Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 1/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií

Částka 1/1995
Platnost od 18.01.1995
Účinnost od 18.01.1995
Zrušeno k 01.07.2002 (130/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, se mění a doplňuje takto:

1. V názvu zákona se slova "vědecké činnosti a vývoje technologií" nahrazují slovy "výzkumu a vývoje".

2. V § 1 se slova "vědecké činnosti a vývoje technologií" nahrazují slovy "výzkumu a vývoje" a slova "vědeckou činností a vývojem technologií" slovy "výzkumem a vývojem".

3. § 2 zní:

"§ 2

(1) Výzkumem se pro účely tohoto zákona rozumí systematická a tvůrčí práce rozšiřující poznání přírody, člověka, společnosti, myšlení, kultury a techniky. Pro účely tohoto zákona se rozlišuje:

a) badatelský výzkum, kterým je tvůrčí práce rozvíjející hranice poznání, zahrnující získávání a ověřování nových poznatků a vytváření nových hypotéz a teorií;

b) cílený výzkum, kterým je tvůrčí práce zaměřená na získání poznatků v jistém oboru formulovaném podle aktuálních nebo předpokládaných vědeckých, společenských a ekonomických zájmů, která vytváří nezbytný základ pro další výzkum nebo pro navazující vývoj výrobků a technologií včetně systémů řízení a léčebných postupů.

(2) Vývojem se pro účely tohoto zákona rozumí využití poznatků výzkumu nebo realizace nových myšlenek a technologií včetně jejich přenesení na úroveň poloprovozních nebo ověřovacích zařízení pro získání nových nebo podstatně zlepšených výrobků a technologií.".

4. V názvu části druhé se slova "vědecké činnosti a vývoje technologií" nahrazují slovy "výzkumu a vývoje".

5. § 3 včetně poznámky č. 1) zní:

"§ 3

(1) Financování výzkumu a vývoje z rozpočtových prostředků České republiky se provádí formou:

a) účelových dotací a návratných finančních výpomocí na řešení projektů výzkumu a vývoje fyzickým a právnickým osobám s výjimkou příspěvkových a rozpočtových organizací a financováním činnosti příspěvkových a rozpočtových organizací při řešení projektů výzkumu a vývoje (dále jen "účelové financování"),

b) financování jiné činnosti příspěvkových a rozpočtových organizací v oblasti výzkumu a vývoje, než je uvedeno v písmenu a) (dále jen "institucionální financování").

(2) Fyzické a právnické osoby, které obdržely v oblasti výzkumu a vývoje prostředky státního rozpočtu, jsou povinny:

a) poskytnout veřejnosti informace o prováděném výzkumu a vývoji, zajistit přístup veřejnosti k výsledkům této činnosti a umožnit využití získaných výsledků podle podmínek stanovených při poskytnutí rozpočtových prostředků, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,1)

b) dbát na efektivní využívání rozpočtových prostředků.

1) Např. zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

6. Dosavadní poznámky č. 1) a 2) se vypouštějí.

7. V § 4 se slova "vědeckou činností a vývojem technologií" nahrazují slovy "výzkumem a vývojem" a na konci se připojují tato slova: "na základě hodnocení výsledků jejich činnosti ve výzkumu a vývoji, prováděného zřizovatelem a Radou vlády pro výzkum a vývoj".

8. V § 5 odst. 1 se slova "vědecké činnosti a vývoje technologií" nahrazují slovy "výzkumu a vývoje".

9. V § 5 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo "prioritní" a slova "z politiky vlády České republiky pro příslušné období" se nahrazují slovy "ze zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje".

10. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "podílejících se na realizaci politiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií" nahrazují slovy "v souladu se zásadami vlády pro oblast výzkumu a vývoje".

11. V § 5 odst. 2 se vypouštějí slova "technologií" a slovo "podnikových" se nahrazuje slovem "vlastních".

12. § 6 včetně poznámky č. 2) zní:

"§ 6

(1) Účelové financování výzkumu a vývoje provádějí ústřední orgány státní správy na základě výsledků veřejné soutěže podle podmínek stanovených při poskytnutí rozpočtových prostředků, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.2) Podmínkou poskytnutí prostředků je předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu. Na poskytnutí prostředků není právní nárok.

(2) Konkrétní podmínky účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu stanoví vláda nařízením.

2) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.".

13. Dosavadní poznámky č. 3) a 4) se vypouštějí.

14. V názvu části třetí se slova "vědeckou činnost a vývoje technologií" nahrazují slovy "výzkum a vývoj".

15. V § 7 odst. 1 se slova "České republiky" vypouštějí a slova "vědeckou činnost a vývoje technologií" se nahrazují slovy "výzkum a vývoj".

16. V § 7 odst. 2 se slova "České republiky" vypouštějí a slova "v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií" nahrazují slovy "pro oblast výzkumu a vývoje".

17. V § 7 odst. 3 písm. a) se slova "vědecké činnosti a vývoji technologií" nahrazují slovy "výzkumu a vývoji" a slova "České republiky" se vypouštějí.

18. V § 7 odst. 3 písm. b) se slova "České republiky" a slovo "zásad" vypouštějí a slova "vědecké činnosti a vývoje technologií a jejich rozdělení na část pro podporu vědecké činnosti a na část pro orientování vývoje technologií" se nahrazují slovy "výzkumu a vývoje".

19. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova "vědecké činnosti a vývoje technologií" nahrazují slovy "výzkumu a vývoje" a slova "České republiky" se vypouštějí.

20. V § 7 odst. 3 písm. d) se vypouštějí slova "prioritní" a "vládě České republiky", slova "vědecké činnosti a vývoje technologií" se nahrazují slovy "výzkumu a vývoje" a za slovo "navrhují" se vkládají slova "a vyhlašují".

21. § 7 odst. 3 písm. e) zní:

"e) navrhuje výši institucionálních prostředků vynakládaných ústředními orgány na činnost jimi zřízených organizací v oblasti výzkumu a vývoje a sděluje svá stanoviska těmto orgánům a vládě; u organizací zřízených Ministerstvem obrany se přihlédne k jejich rozdílnému charakteru činnosti,".

22. § 7 odst. 3 písm. f) zní:

"f) odpovídá za centrální evidenci všech projektů výzkumu a vývoje účelově financovaných ze státního rozpočtu,".

23. V § 8 odst. 1 se vypouštějí slova "České republiky".

24. V § 8 odst. 4 se vypouští slovo "vědeckých" a slova "vědeckou činností nebo vývojem technologií" se nahrazují slovy "výzkumem nebo vývojem".

25. V § 8 odst. 5 se slovo "určí" nahrazuje slovy "určuje svým usnesením" a slova "České republiky" se vypouštějí.

26. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda. Předsedou Rady je člen vlády.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

27. V dosavadním odstavci 7 se vypouštějí slova "České republiky".

28. V § 9 odst. 2 se slova "zřizovanou vládou České republiky" nahrazují slovy "a právnickou osobou".

29. V § 9 odst. 4 se vypouštějí slova "České republiky".

30. V § 10 odst. 2 se slova "na zvláštním účtu" nahrazují slovy "ve svém rezervním fondu".

31. V § 11 písm. a) se slova "konkrétní vědecké činnosti a projekty vývoje technologií" nahrazují slovy "projekty výzkumu a vývoje ze své rozpočtové kapitoly".

32. V § 11 písm. b) se slova "konkrétní vědecké činnosti včetně v oblasti vědecké kultury" nahrazují slovy "projekty výzkumu a vývoje".

33. V § 11 písm. c) se slova "vývoje technologií, které naplňují prioritní programy vycházející z politiky vlády České republiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií" nahrazují slovy "výzkumu a vývoje, které naplňují programy Grantové agentury".

34. V § 11 písm. d) se slova "konkrétních vědeckých činností a projektů vývoje technologií" nahrazují slovy "projektů výzkumu a vývoje".

35. V § 11 písm. e) se slova "vědecké činnosti a projekty vývoje technologií" nahrazují slovy "projekty výzkumu a vývoje".

36. V § 11 písm. f) a g) se slova "konkrétních vědeckých činností a projektů vývoje technologií" nahrazují slovy "projektů výzkumu a vývoje".

37. V § 11 písm. h) se vypouštějí slova "České republiky".

38. V § 13 odst. 2 se vypouštějí slova "České republiky".

39. V § 14 odst. 2 a odst. 3 písm. b) a c) se vypouštějí slova "České republiky".

40. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova "konkrétní vědecké činnosti a pro vybrané projekty vývoje technologií" nahrazují slovy "projekty výzkumu a vývoje".

41. § 14 odst. 3 se doplňuje písmeny d) a e), která znějí:

"d) předkládá Radě návrh programů Grantové agentury, které vycházejí ze zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje,

e) vytváří v souladu se statutem Grantové agentury expertní skupiny jako dočasné poradní orgány.".

42. V § 15 odst. 2 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna".

43. V § 15 odst. 3 písm. a) se slovo "využívání" nahrazuje slovem "rozdělování".

44. V § 15 odst. 3 písm. d) se slova "České národní radě" nahrazují slovy "Poslanecké sněmovně".

45. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

"§ 15a

Oborové komise

(1) Stálými poradními skupinami Předsednictva jsou oborové komise, které zajišťují posouzení a hodnocení návrhů projektů.

(2) Členy a náhradníky oborových komisí volí a odvolává společné zasedání Rady a Předsednictva na základě návrhů právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období člena a náhradníka oborové komise je tříleté, znovu může tuto funkci vykonávat po třech letech od skončení funkčního období.

(3) Další náležitosti upraví statut Grantové agentury.".

46. V dosavadním § 17 odst. 1 se za slovo "Rady" vkládají slova "svým usnesením" a slova "České republiky" se vypouštějí.

47. V dosavadním § 17 odst. 2 se za slovo "členům" vkládají slova "oborových komisí a".

Čl. II

(1) Rada do jednoho měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona předloží vládě návrh novely svého statutu.

(2) Předsednictvo do jednoho měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona předloží vládě návrh novely statutu Grantové agentury.


Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru