402sušené a kondenzované mléko40 000*tuna
ROSTLINNÉ VÝROBKY
1001 10 00pšenice durum1 000*tuna
1001 90 99 10pšenice potravinářská50 000*tuna
1001 90 99 20pšenice krmná98 000*tuna
1001 90 99 90pšenice ostatní1 000*tuna
1003 00 90 10ječmen sladovnický50 000*tuna
1003 00 90 20ječmen krmný99 000*tuna
1003 00 90 90ječmen ostatní1 000*tuna
1005 90 00kukuřice ostatní10 000*tuna
1101 00pšeničná mouka nebo mouka ze sourži30 000*tuna
1107slad180 000*tuna
1205 00 90semena řepky ostatní20 000*tuna
1206 00 99slunečnicová semena ostatní10 000*tuna
1206 00 91slunečnicová semena proužkovaná2 000*tuna
1210chmel10 000*tuna
VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU,NÁPOJE A LIHOVÉ TEKUTINY
1701cukr20 000*tuna
1703melasa10 000*tuna
2207ethylalkohol nedenatur.s měrným alk. titrem 80% vol nebo více;ethylalkohol a destiláty denatur.s jakýmkoliv alk. titrem20 000*hl
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505přírodní písky, štěrkopísky, oblázky vč.oblázků drcených a to i když jsou součástí investičních celků nebo stavebních prací1 100 000tuna
2507 00kaolin,kvalita Sedlec Ia40 000tuna
2508 40 00ostatní jíly (pouze jíly Skalná)75 000tuna
2517 10štěrk, lámaný nebo drcený kámen a to i když jsou součásti investičních celků nebo stavebních prací v tom:4 000 000tuna
2517 10 10štěrk, struska a pazourek
2517 10 10 10drcený vápenec
2517 10 10 90ostatní
2517 10 20vápenec, dolomit a další vápenaté horniny, lámané nebo drcené
2517 10 20 10drcený vápenec
2517 10 20 90ostatní
2517 10 80ostatní
2521 00 00vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna nebo cementu a mikromletých vápenců200 000 tuna
2522nehašené, hašené a hydraulické vápno vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825150 000tuna
2523 29 00cement1 750 000tuna
2523 90 10a to i když je součástí
2523 90 90investičních celků nebo stavebních prací
2620 20 00olověné odpady a olověný šrot4 000tuna
7802 00
2620 30 00měděné odpady a měděný šrot24 600tuna
7404 00
2620 40 00hliníkové odpady a hliníkový šrot16 000tuna
7602 00
2701černé uhlí,brikety ap. tuhá paliva vyrobená z černého uhlí4 300 000tuna
2702hnědé uhlí, též aglomerované4 000 000tuna
2704 00koks z hutních koksoven850 000tuna
2704 00koks z báňských koksoven1 050 000tuna
2716 00 00elektrická energie3 000 000MWh
SUROVÉ KŮŽE A USNĚ
4101 10surové kůže hovězí8 000tuna
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30 10
4101 30 90
4102surové kůže ovčí a jehněčí2 000tuna
4103 90 00surové kůže vepřové2 000tuna
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY
4401 10 00palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobně)140 000*m3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné do 3 % kůry40 000*m3
4401 21 00štěpky jehličnaté odkorněné nad 3 % kůry300 000*m3
sloupy dřevěné surové30 000*m3
4403 20 00
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 80
4403 20 00vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté1075 000*m3
4403 91 00vlákninové a ostatní průmyslové400 000*m3
4403 92 00dříví listnaté (vč. štěpin)
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 80
4403 20 00výřezy průmyslové jehličnaté636 000*m3
4403 91 00výřezy průmyslové listnaté45 000*m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 20
4403 99 30
4403 99 40
4403 99 80
řezivo jehličnaté neopracované1800 000*m3
4407 10 10 10o délce 0,8 m a více
4407 10 30 10o délce 0,8 m a více
4407 10 50 10o délce 0,8 m a více
4407 10 71 10o délce 0,8 m a více
4407 10 79 10o délce 0,8 m a více
4407 10 91 10o délce 0,8 m a více
4407 10 93 10o délce 0,8 m a více
4407 10 99 10o délce 0,8 m a více
řezivo listnaté neopracované60 000*m3
4407 91
4407 92
4407 99
OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ
7201surové železo a ocel v ingotech nebo jiných základních tvarech300 000tuna
7206
7204železné a ocelové odpady vč. přetavených a šrot700 000tuna
Válcovaný materiál celkem z toho:3 800 000tuna
PLOCHÉ VÝROBKY
Svitky za tepla válcované
7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 20 20
7225 30 00
Plechy za tepla válcované
7208 31 00
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 91
7208 41 00
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 91
7211 11 00
7211 21 00
7225 40 70
7225 40 90
Příčně dělené svitky za tepla válcované
7208 32 10
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 42 10
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
Plechy a svitky za studena válcované
7209 11 00
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
“Elektrické“ svitky a plechy
7209 12 10
7209 13 10
7209 14 10
7209 22 10
7209 23 10
7209 24 10
7209 32 10
7209 33 10
7209 34 10
7209 42 10
7209 43 10
7209 44 10
Pozinkované plechy
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
Ostatní pokovené a potažené plechy
7208 90 10
7209 90 10
7210 11 10
7210 20 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7211 90 11
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
Pocínované plechy
7210 12 11
7210 12 19
7210 70 31
7212 10 10
7212 10 91
7212 40 10
7212 40 91
Páska za tepla válcovaná
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 10 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
Ploché výrobky z nerezavějící a ostatní legované oceli
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19
7220 20 10
7220 90 11
7225 10 91
7225 10 99
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10
7226 10 31
7226 10 39
7226 20 80
7226 92 10
7226 99 80
DLOUHÉ VÝROBKY
Profilová ocel
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
Válcovaný drát
7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70
Betonářská ocel
7214 20 00
Tyčová ocel
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7218 90 50
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 90 31
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
Štětovnice
7301 10 00
Kolejnice
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Polotovary
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 90
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 90
7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 08
7224 90 15
Ocelové trubky celkem450 000tuna
z toho:
7304trouby, trubky a duté profily bezešvé ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
7305ostatní trouby a trubky
7306jiné trouby, trubky a duté profily např. svařované, nýtované, spojované sponou nebo pod. uzavírané ze železa nebo oceli

* Kvóty mohou být změněny podle situace a objemu produkce dané klimatickými podmínkami po dohodě s Ministerstvem zemědělství ve smyslu § 1 odst. 2 této vyhlášky.

Příloha B/II k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
0207 10 11 až 0207 10 19kuřata a kuřecí dílytuna
0207 21
0207 39 11 až 0207 39 25
0207 41 10 až 0207 41 71
0510 00mukóza surová, mražená a sušenátuna
0510 00pankreas vepřovátuna
ROSTLINNÉ VÝROBKY
1002 00 00žitotuna
1004 00 00ovestuna
1104obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná,drcená ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), obilné klíčky celé, drcené, ve vločkách nebo mletétuna
POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
2302otruby, vedlejší mlýnské výrobky a jiné zbytky, též aglomerované výrobky ve tvaru válečků, kuliček a v pod. tvarech po prosévání, mletí, nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnintuna
2304 00 00sojové pokrutiny a šrotytuna
2306 40 00řepkové pokrutiny a šrotytuna
DRAHÉ KOVY
7102diamanty,též opracované ale nemontované nezasazenéctm
7106stříbro (vč.zlaceného a platin. stříbra),surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7108zlato (vč.platinového zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7109 00 00obecné kovy nebo stříbro,plátované zlatem,surové,nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
7110platina surová,nebo ve formě polotovarů nebo prachukg
7111 00 00obecné kovy,stříbro nebo zlato plátované platinou,surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkg
STROJE, PŘÍSTROJE, NÁŘADÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A MOTOROVÁ NÁKL VOZIDLA
8432 10pluhykusy
8432 29 10půdní rozrývače, kultivátory s připevněnými nástrojikusy
8432 29 30bránykusy
8432 40rozmetadla chlévské mrvykusy
8433 20žací stroje lištové a rotačníkusy
8701 20 10Silniční návěsové tahače nové - TATRA
(T 815-2 00 N 51, T 815-2 DO N 51, T815-2 00N 32, T 815-2 DO N 32, T 815-2 00 N 12, T 815-2 DO N 12, T 815-2 NT 4 x 4 TB 275 MOH-30 T, T 815-2 NT, T 815-2 NTH, T 815-2 NT 6x6 TB 275 MOH-50T, T 815-2 T 815-260N51, T 815-260N12, T 815-260N32, T 815-260N31)
kusy
8701 2090Silniční návěsové tahače použité - TATRA
(T 815-2 00N 51, T 815-2 DON 51, T 815-2 00 N 32, T 815-2 DO N 32, T 815-2 OO N 12, T 815-2 DO N 12, T 815-2 NT, 4x4 TB 275 MOH-30 T, T 815-2 NT, T 815-2 NTH, T 815-2 NT 6x6 TB 275 MOH-50T, T 815-2 TP, T 815 NT, T 815 NTH, T 815 TP, T 815-260N51,T 815-260N T 815-260N32, T 815-260N31)
kusy
zemědělské traktorykusy
8701 90 21(typ Z 5211,5245,3320,3340,5213,5243)
8701 90 25(typ Z 6211,6245,7211,7245,7711,7745,4320,4340,5320, 5340, 6320, 6340)
8701 90 31(typ Z 8520, 8540, 9520, 9540)
8701 90 35(typ 10520,10540 )
8704 22 91motorová vozidla pro nákl. dopravu TATRA nad 5 t nové
(T 815-2 00 V 51, T-815-2 DO V51, T 815-2 OOV11, T815-2DO V 11, T 815-2 OP V 11, T 815-2 DP V11, T815-2 OO S 43, T 815-2 DO S43, T 815-2 OO SO 3, T 815-2 DO SO3, T 815-2 OO S13, T 815-2 DO S 13, T 815 OO S 11, T 815-2 OP S 11, T 815-2 CO S11, T 815 00 S01, T 815-2 DO SO1, T 815-2 2A SO1, T 815-2 00 S81, T 815-2 DO S 81, T 815-2 SV3 6x6 TB 275 BI-40T, T 815-2 SV4, T 815-2 SV 5, T 815-2 SV3, T 815-2 S1, T 815-2 SV2, T 815-2 S1A, T 815-2 S1B, T 815-2 S3, T 815-2 S3B, T 815-2 S3P, T 815-2 VU, T 815-260S21, T 815-250S21, T 815 250S23, T 815-210S21, T 815-210S23, T 815-260V51, T 815-260S22)
kusy
8704 22 99motorová vozidla pro nákl. dopravu TATRA nad 5 t použité
(T 815-2 OO V 51, T 815-2 DO V 51,T 815-2 OOV11, T 815-2 DO V 11, T 815-2 OP V11,T 815-2 DP V11, T 815-2 OO S 43, T 815-2 DO S 43, T 815-2 00 SO3, T 815-2 DO SO 3, T 815-2 OO S 13, T 815-2 DO S 13, T 815-2 OO S 11, T 815-2 OP S 11, T 815-2 CO S 11, T 8l5 00 SO1, T 815-2 DO SO1, T 815-2 2A SO1, T 815-2 00 S 81, T 815-2 DOS81, T 815-2 SV3 6X6 TB 275 BI-40T, T 815-2 SV4, T 815-2 SV 5, T 815-2 SV3 T 815-2 S1, T 815-2 SV2, T 815-2 S1A, T 815-2 S1B, T 815-2 S3, T 815-2 S3B, T 815-2 S3P, T 815-2 VU, T 815 S1, T 815 S1A, T 815 S1V, T 815 SV3, T 815 RN, T 815 S3, T 815 S3B, T 815-VE, T 815 V, T 815 LPA, T 815-260S21, T 815-250S21, T 815-250S23, T 815-210S21, T 815-210S23, T 815-260V51, T 815-260S22)
kusy
8704 23 91Motorová vozidla pro nákl.dopravu nad 20 t - nové TATRY
(T 815-2 OO S 81, T 815-2 DO S 81, T 815-260S81, T 815 250S81, T 815-22AS81, T 815-260S82, T 815-26AS82)
kusy
8704 23 99Motorová vozidla pro nákl. dopravu nad 20 t-použité TATRY (T 815-2 OO S 81, T 815-2 DO S 81, T 815-260N51, T 815-260N12, T 815-260N32, T 815-260N31)kusy
8706 00 11chassis motor. vozidel pro vozidla zařazená do čísel 8702 nebo 8704 TATRY
(T 815-2 00 R41, T 815-2 O R51, T 815-2 OO R 01, T 815-2 OO R11, T 815-2 2A R11, T 815-2 OO R12, T 815-2 OO R13, T 815-2-00 R 81, T 815-2 00 P11, T 815-2 DO P11, T 815-2-30 P 11, T 815-2 OO P 13, T 815-2 DO P13, T 815-2 PR 40, T 815-2 PR 41, T 815- 2 Z, T 815-2 PR1, T 815-2 PSR, T 815-2 PR 2, T 815-2 PR3, T 815-2 PVU, T 815-2 PR Sl, T 815-2PS lA, T 815-2 PS1B, T 815-2 PVP, T 815-2 PR7, T 815-2 PR8, T 815 - 2 P 14, T 815-2 P17, T 815-2 P13,T 815-2 P 24, T 815-2 P 18, T 815-2 P15, T 815-2 P16, T 815-260R11, T 815-210R11, T 815-250R11, T 815-250R41, T 815-210R41, T 815-250P11, T 815-260P11, T 815-210P11, T 815-260R81, T 815-25OR81, T 815-210R81, T 815-260R12, T 815-250R12, T 815-210R12, T 815-260R55, T 815-260R51
kusy
8706 00 99chassis motor. vozidel pro vozidla - ostatní TATRY
(T 815-2 00R 41, T 815-2 OO R51, T 815-2 00 R01 T 815-2 00 R11, T 815-2 2A R11, T 815-2 00 R12, T 815-2 00 R13, T 815-2 00 R81, T 815-2 00 P11, T 815-2 DO P11, T 815-2 30 P 11, T 815-2 00 P13, T 815-2 DO P 13, T 815-2 PR 4O, T 815-2 PR 41, T 815-2 Z, T 815-2 PR1, T 815-2 PSR, T 815-2 PR2, T 815-2 PR 3, T 815 - 2 PVU, T 815-2 PR S1, T 815 -2 PS1A, T 815-2 PS1B, T 815-2 PVP, T 815-2 PR7, T 815 -2 PR 8, T 815-2 P14, T 815-2 P 17, T 815-2 P13, T 815-2 P24, T 815-2 P18, T 815-2 P 15, T 815-2 P16, T 815-2 PJ, T 815-260R11, T 815-210R11, T 815-250R11, T 815-250R41, T 815-210R41, T 815-250P11, T 815-260P11, T 815-210P11, T 815-260R81, T 815-250R81, T 815-210R81, T 815-260R12, T 815-250R12, T 815-210R12, T 815-260R55, T 815-260R51)
kusy

Příloha C k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu do určitých zemí nebo skupin zemí

státčíslo kateg.položka cel.sazeb.název zbožíměrná jednotka
EUx)25208 11 10bavlněné tkaniny, jiné než gáza froté tkaniny, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyly a jiné síťoviny, úzké tkaninykg
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
EU25209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
EU25211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex5811 00 00xx)
ex6308 00 00xx)
EU2A5208 31 00z toho jiné než nebělené nebo bělené tkaninykg
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
EU2A5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
EU2A5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex5811 00 00
ex6308 00 00
EU35512 11 00tkaniny ze syntetických vláken (diskontinuitních nebo odpadových) jiné než úzké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně froté tkanin) a žinylkové tkaninykg
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
EU35514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
EU35803 90 30
ex5905 00 70
ex6308 00 00
EU46105 10 00košile, T-shirts, lehké roláky, tílka a polokošile, pulovry (jiné než vlněné nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty apod., pletené nebo háčkovanékusy
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
EU56101 10 90pulovry, svetry, vesty, tvinsety, kardigany, noční kabátky a svetry (jiné než saka a blazery), anoraky, větrovky apod., pletené nebo háčkovanékusy
6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
EU66203 41 10pánské nebo chlapecké tkané jezdecké kalhoty, šortky, jiné než koupací, kalhoty (vč. kalhot pro volný čas), dámské nebo dívčí tkané kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny, bavlny nebo umělých vláken, dolní část teplákových souprav s podšívkou, jiné než u kat. 16 nebo 29, z bavlny nebo umělých vlákenkusy
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
EU76106 10 00dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, blůzy i pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vlákenkusy
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
EU86205 10 00pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny bavlny nebo umělých vlákenkusy
6205 20 00
6205 30 00
EU95802 11 00froté ručníkovina apod., froté tkaniny z bavlny, toal. a kuch. prádlo, jiné než pletené nebo háčkovanékg
5802 19 00
ex6302 60 00
EU126115 12 00punčochové kalhoty, ponožky, punčochy, podkolenky a pod., pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žílypáry
6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
EU156202 11 00dámské nebo dívčí tkané svrchníky, pláště do deště aj., pláštěnky nebo peleriny, saka a blazery z vlny, bavlny nebo umělých vláken (jiné než oděvy z kat. 21 )kusy
ex6202 12 10
ex6202 12 90
ex6202 13 10
ex6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00
EU166203 11 00pánské nebo chlapecké šaty (obleky) a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů, pánské nebo chlapecké, teplákové soupravy s podšívkou z bavlny nebo umělých vlákenkusy
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
EU176203 31 00pánská nebo chlapecká saka a blazery, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vlákenkusy
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19
EU206302 21 00lůžkoviny, jiné než pletené nebo háčkovanékg
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
EU246107 21 00pánské nebo chlapecké noční košile pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené nebo háčkovanékusy
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
ex 6107 99 00
6108 91 90dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, koupací pláště,župany a podobné výrobky pletené nebo háčkované
6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 10
6108 92 00
6108 99 10
EU266104 41 00dámské nebo dívčí šaty z vlny, bavlny nebo umělých vlákenkusy
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
EU325801 10 00tkaniny vlasové a žinylkové (jiné než bavlněné froté tkaniny nebo úzké tkaniny) a vpichov. textilie z vlny, bavlny nebo umělých vláken, bavlněný manšestrkg
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00
EU365408 10 00tkaniny z nekonečných umělých vláken jiné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114kg
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
EU396302 51 10stolní prádlo, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než froté ručníkoviny nebo podobné bavlněné froté tkaninykg
6302 51 90
6302 53 90
ex 6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
ex 6302 99 00
EU766203 22 10pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované dámské nebo dívčí zástěry, pracovní pláště a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkovanékg
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
EU766204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
EU905607 41 00motouzy, šňůry, provazy, lana ze syntetických vláken, spletená či nikolivkg
5607 49 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
EU1106306 41 00tkané nafukovací matracekg
6306 49 00
EU1175309 11 11lněné nebo ramiové tkaninykg
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
EU1186302 29 10stolní prádlo, toaletní a kuchyňské prádlo ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkovanékg
6302 39 10
6302 39 30
6302 52 00
ex6302 59 00
6302 92 00
ex6302 99 00

x) EU Evropská unie: SRN, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko a Finsko

xx) ex něco z výrobků zařazených pod uvedené číslo

státčíslo kateg.položka cel.sazeb.název zbožíměrná jednotka
Norsko16201-6204
6211
vesty a saka, blazery, anoraky apod., parkasy, komplety a kostýmy z tkaného materiálu pro muže, ženy a dětikusy
Norsko26203-6204
6211
kalhoty, overaly apod. kromě plavek a krátkých kalhot z tkaného materiálu pro muže, ženy a dětikusy
Norsko76302 10ložní prádlo pletené i tkanékg
6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 39
USA4105112vlněné tkaniny (s obsahem vlny 36 % a více)m2
USA4336203vlněná pánská a chlapecká saka (s obsahem vlny 36% a více)tucty
USA4356202vlněné dámské a dívčí pláště (s obsahem vlny 36% a více)tucty
USA4436203vlněné pánské a chlapecké obleky (s obsahem vlny 36% a více)kusy
USA6245515tkaniny z umělých vláken (s obsahem vlny od 15 do 35 %)m2

Poznámka: licence nejsou vyžadovány na řádně označené zásilky obchodních vzorků oceněné na 250 US dolarů nebo méně.

státčíslo kateg.členění kateg.položka cel.sazeb.název zbožíměrná jednotka
Kanada3a3.16203 11oblekykusy
6203 12
6203 19
3.36203 31saka, blejzry
6203 32
6203 33
6203 39
Kanada31a31.15111 11vlněné tkaniny (s obsahem vlny 17 % a více)kg
5111 19
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5515 13
5515 22
5515 92
Kanada42a42.16302 60bavlněné froté ručníky a podobné výrobkykg

ČÁST II - ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

Živá zvířata a maso

EU0104 10 30ovce, jehňata a kozy živétuna
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
EU0204skopové nebo kozí maso čerstvé,chlazené nebo zmrazenétuna

Příloha D k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ, podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Část I -Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky,psychotropní látky,prekursory a pomocné chemické látky

Číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jedn.
1211 90 80Rostliny, části rostlin, semena, plody;
pouze:
kg
1211 90 80 10- koka - list(1)
1211 90 80 10- konopí(1)
1211 90 80- maková sláma(1)
1302 11 00Opium(1)kg
1302 19 99Ostatní rostlinné šťávy a výtažky; pouze :kg
1302 19 99 10- koncentrát z tobolek a slámy máku(1)
1302 19 99 10- pryskyřice z konopí(1)
2524 00 30Asbestová vlákna(6)kg
2524 00 80 10Krocidolit(2, 7)kg
2804 70 00 10Fosfor (bílý, žlutý)(2)kg
2804 80 00Arsen a jeho sloučeniny(2, 6)kg
2806 10 00Kyselina chlorovodíková
(chlorovodík)
(5)kg
2807 00 10Kyselina sírová(5)kg
2811 19 90Ostatní anorganické kyseliny;
pouze:
kg
2811 19 90 10- selenovodík(2)
2811 29 90Ostatní anorganické sloučeniny nekovů;
pouze:
kg
2811 29 90 10- oxid seleničitý(2)
2812 90 00Ostatní halogenidy a halogenid- oxidy nekovů;
pouze:
kg
2812 90 00 10- tetrajoddifosfan(2)
2825 90 50Oxid rtuťnatý(7)kg
2827 39 00 10Chlorid rtuťný (kalomel)(7)kg
2830 90 19 10Sirník amonný (vč.kyselého)(6)kg
2830 90 90 10Polysulfid amonný(6)kg
2833 29 70 10Sírany olova(6)kg
2836 70 00Uhličitan olovnatý(6)kg
2841 60 10Manganistan draselný(5)kg
2842 90 10Soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyseliny seleničité nebo teluričité;
pouze:
kg
2842 90 10 10- seleničitan sodný(2)
2842 90 10 10-teluričitan sodný(2)
2842 90 90 10- selenan sodný(2)
2843 90 90Ostatní sloučeniny, amalgamy drahých kovů;
pouze:
kg
2843 90 90 10- oxid osmičelý(2)
2845 90 10 10Tetradeuteromethanol (2)kg
2848 10 00Fosfidy mědi (2)kg
2848 90 00Fosfidy jiných kovů nebo nekovů;
pouze:
kg
2848 90 00 10- fosfidy (2)
2848 90 00 10- fosforovodík (2)
2850 00Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované,jiné než sloučeniny, které jsou také karbidy č.2849 pouze:kg
2850 00 10 10- pentaboran (2)
2850 00 10 10- arsenovodík (2)
2851 00 90 10Bromkyan (2)kg
2851 00 90 10Jodkyan (2)kg
2902 20Benzen (6)kg
2902 30Toluen (5)kg
2903Halogenderiváty uhlovodíku pouze:kg
2903 13 00Chloroform (trichlormethan) (6)kg
2903 14 00Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)(6)kg
2903 15 001,2 - dichlorethan (ethylendichlorid)(6)kg
2903 19 101,1,2-trichloretan (6)kg
1,1,1-trichloretan (6)kg
2903 19 901,1,2,2-tetrachloretan (6)kg
2903 19 901,1,1,2-tetrachloretan (6)
2903 19 90pentachloretan (6)kg
2903 21 00Vinylchlorid (chlorethylen)(6)kg
2903 22 00Trichlorethylen (6)kg
2903 23 00Tetrachlorethylen (perchlorethylen)(6)kg
2903 29 001,1-dichloretylen (6)kg
2903 30 31 101,2 - dibromethan (EDB) (7)kg
2903 30 33Brommethan (methylbromid) (2)kg
2903 30 90 10Methyljodid (6)kg
2903 51 90HCH,směs izomerů (7)kg
2903 59 90 10Aldrin (7)kg
2903 59 90 10Chlordan (7)kg
2903 59 90 10Heptachlor (7)kg
2903 59 90 10Camphechlor (toxafen) (6)kg
2903 62 00Hexachlorbenzen a DDT;
pouze:
kg
2903 62 00- Hexachlorbenzen (2, 6)
2903 62 00- DDT (7)
2903 69 90 10Polychlorované bifenyly, (PCB) (2,7)kg
polychlorované terfenyly (PCT) (2,7)
polybromované bifenyly (PBB) (2.7)
2904 20Deriváty uhlovodíků obsahující pouze nitro - nebo nitroso skupinu(2)kg
2904 20 904-nitrobifenyl (6)kg
2904 90Quintozen (6)kg
2905 11 00Methanol (methylalkohol) (2)kg
2905 39 102-Methylpentan-2,4-diol (Hexylenglykol)(6)kg
2905 50Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitro- soderiváty acyklických alkoholů;
pouze
kg
2905 50 10- dicofol (6)kg
2905 50 30 10- ethylchlorvinol (alvinol, normosan) (3)gr
2907 12 00Kresol (6)kg
2908 10 90 10Pentachlorfenol (6)kg
2908 90 00Ostatní halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů;
pouze:
kg
2908 90 00 10- 2,4-dinitrofenol (2)
2908 90 00 10- 2,4-dinitrofenolát sodný (2)
2908 90 00 10- 4,6-dinitro-o-kresol(DNOK) (2)
2908 90 00 10Dinoseb (2), (7)kg
2909 11 00Diethylether (5)kg
2909 19 00 10Bis (chlormethyl) ether (6)kg
2909 30 90 10Nitrofen (6)kg
2910 10 00Ethylenoxid (oxiran) (2, 6))kg
2910 30 001-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)(6)kg
2910 90 00Ostatní epoxydy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlánkovým kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty;
pouze:
kg
2910 90 00 10- endrin (2)
2910 90 00 10- dieldrin (2), (7)
2913 00 00 10O-nitrobenzaldehyd (6)kg
2914 11 00Aceton (5)kg
2914 12 00Butanon (ethylmethylketon) (5)kg
2914 30 10 101-fenyl-2-propanon (4)gr
2915 24 00Acetanhydrid (5)kg
2915 39 90Ostatní estery kyseliny octové;
pouze:
kg
2915 39 90 10- dinoseb acetate (2)
2915 90 80Ostatní nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy,halogenidy,peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-,sulfo- nebo nitrosoderiváty pouze :kg
2915 90 80 10- fluoroctan sodný (2)
2915 90 80 10- kyselina fluoroctová (2)
2915 90 80 10- těkavé estery kys.bromoctové (methyl-,ethyl-, propyl-a butylbromacetát) (6)
2916 19Binapacryl (6)kg
2918 13 00Soli a estery kyseliny vinné;
pouze:
kg
2918 13 00 10- vinan antimonyldraselný (2)
2919 00 90Ost.fosfor.estery a jejich soli; včetně laktofosfátů, jejich halo- gen-, sulfo-, nitro nebo nitrosoderiváty;
pouze:
kg
2919 00 90 10- tris (o-kresyl) fosfát (2)
