Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 161/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škody, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.

Částka 42/1995
Platnost od 08.08.1995
Účinnost od 08.08.1995
Zrušeno k 01.12.1999 (220/1999 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

161

ZÁKON

ze dne 28. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 písm. a) se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a slova "a vojsk ministerstva vnitra" se vypouštějí.

2. V § 1 písm. b) se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a připojují se nová písmena c) a d), která znějí:

"c) poskytování jednorázového mimořádného odškodnění a finančního příspěvku;

d) poskytování některých náhrad výdajů vojáků z povolání s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí.".

3. V § 4 odst. 2 se slova "federálního ministerstva obrany" nahrazují slovy "Ministerstva obrany" a slova "nebo federálního ministerstva vnitra" se vypouštějí.

4. V § 4 odst. 4 se slova "federálního ministerstva obrany" nahrazují slovy "Ministerstva obrany" a slova "nebo federálního ministerstva vnitra" se vypouštějí.

5. V § 4 odst. 5 se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a slova "nebo federálního ministerstva vnitra" se vypouštějí.

6. V § 6 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky a ministr vnitra České a Slovenské Federativní Republiky mohou" a za slovo "obrany" se vkládá slovo "může".

7. § 8 včetně nadpisu a poznámky č. 8a) zní:

"§ 8

Cestovní a jiné náhrady

(1) Vojáci mají nárok na náhrady při služebních cestách, odvelení, přemístění a přestěhování.

(2) Vojáci z povolání s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí mají nárok na stejné náhrady jako zaměstnanci rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí.8a)

8a) Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí.".

8. V § 10 odst. 1 se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a slova "nebo federálního ministerstva vnitra" se vypouštějí.

9. V § 10 odst. 2 písm.a) se slovo "Kčs" nahrazuje slovem "Kč".

10. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu a poznámek č. 8b) a 8c) zní:

"ČÁST TŘETÍ

JEDNORÁZOVÉ MIMOŘÁDNÉ ODŠKODNĚNÍ A FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

§ 10a

Jednorázové mimořádné odškodnění

(1) Vojákovi v činné službě, který se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen "úraz") při

a) zajišťování vojenské kázně, byl-li úraz způsoben úmyslnou trestnou činností,

b) leteckém výcviku ve speciálních zařízeních, jako je nácvik na specializovaných a komplexních trenažérech, na centrifuze, výcvik v termokomoře a v podtlakové komoře a při nácviku seskoků z letadel, vrtulníků a balonů,

c) výcviku v těžko dostupných oblastech, např. ve vysokohorském terénu, poušti, moři a bažinách,

d) provádění jízdních zkoušek kolejových, silničních a speciálních vozidel při vyšších rychlostech nebo v terénu za podmínek překračujících předpisy platné pro jejich řízení nebo provoz,

e) telekomunikačních a jiných pracích na stožárech, při pracích vykonávaných v nucených polohách bez pracovních plošin, z provazových žebříků, visutých sedaček, v závěsu na ochranném pásu a v omezeném pracovním prostoru na pracovní lávce, vesměs ve výškách nad 10 m,

f) činnosti s rizikem vzniku akutních otrav v důsledku nedýchatelnosti prostředí a s rizikem vzniku popálenin v důsledku vysoké teploty prostředí, kdy je nutno pro vysokou koncentraci škodlivých nebo jedovatých látek použít zvláštní dýchací nebo izolační přístroj anebo zvláštní ochranný oděv,

g) činnosti pod vodou za zvýšeného tlaku vzduchu, při níž je nutno používat potápěčského přístroje s přívodem přetlakového vzduchu hadicí, dýchacího přístroje se vzduchem stlačeným v lahvi, kyslíkového přístroje s regenerací vzdušnin nebo jiných zařízení pro práci pod vodou, a dále při hlubokém brodění, jízdě pod vodou a při plavání techniky,

h) činnosti s rizikem ozáření,

i) cvičení ve vojenské hasičské jednotce,

náleží mimo odškodnění podle zvláštního zákona8b) též jednorázové mimořádné odškodnění ve výši 10 000 Kč.

(2) Stal-li se voják v činné službě částečně invalidním následkem úrazu vzniklého při letech letadel, vrtulníků, balonů a ultralehkých letounů podle plánu letové přípravy, při zkušebních letech a zalétávání letecké techniky, při seskocích z letounů, při likvidaci výbušnin a munice, při záchranných pracích při pohromách ohrožujících lidské životy nebo majetek anebo za jiných obdobně nebezpečných podmínek, náleží mimo odškodnění podle zvláštního zákona8b) též jednorázové mimořádné odškodnění ve výši 40 000 Kč. Došlo-li však k takovému úrazu při provádění pyrotechnické asanace ve zrušených vojenských újezdech nebo dalších určených prostorech, náleží jednorázové mimořádné odškodnění ve výši 80 000 Kč.

(3) Stal-li se voják v činné službě částečně invalidním následkem úrazu při výkonu služby za zvlášť nebezpečných podmínek v zahraničí, náleží mu mimo odškodnění podle zvláštního zákona8b) též jednorázové mimořádné odškodnění ve výši 200 000 Kč. Za zvlášť nebezpečné podmínky se považuje válečný stav v zemi pobytu a plnění zvláštních úkolů.

(4) Vojákovi v činné službě, který se stal invalidním následkem úrazu při činnostech uvedených v odstavci 1, náleží mimo odškodnění podle zvláštního zákona8b) též jednorázové mimořádné odškodnění ve výši 40 000 Kč. Stal-li se voják v činné službě invalidním následkem úrazu při činnostech uvedených v odstavcích 2 a 3, náleží jednorázové mimořádné odškodnění ve výši dvojnásobku částek uvedených v odstavcích 2 a 3.

(5) Pozůstalým po vojákovi v činné službě, který zemřel následkem úrazu při činnostech uvedených v odstavcích 1 až 3, náleží mimo odškodnění podle zvláštního zákona8c) též jednorázové mimořádné odškodnění. Pozůstalému manželovi a každému pozůstalému dítěti, které splňuje podmínky pro přiznání sirotčího důchodu, náleží jednorázové mimořádné odškodnění ve výši poloviny částek uvedených v odstavci 4. Pozůstalým rodičům a dalším fyzickým osobám, pokud byly na vojáka v činné službě odkázány výživou, náleží jednorázové mimořádné odškodnění v úhrnné výši 20 000 Kč. Jednorázové mimořádné odškodnění náleží v těchto případech rovným dílem.

(6) Jednorázové mimořádné odškodnění podle odstavců 1 až 5 náleží i tehdy, jsou-li splněny podmínky pro zproštění odpovědnosti za škodu při úrazu, s výjimkou, kdy si škodu postižený voják v činné službě přivodil svou opilostí nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek.

§ 10b

Finanční příspěvek

(1) Ke zmírnění škody vzniklé poškozením zdraví v souvislosti s výkonem vojenské činné služby nebo v souvislosti s přípravou pro službu vojáka z povolání může Ministerstvo obrany na žádost ve zvláštních, zřetele hodných případech přiznat vojákům, žákům škol a pozůstalým po těchto osobách finanční příspěvek do výše 50 000 Kč.

(2) Finanční příspěvek nelze přiznat v případě, že osobám uvedeným v odstavci 1 bylo přiznáno jednorázové mimořádné odškodnění podle § 10a.

(3) Za pozůstalé se pro účely přiznání finančního příspěvku podle odstavce 1 považují manžel, manželka, děti, které splňují podmínky pro přiznání sirotčího důchodu, rodiče a další fyzické osoby, které byly na zemřelého odkázány výživou.

8b) § 193 a násl. zákoníku práce (úplné znění č. 126/1994 Sb.).

8c) § 197 a násl. zákoníku práce.".

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

11. V § 11 se slova "Federální ministerstvo obrany" nahrazují slovy "Ministerstvo obrany" a slova "a federální ministerstvo vnitra" se vypouštějí.

12. V § 11 písm. a) se za slova "§ 8" vkládají slova "odst. 1".

13. § 13 včetně poznámky č. 9) se vypouští.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Nárok vojáka v činné službě a pozůstalých po něm na jednorázové mimořádné odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, k němuž došlo nebo která byla zjištěna přede dnem účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními předpisy.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se předpis Federálního ministerstva národní obrany "Vyšetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání", evid. zn. Všeob-P-21 (práv.), registrovaný v částce 11/1980 Sb.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru