Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.

Částka 38/1995
Platnost od 31.07.1995
Účinnost od 01.08.1995
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. července 1995,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., se mění takto:

1. § 1 odst. 1 písm. b) a c) znějí:

b) za bydlení

1. v obytné místnosti se třemi a více obyvateli9 Kč
2. v obytné místnosti se dvěma obyvateli14 Kč
3. v obytné místnosti s jedním obyvatelem22 Kč,

c) za nezbytné služby

1. při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu16 Kč
2. při denním pobytu v ústavu8 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.“.

2. V § 2 odst. 3 se slova "v § 5 zákona" nahrazují slovy "v zákoně".

3. § 6 odst. 4 včetně poznámky č. 5) zní:

"(4) Pokud se ústavu pro mládež vyplácí podle zvláštního předpisu5) přídavek na dítě, snižuje se o jeho výši úhrada podle odstavce 3.

5) § 17 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.".

4. § 15 odst. 2 zní:

"(2) Základní sazba úhrady za 1 m2 podlahové plochy činí měsíčně nejvýše 7 Kč; stanovená úhrada může být zvýšena podle místních podmínek až o 20 %.".

5. V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka "100 Kč" nahrazuje částkou "110 Kč"; ve větě druhé se částka "70 Kč" nahrazuje částkou "75 Kč".

6. § 21 odst. 3 zní:

"(3) Zaplacená úhrada se nevrací za předem neoznámenou dobu pobytu mimo ústav nebo ústav pro mládež.".

7. V § 21 se vypouští odstavec 4.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995, s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru