Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 188/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

Částka 50/1995
Platnost od 31.08.1995
Účinnost od 31.08.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

188

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 7. srpna 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 14 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se na konci věty slova "který byl certifikován.1)" nahrazují slovy "na který bylo vydáno osvědčení1) státní zkušebnou" a připojují se tato slova: "pro účel barvení a značkování paliv a maziv.".

Poznámka č. 1) zní:

"1) § 2 odst. 2 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.".

2. § 2 zní:

"§ 2

Provádění barvení a značkování

Paliva a maziva musí být obarvena a označkována tak, aby obsahovala 20 g směsi barviva a značkovací látky na 1 t paliva a maziva. Odchylka od této hodnoty může činit nejvýše 5 g směsi barviva a značkovací látky na 1 t paliva a maziva.".

3. § 3 odst. 4 zní:

"(4) Zjistí-li příslušný státní orgán u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [§ 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou2) a část pro kontrolní uložení.".

4. V § 3 odst. 5 věta první zní: "Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [§ 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi barviva a značkovací látky ve vzorku.".

5. V § 3 odst. 5 třetí větě se slova "barvicí a značkovací směsi" nahrazují slovy "směsi barviva a značkovací látky".

6. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které musí být barveno a značkováno (§ 2 odst. 1 zákona), zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou2) a část pro kontrolní uložení.

(7) Zjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které musí být barveno a značkováno (§ 2 odst. 1 zákona), zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi barviva a značkovací látky ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku paliva a maziva s reakčním činidlem. Nevykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou2) a část pro kontrolní uložení.".

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

7. V § 3 v novém odstavci 8 se slova "podle odstavců 4 a 5" nahrazují slovy "podle odstavců 4 až 7".

8. § 4 odst. 2 písm. c) zní:

"c) označení osoby uvedené v § 3 odst. 1, přizvané k odběru vzorku,".

9. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova "podle § 3 odst. 4 nebo 5" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 4 až 7".

10. V § 4 odst. 4 se čárka za slovem "vzorku" nahrazuje středníkem a slova "nikoli však" se nahrazují slovy "průvodní list však nesmí obsahovat".

11. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Příslušný státní orgán zajistí doručení vzorku po jeho odběru autorizované státní zkušebně2) nejméně dvěma osobami bez zbytečných průtahů.".

12. § 6 odst. 3 zní:

"(3) Výrobci směsi barviva a značkovací látky vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o množství, vlastnostech a složení vyrobené směsi barviva a značkovací látky, o fyzických osobách a o právnických osobách, kterým směs barviva a značkovací látky dodávají. Uživatelé směsi barviva a značkovací látky vedou evidenci o množství, vlastnostech, složení převzaté směsi barviva a značkovací látky, o jejím použití, o fyzických osobách a o právnických osobách, které jim směs barviva a značkovací látky dodávají.".

13. V příloze č. 3 k vyhlášce se slova "Označení osoby uvedené v § 3 odst. 1 zákona, číslo občanského průkazu" nahrazují slovy "Označení osoby uvedené v § 3 odst. 1 zákona".

14. V příloze č. 3 k vyhlášce se slova "Výsledek kontroly provedené podle § 3 odst. 4 nebo 5" nahrazují slovy "Výsledek kontroly provedené podle § 3 odst. 4 až 7".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Přesunout nahoru