Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c29/1994 Sb.Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,75%

Částka 29/1994
Platnost od 17.05.1994
Účinnost od 17.05.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 22. dubna 1994,

jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994-1996, 8,75 %

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 7 zákona č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994-1996, 8,75 %:


1. Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí

Název: Dluhopis České republiky, 1994-1996, 8,75 %

Jmenovitá hodnota: Kč 10 000

Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele

Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír

Datum emise: 10. května 1994

Datum splatnosti: 10. května 1996

Doba splatnosti: 2 roky

Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 8,75 % p. a.

Zdanění úrokových výnosů: osvobozeny od daně z příjmů

ISIN: CZ 0001000228

2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 7 zákona č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů.

3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Majitelé dluhopisů mají dluhopisy evidovány ve Středisku cenných papírů.

4. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Transfery výnosů a splacené nominální hodnoty do zahraničí jsou prováděny podle platných zákonů České republiky.

5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kotovány na Burze cenných papírů Praha. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů a končí třicet kalendářních dnů přede dnem splatnosti.

6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,75 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 10. květnu 1995 a k 10. květnu 1996. Datum ex-kupon je stanoveno na 10. dubna (BCK - standard). Úrokový výnos za 1. rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 9. dubna 1995, úrokový výnos za 2. rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 9. dubna 1996.

7. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

8. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou zveřejněny.

9. Celkový objem emise dluhopisů bude určen výsledkem aukce. Emise může být za stejných emisních podmínek znovu otevřena.

10. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu nominální hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny v nominální hodnotě ke dni 10. května 1996. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Nominální hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu, 9. dubna 1996 (BCK - standard).

11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).

12. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí nominální hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká spořitelna, a. s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení nominální hodnoty provedeny. Úrokové výnosy z dluhopisů jsou osvobozeny od daně z příjmů [§ 4 odst. 1 písm. t) a § 19 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů].

13. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými i nepodřízenými závazky České republiky.

14. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice.

15. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru