Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 175/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb.

Částka 47/1995
Platnost od 25.08.1995
Účinnost od 25.08.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 18. července 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova "k dalšímu odbornému ošetření" vkládají tato slova: "a při jejich předání do zdravotnického zařízení".

2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Základní úkoly

Zdravotnická záchranná služba nepřetržitě zabezpečuje, organizuje a řídí prostřednictvím jednotného spojového systému:

a) kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče,

b) poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho předávání ve zdravotnickém zařízení odborně způsobilém k poskytování zdravotní péče při stavech uvedených v § 1 odst. 2,

c) dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními,

d) dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu,

e) dopravu raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky,

f) přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof,

g) koordinaci součinnosti s praktickými a žurnálními lékaři a s lékařskou službou první pomoci,

h) rychlou přepravou odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a jejích derivátů a biologických materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné péče.".

3. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Síť zdravotnické záchranné služby tvoří

a) územní střediska záchranné služby (dále jen "územní střediska") se sídlem v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, Olomouci a Ostravě zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví,

b) okresní střediska záchranné služby (dále jen "okresní střediska") zřizovaná okresními úřady v okresech, s výjimkou okresů, ve kterých jsou zřízena územní střediska,

c) výjezdové skupiny při územních střediscích zřizované Ministerstvem zdravotnictví, výjezdové skupiny při okresních střediscích zřizované okresními úřady a dále výjezdové skupiny zřizované fyzickými osobami, obcemi nebo jinými právnickými osobami1) začleněné do sítě zdravotnické záchranné služby na základě smlouvy s územním nebo okresním střediskem (dále jen "výjezdové skupiny").".

4. § 4 včetně nadpisu a poznámky č. 2) zní:

"§ 4

Vnitřní členění územních a okresních středisek

(1) Součástí územního střediska je vždy

a) řídící úsek,

b) zdravotnické operační středisko,

c) středisko letecké záchranné služby.

(2) Součástí okresního střediska je vždy

a) řídící úsek,

b) zdravotnické operační středisko.

(3) Součástí územního i okresního střediska mohou být též výjezdové skupiny a technický úsek.

(4) Vedoucími územních i okresních operačních středisek jsou lékaři, kteří odpovídají za zabezpečení úkolů přednemocniční neodkladné péče ve spádové oblasti.

(5) Územní a okresní střediska jsou vybavena zdravotnickými, dopravními, spojovými a dalšími prostředky a pracovníky odborně způsobilými pro tuto činnost. Minimální vybavení územních a okresních středisek je upraveno zvláštním předpisem.2)

2) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb.".

5. V § 5 odst. 2 písm. a) se čárka na konci nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "při přijímání tísňových výzev se řídí Základním spojovacím řádem uvedeným v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.".

6. § 5 odst. 2 písm. d) zní:

"d) shromažďuje a vyhodnocuje údaje o výkonu přednemocniční neodkladné péče ve spádové oblasti,".

7. V § 5 odst. 2 písm. e) se za slova "k zajištění potřeb" vkládá slovo "přednemocniční".

8. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Zdravotnické operační středisko územního střediska plní kromě úkolů uvedených v odstavcích 1 a 2 tyto úkoly:

a) řídí v součinnosti se zdravotnickým operačním střediskem okresního střediska nasazení letecké záchranné služby,

b) organizuje ve spádovém území některé specializované činnosti, zejména sekundární výkony, dopravu nemocných a raněných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky a vyžaduje součinnost při hromadných neštěstích a katastrofách podle § 5 odst. 2 písm. g).".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 5 odst. 4 se vypouští věta druhá. Ve větě třetí se vypouštějí slova "včetně stanoveného označení".

10. V § 6 odst. 1 písm. a) se na konci připojují tato slova: "z nichž jeden je vedoucím skupiny,".

11. V § 6 odst. 4 písm. b) se slovo "zajištěné" nahrazuje slovem "přednemocniční".

12. V § 7 věta třetí zní: "Okresní středisko žádá v indikovaných případech příslušné územní středisko o zajištění přednemocniční neodkladné péče leteckou záchrannou službou.".

13. Vkládá se nová příloha č. 1 - Základní spojovací řád.

14. Příloha č. 3 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Rubáš v. r.


Příloha č. 1

Základní spojovací řád

Zdravotnická operační střediska jsou vybavena spojovací technologií pro telefonní a rádiové spojení, která zabezpečuje operativní spojení mezi nimi a výjezdovými skupinami, součinnostní spojení se zdravotnickými zařízeními a spojení s ostatními subjekty záchranného systému.

1. Telefonní spojení uskutečňované prostřednictvím telefonní sítě zabezpečuje:

a) příjem tísňových výzev z veřejné telefonní sítě, který se na celém území České republiky uskutečňuje pouze na telefonním čísle 155; jiná telefonní čísla pro příjem tísňových výzev se nepoužívají ani nezveřejňují;

b) součinnostní spojení mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, a to prostřednictvím hlavní účastnické telefonní stanice veřejné telefonní sítě nebo stanice účelové telefonní sítě; při součinnostním spojení nelze používat telefonní čísla 150, 155 a 158;

c) součinnostní spojení s dalšími subjekty záchranného systému prostřednictvím hlavní účastnické telefonní stanice veřejné telefonní sítě nebo stanice účelové telefonní sítě; při součinnostním spojení nelze používat telefonní čísla 150, 155 a 158;

d) přenos textových a grafických informací prostřednictvím faxu připojeného na hlavní účastnickou telefonní stanici veřejné telefonní sítě, která je vyčleněna pouze pro tento účel.

2. Rádiové spojení slouží:

a) k řízení výjezdových skupin a ke koordinaci činnosti dopravy raněných, nemocných a rodiček zdravotnickým operačním střediskem; každé zdravotnické operační středisko disponuje alespoň jedním provozním kanálem z osmi kanálů pásma 74 MHz podle kmitočtového plánu určeného Českým telekomunikačním úřadem;

b) k zabezpečení součinnosti mezi jednotlivými mobilními prostředky výjezdových skupin a dopravy raněných, nemocných a rodiček na provozním kanálu pásma 74,725 MHz;

c) k řízení výjezdových skupin, k operativnímu spojení mezi operačními středisky jednotlivých subjektů záchranného systému a k operativnímu přímému spojení mezi výjezdovými skupinami jednotlivých subjektů záchranného systému prostřednictvím hromadné radiokomunikační sítě PEGAS, která je součástí záchranného systému; k řízení dopravy raněných, nemocných a rodiček a ke koordinaci její činnosti s výjezdovými skupinami se přitom využívá provozní kanál pásma 74 MHz.

Přesunout nahoru