2919 00 90 10- dichlorvos (2)
2919 00 90 10- heptenophos (2)
2919 00 90 10- mevinphos (2)
2919 00 90 10- tris-(2,3-dibrompropyl)fosfát (7)
2920 10 00Thiofosforečné estery a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- ne- bo nitrosoderiváty;
pouze:
kg
2920 10 00 10- bromophos-ethyl (2)
2920 10 00 10- parathion (2)
2920 10 00 10- parathion-methyl (2)
2920 90Ostatní estery ostatních anorganických kyselin (vyjma estery halogenvodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty;
pouze:
kg
2920 90 80 10- sulfotep (2)
2920 90 80 10dimethylsulfát (6)
2921 19 90Ostatní acyklické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli;
pouze:
kg
2921 19 90 10- methylbis (2-chlorethyl) amin (2)
2921 19 90 10- tris (2-chlorethyl) amin (2)
2921 19 90 10- N-nitrosodimethylamin (6)
2921 45 00 102-naftylamin (6)kg
2921 49 90Ostatní aromatické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli;
pouze:
gr
2921 49 90 10- PCE (eticyklidin) (3)
2921 49 90 10- amfetamin (3)
2921 49 90 10- dexamfetamin (3)
2921 49 90 10- levamfetamin (3)
2921 49 90 10- levometamfetamin (3)
2921 49 90 10- metamfetamin (3)
2921 49 90 10- metamfetamin racemát (3)
2921 49 90 10- benzfetamin (3)
2921 49 90 10- fentermin (3)
2921 49 90 10- SPA (lefetamin) (3)
2921 49 90 10- fenkamfamin (3)
2921 49 90 10- mefenorex (3)
2921 49 90 10- ethylamfetamin (3)
2921 49 90 10- 4-aminobifenyl (6)
2921 51 90 10Benzidin (6)kg
2921 51 90 103,3 - dichlorbenzidin (6)
2922 19 00Ostatní aminoalkoholy, jejich ethery a estery, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli;
pouze:
gr
2922 19 00 10- acethylmethadol (1)
2922 19 00 10- alfacetylmethadol (1)
2922 19 00 10- alfamethadol (1)
2922 19 00 10- betacetylmethadol (1)
2922 19 00 10- betamethadol (1)
2922 19 00 10- cathin (3)
2922 19 00 10- dimefeptanol (1)
2922 19 00 10- noracymethadol (1)
2922 19 00 10- dextropropoxyfen (1)
2922 22 00 10N-Hydroxy MDA (3)gr
2922 22 00 10N-Ethyl MDA (3)gr
2922 29 00Ostatní aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí pouze:gr
2922 29 00 10- STP, DOM (3)
2922 29 00 10- DOB (2,5 dimethoxy-4-bromamfetamin) (3)
2922 29 00 10- DMA ( dimethoxyamfetamin )(3)
2922 29 00 10- PMA ( para-methoxy-amfetamin) (3)
2922 29 00 10- TMA ( trimethoxy-amfetamin) (3)
2922 29 00 10- DOET ( 2,5 dimethoxy-4-ethylampfetamin) (3)
2922 30 00Aminoaldehydy, aminoketony a aminochinony, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli;
pouze:
gr
2922 30 00 10- isomethadon (1)
2922 30 00 10- methadon (1)
2922 30 00 10- normethadon (1)
2922 30 00 10- amfepramon (3)
2922 30 00- cathinon (3)
2922 30 00- methcathinon (3)
2922 49 50 10Kyselina anthranilová (5)kg
2922 49 80Tilidin (1)gr
2922 50 00Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a jiné aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí;
pouze:
gr
2922 50 00 10- dimenoxadol (1)
2923 90 00Ostatní kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy;
pouze:
kg
2923 90 00 10- benzyltrimethylamonium chlorid(2)
2924 10 00Acyklické amidy (včetně acyklických karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli;
pouze:
kg
2924 10 00 10- fluoracetamid (2), (7)
2924 10 00 10- monocrotophos (2)
2924 10 00 10- phosphamidon (2)
2924 10 00 10- meprobamát (3)
2924 10 00 10- amid kyseliny monojodooctové (2)
2924 29 40Kyselina N-acetylanthranilová (2-acetamidobenzoová kyselina)(4)kg
2924 29 90Ostatní sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí;
pouze:
gr
2924 29 90 10- diampromid (1)
2924 29 90 10- ethinamát (3)
2925 19Captafol (6)kg
2925 19 80Chlordimeform (7)kg
2925 19 80Glutethimid (3)kg
2926 10 00Akrylonitril (6)kg
2926 90 10Acetonkyanhydrin (2)kg
2926 90 90Ostatní sloučeniny s nitrilovou funkcí;
pouze:
kg
2926 90 90 10- benzaldehydkyanhydrin (2)
2926 90 90 10- butyronitril (2)
2926 90 90 10- 3-chlorakrylonitril (2)
2926 90 90 10- 4-chlorbutyronitril (2)
2926 90 90 10- 3-chlorpropionitril (2)
2926 90 90 10- kyanacetamid (2)
2926 90 90 10- malonitril (2)
2926 90 90 10- propionitril (2)
2926 90 90 10- ethylester kyseliny kyanmravenčí (2)
2926 90 90 10- methylester kyseliny kyanmravenčí (2)
2926 90 90 10- methadon-meziprodukt (1)
2926 90 90 10- fenproporex (3)
2926 90 90 10- brombenzylkyanid (2)
2926 90 90 10- 2-chlorbenzylidenmalononitril (2)
2926 90 90 10- tetrakyanoethylen (2)
2926 90 90 10- flucythrinate (2)
2927 00 00 10Diazomethan (6)kg
2928 00 00Hydrazin kyseliny maleinové (6)kg
2928 00 00 10Fenylhydrazin (6)kg
2930 90 95Ostatní organické sloučeniny síry;
pouze:
kg
2930 90 95 10- benzylrhodanid (2)
2930 90 95 10- ethylrhodanid (2)
2930 90 95 10- N-fenylthiomočovina (2)
2930 90 95 10- bis (2 chlorethyl) sulfit(2)
2930 90 95 10- 4 chlorfenyldiazo- thiomočovina(2)
2930 90 95 10- alfa-naftylthiomočovina (2)
2930 90 95 10- tetramethylen- disulfotetramin(2)
2930 90 95 10- aldicarb (2)
2930 90 95 10- disulfoton (2)
2930 90 95 10- fenamiphos (2)
2930 90 95 10- methamidophos (2)
2930 90 95 10- methomyl (2)
2930 90 95 10- omethoate (2)
2930 90 95 10- oxamyl (2)
2930 90 95 10- phorate (2)
2930 90 95 10- propetamphos (2)
2930 90 95 10- thiofanox (2)
2930 90 95 10- thiokarbonyl- tetrachlorid(2)
2931 00 80Ostatní organicko-anorganické sloučeniny:
pouze:
kg
2931 00 80 10- trialkylolovičité soli (2)
2931 00 80 10- pentakarbonyl železa (2)
2931 00 80 10- rtuti alkylsloučeniny (2)
2931 00 80 10- tetraisopropyl- (2)
2931 00 80 10 fosforamid
2931 00 80 10- tetrakarbonyl niklu (2)
2931 00 80 10- tetramethylolovo (2)
2931 00 80 10- tetraethylolovo (2)
2931 00 80 10- fonofos (2)
2931 00 80 10- bis-tributylcinoxid (2)
2931 00 80 10- alkylsloučeniny rtuti (2,7)
2931 00 80 10- alkoxylalkyl a aryl- sloučeniny rtuti (2,7)
2931 00 80 10- organické slučeniny cínu (6)
2931 00 80 10- cyhexatin (7)
2931 00 80 10- ostatní anorganické sloučeniny rtuti (7)
2932 19 00 10Carbosulfan (2)kg
2932 19 00 10Furathiocarb (2)
2932 29Ostatní laktony:
pouze:
kg
2932 29 90 10- brodifacoum (2)
2932 29 90 10- beta-propiolakton (6)
2932 90 71Safrol (4)gr
2932 90 73Isosafrol (4)gr
2932 90 75Piperonal (4)gr
2932 90 773,4-methylendioxyfenyl -2 -propanon (4)gr
2932 90 79 90MDA(3,4 - methylendioxyamfetamin) (3)gr
2932 90 79 10MMDA (5-methoxy-3,4-methylendioxyamfetamin)
MDMA (3,4-methylen-dioxy-methamfetamin)
(3)
(3)
gr
2932 90 90Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy);
pouze:
gr
2932 90 90 10- carbofuran (2)
2932 90 90 10- DMHP (3)
2932 90 90 10- parahexyl (3)
2932 90 90- THC (3)
2933 39 90Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře nekondezovaný pyridinový kruh (hydrogenovaný nebo nehydrogenovaný);
pouze:
gr
2933 39 90 10- 2-amino-3-nitropyridin (2)
- 2-amino-5-nitropyridin (2)
- allylprodin (1)
- alfaprodin (1)
- alfameprodin (1)
- acetyl-alfa-methylfentanyl (1)
- alfa-methylfentanyl (1)
- 3-methylfentanyl (1)
- PEPAP (1)
- MPPP (1)
- alfentanil (1)
- anileridin (1)
- benzethidin (1)
- betameprodin (1)
- betaprodin (1)
- bezitramid (1)
- difenoxin (1)
- difenoxylát (1)
- dipipanon (1)
- etoxeridin (1)
- fenampromid (1)
- fenoperidin (1)
- fentanyl (1)
- hydroxypethidin (1)
- norpipanon (1)
- pethidin (1)
- pethidin-meziprodukt A (1)
- pethidin-meziprodukt B (1)
- pethidin-meziprodukt C (1)
- piminodin (1)
- piritramid (1)
- properidin (1)
- trimeperidin (1)
- propiram (1)
- ketobemidon (1)
- fencyklidin (3)
- methylfenidát (3)
- piperidin (5)
2933 51Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a její derviáty, její soli;
pouze:
gr
2933 51 10Fenobarbital (INN) a jeho soli (3)gr
2933 51 30Barbital (INN) a jeho soli (3)gr
2933 51 90 10- sekobarbital (3)
- amobarbital (3)
- cyklobarbital (3)
- pentobarbital (3)
- butalbital (3)
- methylfenobarbital (3)
- allobarbital (3)
- butobarbital (3)
- sekbutabarbital (3)
- vinylbital (3)
2933 59 90Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře pyrimidonový kruh (hydrogenovaný nebo nehydrogenovaný) nebo piperazinový kruh; nukleové kyseliny a jejich soli;
pouze:
gr
2933 59 90 10- crimidine (2)
- pirimiphos-ethyl (2)
- pirimphos-methyl (2)
- fenetylin (3)
- meklokvalon (3)
- methakvalon (3)
- zipeprol (3)
2933 79 00Ostatní laktamy;
pouze:
gr
2933 79 00 10- methyprylon (3)
2933 90 60Diazepinygr
2933 90 60 10Midazolam (Midazolamum) (3)
Loprazolam (3)
Klobazam (3)
Alprazolam (3)
Bromazepam (3)
Chlordiazepoxid (3)
Delorazepam (3)
Diazepam (3)
Estazolam (3)
Ethylloflazepát (3)
Fludiazepam (3)
Flunitrazepam (3)
Flurazepam (3)
Halazepam (3)
Klonazepam (3)
Klorazepát (3)
Lormetazepam (3)
Lorazepam (3)
Medazepam (3)
Nordazepam (3)
Nitrazepam (3)
Nimetazepam (3)
Oxazepam (3)
Pinazepam (3)
Prazepam (3)
Temazepam (3)
Tetrazepam (3)
Triazolam (3)
2933 90 80Parafluorfentanyl (1)gr
2933 90 80Beta-Hydroxyfentanyl (1)gr
2933 90 80Beta-Hydroxy-3-Methyl- fentanyl(1)gr
2933 90 80Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy); nukleové kyseliny a jejich soli;
pouze:
gr
2933 90 80 10- triazophos (2)
- etonitazen (1)
- fenazocin (1)
- fenomorfan (1)
- klonitazen (1)
- levorfanol (1)
- levofenacylmorfan (1)
- metazocin (1)
- moramid, meziprodukt (1)
- proheptazin (1)
- racemorfan (1)
- DET (3)
- DMT (3)
- rolicyklidin (3)
- kamazepam (3)
- mazindol (3)
- pyrovaleron (3)
- drotebanol (1)
- norlevorfanol (1)
- racemethorfan (1)
- pentazocin (3)
- brotizolam (3)
- etryptamin (3)
- pipradol (3)
- tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA, triethylenfosforamid) (6)
2934 90 99Ostatní heterocyklické sloučeniny;
pouze:
gr
2934 90 99 10- pyrrolidindithiokarbamát sodný (2)
- methidathion (2)
- dextromoramid (1)
- diethylthiambuten (1)
- dimethylthiambuten (1)
- dioxafetylbutyrát (1)
- ethylmethylthiambuten (1)
- furethidin (1)
- fenaxodon (1)
- racemoramid (1)
- levomoramid (1)
- morferidin (1)
- sufentanil (1)
- TCP tenocyklidin (3)
- fenmetrazin (3)
- fendimetrazin (3)
- haloxazolam (3)
- ketazolam (3)
- klotiazepam (3)
- kloxazolam (3)
- oxazolam (3)
- pemolin (3)
- aminorex (3)
- mesocarb (3)
- 4-Methylaminorex (3)
- Alfa-Methylthiofentanyl (1)
- Thiofentanyl (1)
- 3-Methylthiofentanyl (1)
2936 29 90Ostatní vitaminy a jejich deriváty;
pouze:
kg
2936 29 90 10- aminopterin (2)
2938 90 90 10Scilliroside (2)
2939 10 00Alkaloidy opia a jejich deriváty; jejich soli;
pouze:
gr
2939 10 00 10- acetorfin hydrochlorid (1)
- dihydromorfin (1)
- hydrokodon (1)
- hydromorfinol (1)
- hydromorfon (1)
- methyldesorfin (1)
- methyldihydromorfin (1)
- morfin (1)
- morfin methobromid (1)
- morfin N-oxid (1)
- myrofin (1)
- metopon (1)
- nikomorfin (1)
- normorfin (1)
- oxykodon (1)
- oxymorfon (1)
- thebain (1)
- thebakon (1)
- acetyldihydrokodein (1)
- dihydrokodein (1)
- ethylmorfin (1)
- folkodin (1)
- kodein (1)
- nikokodin (1)
- nikodikodin (1)
- norkodein (1)
- desomorfin (1)
- etorfin (1)
- heroin (1)
- benzylmorfin (1)
- kodoxim (1)
- buprenorfin (3)
2939 40Efedriny a jejich soli: (3)gr
2939 40 10Efedrin a jeho soli (3)gr
2939 40 30Pseudoefedrin (INN) a jeho soli(4)gr
2939 60 10 10Ergometrin (INN) a jeho soli (4)gr
2939 60 30 10Ergotamin (INN) a jeho soli (4)gr
2939 60 50 10Kyselina lysergová a její soli (4)gr
2939 60 90Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli;
pouze:
gr
2939 60 90 10- LSD (/+/ Lysergid) (3)
2939 60 90 10- LSD - 25 (3)
2939 90 11Kokain surový (1)gr
2939 90 19Ostatní kokain a jeho soli (1)gr
2939 90 19Ekgonin (1)gr
2939 90 90Ostatní rostlinné alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou a jejich soli; ethery, estery a ostatní deriváty;
pouze:
kg
2939 90 90 10- anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin) (2)
2939 90 90 10- brucin (2)
2939 90 90 10- strychnin (2)
2939 90 90 10Levometorfan (1)gr
2939 90 90 10Meskalin (3)gr
2939 90 90 10Psilotsin (3)gr
2939 90 90 10Psilocibin (3)gr
8107Kadmium a jeho sloučeniny (6)kg
8112 91 50 10Thalium (2)kg
8112 91 89 10
8112 99 90 10

Vysvětlivky:

(1) omamné látky

(2) zvlášť nebezpečné jedy

(3) psychotropní látky

(4) prekursory

(5) pomocné chemické látky

(6) ostatní jedy a specifické karcinogenní látky a jiné látky poškozující zdraví a/nebo životní prostředí

(7) nebezpečné chemikálie zařazené do procedury předběžného souhlasu v rámci Londýnských směrnic, při nichž je udělení povolení k dovozu nebo vývozu vázáno na souhlas příslušného národního orgánu (t.zv. Designované národní autority).

Část II - JADERNÉ MATERIÁLY

2612 10Uranové rudy a jejich koncentráty (vč. chemického koncentrátu uranu)1* tuna
2844 10Uran přírodní ( při dovozu vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce)1* tuna
2844 20Uran obohacený (při dovozu vč. uranu v palivových článcích, nepocházejícího z české produkce)1* tuna
2844 40 11Ferro-urankg
2844 50 00Vyhořelé (ozářené) palivové články - pouze DOVOZ (kazety soubory)1* kus
8401 30 00Nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety, soubory); týká se i těch paliv. článků obsahujících palivo vyrobené z uranu vytěženého v ČR za účelem jejich výroby.5* kusů

Část III - RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

2844 40Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10, 2844 20, 284430; slitiny, disperze (vč. cermetů),keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny;radioaktivní odpady pouze :kg
2844 40 19Ostatní slitiny
2844 40 20Umělé radioaktivní izotopy
2844 40 30Sloučeniny umělých radioaktivních izotopů
2844 40 40Anorganické výrobky druhu používaného jako “luminofory“ aktivované radioaktiv.sloučeninami
2844 40 90Ostatní

* množstevní omezení se týká dovozu

Část IV - Farmaceutické výrobky

3002 90 10Lidská krevKč/kg
3002 10 10 10Antiséra a jiné krevní složky (z lidské krve)
3006 60Chemické antikoncepční přípravky - pouze VÝVOZ založené na hormonech nebo spermicidech

Část V - Odpady

2505 10Písek použitý při slévárenských operacíchm3
2520 10Sádrovec vznikající v procesech chemického průmyslukg
2524 00Odpadní asbest (prach a vlákna)tuna
2619 00Strusky, okuje a jiné odpady z výroby železa a oceli železnétuna
2620 11 00Zinkový kamínektuna
2620 19Popel a zbytky obsahující zinektuna
2620 19Zbytky po loužení ze zpracování zinku jako jarosit,hematit, goesit aj.
2620 20Kaly z olovnatého benzinutuna
2620 50Popel a zbytky obsahující vanadtuna
2620 90Popel a zbytky obsahující kovy nebo slitiny kovů, které nejsou jinde specifikovány nebo zahrnutytuna
2620 90Galvanické kalytuna
2620 90Vzácné kovy obsažené ve zbytcích v pevné formě, které obsahují stopy anorg. kyanidůtuna
2620 90Odpadní katalyzátorytuna
2620 90Popel z fotografických filmůtuna
2621 00Popel, prach a kaly a jiné zbytky jako jsou:tuna
2621 00Popel ze spalování desek tištěných spojů
2621 00Struska a popel jinde nespecifikované ani nezahrnuté
2621 00Zbytky vznikající ze spalování komunálních a domovních odpadů (popely)
2706 00Odpadní dehtové zbytky vč.asfaltocementu vznikající při rafinaci, destilaci, nebo pyrolytickém zpracování organických materiálůtuna
2713 90Odpady z výroby (zpracování petrolejového koksu a bitumenu vyjma anodových čel)tuna
2713 90Kaly z olovnatého benzinutuna
2715 00Asfaltocementové odpadytuna
2801Halogenykg
2804 80Odpady a zbytky obsahující arzentuna
2805 40Odpady a zbytky obsahující rtuťkg
2806 až 2811Roztoky kyselinkg
2806 10Chlorovodíkkg
2811 11Fluorovodíkkg
2812 90Anorganické halogeny nekovů jinde nezahrnutékg
2815Alkalické roztokykg
2815 30Peroxid sodíku nebo draslíkukg
2816 30Peroxid baryakg
2817 00Peroxid zinkukg
2818 20Odpadní kysličník hlinitýkg
2818 20Zbytky z výroby oxidu hlinitého, které nejsou specifikovány nebo zahrnuty jindekg
2818 30Odpadní hydráty hliníkukg
2825 90Peroxid vápenatýkg
2825 90Ostatní peroxidykg
2826Jiné anorganické sloučeniny fluoru ve formě kapalin a kalůkg
2826Anorganické halogenidy kovů jinde nezahrnuté ani nespecifikovanékg
2827
2826 19Kaly fluoridu vápenatéhokg
2826 90Fluoridy kovůkg
2827 39Chloridy kovůkg
2827 59Bromidy kovůkg
2827 60Jodidy kovůkg
2830 90Nerafinovaný sirník vápníku vznikající při odsiřování kouřových plynůkg
2833 29Nerafinovaný síran vápníku vznikající při odsiřování kouřových plynůkg
2837Anorganické kyanidykg
2903 69Polychlorované naftalenykg
2903 69Odpady, látky a předměty obsahující, tvořené, nebo kontaminované polychlorovanými bifenoly (PCB) nebo polychlorovanými terfenyly (PCT) nebo polybromovanými bifenyly (PBB) vč. jakýchkoli jiných polybromovaných analogů tečhto sloučenin(koncentrace 50 mg/kg více)kg
3823 90
2907Fenoly ve formě kapalin a kalůkg
2908 10Halogen sloučeniny fenolu zahrnující chlorfenoly ve formě kapalin a kalůkg
2909 30Všechny deriváty polychlorovaných dibenzodioxinůkg
2909 60Organické peroxidykg
2919 00Organofosforové sloučeninykg
2931 00
2921 19 10Triethylaminový katalyzátor pro usazování slévárenských pískůtuna
2926Organické kyanidykg
2932 90Všechny deriváty polychlorovaných dibenzofuranůkg
3101 00Prasečí kejda, výkaly (hnojivo)tuna
3101 00Splaškové kaly (hnojiva)tuna
3204 a 3206Odpady z výroby, přípravy a použití barviv a pigmentůtuna
3208 a 3209Odpady z výroby, přípravy a použití barev a lakůtuna
3210
3215Odpady z výroby; přípravy a použití inkoustůtuna
3401 a 3402Povrchově aktivní látkykg
3506 99Odpady z výroby a použití klihů a lepideltuna
3602Odpady výbušné povahy pokud se na ně nevztahují jiné právní předpisykg
3707 90Odpady z výroby, přípravy a použití reprodukčních a fotografických chemikálií a materiálů jinde nespecifikované ani nezahrnutékg
3806 90Odpady z výroby a použití pryskyřickg
3811 11Kaly sloučenin s olovem proti klepání motorukg
3812 20Odpady z výroby a použití plastifikátorůkg
3814 00Složená nehalogenovaná i halogenovaná rozpouštědlakg
3819 00Hydraulické a brzdové kapalinykg
3820 00Teplonosné kapalinykg
3820 00Mrazuvzdorné kapalinykg
3823 90Halogenované a nehalogenované destilační zbytky vznikající z operací regenerace organických rozpouštědelkg
3823 90Odpady vznikající při výrobě alifatických halogenovaných uhlovodíků (jako chlormethany, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid a epichlorhydrin)kg
3823 90Odpady z výroby, přípravy a použití biocidů a fytofarmakkg
3823 90Odpady z výroby, přípravy a použití chemikálií na konzervování dřevakg
3823 90Iontoměničekg
3823 90Kapaliny k odrezování kovůkg
3823 90Ethery (směsi odpadních rozpouštědel)kg
3823 90Odpady z výroby farmaceutických produktůkg
3915Odpady ze systému nezaložených na kyanidech, vznikající při povrchovém zpracování plastů (jedná se o odpady dvou plastů)kg
3915 90Nitrocelulózatuna
3915 90Odpady z výroby, přípravy a použití pryskyřic (plasty)tuna
4001 10Odpady z výroby a použití latexu (kaučuk)tuna
4110 00Prach, popel, kaly a prášky z kůžetuna
6309 00 00Obnošené oděvy a jiné opotřebované textilní výrobkytuna
6310 10Použité hadry a opotřebované výrobky - tříděnétuna
6310 90Použité hadry a opotřebované výrobky - ostatnítuna
7001 00Odpadní sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklotuna
7205Upotřebený odšlehávací ocelový písektuna
8506Použité baterie vcelku nebo drcené, odpady a šrot vznikající z výroby bateriíks
8507 10Olověné akumulátory vcelku nebo drcenéks
8507 20
8507 30Použité akumulátory jiné než olověnéks
8507 40vcelku nebo drcené, odpady a šrot vznikající
8507 80z výroby akumulátorů
9007 19Kamery pro jedno použití s bateriemiks

Příloha E k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ, podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu a vývozu

Zbraně, střelivo a výbušniny nevojenského charakteru

číslo položky celního sazebníkunázev zbožíměrná jednotka
3601Práškové výmětné výbušniny např. střelné prachyKč OP/kg
3602Přípravné výbušniny jiné než 3601 např. trhaviny,třaskaviny, trhací a prachové slože a směsiKč OP/kg
3603Zápalnice, bleskovice, roznětky rozbušky, zažehovače, el. roznětky, rozbušky,pilule a palníkyKč OP/ks
9013Ostatní optické přístroje (např.puškohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteruKč OP/ks
9302Revolvery a pistole,popř. další krátké palné zbraně jejichž funkce je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie s vyjímkou plynovek a akustických zbraníKč OP/ks
9303Ostatní střelné zbraně (dlouhé) např.: kulové, brokové a malorážové pušky a karabiny, případně další zařízení jejichž činnost je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energieKč OP/ks
9304Ostatní zbraně využívající akumulovanou energii mechanickou nebo stlačeného plynu a dále akustické zbraně a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem vč. obranných sprejů a elektrické paralyzátoryKč OP/ks
9305Části, součásti, příslušenství a náhradní či výměnné díly výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuKč OP/ks
9306Náboje a ostatní střelivo, nábojky a střely, jejich části a součásti vč. broků všech druhů, zápalek a nábojových krytekKč OP/ks
9307Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné, bodné,řezné, úderné, vrhací a škrtící zbraně, jejich části, součásti a jejich pochvyKč OP/ks

Příloha F k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

Vzor žádosti o udělení licence pro dovoz nebo vývoz zboží uvedeného v přílohách A,B,C,D

Vzor žádosti o udělení licence pro dovoz nebo vývoz zboží uvedeného v přílohách A,B,C,D

Příloha G k vyhlášce č. 192/1995 Sb.

Vzor žádosti o udělení licence pro zboží uvedené v příloze E

Vzor žádosti o udělení licence pro zboží uvedené v příloze E

Přesunout nahoru