Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 118/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Částka 31/1995
Platnost od 14.07.1995
Účinnost od 01.10.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

ZÁKON

ze dne 26. května 1995,

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I – Čl. IIIzrušeno

Čl. IV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 277 odst. 2 se vypouštějí slova "přídavky na děti a".

2. V § 301 odst. 2 se vypouštějí slova "výchovné, vyplacené k důchodu ze sociálního zabezpečení, ani".

3. V § 317 se vypouští odstavec 2.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V Příloze A (§ 248 odst. 3) se vypouští obor Rodičovský příspěvek a v oboru Sociální zabezpečení se vypouštějí slova "s výjimkou rozhodnutí o zaopatřovacím příspěvku" a slova "Vyhláška č. 76/1957 Ú.l., ve znění vyhlášky č. 268/1990 Sb., vyhláška č. 183/1991 Sb." se nahrazují slovy "Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů".

Čl. V – Čl. IXzrušeno

Čl. X

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., se mění takto:

1. V § 24 se vypouští odstavec 1.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 24 odst. 2 se slova "v odstavci 2" nahrazují slovy "v odstavci 1".

Čl. XI, Čl. XIIzrušeno

Čl. XIII

Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se na konci připojují tato slova: " ,státní sociální podpory a sociální péče".

2. V § 2 se vypouští písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5).

3. V § 2 se vypouští písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6).

4. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí body 3 a 4 a v bodu 5 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 se vypouštějí slova "o výchovném k němu a o příplatku k výchovnému".

6. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí v bodu 12 slova "výchovné k němu a příplatek k výchovnému" a body 14 a 15.

7. V § 6 odst. 4 písm. a) se vypouštějí body 13 a 16.

8. V § 6 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova "a rodičovský příspěvek".

9. § 6 odst. 4 písm. c) zní:

"c) poskytují peněžitou pomoc uchazečům o zaměstnání a zařizují její výplatu,".

10. V § 6 odst. 4 se vypouštějí písmena e) a f).

11. V § 6 odst. 4 písm. v) se slova "státní vyrovnávací příspěvek43) nebo příspěvek na nájemné44)" nahrazují slovy "dávky státní sociální podpory" a vypouštějí se poznámky pod čarou č. 43) a 44)".

12. V § 7 písm. b) se vypouštějí slova "e), f),".

13. V § 8 odst. 1 se v předvětí za slova "ve věcech sociálního zabezpečení" vkládají slova "státní sociální podpory" a za písmeno h) se připojuje nové písmeno i), které zní:

"i) zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o občana dlouhodobě těžce zdravotně postiženého, dlouhodobě zdravotně postiženého nebo o dítě dlouhodobě nemocné.".

14. V § 8 odst. 2 písm. c) se na konci připojují tato slova: "nebo z podnětu okresního úřadu nebo hlavního města Prahy".

15. V § 16 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči okresním úřadům a hlavnímu městu Praze v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči okresním úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální péče.".

16. V § 19 odst. 5 se vypouštějí slova "rodičovský příspěvek, anebo", slova "(rodičovský příspěvek)" a slovo "(příspěvku)".

17. V § 21 odst. 1 se vypouštějí slova "a přídavků na děti".

18. V § 22 se vypouští písmeno c).

19. V § 32 se vypouštějí slova " ,e) a f)".

20. V § 49 odst. 2 se vypouštějí slova "a pozůstalé".

21. V části šesté hlavě první se v nadpisu oddílu prvního vypouštějí slova "a o přídavcích na děti".

22. V § 55 se vypouštějí slova "podpoře při narození dítěte, pohřebném".

23. V § 55 se za slova "a mateřství" vkládá slovo "a" a vypouštějí se slova "a o přídavcích na děti".

24. V § 61 se vypouští odstavec 3 a druhá věta v odstavci 4.

25. § 66 se vypouští.

26. § 67 se vypouští.

27. V § 86 odst. 1 se slova "a) až c)" nahrazují slovy "a) a b)".

28. § 86 odst. 4 se vypouští.

29. § 113 odst. 1 se vypouští.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

30. Část sedmá se vypouští.

31. V § 116 odst. 1 se vypouští věta druhá.

32. V § 116 odst. 2 se vypouštějí slova " ,s výjimkou výchovného,".

33. V § 127 odst. 1 písm. b) se za slovo "zabezpečení" vkládají slova " ,státní sociální podpory".

Čl. XIV – Čl. XVIzrušeno

Čl. XVII

Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

2. V § 9 odst. 3 se vypouštějí slova "a rodičovském příspěvku" a slova "a rodičovským příspěvkem".

3. V § 9 odst. 4 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

4. V § 20 odst. 6 se vypouštějí slova "nebo na rodičovském příspěvku".

5. V § 29 se vypouštějí slova "a rodičovského příspěvku".

Čl. XVIIIzrušeno

Čl. XIX

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, se mění takto:

V § 20 se za slova "přiznávání daně z příjmů," vkládají tato slova: "vykazování údajů pro účely státní sociální podpory".

Čl. XX

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 1 písm. b) se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají tato slova: " ,státní sociální podpory".

Čl. XXI

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb. a zákona č. 36/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 9 odst. 2 písm. a) se za slova "o sociálním zabezpečení," vkládají tato slova: "o státní sociální podpoře," a vypouštějí se slova "o státních dávkách".

Čl. XXII

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb. a zákona č. 87/1995 Sb., se mění takto:

V § 4 odst. 1 písm. i) se za slova "sociální péče" vkládají tato slova: "dávky státní sociální podpory".

Čl. XXIII – Čl. XXVIzrušeno


Čl. XXVII

Přechodná ustanovení

(1) Nároky na náhradu příjmu osobám samostatně výdělečně činným, které vznikly přede dnem 1. ledna 1996, se posuzují podle předpisů platných před tímto dnem a náhrady příjmu vyplácejí orgány, které byly k výplatě příslušné podle předpisů platných před 1. lednem 1996.

(2) Nároky na dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností poskytované ke dni 1. ledna 1996 podle zákona o sociální potřebnosti1) se posuzují od 1. ledna 1996 se zřetelem na čl. XI tohoto zákona.

Čl. XXVIII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995, s výjimkou čl. I, čl. II bodů 2, 8 až 12, čl. III bodu 3, čl. IV bodů 1 a 2, čl. VI bodů 5, 7, 9, 10, 12 až 15, čl. VIII bodů 1, 2, 4, 6 až 9, 13 a 14, čl. IX bodů 1 a 4, čl. XI, čl. XIII bodů 2, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30 až 32, čl. XVIII bodu 2, čl. XXV a čl. XXVI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 182/1994 Sb.

Přesunout nahoru