Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c51/1994 Sb.Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1999, 9,25%

Částka 51/1994
Platnost od 03.08.1994
Účinnost od 03.08.1994
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 25. července 1994,

jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994-1999, 9,25 %

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 7 zákona č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994-1999, 9,25 %:


1. Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí

Název: Dluhopis České republiky, 1994-1999, 9,25 %

Jmenovitá hodnota: Kč 10 000

Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele

Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír

Datum emise: 12. srpna 1994

Datum splatnosti: 12. srpna 1999

Doba splatnosti: 5 let

Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 9,25 % p.a.

Zdanění úrokových výnosů: osvobozeny od daně z příjmů

ISIN: CZ 0001000293

2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 7 zákona č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů.

3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.

4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené nominální hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kotovány na Burze cenných papírů Praha. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů a končí třicet kalendářních dnů přede dnem splatnosti.

6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,25 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 12. srpnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Datum ex-kupon je stanoveno na 13. července (BCK - standard). Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 12. července každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 12. července 1995.

7. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

8. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou zveřejněny.

9. Celkový objem emise dluhopisů bude určen výsledkem aukce. Emise může být za stejných emisních podmínek znovu otevřena.

10. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu nominální hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny v nominální hodnotě ke dni 12. srpna 1999. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Nominální hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 12. července 1999 (BCK - standard).

11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).

12. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí nominální hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním mís-tem je Komerční banka, a.s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a spla-cení nominální hodnoty provedeny. Úrokové výnosy z dluhopisů jsou osvobozeny od daně z příjmů [§ 4 odst. 1 písm. t) a § 19 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů].

13. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými i nepodřízenými závazky České republiky.

14. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice.

15. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru