Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 120/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/1995
Platnost od 14.07.1995
Účinnost od 14.07.1995
Zrušeno k 01.01.2006 (178/2005 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

120

ZÁKON

ze dne 26. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. c) se slovo "statutem" nahrazuje slovem "rozpočtem".

2. V § 19 se za slovo "činností" vkládají tato slova: ",včetně nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů,".

3. Dosavadní text § 24 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky č. 5a) zní:

"(2) Závazky Fondu vzniklé z převodu majetku a majetkových účastí státu na jiné osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona,5a) které nebudou v rámci likvidace Fondu uspokojeny, přecházejí dnem jeho zániku na Českou republiku.

5a) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru