Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 106/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.

Částka 28/1995
Platnost od 30.06.1995
Účinnost od 30.06.1995
Zrušeno k 01.01.2004 (353/2003 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

106

ZÁKON

ze dne 24. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků

Tento zákon upravuje některé podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků, včetně ukládání sankcí za porušení stanovených povinností.".

2. V § 4 odst. 1 se za slovem "dovážet2)" doplňuje čárka a vkládá slovo "skladovat".

3. § 4 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Kusový prodej cigaret z otevřeného jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu nebo bez tohoto balení je zakázán.".

4. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Orgány uvedené v § 8 odst. 1 a 5 uloží fyzické nebo právnické osobě, která prodává cigarety neznačené podle § 4 odst. 1 nebo která skladuje cigarety neznačené podle § 4 odst. 1 v množství větším než 200 kusů, pokutu

a) až do výše 100 000 Kč při prvním zjištění prodeje nebo skladování,

b) až do výše 500 000 Kč při opětovném zjištění prodeje nebo skladování.".

5. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Orgány uvedené v § 8 odst. 1 a 5 uloží fyzické nebo právnické osobě, která poruší zákaz uvedený v § 4 odst. 6, pokutu

a) ve výši 10 000 Kč při prvním zjištění porušení tohoto zákazu,

b) ve výši 50 000 Kč při opětovném zjištění porušení tohoto zákazu.".

Dosavadní odstavce 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 5, 6 a 7.

6. § 8 odst. 1 zní:

"(1) Zjistí-li Česká zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce (dále jen "inspekce") při své kontrolní činnosti,8) že jsou prodávány cigarety, které nejsou značeny podle § 4 odst. 1 (dále jen "neznačené cigarety"), nebo že jsou skladovány neznačené cigarety v množství větším než 200 kusů, uloží kromě pokuty uvedené v § 7 odst. 2 také propadnutí těchto neznačených cigaret nebo rozhodne o jejich zabrání při každém zjištění tohoto skladování nebo prodeje. Zároveň své zjištění sdělí příslušnému živnostenskému úřadu.".

7. V § 8 odst. 2 se vypouštějí slova "v případě potřeby".

8. V § 8 odst. 5 se vypouštějí slova "a obecní policie13)" včetně poznámky pod čarou č. 13). Čárka před slovy "Policie České republiky12)" se nahrazuje spojkou "a".

9. § 8 se doplňuje odstavcem 10, který zní:

"(10) Skladováním neznačených cigaret se pro účely tohoto zákona rozumí jejich skladování v prostorách k tomu určených (skladech), v dopravních prostředcích, a to i při přepravě, v kancelářích nebo jiných nebytových prostorách a v prodejních místech včetně stánkového a obdobného prodeje.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru