Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 81/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími

Částka 28/1994
Platnost od 13.05.1994
Účinnost od 01.12.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. srpna 1993 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími.

Dohoda vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 22 odst. 1 dnem 1. prosince 1993. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi Československou republikou a Královstvím Nizozemí o leteckých službách ze dne 1. září 1947.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy.

DOHODA

mezi vládou České republiky

a vládou Nizozemského království

o

leteckých službách mezi a za jejich územími

Vláda České republiky a vláda Nizozemského království (dále jen „smluvní strany“)

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944;

vedeny přáním vnést pokrok do mezinárodního civilního letectví;

vedeny přáním uzavřít Dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi a za jejich územími,

se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této dohody a její Přílohy, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle čl. 90 této úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích čl. 90 a 94, pokud se tyto přílohy a změny staly platnými pro obě smluvní strany nebo jimi byly ratifikovány;

b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy, v případě Nizozemského království ministra dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství; nebo v obou případech jakoukoli osobu nebo orgán pověřený prováděním funkcí v současné době vykonávaných uvedeným ministerstvem nebo ministrem;

c) výraz „určený letecký dopravce“ znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn v souladu s čl. 3 této dohody;

d) výraz „území“ ve vztahu ke státu má význam stanovený v čl. 2 Úmluvy;

e) výrazy „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro neobchodní účely“ mají význam stanovený v čl. 96 Úmluvy;

f) výrazy „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“ znamenají mezinárodní letecké služby podle čl. 2 této dohody a linky stanovené v příslušné části Přílohy k této dohodě;

g) výraz „zásoby“ znamená druhy zboží pro použití nebo prodej na palubě letadla, včetně potravy, během letu;

h) výraz „Dohoda“ znamená tuto dohodu, její Přílohu sepsanou k jejímu provádění a jakékoli dodatky k této dohodě nebo k Příloze podle čl. 16 této dohody;

i) výraz „tarif“ znamená jakékoli poplatky vybírané a stanovené leteckými podniky, které mají být zaplaceny přímo nebo prostřednictvím agentů, jakékoli osobě nebo organizaci za přepravu cestujících (a jejich zavazadel) a zboží (s výjimkou pošty) určené k letecké přepravě, včetně:

I. podmínek určujících vhodnost a použitelnost tarifu, a

II. poplatků a podmínek pro jakékoli pomocné služby pro tuto přepravu, které nabízí letecké podniky;

j) výraz „Počítačový rezervační a prodejně distribuční systém“ znamená komputerový systém obsahující informace o letových řádech leteckého podniku, sedadlové kapacitě, jízdném a souvisejících službách, jehož prostřednictvím mohou být prováděny rezervace a/nebo vystavování a prodej letenek, z nichž některé nebo všechny služby provádí cestovní agentury.

Článek 2

Poskytování přepravních práv

1. Každá smluvní strana poskytuje s výjimkou toho, co je uvedeno v Příloze, určenému leteckému dopravci (dopravcům) druhé smluvní strany následující práva pro provozování mezinárodní letecké přepravy:

a) právo létat přes území druhé smluvní strany bez přistání;

b) právo přistávat na jejím území pro potřeby nikoli obchodní; a

c) při provozu dohodnutých služeb na stanovených tratích právo dělat zastávky na svém území za účelem naložení nebo vyložení cestujících, zboží a pošty, zvlášť nebo v kombinaci.

2. Nic v odstavci 1 tohoto článku nesmí být chápáno jako poskytnutí práv leteckému podniku jedné smluvní strany podílet se na letecké přepravě mezi body na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Určení a provozní oprávnění leteckých podniků

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně diplomatickou cestou jeden nebo více leteckých podniků k provozování leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze a nahradit původně určený letecký podnik jiným leteckým podnikem.

2. Jakmile každá smluvní strana obdrží takové oznámení o určení, neprodleně udělí leteckému podniku (leteckým podnikům) takto určenému druhou smluvní stranou příslušné provozní oprávnění v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Určený letecký podnik může po obdržení provozního oprávnění podle odstavce 2 tohoto článku kdykoli provozovat dohodnuté služby, zčásti nebo úplně, za předpokladu, že dodrží ustanovení této dohody a že tarify pro tyto služby byly stanoveny v souladu s ustanoveními čl. 5 této dohody.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělit provozní oprávnění zmíněné v odstavci 2 tohoto článku určenému leteckému podniku nebo udělit toto oprávnění za podmínek, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v čl. 2 této dohody, není-li přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně, která jej určila, nebo jejím státním příslušníkům, nebo oběma.

Článek 4

Odvolání a zrušení oprávnění

1. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit určenému leteckému podniku druhé smluvní strany oprávnění uvedené v čl. 3, odvolat nebo pozastavit takové oprávnění nebo uložit podmínky v případě, že:

a) letecký úřad této smluvní strany zjistí, že takový letecký podnik porušil zákony a předpisy běžně a přiměřeně aplikované tímto úřadem v souladu s Úmluvou;

b) tento letecký podnik porušil zákony a předpisy státu této smluvní strany;

c) není přesvědčen, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení náleží určenému dopravci této smluvní strany nebo jejím státním příslušníkům; a

d) tento letecký podnik neuskutečňuje provoz v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě.

2. Toto právo uvedené v odstavci 1 tohoto článku bude uplatněno pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany, ledaže je okamžitá akce nezbytná k zabránění dalšímu porušování zákonů a předpisů uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, konzultace budou zahájeny do šedesáti (60) dnů od data obdržení takové žádosti.

Článek 5

Tarify

1. Tarify používané určeným leteckým podnikem smluvní strany pro přepravu mezi územími jejich států budou schváleny leteckými úřady obou smluvních stran a budou stanoveny v rozumné výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, včetně nákladů na provoz, přiměřeného zisku, a tarifům jiných leteckých podniků pro kteroukoli část stanovených tratí.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou dle možnosti sjednány určenými leteckými podniky podle postupů Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu pro stanovení tarifů. Jestliže to není možné, budou tarify dohodnuty mezi určenými leteckými podniky. V každém případě tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

3. Všechny takto sjednané tarify budou předloženy leteckým úřadům obou smluvních stran ke schválení nejméně šedesát (60) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení s výjimkou, jestliže se uvedené letecké úřady dohodnou zkrátit ve zvláštních případech toto období.

4. Souhlas s tarify může být dán výslovně. Tyto tarify budou považovány za schválené, jestliže žádný z leteckých úřadů nevyjádří svůj nesouhlas s navrženými tarify do třiceti (30) dnů od data předložení v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. V případě, že doba pro předložení bude zkrácena v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, mohou se letecké úřady dohodnout, že doba, v níž musí být oznámen jakýkoli nesouhlas, bude také příslušně zkrácena.

5. Nebude-li možno tarif dohodnout podle odstavce 2 tohoto článku, nebo pokud v době stanovené v odstavci 4 tohoto článku jeden letecký úřad oznámí druhému leteckému úřadu svůj nesouhlas s jakýmkoli tarifem dohodnutým v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, vynasnaží se letecké úřady stanovit tarif vzájemnou dohodou.

6. Nebudou-li se moci letecké úřady dohodnout na tarifu předloženém jim podle odstavce 3 tohoto článku, nebo na určení tarifu podle odstavce 5 tohoto článku, bude spor řešen v souladu s ustanoveními čl. 17 této dohody.

7. Tarify sjednané podle ustanovení tohoto článku budou v platnosti až do sjednání nových tarifů.

8. Letecké podniky obou smluvních stran nesmí stanovit tarify rozdílné od těch, které byly schváleny v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 6

Obchodní aktivity

1. Určeným leteckým podnikům obou smluvních stran bude povoleno:

a) zřídit na území státu druhé smluvní strany kanceláře pro akvizici letecké dopravy a prodej přepravních dokumentů stejně jako ostatní činnosti požadované pro provádění letecké přepravy;

b) provádět na území státu druhé smluvní strany, na bázi reciprocity, přímo a podle uvážení leteckého podniku prostřednictvím agentů prodej letecké přepravy.

2. Určenému leteckému podniku (podnikům) bude povoleno zřídit a udržovat na území druhé smluvní strany svůj obchodní, provozní a technický personál, jenž potřebuje pro provádění letecké přepravy.

3. Požadavky na tento personál mohou být podle přání určeného leteckého podniku (podniků) uspokojeny svým vlastním personálem nebo využitím služeb jakékoli jiné organizace, společnosti nebo leteckého podniku operujícího na území státu této druhé smluvní strany a oprávněné provádět takové služby na území státu této smluvní strany.

4. Tyto činnosti budou prováděny v souladu se zákony a předpisy státu druhé smluvní strany.

Článek 7

Podmínky spravedlivé soutěže

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít spravedlivou a stejnou příležitost podílet se na mezinárodní letecké přepravě upravené touto dohodou.

2. Každá smluvní strana přijme příslušná opatření v rámci své jurisdikce, aby vyloučila všechny formy diskriminace nebo prakticky nespravedlivé soutěže nepříznivě působící na konkurenční postavení leteckého podniku druhé smluvní strany.

3. Určený letecký podnik (podniky) jedné smluvní strany bude při provozování určených linek brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku (podniků) druhé smluvní strany, který provozuje shodnou linku. Prvořadým měřítkem bude zvláště uspokojení a očekávaná přepravní poptávka po přepravě cestujících, zboží a/nebo pošty na stanovených linkách.

Článek 8

Letové řády

1. Letecký podnik určený každou smluvní stranou předloží ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany, nejméně čtyřicetpět (45) dní předem, letový řád linek, jež hodlá provozovat, se stanovením frekvencí, typu letadla, konfigurace a počtu sedadel, jež bude mít veřejnost k dispozici.

2. Žádost o povolení provozovat doplňkové lety musí být předložena určeným leteckým podnikem ke schválení přímo leteckému úřadu druhé smluvní strany.

Článek 9

Celní poplatky a daně

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem (podniky) jedné smluvní strany, jakož i jejich obvyklé palubní vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje, zásoby letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku) přepravované na palubě takového letadla stejně tak jako náborový a propagační materiál přepravovaný na palubě tohoto letadla budou osvobozena od všech celních poplatků, inspekčních poplatků a obdobných státních nebo místních poplatků a daní, při příletu na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a dodávky zůstanou na palubě letadla až do doby než budou znovu vyvezeny.

2. Za obvyklé vybavení, náhradní díly, zásoby paliva a mazadel a zásoby uložené na palubě letadla přivezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo naložené na palubu letadla provozovaného tímto určeným leteckým podnikem a zamýšlené výhradně pro použití na palubě letadla provádějícího mezinárodní letecké služby nebudou vybírány žádné daně a poplatky, včetně celních poplatků a inspekčních poplatků zavedených na území první smluvní strany, nebudou vybírány, ani když tyto dodávky mají být použity na části cesty provozované přes území státu smluvní strany, na němž byly vzaty na palubu.

Může být požadováno, aby materiály shora uvedené byly pod celním dohledem nebo kontrolou.

Ustanovení tohoto článku nemohou být vykládána takovým způsobem, že by smluvní strana měla být povinna refundovat určenému leteckému podniku (podnikům) příslušné celní poplatky, které již byly vybrány za položky uvedené výše.

3. Obvyklé palubní vybavení, náhradní díly, dodávky paliva a mazadel a zásoby uložené na palubě letadla první smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice státu této smluvní strany, která může požadovat umístění těchto materiálů pod svůj dohled do té doby, než budou vyvezeny nebo s nimi bude naloženo v souladu s celními předpisy jinak.

Článek 10

Dvojí zdanění

Smluvní strany budou postupovat v souladu s ustanoveními Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Nizozemí o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze 4. března 1974.

Článek 11

Převod příjmů

1. Určený letecký podnik (podniky) jedné smluvní strany bude volně prodávat letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany buď přímo, nebo prostřednictvím agentů.

2. Určený letecký podnik této smluvní strany bude moci volně převádět přebytky příjmů nad výdaji z území, kde byl prodej uskutečněn, podle předpisů platných pro výměnu peněz, na území svého státu.

Tento převod přebytku příjmů nad výdaji zahrnuje v příjmové části příjmy z prodeje leteckých služeb, pomocných a dodatkových služeb, prováděného přímo nebo prostřednictvím agentů, a z normálního obchodního úroku získaného z těchto příjmů za dobu, kdy jsou uloženy pro očekávaný převod před jeho provedením.

3. Určený letecký podnik (podniky) smluvních stran obdrží nejpozději do třiceti (30) dnů od podání žádosti souhlas k takovému převodu ve volně směnitelné měně podle úředního devizového kurzu pro výměnu místní měny v den, kdy byla žádost podána. Převod se uskuteční neprodleně po obdržení souhlasu.

Článek 12

Použití zákonů, předpisů a postupů

1. Zákony, předpisy a postupy jedné smluvní strany, které upravují vstup nebo výstup letadla provozujícího mezinárodní letecké služby, nebo které se vztahují na provoz a létání takového letadla, budou dodržovány tímto určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany při vstupu, výstupu a provozu na tomto území.

2. Zákony, předpisy a postupy jedné smluvní strany upravující imigraci, pasy nebo jiné schválené cestovní doklady, vstup, pobyt na území, cla a zdravotní opatření, které se vztahují na posádky, cestující, zboží a poštu dopravované letadly určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, budou jimi dodržovány při vstupu a až do odletu z území státu této smluvní strany.

3. Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území státu druhé smluvní strany a neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni zjednodušené kontrole s výjimkou bezpečnostních opatření proti násilí a leteckému pirátství.

Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozena od celních a jiných obdobných poplatků.

4. Poplatky vybírané na území státu druhé smluvní strany za použití letišť a jiných zařízení na území státu první smluvní strany nebudou vyšší než poplatky vybírané za provoz kteréhokoli jiného leteckého podniku konajícího podobné služby.

5. Žádná ze smluvních stran nebude zvýhodňovat kterýkoli jiný letecký podnik před určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany při aplikaci celních, imigračních, zdravotních a obdobných předpisů nebo při využívání letišť, letových cest a služeb řízení letového provozu a jiných souvisejících služeb, jež řídí.

Článek 13

Uznání osvědčení a průkazů

Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jednou smluvní stranou budou druhou smluvní stranou uznány za platné pro účely provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích za předpokladu, že takové osvědčení a průkazy byly vydány nebo potvrzeny jako platné v souladu se standardy vydanými podle Úmluvy. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat za platné pro lety nad územím svého státu diplomy a průkazy vydané svým vlastním příslušníkům druhou smluvní stranou.

Článek 14

Ochrana civilního letectví

1. Smluvní strany budou postupovat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu v prosinci 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, neboť jsou stranami těchto úmluv.

2. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilního letadla a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letiště a leteckých navigačních zařízení, a jakýmkoli jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.

3. Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě v rozsahu, v němž jsou tato bezpečnostní ustanovení pro smluvní strany platná; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaných na jejich území nebo provozovatelé letadel mající hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na jejich území a provozovatelé letišť na jejich území jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.

4. Smluvní strany vzájemně souhlasí s tím, že může být požadováno, aby tito provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví zmíněná výše v odstavci 3 a vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

5. Každá smluvní strana zajistí na území svého státu přijetí odpovídajících opatření k ochraně letadel a ke kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání.

6. Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo určité hrozbě.

7. Má-li smluvní strana rozumné důvody domnívat se, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení k ochraně civilního letectví tohoto článku, letecký úřad této smluvní strany může požádat letecký úřad druhé smluvní strany o neodkladné uskutečnění konzultací.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, budou takové konzultace zahájeny v období do šedesáti (60) dnů od data přijetí takové žádosti.

Článek 15

Počítačový rezervační a distribučně prodejní systém

1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) zájem zákazníků v letecké dopravě bude chráněn před jakýmkoli zneužitím informací včetně zavádějící prezentace;

b) letecký podnik určený smluvní stranou a agenti leteckého podniku budou mít nerestriktivní a nediskriminační přístup k využití počítačového rezervačního a distribučně prodejního systému na území státu druhé smluvní strany;

c) pro regulaci a provoz počítačových a distribučně prodejních systémů platí opatření přijatá na území států příslušných smluvních stran.

2. Smluvní strana zaručuje určenému leteckému podniku volný a neomezený přístup k vybranému počítačovému rezervačnímu a distribučně prodejnímu systému jako primárnímu systému určeného leteckého podniku (podniků) druhé smluvní strany na svém území. Žádná smluvní strana nebude na území svého státu uplatňovat nebo slibovat, že bude uplatňovat vůči počítačovému rezervačnímu a distribučně prodejnímu systému vybranému určeným leteckým podnikem (podniky) druhé smluvní strany přísnější požadavky, než ty, které jsou uplatněny pro distribučně prodejní systémy u svých vlastních leteckých podniků.

Článek 16

Konzultace a změny

1. V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady smluvních stran konzultovat čas od času, s přihlédnutím k zabezpečení jejich provádění a uspokojivého dodržování, ustanovení této dohody.

2. Každá smluvní strana může požadovat konzultace ohledně změny této dohody nebo její Přílohy. Tyto konzultace budou zahájeny do šedesáti (60) dnů od data, kdy jedna smluvní strana obdrží žádost druhé smluvní strany, pokud se nedohodnou jinak. Takové konzultace mohou být vedeny jednáním nebo písemně.

3. Jakékoli změny této dohody, dohodnuté mezi smluvními stranami, vstoupí v platnost po výměně diplomatických nót.

4. Jakékoli změny Přílohy k této dohodě budou dohodnuty písemně mezi leteckými úřady a vstoupí v platnost dnem určeným těmito úřady.

Článek 17

Urovnání sporů

1. Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže letecké úřady nedosáhnou dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

2. Jestliže se smluvním stranám nepodaří vyřešit spor jednáním, může být spor na žádost kterékoliv smluvní strany předložen k rozhodnutí tribunálu tří arbitrů; jeden z nich bude jmenován každou smluvní stranou a třetí bude dohodnut mezi dvěma arbitry takto vybranými, za předpokladu, že třetí arbitr nebude státním příslušníkem kterékoli smluvní strany. Každá smluvní strana určí arbitra v období 60 dnů od data obdržení diplomatické nóty jedné smluvní strany druhou smluvní stranou požadující arbitrážní řešení sporu a třetí arbitr bude dohodnut v období dalších 60 dnů. Jestliže se kterékoli ze smluvních stran nepodaří určit svého vlastního arbitra v období do 60 dnů nebo když třetí arbitr není dohodnut ve stanoveném termínu, může kterákoliv ze smluvních stran požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby jmenoval arbitra nebo arbitry. Náklady arbitrážního řízení budou rozděleny proporcionálně mezi smluvní strany.

3. Smluvní strany se podřídí jakémukoli rozhodnutí učiněnému podle odstavce 2 tohoto článku.

Článek 18

Ukončení platnosti

Každá smluvní strana může kdykoli písemně oznámit diplomatickou cestou druhé smluvní straně rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Toto oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě skončí platnost této dohody dvanáct (12) měsíců po datu, kdy oznámení obdržela druhá smluvní strana, nebude-li zmíněné oznámení o ukončení platnosti odvoláno před uplynutím tohoto období. V případě, že nebude přijetí oznámení potvrzeno druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené 14 dnů poté, kdy jeho kopii obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 19

Registrace u ICAO

Tato dohoda a jakákoli její změna bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 20

Aplikace mnohostranných dohod

1. Ustanovení Úmluvy budou aplikována na tuto dohodu.

2. Jestliže vstoupí v platnost jakákoli mnohostranná úmluva týkající se jakékoli záležitosti zakotvené v této dohodě, jež byla přijata oběma smluvními stranami, budou příslušná ustanovení stávající Dohody nahrazena odpovídajícími ustanoveními této úmluvy.

Článek 21

Rozsah působnosti

Ve vztahu k Nizozemskému království bude mít tato dohoda působnost pouze na Království v Evropě.

Článek 22

Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, ve kterém se smluvní strany vzájemně informovaly písemně, že byly splněny ústavní formality požadované v příslušných státech.

2. Po vstupu v platnost tato dohoda nahradí Dohodu mezi Československou republikou a Královstvím Nizozemí o leteckých službách, podepsanou v Praze 1. září 1947.

Na důkaz toho zmocněnci pověření svými příslušnými vládami podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 11. srpna 1993 ve dvojím vyhotovení, v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky: Ing. I. Foltýn v. r. náměstek ministra dopravy

Za vládu Nizozemského království: H. J. Heinemann v. r. velvyslanec v České republice

PŘÍLOHA

Plán linek k Dohodě o leteckých službách mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím

Oddíl A

1. Určený letecký podnik (podniky) České republiky bude moci provozovat letecké služby na následujících tratích: body v České republice - mezilehlé body - body v Nizozemí - body za a vice versa.

2. Určený letecký podnik (podniky) Nizozemského království bude moci provozovat letecké služby na následujících tratích: body v Nizozemí - mezilehlé body - body v České republice - body za a vice versa.

Oddíl B

1. Některé nebo všechny body na stanovených tratích může určený letecký podnik vynechat podle uvážení na kterémkoli nebo na všech letech.

2. Určené letecké podniky České republiky a Nizozemského království budou moci provozovat lety na tratích uvedených nahoře bez omezení frekvencí a typu letadla v jakékoli konfiguraci.

3. Kapacita na dohodnutých službách provozovaných určenými leteckými podniky bude dohodnuta mezi leteckými úřady obou smluvních stran na bázi zásady stejných a rovných příležitostí.

4. Každý určený letecký podnik bude mít právo vykonávat plně práva páté svobody na všech mezilehlých bodech a na bodech za na jejich příslušných stanovených tratích.

5. Avšak určený letecký podnik jedné smluvní strany nebude mít právo vykonávat práva páté svobody na bodech za, na kterých určený letecký podnik druhé smluvní strany vykonává práva třetí a čtvrté svobody, ledaže by

a) se letecké úřady obou smluvních stran dohodly jinak, nebo

b) letecké podniky, jichž se to týká, uzavřely obchodní ujednání.

V případě, že určený letecký podnik jedné smluvní strany vykonává práva páté svobody na úseku, na kterém určený letecký podnik druhé smluvní strany zahájí výkon práv třetí a čtvrté svobody v průběhu IATA období, bude prvnímu určenému leteckému podniku dovoleno pokračovat ve výkonu práv páté svobody do skončení období IATA.

Přesunout nahoru