Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/1994 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb.

Částka 32/1994
Platnost od 24.05.1994
Účinnost od 24.05.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

99

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 20. dubna 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 37 se vypouští písmeno i).

2. V § 38 odst. 3 písm. a) bod 1 se vypouští dikce "a i)" a čárka mezi písmeny "e), g)" se nahrazuje spojkou "a".

3. V § 38 se vypouští odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 56).

Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.

4. § 40 se doplňuje novým odstavcem 3, který včetně poznámek pod čarou č. 64a) a 64b) zní:

"(3) Záznamem se zapisují též vlastnická práva k nemovitostem z privatizovaného majetku.51) K provedení záznamu se ke smlouvě, zakladatelské listině nebo k potvrzení příslušného orgánu o prodeji veřejnou dražbou62) připojí úředně ověřená kopie54) příslušné části privatizačního projektu, zahrnující úvodní stranu projektu,rozhodnutí příslušného orgánu o privatizaci,64a) popřípadě schválení o privatizaci64b) včetně podmínek schválení u privatizačních projektů schválených před 13. srpnem 1993 a soupis nemovitého majetku, dále ověřená kopie54) rozhodnutí zakladatele podniku o zrušení podniku nebo rozhodnutí o vynětí části majetku podniku a převedení privatizovaného majetku na Fond národního majetku České republiky a výpis z obchodního rejstříku. Při realizaci převodu privatizovaného majetku Pozemkovým fondem České republiky připojí se k uvedeným listinám též dohoda, kterou Fond národního majetku České republiky převádí privatizovaný majetek na Pozemkový fond České republiky.

64a) § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

64b) § 10 odst. 1 až 3 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění platném do počátku účinnosti zákona č. 210/1993 Sb.".

5. V poznámce pod čarou č. 51) se za slovy "zákona č. 92/1992 Sb." spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci poznámky se připojují slova "a zákona č. 210/1993 Sb.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Šíma CSc. v.r.

Přesunout nahoru