Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 182/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy

Částka 49/1995
Platnost od 31.08.1995
Účinnost od 12.01.1995
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

182

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 1994 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 12. ledna 1995. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie ze dne 29. ledna 1957, vyhlášená pod č. 4/1958 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko

o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy

Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozvíjet spolupráci ve školství, kultuře a vědě,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému porozumění, a tím k posílení všestranných vztahů mezi oběma státy na všech úrovních,

respektujíce principy Závěrečného aktu helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Pařížské charty pro novou Evropu a Vídeňské deklarace Rady Evropy ze dne 9. října 1993,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy a budou za tímto účelem podporovat přímou spolupráci a kontakty mezi vysokými školami a dalšími školskými, vědeckými, výzkumnými a kulturními institucemi a organizacemi.

Smluvní strany budou podporovat výměnu vysokoškolských učitelů, studentů, vědců, odborníků a umělců.

Článek 2

Smluvní strany budou poskytovat, podle svých finančních možností, občanům druhé smluvní strany stipendia na studium a specializační pobyty.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výuku jazyka a literatury druhého státu, především prostřednictvím výměn lektorů českého a slovinského jazyka, výměn materiálů potřebných ke studiu jazyků a účasti učitelů a studentů na jazykových kurzech.

Článek 4

Smluvní strany prozkoumají možnosti vzájemného uznávání vysvědčení, vysokoškolských diplomů a akademických titulů, a bude-li to zapotřebí, uzavřou za tímto účelem zvláštní dohodu.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat, za účelem získání lepších znalostí o kultuře druhé smluvní strany, kulturní kontakty a pořádání různých kulturních akcí.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti archivnictví.

Článek 7

Smluvní strany budou zvláště podporovat spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy v rámci mnohostranných evropských vztahů.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu a rovněž přímou spolupráci mezi mládeží obou zemí.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzájemné spolupráce ve vědecké oblasti.

Spolupráce na úseku vědy a technologií bude specifikována ve zvláštní dohodě.

Článek 10

Za účelem plnění této dohody příslušné orgány smluvních stran uzavřou programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti školství, kultury a kulturního dědictví, vědy, tělovýchovy, sportu, mládeže a archivnictví, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat organizační a finanční podmínky plnění těchto akcí.

Článek 11

Tato dohoda nevylučuje možnost navázání dvoustranné spolupráce a rozvíjení vzájemných kontaktů i na jiných úsecích odpovídajících cílům a záměrům této dohody.

Článek 12

Každá smluvní strana, v rámci zákonů a předpisů platných na jejím území, usnadní druhé straně vstup, pobyt a odjezd osob, jakož i dovoz materiálu a vybavení k realizaci výměn, vycházejících z této dohody.

Článek 13

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její vnitrostátní schválení v zemích obou smluvních stran.

Tato dohoda bude platit po dobu pěti let a poté bude její platnost automaticky prodlužována na další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Článek 14

Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, sjednaná dne 29. ledna 1957.

Dáno v Praze dne 12. května 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Josef Zieleniec v. r. ministr zahraničních věcí

Za vládu Republiky Slovinsko: Lojze Peterle v. r. ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru