Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 84/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 28/1994
Platnost od 13.05.1994
Účinnost od 17.03.1994
Zrušeno k 30.04.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. března 1994 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě článku 16 dnem 17. března 1994. Tímto dnem pozbyly platnosti:

- Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci ze dne 30. července 1991, vyhlášená pod č. 554/1992 Sb.,

- Dodatek k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 30. července 1991, podepsaný dne 25. května 1992 a vyhlášený pod č. 436/1992 Sb.,

- Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajiny ze dne 15. listopadu 1991.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně ekonomických vztazích

a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Ukrajiny, dále nazývané Smluvními stranami,

uvědomujíce si velký význam tradičních obchodních a ekonomických vztahů,

přihlížejíce k hlubokým změnám, které probíhají v ekonomice obou zemí

a řídíce se v obchodně ekonomických vztazích principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva

se dohodly o následujícím

Článek 1

Smluvní strany si poskytnou navzájem doložku nejvyšších výhod ve vztahu k obchodu zbožím pocházejícím z území jejich států a k jiným formám ekonomické spolupráce.

Článek 2

Doložka nejvyšších výhod se nevztahuje na:

a) privilegia a výhody, které jedna ze Smluvních stran poskytla či poskytne sousedním státům v zájmu usnadnění příhraničního obchodu nebo meziregionálního obchodu s jinými státy,

b) privilegia a výhody, které vyplývají z účasti Smluvních stran v celních uniích či pásmech volného obchodu.

Článek 3

Fyzické a právnické osoby zemí Smluvních stran, dále nazývané subjekty, provádějí zúčtování a platby ve volně směnitelných měnách, za běžné světové ceny a v souladu s principy uplatňovanými ve světové obchodní a finanční praxi v celém komplexu obchodních a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Ukrajinou, kromě ujednání vyplývajících z dříve sjednaných a platných dohod.

Článek 4

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji obchodních vztahů zaměřených na zvyšování vzájemného obratu zboží a objemu poskytovaných služeb za obecně platných komerčních podmínek. Přitom se nevylučuje možnost projednávat na úrovni příslušných orgánů vzájemné dodávky nejdůležitějších druhů zboží, které mají význam pro zabezpečení prioritních potřeb Smluvních stran.

Smluvní strany budou společně analyzovat stav obchodních a ekonomických vztahů, vyměňovat si příslušné údaje a informace pro další rozvoj vzájemných ekonomických styků.

Článek 5

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro uzavírání a realizaci kontraktů na dodávky zboží a poskytování služeb.

Článek 6

Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti uzavřou příslušné banky dohody o technickém způsobu zúčtování, úvěrování a platbách za dodávky zboží a poskytování služeb.

Článek 7

Subjekty zemí Smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat kontrakty včetně dlouhodobých, zejména na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem s tím, že ceny a další komerční podmínky budou sjednávány v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 8

Smluvní strany budou napomáhat prohloubení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu směřovat k rozšiřování kooperace výroby, zakládání společných podniků, sdružení a organizací, jakož i k rozvoji a zavádění dalších progresivních forem spolupráce běžných ve světové praxi. Přitom Smluvní strany budou v souladu s právním řádem platným v jejich zemích vytvářet příznivé podmínky pro zřizování filiálek, oddělení a zastoupení organizací, podniků, firem, bank, obchodních domů, zbožových a peněžních burz, družstev a společností na území svých zemí pro jejich obchodní, průmyslovou a hospodářskou činnost s poskytováním příslušných práv právnickým a fyzickým osobám země druhé Smluvní strany.

Článek 9

Smluvní strany potvrzují společný zájem na vytváření předpokladů pro pohyb kapitálu, na sdružování investic obou zemí pro realizaci významných projektů, na vytváření podmínek pro aktivizaci přílivu investic z třetích zemí, na účasti hospodářských subjektů Smluvních stran v procesu privatizace v souladu s právním řádem platným v každé zemi a s přihlédnutím ke specifikám jejich ekonomik.

Článek 10

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj společné podnikatelské činnosti, včetně podpory a ochrany investic, zamezení dvojímu zdanění a nebudou uplatňovat diskriminační opatření ve vzájemné hospodářské spolupráci.

Článek 11

Zboží, dodávané v souladu s ustanoveními této dohody, může být reexportováno do třetích zemí pouze na základě písemného souhlasu vývozců.

Článek 12

Výsledky vědeckotechnického výzkumu a vývoje, získané společně českými a ukrajinskými subjekty, nelze předávat třetím osobám a publikovat bez souhlasu těchto subjektů.

Článek 13

Pro posouzení průběhu plnění této dohody se budou zmocnění představitelé Smluvních stran na základě vzájemného ujednání setkávat střídavě v České republice a na Ukrajině a v případě nutnosti přijímat příslušná rozhodnutí.

Článek 14

Pro dosažení cílů této dohody a rozvoje ekonomických, výrobních a vědeckotechnických styků mezi Českou republikou a Ukrajinou Smluvní strany vytvoří česko-ukrajinskou Komisi pro otázky obchodně ekonomické spolupráce, sestávající z představitelů zmocněných orgánů zemí Smluvních stran.

Článek 15

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran.

Článek 16

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Článek 17

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze Smluvních stran ji může vypovědět notifikací. V tomto případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne oznámení o jejím vypovězení.

Pro kontrakty uzavřené před ukončením této dohody zůstanou její ustanovení účinná až do jejich plné realizace.

Podpisem této dohody pozbývají platnosti ve vztahu k Smluvním stranám:

- Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 30. července 1991 a Doplněk k ní z 25. května 1992,

- Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajiny z 15. listopadu 1991.

Dáno v Praze dne 17. března 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ukrajinském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Ing. Vladimír Dlouhý CSc. v. r. ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Ukrajiny: Oleg Ivanovič Slepičev v. r. ministr vnějších ekonomických vztahů

Přesunout nahoru