Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 141/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb.

Částka 38/1995
Platnost od 31.07.1995
Účinnost od 01.08.1995
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

141

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 1995,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb.

Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c) a f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) a b) se vypouštějí slova "katalog nebo".

2. V § 4 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámky č. 4a) zní:

"g) získal podle zvláštního předpisu4a) pro výkon výchovně vzdělávací práce na 1. stupni základní školy nebo pro odbornou výuku uměleckých předmětů odbornou a pedagogickou způsobilost.

4a) § 1 vyhlášky Ministerstva školství ČSR č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.".

3. V § 4 se odstavec 4 vypouští.

4. § 5 odst. 1 písm. a) zní:

"a) praxe v oboru požadované práce dosaženou po ukončení stupně vzdělání stanoveného v katalogu nebo ve zvláštním předpisu [§ 4 odst. 3 písm. g)] nebo požadovaného zaměstnavatelem [§ 4 odst. 3 písm. d)] nebo po ukončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté platové třídy nebo úplného středního vzdělání a vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do osmé platové třídy nebo bakalářského vzdělání u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy,".

5. § 5 odst. 1 písm. e) včetně poznámky č. 4b) a 4c) zní:

"e) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a další mateřské dovolené platné v době této péče podle zvláštního předpisu,4b) pokud se žena současně v denním studiu4c) nepřipravovala na povolání, nebo dobu osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let.

4b) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

4c) § 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
§ 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.".

6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 4d) zní:

"(3) Jestliže zaměstnavatel podle zvláštního předpisu4d) překročí limit prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost nebo podíl mimotarifních složek, nelze zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele,2) po dobu šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo toto překročení zjištěno, poskytovat osobní příplatek.

4d) § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

7. § 9 odst. 2 zní:

"(2) Zaměstnanci, který vykonává výchovnou, pomocnou výchovnou, vzdělávací nebo diagnostickou činnost nebo sociální práce s výchovně problémovými dětmi a mládeží a jejich zákonnými zástupci ve speciální škole a ve speciální mateřské škole,6) ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče,7) se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 1000 Kč měsíčně.".

8. V § 9 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Mistrovi odborné výchovy, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů, popř. přístrojů, které slouží k osvojování praktických dovedností a návyků v dílnách a na pracovištích učňovských zařízení při odborném výcviku, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(5) Zaměstnanci, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 1000 Kč měsíčně.".

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 6 až 12.

9. V § 9 odst. 9 se slova "200 Kč až 800 Kč měsíčně" nahrazují slovy "200 Kč až 1000 Kč měsíčně".

10. V § 9 odst. 12 se slova "v odstavcích 2 až 8" nahrazují slovy "v odstavcích 2 až 10".

11. § 10a včetně nadpisu a poznámek č. 9a), 9b), 9c) a 9d) zní:

"§ 10a

Další plat

(1) Zaměstnanci náleží v každém pololetí kalendářního roku další plat, pokud v něm odpracuje alespoň 65 dnů u jednoho zaměstnavatele v témže pracovním poměru, neskončí-li tento pracovní poměr v prvním pololetí před 30. červnem a ve druhém pololetí před 30. listopadem nebo 31. prosincem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v prosinci. Splnění podmínky trvání téhož pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli se nevyžaduje, dojde-li ke změně zaměstnavatele a k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě zákona.9a)

(2) Za odpracovaný den se považuje den, v němž zaměstnanec

a) odpracoval převážnou část své směny,

b) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším,

c) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším,

d) nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele9b) v rozsahu poloviny své směny a větším,

e) nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek.

(3) Odpracovaný den lze započítat pouze z jediného důvodu uvedeného v odstavci 2.

(4) Zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu9c) a má zaměstnavatelem rozvrženou týdenní pracovní dobu nerovnoměrně,9d) se pro účely odstavce 1 posuzuje jako zaměstnanec, který v kalendářním týdnu odpracoval pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. Ustanovení odstavce 2 písm. b) až e) platí obdobně.

(5) Výše dalšího platu je součtem částek platového tarifu, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku, na které zaměstnanci naposledy vznikl nárok nebo které mu byly zaměstnavatelem naposledy určeny, pokud se nestanoví jinak.

(6) Další plat za první pololetí kalendářního roku je splatný spolu s platem za měsíc červen a za druhé pololetí kalendářního roku spolu s platem za měsíc listopad. Vznikne-li nárok ve druhém pololetí kalendářního roku až v měsíci prosinci, je další plat splatný spolu s platem za tento měsíc.

9a) Např. § 249 až 251 zákoníku práce.

9b) § 129 a 130 zákoníku práce.

9c) § 83 zákoníku práce.

9d) § 85 zákoníku práce.".

12. V § 11 odst. 1 se na konci doplňují tato slova: " , pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí prvního až desátého platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.".

13. V § 11 odst. 3 se na konci doplňují tato slova: " , pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí prvního až desátého platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.".

14. Příloha č. 1 Katalog prací část 1. Společné hospodářskosprávní, provozně technické a vědeckovýzkumné práce, příklad práce č. 7.04. zní:

"7.04. Provádění dílčích ekonomických rozborů; sledování vývoje nákladů a výdajů včetně návrhů opatření, kontroly sestav a ročního vyúčtování; zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví a kalkulace, zajišťování složitých účetních agend.".

15. Příloha č. 1 Katalog prací část 4. Sociální péče, příklad práce č. 8.03. zní:

"8.03. Sociálněprávní a sociálněpedagogické poradenství, sociálněvýchovná prevence a sociální práce s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci.".

16. Příloha č. 1 Katalog prací část 6. Školství, příklady prací č. 7.01. a 8.01. znějí:

"7.01. Aplikace výchovných programů při zajišťování globální výchovné, vzdělávací a zdravotní péče o děti v předškolních zařízeních.

8.01. Péče o děti předškolního věku spočívající v analýze věkových a individuálních zvláštností, potřeb a projevů dítěte, v navazující tvorbě výchovných a vzdělávacích programů včetně estetických, sportovních, ozdravných a dalších programů pro potřeby pedagogů konkrétního zařízení a jejich realizaci.".

17. V příloze č. 1 Katalog prací se části Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon odborných činností na úseku zdravotnictví, Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon odborných činností na úseku sociální péče a poradenství a Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků na úseku školství a sociální péče vypouštějí.

18. Příloha č. 2 zní:

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let odborné praxePlatová třída
  123456789101112
1do 3257028203080339037304110454050305570617069707920
2do 6271029603250356039304330479052905860650073608360
3do 9284031003400374041304550503055706160683077408800
4do 12297032503570392043204770527058306460716081309240
5do 15310033903720409045204990551061106750749085109680
6do 183230353038804270472052105750637070507820890010 120
7do 213370367040404450492054306000664073508150929010 560
8do 243500382042004620512056506240691076508480967011 000
9do 27363039604360480053105870648071807940881010 05011 440
10nad 27376041004510497055106090672074508240914010 44011 880

Čl. II

Plnění podmínek pro vznik nároku zaměstnance na další plat za druhé pololetí roku 1995 (§ 10a) se zjišťuje od 1. července 1995.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru