Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění

Částka 41/1995
Platnost od 04.08.1995
Účinnost od 01.01.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění

Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které spočívá ve zvýšení základní výměry důchodu z 10 % průměrné mzdy na 10,6 % průměrné mzdy.

Poslední změna: 10.07.2019 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, a zákon o Úřadu práce České republiky

Cílem zákona je umožnit starším osobám žít v přiměřeně důstojných podmínkách, a to stanovením výše minimálního starobního důchodu.

Poslední změna: 18.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Cílem návrhu zákona je formou diferenciace sazeb pojistného na sociální zabezpečení posílit princip zásluhovosti pracujících rodičů.

Poslední změna: 23.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Novela zákona parametricky upravuje důchodový systém způsobem, který zvýhodní „rodinné vztahy“ pojištěnců.

Poslední změna: 05.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu

Nařízením vlády se vyhlašují základní parametry pro výpočet důchodů v roce 2019 a zvyšují se důchody a příplatky důchodů v roce 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2018 pod číslem 212/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
27.09.2018 pod číslem 213/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Novela zvyšuje základní výměru důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy a zvýšení důchodu o 1 000 Kč měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let (toto opatření se týká i důchodců, kteří tohoto věku dosáhli před rokem 2019).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.08.2018 pod číslem 191/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela poskytuje partnerům téhož pohlaví a jejich dětem stejnou důstojnost a ochranu rodinného života jako je poskytována manželům a jejich dětem a zajišťuje jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.

Poslední změna: 14.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, ...

Nařízením vlády se stanovují příslušné hodnoty potřebné pro výpočet důchodů přiznávaných v roce 2018 a výše zvýšení vyplácených důchodů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.10.2017 pod číslem 343/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony (tisk č. 392)

Novela posiluje v sociálním zabezpečení prvek solidarity zrušením institutu maximálního vyměřovacího základu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Jedná se o změny převážně legislativně technického charakteru.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony.

V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 310/2017 Sb. s účinností od 01.06.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony.

Zjednodušení placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění osobami samostatně výdělečně činnými a provedení dílčí úpravy podle poznatků z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 18.08.2017 pod číslem 259/2017 Sb. s účinností od 01.02.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony

Účelem návrhu zákona je odstranit dosavadní neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální hranici 65 nebo 67 let.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.07.2017 pod číslem 203/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona o zahraniční službě

Zakotvení specifik organizace a výkonu zahraniční služby, úprava konzulární služby a konzulární ochrany.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.05.2017 pod číslem 150/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony

Účelem předloženého návrhu zákona je zavedení tzv. prorodinných opatření.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.05.2017 pod číslem 148/2017 Sb. s účinností od 01.02.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Novela řeší odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 99/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017

Návrh nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015

Podle zákona o důchodovém pojištění vláda stanoví nařízením výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu, výši redukčních hranic, výši základní výměry důchodu a zvýšení vyplácených důchodů; předkládané nařízení vlády obsahuje tyto údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění v roce 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.10.2016 pod číslem 325/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony

Účelem návrhu zákona je upravit pravidla pro zvyšování důchodů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 11.07.2016 pod číslem 212/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Novela rozšiřuje okruh osob pracujících v hornictví, které mají snížený důchodový věk.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 11.07.2016 pod číslem 213/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)...

Novela energetického zákona, která posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.06.2016 pod číslem 190/2016 Sb. s účinností od 17.06.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony

Návrh zákona mj.: zavádí nový systém hodnocení kvality vysokých škol, upravuje nová pravidla akreditace studijních programů, systematicky upravuje podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 02.05.2016 pod číslem 137/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Návrh zákona obsahuje úpravu pravidel pro valorizaci důchodů obsažených v zákoně o důchodovém pojištění pro zvýšení důchodů v lednu 2016.

Návrh neprošel 17.06.2015 (Návrh vzat zpět)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)

Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Poslední změna: 23.02.2015 (Projednáno vládou, schváleno)