Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 15/1995 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností

Částka 3/1995
Platnost od 06.02.1995
Účinnost od 01.03.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

15

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 3. ledna 1995

o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. a zákona č.169/1993 Sb.:


§ 1

(1) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen "oprávnění"), lze vydat právnické nebo fyzické osobě, která prokáže, že je odborně způsobilá sama nebo prostřednictvím k tomu odborně způsobilých zaměstnanců (závodní, závodní dolu, závodní lomu, báňský projektant nebo hlavní důlní měřič) zabezpečovat činnosti v rozsahu požadovaného oprávnění.

(2) K vydání oprávnění je místně příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti1) má právnická nebo fyzická osoba sídlo, popřípadě místo podnikání nebo bydliště. Není-li takové místo na území České republiky, řídí se příslušnost podle místa zamýšlené činnosti, k níž je oprávnění třeba.

(3) Oprávnění může být vykonáváno na celém území České republiky.

§ 2

(1) Právnická nebo fyzická osoba v žádosti o vydání oprávnění uvede

a) obchodní jméno,2) popřípadě jméno a příjmení,

b) sídlo, popřípadě místo podnikání nebo místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky,3)

c) identifikační číslo, popřípadě datum narození,

d) požadovaný předmět činnosti,

e) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, a datum narození závodního, popřípadě závodního dolu nebo závodního lomu nebo báňského projektanta nebo hlavního důlního měřiče, včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti6).

(2) K žádosti se připojí doklady, popřípadě jejich ověřené kopie, kterými právnická nebo fyzická osoba prokáže skutečnosti uvedené v odstavci 1.

(3) Požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost stanoví zvláštní předpis.5)

§ 3

(1) V oprávnění se uvede:

a) obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení,

b) sídlo, popřípadě místo podnikání nebo místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky,

c) identifikační číslo, popřípadě datum narození,

d) předmět činnosti,

e) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, a datum narození závodního, popřípadě závodního dolu, závodního lomu nebo báňského projektanta nebo hlavního důlního měřiče, včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti6),

f) datum vydání oprávnění.

(2) Obvodní báňský úřad zašle opis oprávnění příslušnému správci daně a orgánu státní statistiky.

§ 4

(1) Oprávnění pozbývá platnosti

a) uplynutím doby platnosti, pokud byla v oprávnění uvedena,

b) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby,

c) uplynutím doby platnosti osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti nebo ukončením pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného poměru závodního dolu, popřípadě závodního lomu, závodního, báňského projektanta nebo hlavního důlního měřiče, neuzavře-li právnická, popřípadě fyzická osoba ke dni skončení tohoto poměru nový obdobný poměr s odborně způsobilou osobou6). Obvodní báňský úřad může povolit vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, na přechodnou dobu bez této odpovědné fyzické osoby, pokud tím nemůže dojít k ohrožení životů a zdraví lidí nebo ke značným škodám na majetku.

(2) Právnická nebo fyzická osoba je povinna oznámit obvodnímu báňskému úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o oprávnění, a předložit o nich doklady do 15 dnů od vzniku změn. Opis rozhodnutí o změnách zašle obvodní báňský úřad orgánům uvedeným v § 3 odst. 2.

§ 5

Právnické nebo fyzické osoby, kterým bylo vydáno oprávnění přede dnem účinnosti této vyhlášky a nesplňují její požadavky, mohou ve lhůtě jednoho roku od tohoto dne požádat o vydání nového oprávnění podle této vyhlášky, jinak oprávnění pozbývá platnosti.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1995.


Předseda:
Ing. Bartoš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů, ve znění vyhlášky č. 120/1993 Sb.

2) § 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

3) § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.

4) § 4 odst. 7 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

5) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.

6) Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb.

Přesunout nahoru