Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c81/1994 Sb.Opatření České národní banky, kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí

Částka 81/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 30.12.1994
Zrušeno k 01.01.1997 (311/1996 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 14. prosince 1994,

kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí

Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. b) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

(1) Za účelem vytvoření podkladů pro sestavení platební bilance České republiky a na základě systému členění a kódování finančních transakcí (inkas a plateb) stanoví se platební tituly (dále jen "platební tituly") pro platby devizových tuzemců devizovým cizozemcům (dále jen "platby"), pro inkasa devizových tuzemců od devizových cizozemců (dále jen "inkasa") a pro převody cizí měny mezi devizovými tuzemci.

(2) Při provádění finančních transakcí jsou účastníci platebního styku povinni používat odpovídající platební tituly podle seznamu, který tvoří přílohu k tomuto opatření.

(3) Banky a pobočky zahraničních bank ověří na základě dokladů předložených účastníky platebního styku k požadované finanční transakci správnost používání platebních titulů.

§ 2

Zvláštní předpisy1) stanoví, ve kterých případech se vyžaduje devizové povolení.

§ 3

Toto opatření se po dobu platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou2) nevztahuje na platební styk vůči Slovenské republice.


§ 4

Tímto opatřením se zrušuje opatření Státní banky československé ze dne 28. února 1992, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 5

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., o sjednání Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, ve znění sdělení č. 258/1993 Sb.


Příloha

PLATEBNÍ TITULY

SKUPINA 1 INKASA A PLATBY ZA ZBOŽÍ

Skupina 1 se týká inkas a plateb za zboží (včetně neměnového zlata) a za dlouhodobý pronájem (nad 12 měsíců).

110 VÝVOZ ZBOŽÍ - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě (včetně úrokůzahrnutých v ceně zboží), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj., pokud jsou součástí ceny zboží.

112 FINANČNÍ PRONÁJEM - inkasa a platby související s vývozem a dovozem statkůformou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následnou koupí (úhradou splátek); nezahrnují se inkasa a platby související s provozem pronájmu (viz platební titul 350).

120 DOVOZ ZBOŽÍ - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě (včetně úrokůzahrnutých v ceně zboží), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.).

130 REEXPORT - inkasa a platby za zboží, které bylo dovezeno a bez podstatnější úpravy opět vyvezeno do zahraničí.

132 REEXPORT VE VZTAHU KE SLOVENSKÉ REPUBLICE - inkasa a platby za dodávky zboží a služeb, které byly nakoupeny subjektem jedné ze smluvních stran ve třetí zemi a odprodány bez následné úpravy a změny vlastní kvality dodaného zboží a služeb subjektům druhé smluvní strany.

SKUPINA 2 DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

Část skupiny 2 - dopravní služby - se týká dopravních služeb souvisejících s pohybem zboží (s výjimkou nákladůzakalkulovaných do ceny zboží - např. přeprava, skladování, pojištění aj. - spadajících pod skupinu 1) a přepravou osob.

Část skupiny 2 - cestovní ruch - se týká nákupu a prodeje devizových prostředkůfyzickým a právnickým osobám, devizových inkas a plateb subjektůpůsobících v oblasti zahraničního cestovního ruchu

NÁKLADNÍ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby související s přepravou zboží po železnici.

215 NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby související s námořní přepravou zboží.

220 LETECKÁ NÁKLADNÍ - inkasa a platby související s leteckou přepravou zboží.

225 OSTATNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, kamionová, spedice aj.), daňové poplatky placené na celnici z nákladní i autobusové dopravy, celní jistoty.

230 ŽELEZNIČNÍ TRANZIT - inkasa a platby plynoucí z přepravy zahraničního zboží po železnici přes území České republiky.

235 POTRUBNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území České republiky.

OSOBNÍ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby související s přepravou osob po železnici.

242 NÁMOŘNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby související s námořní přepravou osob.

245 LETECKÁ OSOBNÍ - inkasa a platby související s leteckou přepravou osob.

250 OSTATNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, autobusová aj.).

255 OSTATNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech aj. (manipulace s nákladem, uskladnění, balení, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení, záchranné akce apod.).

CESTOVNÍ RUCH

260 INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA AKTIVNÍ - nákup devizových prostředků od zahraničních návštěvníků (fyzických osob) ve směnárnách bank a zpětný odkup české měny za cizí měnu.

265 INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA PASÍVNÍ - prodej devizových prostředkůfyzickým osobám (občanům České republiky) ve směnárnách bank a případné vratky.

270 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA AKTIVNÍ - inkasa a platby právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu.

275 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA PASÍVNÍ - platby a inkasa právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu.

280 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY - prodej devizových prostředkův souvislosti s pracovními cestami do zahraničí a případné vratky.

285 MIMOBANKOVNÍ SMĚNÁRNY - převody devizových prostředkůnakoupených mimobankovními směnárnami (saldo prostředkůnakoupených a prodaných).

290 NÁKUPY DEVIZ OD TUZEMCŮ - nákupy devizových prostředkůod tuzemských fyzických osob (s výjimkou vratek prostředkůnakoupených v rámci limitu).

295 TRANSAKCE Z POUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET, ŠEKŮ A PODOBNÝCH DOKUMENTŮ - inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet, šekůaj.

SKUPINA 3 JINÉ SLUŽBY

Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují transakce mezi devizovými tuzemci a devizovými cizozemci spojené s poskytováním všech druhůslužeb obchodní a neobchodní povahy s výjimkou dopravních služeb a zahraniční turistiky.

310 SPOJOVÉ SLUŽBY - příjmy a výdaje za poštovní, telekomunikační a radiokomunikační služby.

315 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE - příjmy a výdaje spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladůzahrnutých v ceně zboží).

320 OBCHODNÍ PRODEJ - inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do tuzemska.

325 ZPRACOVÁNÍ A OPRAVY - inkasa a platby za zhodnocení a opravy zboží vlastněného subjektem jiného státu.

330 NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby související s pojištěním majetku a osob, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění.

332 ŽIVOTNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby související s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.

335 FINANČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby za finanční služby vč. provizí (kromě úroků) poskytované bankami a jinými finančními institucemi s výjimkou platebních titulů330 a 332.

340 REKLAMA - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.

345 PRÁVNÍ, ÚČETNICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY - inkasa a platby za poskytované právní, účetnické, auditorské, konzultační, manažerské a podobné služby.

348 NÁJEMNÉ Z NEMOVITOSTÍ - inkasa a platby za pronájem budov (dlouhodobý pronájem - nad 12 měsíců- se zahrnuje do skupiny 1).

350 PRONÁJEMNEHMOTNÝCH STATKŮ - inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a obrazových záznamůa jiných nehmotných statků.

352 PRONÁJEMSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - inkasa a platby za pronájem strojůa zařízení (dlouhodobý pronájem - nad 12 měsíců- se zahrnuje do skupiny 1).

355 VÝZKUMA VÝVOJ - inkasa a platby související s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje.

360 AUTORSKÉ HONORÁŘE, LICENČNÍ POPLATKY AJ. - inkasa a platby spojené s nákupem, prodejem a využíváním nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj.

365 SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKY - inkasa a platby za veškeré služby poskytované v oblasti výpočetní techniky.

370 DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí.

372 ZAHRANIČNÍ DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států.

375 VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - inkasa a platby v souvislosti se státními platy, včetně účasti v jednotkách OSN.

380 JINÉ OBCHODNÍ SLUŽBY - inkasa a platby za ostatní neuvedené služby obchodní povahy, jako např. odborné expertízy, zprostředkovací služby, náklady na reprezentaci firem, inženýrské a technické služby.

385 SLUŽBY V OBLASTI KULTURY, ZÁBAVY, SPORTU A REKREACE - inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost.

390 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 3 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky skupiny 3.

SKUPINA 4 PRACOVNÍ PŘÍJMY

410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ - převody mezd, platůa jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí.

SKUPINA 5 DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ

Skupina 5 zahrnuje příjmy a výdaje spojené se zahraničními finančními aktivy a pasívy.

510 DIVIDENDY - inkasa a platby související s převodem podílu na zisku přímé investice, určeného k rozdělení, tj. dividendy, tantiemy apod.

520 VÝNOSY Z CENNÝCH PAPÍRŮ - inkasa a platby související s převody výnosůz portfoliových investic.

530 ÚROKY - inkasované a placené úroky (s výjimkou úrokůz vládních úvěrů a úrokůzahrnutých v ceně zboží).

540 ÚROKY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené úroky z vládních úvěrů.

550 OSTATNÍ VÝNOSY Z MAJETKU - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy (pachtovné aj.).

590 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 5 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky skupiny 5.

SKUPINA 6 JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY

Skupina 6 se týká poskytování ekonomické hodnoty bez obdržení protihodnoty od příjemce.

610 PŘEVODY - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředkůjak fyzickým (např. věna, podpory, odškodnění), tak právnickým osobám (dotace od mateřských zahraničních firem).

612 DĚDICTVÍ A DARY - inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darůkapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

615 VÝŽIVNÉ - inkasa a platby plynoucí z převodů částek na výživné.

618 PENZE - inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných důchodů.

620 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍMORGANIZACÍMZ ROZPOČTU - inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtových prostředků.

625 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍMORGANIZACÍM MIMO ROZPOČET - inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z jiných než rozpočtových prostředků.

628 PŘEVODY V SOUVISLOSTI S VYSTĚHOVÁNÍM - převody prostředkův souvislosti s migrací obyvatelstva.

630 ZAHRANIČNÍ POMOC - inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním a nevládním institucím, bezplatnou pomocí, poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční pomoci.

690 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 6 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky skupiny 6.

SKUPINA 7 TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 7 se týká transakcí s finančními aktivy, které mají vztah k zahraničí.

710 ZAHRANIČNÍ AKCIE - PORTFOLIOVÉ - inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo "depository shares" nebo kmenového kapitálu, který nemá charakter přímé investice, v zahraničí devizovým tuzemcem. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.

712 INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU - inkasa a platby plynoucí z mezibankovních depozit se splatností do 1 roku včetně, dohod o zpětném prodeji ("repo") se splatností do 1 roku včetně, depozitních certifikátůse splatností do 1 roku včetně.

715 FINANČNÍ DERIVATIVY - inkasa a platby plynoucí z operací s finančními derivativy (opce, futures, swapy a další odvozené instrumenty).

720 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů s výjimkou akcií (např. směnky, "commercial paper", pokladniční a jiné poukázky).

722 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů(např. obligací se splatností nad 1 rok) s výjimkou akcií.

730 ZAHRANIČNÍ AKCIE - PŘÍMÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo "depository shares" v zahraničí devizovým tuzemcem. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy podíl investora přesáhne nebo je roven 10 % kmenového kapitálu podniku.

732 MAJETKOVÉ ÚČASTI V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu, který má charakter přímé investice, v zahraničí devizovým tuzemcem. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy podíl investora přesáhne nebo je roven 10 % kmenového kapitálu podniku.

735 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ - čerpání a splácení úvěrůposkytnutých do zahraničí na dobu kratší než 1 rok včetně.

742 ČERPÁNÍ POSKYTNUTÝCH ÚVĚRŮ STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH - čerpání úvěrůposkytnutých do zahraničí na dobu delší než 1 rok.

745 SPLÁCENÍ POSKYTNUTÝCH ÚVĚRŮ STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH - splácení úvěrůposkytnutých do zahraničí na dobu delší než 1 rok.

748 POSKYTNUTÉ VLÁDNÍ ÚVĚRY - splácení vládních úvěrůposkytnutých do zahraničí.

750 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry z vkladův zahraničí se splatností do 1 roku včetně.

755 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry z vkladův zahraničí se splatností nad 1 rok.

760 KONVERZE, ARBITRÁŽE A DALŠÍ OPERACE - inkasa a platby plynoucí ze ziskových a dalších operací s devizami a zlatem.

770 ČLENSKÉ PODÍLY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH - úhrada členských podílů v mezinárodních měnových a finančních organizacích.

790 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 7 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky skupiny 7.

SKUPINA 8 TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 8 se týká transakcí s finančními pasívy, které mají vztah k zahraničí.

810 TUZEMSKÉ AKCIE - PORTFOLIOVÉ - inkasa a platby za nákup a prodej akcií v tuzemsku. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl investora je menší než 10 % kmenového kapitálu.

812 INSTRUMENTY PENĚŽNÍHO TRHU - inkasa a platby plynoucí z mezibankovních depozit se splatností do 1 roku včetně, dohod o zpětném prodeji ("repo") se splatností do 1 roku včetně, depozitních certifikátůse splatností do 1 roku včetně.

815 FINANČNÍ DERIVATIVY - inkasa a platby plynoucí z operací s finančními derivativy (opce, futures, swapy a další odvozené instrumenty).

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů s výjimkou akcií (např. směnky, pokladniční poukázky).

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů (např. obligací se splatností nad 1 rok) s výjimkou akcií.

830 TUZEMSKÉ AKCIE - PŘÍMÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej akcií, které mají charakter přímé investice, v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy podíl investora přesáhne nebo je roven 10 % kmenového kapitálu podniku.

832 MAJETKOVÉ ÚČASTI V TUZEMSKU - inkasa a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu, který má charakter přímé investice, v tuzemsku devizovým cizozemcem. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy podíl investora přesáhne nebo je roven 10 % kmenového kapitálu podniku.

835 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V TUZEMSKU - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí v tuzemsku devizovým cizozemcem v rozsahu vymezeném devizovým zákonem.*)

840 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ - čerpání a splácení úvěrů přijatých ze zahraničí na dobu kratší než 1 rok včetně.

842 ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH - čerpání úvěrů přijatých ze zahraničí na dobu delší než 1 rok.

845 SPLÁCENÍ PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH - splácení úvěrů přijatých ze zahraničí na dobu delší než 1 rok.

848 PŘIJATÉ VLÁDNÍ ÚVĚRY - čerpání a splácení vládních úvěrů přijatých ze zahraničí.

850 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry z vkladů uložených v tuzemských bankách se splatností do 1 roku včetně.

855 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry z vkladů uložených v tuzemských bankách se splatností nad 1 rok.

890 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 8 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky skupiny 8.

SKUPINA 9 DEVIZOVÉ PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI SUBJEKTY

Ve skupině 9 se vykazují převody deviz mezi tuzemskými bankami a mezi bankami a jejich klienty - devizovými tuzemci.

910 PŘEVODY UVNITŘ BANKY - převody mezi pobočkami a centrálou banky nebo mezi účty v rámci jedné organizační jednotky příslušné banky (s výjimkou poboček v zahraničí).

920 PŘEVODY MEZI BANKAMI - převody prostředků mezi bankami (s výjimkou převodů souvisejících s centrálním devizovým zdrojem a vládními úvěry).

930 PŘEVODY - převody devizových prostředků mezi bankou a devizovým tuzemcem jiným než bankou (s výjimkou vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech).

940 DEVIZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSOB - vklady a výběry z devizových účtů fyzických osob.

942 DANĚ Z ÚROKŮ DEVIZOVÝCH ÚČTŮ FYZICKÝCH OSOB - odvody vyplývající z daňového zatížení fyzických osob.

945 DEVIZOVÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB - vklady a výběry z devizových účtů právnických osob.

948 DANĚ Z ÚROKŮ DEVIZOVÝCH ÚČTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - odvody vyplývající z daňového zatížení právnických osob.

950 CENTRÁLNÍ DEVIZOVÝ ZDROJ - operace související s centrálním devizovým zdrojem.

960 PŘEVODY VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ - převody devizových prostředkův souvislosti s čerpáním a splácením vládních úvěrů.

970 KURSOVÉ ROZDÍLY - zahrnují rozdíl stavu devizové pozice k ultimu vykazovaného měsíce, počátečního stavu devizové pozice k 1. 1. běžného roku a rozdílu inkas a plateb za uplynulé období v přepočtu na Kč a případné saldo chyb.

972 KURSOVÉ ROZPĚTÍ - vyjádření kursového rozdílu mezi kursem nákup a kursem střed a mezi kursem prodej a kursem střed.

990 OSTATNÍ POLOŽKY SKUPINY 9 - položky nezařaditelné, které vykazují znaky skupiny 9.

999 ZPROSTŘEDKOVANÉ OPERACE - zahrnují inkasa a platby prováděné vůči zahraničí jiným peněžním ústavem.

*) § 25 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

Přesunout nahoru