Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 154/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů

Částka 40/1995
Platnost od 02.08.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.2001 (218/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

154

ZÁKON

ze dne 29. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a zákona č. 57/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 3 se za písmeno f) doplňuje nové písmeno g), které včetně poznámky č. 7b) zní:

"g) dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se chovem včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských zvířat,7b) nebo jsou vlastníky nebo nájemci lesa.

7b) Zákon ČNR č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.".

2. § 23 písm. d) a e) včetně poznámek č. 9a), 9b), 9c) a 9d) zní:

"d) výnos záloh9a) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby9b) a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků9c) srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,

e) 10 % výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků9c) odváděné podle § 38h zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, plátcovou pokladnou9d) umístěnou na území obce nebo plátcem daně se sídlem, popř. bydlištěm na území obce, pokud daň odvádí přímo plátce, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Hlavnímu městu Praze a městům Brnu, Ostravě a Plzni plyne výnos uvedené daně ve výši 70 %,

9a) § 38a zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

9b) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9c) § 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9d) § 4 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 23 se za písmeno e) vkládají nová písmena f), g) a h), která včetně poznámky č. 9e) zní:

"f) podíl na 20 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků odváděné podle § 38h zákona o daních z příjmů s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Každá obec se na uvedené části celookresního výnosu podílí procentem stanoveným příslušným okresním úřadem, a to ve výši odpovídající poměru počtu jejího obyvatelstva k celkovému počtu obyvatelstva okresu. Tento podíl není příjmem rozpočtů hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně,

g) podíl na 20 % celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů právnických osob,9e) a to ve výši odpovídající poměru počtu obyvatelstva obce k celkovému počtu obyvatelstva státu,

h) výnos daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

9e) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena i) až n).

4. Dosavadní text § 23 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3 a 4, které včetně poznámek č. 9f) a 9g) zní:

"(2) Součástí výnosu daně podle odstavce 1 písm. c) až g) je příslušenství daně9f) s výjimkou pokut a exekučních nákladů. Součástí celostátního výnosu daně podle odstavce 1 písm. g) není výnos daně podle odstavce 1 písm. h).

(3) Příjmem obce podle odstavce 1 písm. h) není příslušenství daně a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.9g)

(4) Příjmy, které jsou předmětem daně podle zvláštního předpisu, jsou příjmem rozpočtu obce až po zdanění.

9f) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9g) § 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.".

5. § 28 odst. 4 písm. a) zní:

"a) 30 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků9c) odváděné podle § 38h zákona o daních z příjmů s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Součástí výnosu daně je příslušenství daně9f) s výjimkou pokut a exekučních nákladů. Tato část celookresního výnosu není příjmem rozpočtu hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně,".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru