Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 79/1994 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

Částka 27/1994
Platnost od 10.05.1994
Účinnost od 10.05.1994
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 1994

o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

Vláda nařizuje podle § 21 odst. 1 a § 23 písm. b) až g) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 2

a) katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b) podmínky pro poskytování, výši a splatnost dalších platů,

c) příplatky za vedení,

d) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a

e) podmínky pro poskytování odměn.

(2) Zaměstnancem se podle tohoto nařízení rozumí voják z povolání, příslušník ve služebním poměru (dále jen "příslušník"), zaměstnanec a občanský zaměstnanec, pokud je zařazen v

a) ozbrojených silách České republiky,

b) Ministerstvu obrany,

c) Policii České republiky,

d) Vězeňské službě,

e) Ministerstvu spravedlnosti, jde-li o občanského zaměstnance soustavně vykonávajícího dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody,

f) Bezpečnostní informační službě,

g) Hasičském záchranném sboru České republiky,

h) Ministerstvu vnitra, jde-li o zaměstnance zařazené na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a ve vzdělávacích, technických a účelových zařízeních Hasičského záchranného sboru České republiky,

i) orgánu celní správy,

j) Úřadu pro zahraniční styky a informace, a

k) organizační složce státu nebo v příspěvkové organizaci, ve které se platové poměry řídí zákonem, jako zaměstnanec, je-li zřizovatelem této organizační složky státu nebo příspěvkové organizace Ministerstvo obrany.

(3) Vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto nařízení rozumí zaměstnanec, který je oprávněn podřízeným zaměstnancům ukládat služební nebo pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich činnost a vydávat k tomu účelu příkazy, rozkazy a závazné pokyny.

§ 2zrušeno

§ 3

Kvalifikační předpoklady a požadavky

(1) Kvalifikační předpoklad vzdělání, potřebného pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, je uveden v katalogu prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "katalog").

(2) Zaměstnavatel může vnitřním platovým předpisem (dále jen "vnitřní předpis") stanovit

a) požadavek zaměření nebo oboru vzdělání, potřebného pro výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví kvalifikační předpoklad zaměření nebo oboru vzdělání katalog nebo zvláštní předpis,3)

b) další požadavky pro řádný výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví další kvalifikační předpoklady, než je zaměření nebo obor vzdělání, katalog nebo zvláštní předpis.3)

c) pravidla pro zařazování do platových tříd zaměstnanců, kteří pro řádný výkon požadovaných prací nesplňují

1. požadavky stanovené zaměstnavatelem podle písmena b),

2. kvalifikační předpoklady stanovené zvláštním předpisem,3) pokud tento zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 4

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud splňuje předpoklady i požadavky potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této platové třídě; k dosažení vyššího než potřebného vzdělání se nepřihlíží. Nestanoví-li zvláštní předpis3) jinak, může zaměstnavatel výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje potřebné vzdělání,

a) do první až třetí platové třídy,

b) do čtvrté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu čtyř let, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Pokud nestanoví zvláštní předpis jinak,4) lze na dobu delší než čtyři roky zařadit zaměstnance do příslušné platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže

a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let, nebo

b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 2 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání, a řádně pokračuje ve studiu, nebo

c) je zařazen do čtvrté platové třídy a dosáhl středního vzdělání nebo středního odborného vzdělání (dále jen "střední odborné vzdělání"), nebo

d) je zařazen nejvýše do sedmé platové třídy, pokud pro řádný výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje předpoklady stanovené zvláštním předpisem nebo požadavek vyučení v oboru stanovený podle § 3 odst. 2 písm. a) zaměstnavatelem.

e) je zařazen do osmé platové třídy a dosáhl úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání (dále jen "úplné střední vzdělání"),

f) je zařazen do deváté platové třídy a dosáhl vyššího odborného vzdělání, nebo

g) je zařazen do desáté platové třídy a dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo

h) splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené zvláštním předpisem9) nebo kvalifikační předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním předpisem.9a)

§ 5

Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "doba započitatelné praxe"). Do doby započitatelné praxe zahrne zaměstnavatel dobu

a) praxe v oboru požadované práce dosažené po ukončení vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem podle § 4 odst. 3 písm. d), nebo po dosažení odborné způsobilosti stanovené ve zvláštním právním předpisu,9) nebo po dosažení kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce stanovených zvláštním právním předpisem9a) podle § 4 odst. 3 písm. h), nebo po ukončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté platové třídy, nebo úplného středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do osmé platové třídy, nebo vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy, nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu u zaměstnance zařazeného do desáté platové třídy,

b) praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem [§ 4 odst. 3 písm. d)] v rozsahu čtyř pětin,

c) jiné praxe v závislosti na míře jejího využití pro úspěšný výkon požadované práce, nejvýše však v rozsahu dvou třetin,

d) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

e) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,5) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu10) nebo v prezenčním studiu,10a) a

f) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e).

(2) Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) Z doby započitatelné praxe podle odstavce 1 zaměstnavatel odečte, není-li dále stanoveno jinak, u zaměstnance zařazeného do

a) čtvrté až sedmé platové třídy, který nedosáhl úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo dobu čtyř roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do této třídy podle § 4 odst. 3 písm. d),

b) osmé platové třídy, který dosáhl jen úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu čtyř roků, nebo dobu šesti roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání,

c) deváté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu jednoho roku, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu tří roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu pěti roků, nebo dobu sedmi roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání,

d) desáté a vyšší platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu dvou roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu tří roků, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu pěti roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu sedmi roků, nebo dobu devíti roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání.

(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.

§ 6

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a stupeň, do kterých je zařazen. Platové tarify jsou stanoveny v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení.

(2) Vojáku z povolání, příslušníku Policie České republiky, příslušníku Vězeňské služby, příslušníku Bezpečnostní informační služby České republiky, příslušníku Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníku orgánů celní správy a občanskému zaměstnanci uvedenému v § 1 odst. 2, kterému § 73 odst. 2 až 4 zákoníku práce ukládá větší rozsah základních povinností a omezení než jiným zaměstnancům, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

(3) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem10b) a vykonává zdravotnické povolání v pracovním poměru k příspěvkové organizaci zřizované Ministerstvem obrany, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 17 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 7

Osobní příplatek

(1) Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do deváté až dvanácté platové třídy, a zaměstnanci, který plní úkoly zpravodajských služeb a je vynikajícím odborníkem, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(3) O zvýšení nebo snížení osobního příplatku zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu (dále jen "statutární orgán") a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,11) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 9zrušeno

§ 10

Zvláštní příplatek

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, poskytuje zaměstnavatel příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.6)

(2) Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu rozvrhl pracovní dobu tak, že střídavě vykonává práci v ranní, odpolední, popř. noční směně, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(3) Zaměstnanci uvedenému v § 1 odst. 2 písm. a) až e) a g), i) a k), který vykonává činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popř. k jiným závažným rizikům, se poskytuje příplatek ve výši 1000 Kč až 4000 Kč měsíčně v I. skupině, 500 Kč až 2000 Kč měsíčně ve II. skupině nebo 100 Kč až 1000 Kč měsíčně ve III. skupině. Zařazení těchto činností do I., II. nebo III. skupiny stanoví podle míry rizika v oboru své působnosti ministr vnitra, ministr obrany, ministr financí nebo ministr spravedlnosti.

(4) Zaměstnanci, který plní úkoly zpravodajských služeb, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví nebo k jiným závažným rizikům, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 4000 Kč měsíčně.

(5) Zaměstnanci, který vykonává práci výkonného letce, se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 6000 Kč měsíčně; příplatek podle odstavce 3 mu nepřísluší.

(6) Zaměstnanci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních policejních sborů Organizace spojených národů mimo území České republiky, se poskytuje po dobu působení v zahraničí místo příplatku podle odstavce 3 nebo 5 příplatek ve výši 700 USD až 4000 USD měsíčně, popřípadě v rovnocenné výši v EURO. Podmínky pro určení výše příplatku a výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví podle příslušnosti zaměstnance ministr obrany, ministr spravedlnosti nebo ministr vnitra.

(7) Zdravotnickému pracovníkovi,12) jehož výkon práce je spojen s mimořádnou zátěží spočívající v soustavné přímé péči o osoby v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(8) Zaměstnanci hygienické služby, který soustavně provádí a zajišťuje hygienický dozor mimo pravidelné místo výkonu služby, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(9) Zaměstnanci - členu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 2000 Kč měsíčně.

(10) Zaměstnanci, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(11) Mistrovi odborné výchovy, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů, popř. přístrojů, které slouží k osvojování praktických dovedností a návyků v dílnách a na pracovištích učňovských zařízení při odborném výcviku, a pedagogickému zaměstnanci, který vykonává práci třídního učitele, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(12) Výši příplatku v rámci rozpětí stanoveného v odstavcích 2, 4 až 5 a 7 až 11 určí zaměstnavatel. Výši příplatku podle odstavce 3 určí zaměstnavatel v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu, do které je činnost zaměstnance zařazena.

§ 11

Odměny

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu

a) za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů, nebo za dosažení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení služebního nebo pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod.

§ 12

Další plat

(1) Zaměstnanci náleží v každém pololetí kalendářního roku další plat, pokud v něm odpracuje alespoň 65 dnů u jednoho zaměstnavatele v témže služebním poměru nebo u jednoho zaměstnavatele v témže pracovním poměru, neskončí-li tento služební nebo pracovní poměr v prvním pololetí před 31. květnem nebo před 30. červnem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v červnu, a ve druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v prosinci. Výkon služby ve služebním poměru a výkon práce v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele se nesčítají. Splnění podmínky trvání téhož pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli se nevyžaduje, dojde-li ke změně zaměstnavatele a k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě zákona.13)

(2) Za odpracovaný den se považuje den, v němž zaměstnanec

a) odpracoval převážnou část své směny,

b) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším,

c) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším,

d) nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele14) v rozsahu poloviny své směny a větším,

e) nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek.

(3) Odpracovaný den lze započítat pouze z jediného důvodu uvedeného v odstavci 2.

(4) Zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu15) a má zaměstnavatelem rozvrženou týdenní pracovní dobu nerovnoměrně,16) se pro účely odstavce 1 posuzuje jako zaměstnanec, který v kalendářním týdnu odpracoval pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. Ustanovení odstavce 2 písm. b) až e) platí obdobně.

(5) Výše dalšího platu je součtem částek platového tarifu, hodnostního příplatku, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku s výjimkou příplatku podle § 10 odst. 6, na které zaměstnanci naposledy vznikl nárok nebo které mu byly zaměstnavatelem naposledy určeny, pokud se nestanoví jinak.

(6) Další plat je splatný v nejbližším dnu stanoveném pro výplatu platu po vzniku nároku na další plat. Před splněním podmínek nároku na další plat stanovených v odstavcích 1, 2 a 4 může zaměstnavatel poskytnout nejvýše dvě zálohy na další plat, pokud se se zaměstnancem dohodne na jejich vrácení v případě, že mu nárok na další plat nevznikne, nebo na vrácení částky, o kterou poskytnuté zálohy překročily výši dalšího platu.

Zvláštní úprava poskytování platu některým zaměstnancům

§ 13zrušeno

§ 14

(1) Zaměstnanci zařazenému do první až třetí platové třídy (§ 4) může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.

(2) Zaměstnanci, který je zařazen do čtvrté a vyšší platové třídy, může zaměstnavatel určit platový tarif obdobně podle odstavce 1, pokud

a) plní úkoly zpravodajských služeb, nebo je vyslán v rámci jednotky mírových sil k účasti na mírových operacích v zahraničí,

b) vykonává umělecké nebo umělecko-pedagogické práce,

c) je sportovcem a trenérem nebo

d) je specialistou Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky.

(3) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit okruh zaměstnanců vykonávajících umělecko-technické práce, kterým určí platový tarif obdobně podle odstavce 1.

(4) Pokud zaměstnavatel zaměstnanci uvedenému v § 6 odst. 2 určí platový tarif v souladu s odstavci 1 až 3, přísluší mu takto určený platový tarif zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

(5) Zaměstnance vykonávajícího umělecké nebo umělecko-pedagogické práce, sportovce, trenéra, pilota (velitele) letadla, leteckého navigátora, palubního inženýra nebo palubního inženýra-operátora a řídícího letového provozu a specialistu Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky může zaměstnavatel zařadit i do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklad nebo požadavek (§ 3).

(6) Příslušníka zařazeného před 1. lednem 2001 do čtvrté a vyšší platové třídy, pro niž nesplňuje stanovený kvalifikační předpoklad vzdělání, může zaměstnavatel ponechat v této platové třídě, pokud je podle zvláštního právního předpisu18) hodnocen jako způsobilý pro výkon dosavadní funkce.

(7) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění,7) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do čtvrté až dvanácté platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15

Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší zaměstnanci od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

§ 16zrušeno

§ 17

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. c) v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu.8)

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. b) a c) v plném rozsahu i dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem a dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace9) příslušné studium řádně ukončil.

§ 18zrušeno

§ 19

(1) Pro občanské zaměstnance Ministerstva vnitra, kteří vykonávají práci v bezpečnostním úseku, a pro občanské zaměstnance Policie České republiky a Vězeňské služby pozbývá platnosti nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády České republiky č. 43/1993 Sb. a nařízení vlády č. 288/1993 Sb.

(2) Pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 2 písm. g) pozbývá platnosti nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 288/1993 Sb.

§ 20

(1) Plat podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc duben 1994.

(2) Další plat (§ 12) se poskytne poprvé v roce 1995 a jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci v tomto roce vznikl nárok.

§ 21

Zrušují se:

1. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 223/1992 Sb., kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Nařízení vlády České republiky č. 255/1992 Sb., o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky.

3. Hlava první a druhá části první výnosu Ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č.j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (vyhlášeno pod č. 428/1992 Sb.).

4. Hlava první a druhá části druhé výnosu Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 16. června 1992 o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby.

§ 22

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 143/1995 Sb. Čl. II

Plnění podmínek pro vznik nároku zaměstnance na další plat za druhé pololetí roku 1995 (§ 12) se zjišťuje od 1. července 1995.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 354/1997 Sb. Čl. II

Další plat (§ 12) se v roce 1998 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 249/1998 Sb. Čl. II

1. Další plat [§ 12 nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a nařízení vlády č. 72/1996 Sb.] se v roce 1999 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 127/2000 Sb. Čl. II

Zaměstnavatel přehodnotí dobu rozhodnou pro zařazení zaměstnance do platového stupně podle nařízení vlády č. 79/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tohoto nařízení vlády, jen je-li to pro zaměstnance výhodnější.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 127/2000 Sb. Čl. III

1. Další plat podle § 12 nařízení vlády č. 79/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a nařízení vlády č. 72/1996 Sb., se v roce 2000 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 496/2000 Sb. Čl. II

1. Další plat podle § 12 nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a nařízení vlády č. 72/1996 Sb., se v roce 2001 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 69/2002 Sb. Čl. II

1. Další plat podle § 12 nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a nařízení vlády č. 72/1996 Sb., se v roce 2002 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 584/2002 Sb. Čl. II

1. Další plat podle § 12 nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a nařízení vlády č. 72/1996 Sb., se v roce 2003 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

KATALOG PRACÍ

V OZBROJENÝCH SILÁCH, BEZPEČNOSTNÍCH SBORECH, SLUŽBÁCH, CELNÍ SPRÁVĚ, SBORU POŽÁRNÍ OCHRANY A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ORGANIZACÍCH

Název povoláníPlatová třída
ODDÍL A - SPECIFICKÉ ČINNOSTI
Část I - Celní správa
1. Celní inspektor4- 7
2. Celní rada8 - 12
Část II - Policie
3. Policejní inspektor5 - 8
4. Praporčík, důstojník vojenské policie5 - 8
5. Policejní referent5 - 7
6. Referent vojenské policie5 - 7
7. Policejní rada8 - 12
8. Důstojník, generál vojenské policie8 - 12
Část III - Požární ochrana
9. Hasič4 - 7
10. Hasič strojník5 - 7
11. Hasič technik7 - 9
12. Hasič velitel7 - 10
13. Požární referent7
14. Požární rada8 - 12
Část IV - Vězeňská služba
15. Strážný, dozorce a inspektor vězeňské služby4- 8
16. Rada vězeňské služby8 - 12
Část V - Vojenské orgány pozemního vojska
17. Poddůstojník6 - 7
Praporčík6 - 8
Důstojník7 - 12
Generál11 - 12
ODDÍL B - SPOLEČNÉ SPRÁVNÍ, PROVOZNĚ TECHNICKÉ, KULTURNĚ PROVOZNÍ A UMĚLECKÉ, PEDAGOGICKÉ, ZDRAVOTNICKÉ, SPORTOVNÍ, VETERINÁRNÍ ČINNOSTI
Část I - Správní činnosti
18. Správní referent4- 7
19. Správní rada8 - 12
Část II - Hospodářskosprávní, provozně technické a vědeckovýzkumné práce
20. Administrativní a provozně technický pracovník1 - 3
21. Hospodářskosprávní referent4 - 10
22. Sekretářka, sekretář4 - 7
23. Personalista, platař5 - 9
24. Právník, legislativec9 - 10
25. Psycholog, sociolog, ergonom, fyziolog6 - 11
26. Kontrolor, revizor7 - 9
27. Ekonom4 - 9
28. Pokladní4 - 5
29. Obchodní referent7 - 8
30. Mistr, stavbyvedoucí7 - 10
31. Dispečer5 - 9
32. Operátor, programátor, analytik, systémový inženýr5 - 10
33. Technický pracovník4 - 10
34. Bezpečnostní technik, technik požární ochrany5 - 8
35. Technolog6 - 10
36. Projektant, konstruktér7 - 11
37. Provozní pracovník4 - 9
38. Výzkumný a vývojový pracovník, vědecký pracovník8 - 12
39. Systémový specialista11
40. Knihovník, bibliograf3 - 10
41. Překladatel, tlumočník7 - 10
42. Referent vědeckotechnických a ekonomických informací, studijní referent7 - 8
43. Produkční, programový a osvětový pracovník, průvodce3 - 10
44. Redaktor, zaměstnanec redakce5 - 10
45. Archivář3 - 11
46. Chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat3 - 10
Část III - Letový a letecký provoz
47. Řídící letového provozu6 - 10
48. Letecký technik7 - 12
49. Letištní technik6 - 10
50. Palubní průvodčí6 - 7
51. Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní inženýr-operátor9 - 12
Část IV - Sport
52. Sportovec, sportovec instruktor6 - 10
Část V - Školství
53. Učitel v předškolním zařízení7 - 9
54. Učitel základní školy9
55. Učitel střední školy10
56. Učitel vysoké školy9 - 12
57. Mistr odborné výchovy7 - 9
58. Vychovatel 3 -4, 7 - 9
59. Speciální pedagog9 - 10
60. Lektor - instruktor6 - 10
61. Trenér4, 7 - 10
Část VI - Umělecké práce a práce umělecké realizace
62. Inspicient4, 6
63. Nápověda4 - 5
64. Konferenciér5
65. Korepetitor7 - 8
66. Dirigent8 - 11
67. Režisér8 - 9, 11
68. Dramaturg9, 11
69. Lektor dramaturgie8
70. Choreograf8, 10 - 11
71. Scénograf11
72. Hudební režisér9
73. Baletní mistr9
74. Hlasový pedagog8
75. Taneční pedagog8
76. Člen orchestru, sboru8 - 9
77. Člen komorního souboru10
78. Herec, herec s loutkou9 - 10
79. Sólista8 - 10
80. Sbormistr10
81. Člen hudebního nebo folklorního souboru6 - 7
Část VII - Veterinární péče
82. Veterinární technik6 - 9
83. Veterinární lékař9 - 11
Část VIII - Zdravotnictví a sociální péče
84. Sanitář2 - 4
85. Pracovník v laboratoři3 - 5
86. Ošetřovatelka, pěstounka3 - 5
87. Pitevní laborant4 - 5
88. Zubní instrumentářka4
89. Zdravotní sestra, ženská sestra, dietní sestra6 - 8
90. Zdravotnický záchranář5 - 8
91. Zdravotní laborant6 - 8
92. Oční optik - optometrista8
93. Radiologický laborant7- 8
94. Rehabilitační pracovník4, 6 - 8
95. Farmaceutický laborant6 - 8
96. Asistent hygienické služby7 - 8
97. Ortopedický protetik, bandažista4 - 9
98. Zubní technik, dentista6 - 8
99. Lékař9 - 11
100. Farmaceut9 - 11
101. Odborný zdravotnický pracovník - nelékař9 - 11
102. Logoped8, 10
103. Sociální pracovník7- 9
ODDÍL C - ŘEMESLNÉ, PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A MANIPULAČNÍ ČINNOSTI
Část I - Doprava
104. Dělník v dopravě1 - 3
105. Letecký mechanik3 - 7
106. Mechanik letadlových přístrojů3 - 7
107. Mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů3 - 6
108. Řidič motorových vozíků2 - 3
109. Strojvedoucí4 - 6
110. Traťový dělník2 - 4
111. Traťový strojník3 - 7
112. Zámečník kolejových konstrukcí3 - 6
113. Zámečník kolejových vozidel2 - 6
114. Železničář1 - 5
Část II - Energetika
115. Dělník energetických zařízení2
116. Dělník výrobních a rozvodných energetických zařízení2 - 3
117. Strojník energetických zařízení3 - 6
Část III - Kultura
118. Garderobiér3 - 4
119. Krejčí scénických kostýmů a krojů3 - 5
120. Osvětlovač2 - 3, 6
121. Promítač2
122. Promítač - mechanik3 - 4
123. Stavěč scénických dekorací3 - 4
124. Umělecký štukatér a kašér5 - 7
125. Zřízenec v kulturních zařízeních1 - 2
126. Zvukař5 - 7
Část IV - Obchod
127. Cukrář - moučníkář3 - 5
128. Číšník1 - 5
129. Kuchař2 - 7
130. Prodavač2 - 4
131. Zaměstnanec obchodního provozu1 - 6
Část V - Ostatní odborné činnosti
132. Čalouník a dekoratér3 - 5
133. Čistič kanalizačních zařízení2 - 5
134. Chemik3 - 7
135. Krejčí3 - 6
136. Laborant1 - 6
137. Mechanik akordeonů a foukacích harmonik3 - 6
138. Mechanik klávesových hudebních nástrojů3 - 6
139. Mechanik strunných hudebních nástrojů3 - 6
140. Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů3 - 6
141. Obuvník3 - 6
142. Obuvník pro pryžovou obuv2 - 5
143. Potápěč6 - 7
144. Provozní montér vodovodů3 - 6
145. Sedlář - manžetář2- 5
146. Sklář3 - 7
147. Strojní obuvník2 - 5
148. Strojník vodohospodářských zařízení2 - 5
149. Svrškař2 - 4
150. Šička2
151. Truhlář3 - 6
152. Vodárenský dělník3
153. Vodohospodářský dělník3
Část VI - Polygrafie
154. Dělník v tiskárně2 - 3
155. Knihař3 - 7
156. Litograf3 - 7
157. Mechanik polygrafických strojů4 - 6
158. Montážník v polygrafii3 - 6
159. Reprodukční fotograf4 - 7
160. Retušer3 - 6
161. Sazeč3 - 7
162. Tiskař3 - 7
Část VII - Řemeslná výroba a služby
163. Dělník v autoservisu2 - 3
164. Dělník lázeňských a rekreačních zařízení1 - 2
165. Dělník v prádelně a čistírně1 - 3
166. Fotograf3 - 6
167. Fotolaborant2 - 3
168. Holič3 - 4
169. Chemik prádelen a čistíren3 - 5
170. Malíř a natěrač3 - 4
171. Masér3 - 4
172. Mechanik chladírenských zařízení3 - 6
173. Mechanik opravář pro služby3 - 6
174. Montér výtahů3 - 7
175. Plavčík2 - 3
176. Razítkář3 - 5
177. Vulkanizer3 - 4
178. Zahradník3 - 6
Část VIII - Spoje
179. Dělník ve spojích1 - 3
180. Mechanik radiokomunikačních zařízení4 - 7
181. Mechanik spojovacích zařízení4 - 7
182. Montér anténních zařízení4 - 7
183. Montér kabelových telekomunikačních sítí4 - 7
Část IX - Společné pracovní činnosti
184. Domovník2 -3
185. Manipulační dělník1 -3
186. Obsluha výtahu1
187. Obsluhovač vytápění - topič2 - 5
188. Řidič pracovních strojů3 - 5
189. Řidič silničních motorových vozidel2 - 5
190. Skladník1 - 5
191. Strojník3 - 6
192. Svačinář1
193. Šatnář1
194. Uklízeč1 - 2
195. Vážný1 - 2
196. Zaměstnanec ochrany majetku a osob1 - 7
Část X - Stavebnictví
197. Dlaždič3 - 5
198. Instalatér3 - 7
199. Izolatér3 - 5
200. Podlahář2 - 3
201. Pokrývač3 - 5
202. Sklenář2 - 4
203. Stavební dělník1 - 3
204. Stavební klempíř3 - 6
205. Stavební montážník3 - 5
206. Stavební strojník2 - 5
207. Stavební truhlář3 - 5
208. Stavební zámečník3 - 6
209. Střelmistr4 - 6
210. Tesař3 - 6
211. Zedník3 - 6
Část XI - Strojírenství
212. Automechanik3 - 7
213. Brusič kovů3 - 7
214. Dělník ve výrobě akumulátorů2 - 3
215. Elektromechanik3 - 7
216. Elektromontér3 - 6
217. Frézař3 - 7
218. Galvanizér3 - 6
219. Chladírenský mechanik3 - 5
220. Kalič3, 6
221. Karosář2 - 6
222. Klempíř3 - 6
223. Lakýrník3 - 6
224. Mechanik3 - 7
225. Mechanik elektronických zařízení3 - 7
226. Mechanik měřících a regulačních zařízení3 - 7
227. Mechanik optických přístrojů4 - 7
228. Modelář3 - 6
229. Montér potrubář3 - 5
230. Montér výtahů3 - 6
231. Montér zámečník3, 5 - 6
232. Nástrojař3 - 7
233. Odlévač2 - 3
234. Provozní elektrikář3 - 6
235. Provozní zámečník3 - 6
236. Puškař3 - 6
237. Rytec kovů3 - 7
238. Slévač3 - 4
239. Soustružník kovů3 - 7
240. Strojírenský dělník2 - 4
241. Strojní zámečník2 - 6
242. Svářeč kovů2 - 7
Část XII - Zemědělství
243. Chovatel hospodářských zvířat2 - 4
244. Chovatel laboratorních zvířat3 - 4
245. Kočí3
246. Opravář zemědělských strojů3 - 5
247. Traktorista - mechanizátor3 - 5
248. Kovář - podkovář5 - 6
249. Zahradník - zelinář2 - 4
Část XIII - Zvláštní výroba
250. Výbušninářský dělník1 - 4
251. Výbušninář4 - 7
252. Pyrotechnik5 - 10

Kvalifikační předpoklady vzdělání Kvalifikační předpoklady vzdělání potřebné pro výkon prací v jednotlivých platových třídách:

Platová třída Kvalifikační předpoklad vzdělání Platová třída Kvalifikační předpoklad vzdělání
1 základní 7 úplné střední
2 střední odborné 8 vyšší odborné
vysokoškolské - bakalářský studijní program
3 střední odborné 9 vysokoškolské - bakalářský studijní program
4 úplné střední 10 vysokoškolské - magisterský studijní program
5 úplné střední 11 vysokoškolské - magisterský studijní program
6 úplné střední 12 vysokoškolské - magisterský studijní program

Kvalifikačním předpokladem vzdělání se rozumí vzdělání získané způsobem stanoveným zákonem č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb. a zákona č. 19/2000 Sb., a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

ODDÍL A

SPECIFICKÉ ČINNOSTI

ČÁST I - CELNÍ SPRÁVA

1. CELNÍ INSPEKTOR

4. platová třída

4.01. Provádění vymezených základních úkonů celního dohledu, například kontroly množství a druhu zboží, vnější kontroly dopravních prostředků, přikládání celních uzávěr nebo celní doprovod dopravních prostředků.

4.02. Hlídková činnost při provádění přímého dohledu nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu, ostraha objektů celních orgánů a určených prostor, usměrňování pohybu osob a dopravních prostředků v celním prostoru.

5. platová třída

5.01. Provádění celní kontroly, například zjišťování a ověřování vlastností zboží, kontrola dopravních prostředků, zavazadel, zásilek a listin, dokladů o zboží a cestovních dokladů včetně ověřování jejich pravosti, celní kontrola na místech přestupu zboží přes státní hranice mimo celní přechod, vedení rejstříků, evidencí a statistik a zpracování prvotních celních dokladů.

5.02. Provádění kontroly hodnot, jejichž dovoz a vývoz je upraven devizovým zákonem, ve vymezeném rozsahu.

5.03. Projednávání celních a devizových přestupků v blokovém řízení ve vymezeném rozsahu.

5.04. Výkon stálé dozorčí služby.

6. platová třída

6.01. Rozhodování o propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené a vyvážené cestujícími zejména v zásilkách.

6.02. Příprava podkladů pro rozhodnutí v celním řízení.

6.03. Stanovování výše a způsobu zajištění celního dluhu; rozhodování o zajištění zboží.

6.04. Pátrání po zboží, které uniklo celnímu dohledu.

6.05. Posuzování způsobilosti dopravních prostředků k přepravě zboží pod celní závěrou.

6.06. Zjišťování a vyřizování celních a devizových přestupků v blokovém řízení; kontrola hodnot, jejichž dovoz a vývoz je upraven devizovým zákonem v plném rozsahu.

6.07. Zajišťování agendy celního pátrání - získávání, shromažďování a podle požadavků dokumentování informací o porušování celních předpisů včetně spolupráce s pracovišti kriminální policie. 6.08. Samostatné zpracování informací a provádění rozborů zahraničních informačních materiálů a vedení evidencí v oblasti boje proti nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

7. platová třída

7.01. Rozhodování o propuštění zboží do navrženého celního režimu s výjimkou režimů s ekonomickými účinky.

7.02. Rozhodování o sazebním zařazení zboží, vyměřování a vybírání cla, daní a poplatků při dovozu, tranzitu a vývozu zboží.

7.03. Zajišťování agendy nedoplatků cla a jeho příslušenství, daní a poplatků, nákladů řízení, skladného a pokut včetně jejich vymáhání, vypracování podkladů pro vydání exekučního příkazu.

7.04. Zajišťování a analyzování poznatků a informací v rámci pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a informací o obchodních podvodech.

7.05. Samostatný výkon činností v oblasti boje proti podloudnictví, například získávání, shromažďování a samostatné dokumentování informací o přepravě omamných a psychotropních látek a jedů, porušování celních předpisů.

2. CELNÍ RADA

8. platová třída

8.01. Koordinace jednotného řízení výkonu služby a provádění celního dohledu.

8.02. Organizování činnosti celní stráže v celním pohraničním pásmu, kontrola výkonu služby v celním pohraničním pásmu včetně spolupráce s orgány místní správy a samosprávy (vedoucí celní stanice).

8.03. Rozhodování o případech porušení obchodně politických opatření, například nedovolené nakládání s některými druhy zboží a technologiemi.

8.04. Rozhodování o propuštění zboží do celního režimu s ekonomickými účinky, vyměřování cla, daní a poplatků ve sporných a složitých případech.

8.05. Rozhodování o prominutí a vrácení cla.

8.06. Rozhodování o určení celní hodnoty, vydávání osvědčení a ověřování původu zboží.

8.07. Kontrola dodržování stanovených podmínek pro silniční přepravu nebezpečných věcí (Evropská dohoda ADR).

8.08. Následná kontrola správnosti dokladů po propuštění zboží, správnosti určení celní hodnoty, ověřování původu zboží i po vydání osvědčení o původu zboží.

8.09. Rozhodování o zřízení celního zástavního práva.

8.10. Komplexní zajišťování exekuce v běžných případech vymáhání nedoplatků cla a jeho příslušenství, daní a poplatků, nákladů řízení, skladného a pokut.

8.11. Samostatné zabezpečování složitých úkolů a agend z oboru působnosti boje proti podloudnictví včetně spolupráce s pracovišti kriminální policie.

8.12. Zpracování odborných vyjádření a posudků pro jiné státní orgány.

9. platová třída

9.01. Výkon specializovaných odborných činností v oblasti sazebního zařazování zboží, vydávání závazných informací, příprava podkladů pro rozhodnutí v druhé instanci o závazné informaci.

9.02. Příprava a realizace zákonných oprávnění v oblasti devizové, zákazů a omezení, silniční daně, pojištění motorových vozidel, mezinárodní přepravy nebezpečných věcí a v oblasti osvobození od celní kontroly, koordinace OCÚ v oblasti řízení výkonu celní služby a provádění celního dohledu.

9.03. Analýza údajů a poznatků z výkonu služby a celního dohledu; vypracování svodných a metodických informací důležitých pro řídící a rozhodovací činnost, tvorba aplikačního programového vybavení, aktualizace, údržba a provoz datové základny informačních systémů v oblasti výkonu služby.

9.04. Příprava a zajišťování úkolů ekonomické ochrany státu a koordinace činnosti oblastních celních úřadů v oblasti provádění celního dohledu a výkonu služby v celním pohraničním pásmu, metodická činnost v oblasti provádění následných kontrol po propuštění zboží včetně spolupráce s příslušnými státními orgány.

9.05. Specializované odborné činnosti v oblasti celního pátrání.

9.06. Analýza vývoje celně právních úprav v zahraničí, navrhování smluvních úprav celních otázek v mezinárodních organizacích.

9.07. Komplexní zabezpečování specializovaných odborných prací a složitých úkolů na úseku boje proti podloudnictví, včetně mezinárodní spolupráce.

9.08. Komplexní řízení výkonu služby a celního pátrání v územním obvodu oblastního celního úřadu.

9.09. Komplexní zajišťování celnictví v územní působnosti celního úřadu.

9.10. Komplexní zajišťování celně právních činností na celních úřadech.

9.11. Komplexní zajišťování exekuce ve složitých případech vymáhání nedoplatků cla a jeho příslušenství, daní a poplatků, nákladů řízení, skladného a pokut.

10. platová třída

10.01. Výkon nejsložitější metodické činnosti v oblasti zařazování zboží do nomenklatury celního sazebníku v souladu se všeobecnými interpretačními pravidly, vysvětlivkami, rozhodnutími Rady pro celní spolupráci a po případném posouzení celně-technickou laboratoří; rozhodování a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží do nomenklatury celního sazebníku pro účely celního a daňového řízení.

10.02. Tvorba integrovaných tarifů včetně analýzy a strukturování příslušných právních norem, mezinárodních dokumentů a ujednání podle oborů.

10.03. Specializovaná činnost při přípravě a realizaci zákonných oprávnění v oblasti cla, daní a poplatků spojených s dovozem a vývozem zboží, v oblasti mezinárodní přepravy osob a věcí, dovozu a vývozu radiostanic, kombinované dopravy, úmluvy karnetu TIR, A.T.A, úmluvy o kontejnerech, metodická činnost při provádění celního dohledu a organizaci výkonu služby na celních stanicích v celním pohraničním pásmu, garance koordinace oblastních celních úřadů řídících pohraniční celní úřady.

10.04. Výkon koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti celního pátrání, zabezpečování kontroly a součinnosti s pátracími složkami celních správ sousedních zemí, metodické řízení celní pátrací služby.

10.05. Výkon nejsložitějších specializovaných prací při tvorbě smluvních úprav celnictví v mezinárodních organizacích (Rada pro celní spolupráci, UNICTAD, GATT, IRU).

10.06. Výkon náročných odborných činností spočívajících zejména ve vypracovávání návrhů smluv na otevření, změnu charakteru a uzavření hraničních celních přechodů, příprava mezinárodních dohod se sousedními státy o výkonu společných služeb na hraničních celních přechodech, řízení činnosti smíšené komise pro celní přechody.

10.07. Koordinace činnosti v oblasti boje proti podloudnictví, spolupráce s vyšetřovateli policie a státními zastupitelstvími ve svěřené oblasti, včetně spolupráce s celními orgány sousedních států.

10.08. Komplexní zajišťování celnictví v územní působnosti oblastního celního úřadu.

11. platová třída

11.01. Koncepční, normotvorné a koordinační činnosti s celostátní působností v oblasti celní správy, například integrovaného tarifu a nakládání s některými druhy zboží a techonologiemi, tarifních a netarifních překážek obchodu, při přípravě a aplikaci dohod o oblastech volného obchodu a celních unií, preferencí, pravidel stanovení původu zboží, potvrzování a oběhu osvědčení o původu zboží, metod administrativní spolupráce, sazebního zařazení zboží do nomenklatury celního sazebníku, výkonu služby a při provádění celního dohledu, boje proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a v oblasti celního pátrání, sjednávání mezinárodních dvoustranných a mnohostranných smluv, zjišťování porušování celních, daňových a devizových předpisů.

12. platová třída

12.01. Utváření komplexní celní politiky a komplexní koordinace celní správy.

ČÁST II - POLICIE

3. POLICEJNÍ INSPEKTOR

4. PRAPORČÍK, DŮSTOJNÍK VOJENSKÉ POLICIE

5. platová třída

5.01. Plnění základních úkonů pořádkové, dopravní, strážní a železniční služby policie.

5.02. Zajišťování policejní přepravy osob a cenného materiálu po bezpečnostní stránce včetně péče o technické prostředky ochrany.

5.03. Ozbrojená přeprava kurýrních zásilek a utajovaných zpráv útvarů Ministerstva vnitra a policie na vymezeném území (kurýr).

6. platová třída

6.01. Hlídková činnost pořádkové a dopravní železniční služby s případným využitím služebního psa.

6.02. Výkon dopravní služby s případným využitím diagnostické, měřící a spojovací techniky.

6.03. Odborný výkon služby na úseku pohraniční policie.

6.04. Ochrana určených objektů zvláštního významu včetně jejich zabezpečení technickými prostředky, například objektu určeného pro parkování vozidel vyčleněných pro osobní dopravu chráněných osob spojená s operativním zajišťováním provozu bezpečnostně dopravního odboru (pracovník ochrany objektů).

6.05. Provádění bezpečnostně dopravní ochrany chráněných osob.

6.06. Zajišťování ochrany osob při hromadných akcích.

6.07. Zajišťování doprovodů zvlášť důležitých vlaků a sledování vozových zásilek zvláštní důležitosti, zajišťování ochrany zvláštních zásilek při doprovodu vlaků.

6.08. Plnění úkolů bezpečnostní povahy na úseku ochrany železniční dopravy včetně zajišťování místa činu, místa železniční nehody a poskytování ochrany osobám pověřeným výkonem rozhodnutí podle právních předpisů.

7. platová třída

7.01. Obchůzková a dozorčí činnost pořádkové a dopravní služby. Vedení směn hlídkové služby.

7.02. Šetření a správní řízení v oblasti dopravních přestupků, nehod a havárií. Ověřování technické způsobilosti vozidel v provozu na pozemních komunikacích.

7.03. Odhalování trestných činů, provádění úkonů před zahájením trestního řízení, provádění úkonů na pokyn vyšetřovatele.

7.04. Výkon základních činností na úseku kriminální policie.

7.05. Provádění kriminalistickotechnických a obdobných (identifikačních) odborných úkonů, práce se speciální přístrojovou a laboratorní technikou.

7.06. Výkon činností v zásahové jednotce.

7.07. Zajišťování speciálních operativních technických prací při nasazování zpravodajské techniky.

7.08. Samostatné zajišťování činnosti na úseku služební kynologie na základním stupni řízení včetně výjezdu na místo trestného činu nebo zajišťování ochrany státních hranic, zastupitelských úřadů, diplomatických misí a objektů zvláštního významu.

7.09. Samostatná operační činnost na úsecích operačních pracovišť (operátor).

7.10. Zajišťování obranných příprav a organizace základního stupně řízení na úseku obranných příprav (pracovník skupiny obrany).

7.11. Zabezpečování komplexního informačního servisu, provádění zvláštní ochrany chráněných osob v bydlišti, na pracovišti nebo v místě pobytu včetně poskytování speciálních služeb bezpečnostního charakteru a zprostředkování styků veřejnosti s chráněnými osobami, zabezpečování vnitřní ochrany objektů se zaměřením na pracoviště a na místa pobytu chráněných osob, obsluha detekčních zařízení při vstupu do objektu a branně technická kontrola doručených zásilek (pracovník ochranné služby).

7.12. Provádění ochrany specializovaného pracoviště na letišti a výkon speciálních prací bezpečnostního charakteru (pracovník ochrany letišť).

7.13. Řízení směn a hlídkové služby u základních útvarů železniční policie a odhalování přestupků včetně provádění vlakových doprovodů se zaměřením na bezpečnost železničního provozu a udržování veřejného pořádku.

8. platová třída

8.01. Řízení a koordinace pořádkové, dopravní a správní služby u základních a speciálních útvarů policie nebo výkon komplexních činností na úsecích pořádkové, dopravní a správní služby u útvarů správ policie.

8.02. Organizování činnosti pohraniční policie, zajišťování a kontrola výkonu služby pohraniční policie včetně spolupráce s orgány místní správy a samosprávy (vedoucí oddělení cizinecké policie a pasové služby).

8.03. Samostatné zajišťování složitých specializovaných úkolů v oboru dopravní služby, například schvalování technické způsobilosti vozidel v provozu na pozemních komunikacích, zabezpečování výcviku a výchovy řidičů a učitelů řidičů, projednávání dopravních přestupků a dokumentace dopravních nehod.

8.04. Samostatné zajišťování činnosti na úseku speciálních pachových prací při vyhledávání drog, omamných prostředků, vyhledávání výbušnin a nastražených výbušných systémů a při pachové identifikaci osob a věcí včetně výjezdu na místo trestného činu.

8.05. Samostatný výkon operativně pátrací činnosti služby kriminální nebo vojenské policie spojený s náročnou aplikací právních norem a součinnostních vztahů nad rámec bezpečnostního charakteru na základním stupni řízení (kriminalista).

8.06. Zajišťování ochrany cestujících a posádky v dopravních letadlech, doprovázení letadel a vyjednávání s případným pachatelem teroristického útoku (doprovodce letadel).

8.07. Výkon specializovaných prací při zajišťování ochrany života a zdraví ústavních činitelů a osob požívajících mezinárodní ochrany a plnění speciálních úkolů při nestandardních situacích včetně možných teroristických útoků (pracovník ochranné služby).

8.08. Organizování a řízení zvláštní ochrany chráněných osob a objektů, rozhodování o prvotních opatřeních při vzniku mimořádných situací včetně spolupráce s věcně a místně příslušnými orgány státní správy, samosprávy, policie a podobně.

8.09. Organizování a řízení speciální a odborné bojové přípravy (pracovník skupiny obrany - specialista).

8.10. Řízení chodu operačního střediska, styků a vazeb útvarů v oboru působnosti Ministerstva vnitra a útvarů Policie ČR (operační důstojník).

8.11. Řízení a koordinace policejní služby pohraniční policie na základním stupni řízení při ochraně státních hranic.

8.12. Řízení a koordinace činnosti oddělení služby železniční policie nebo výkon komplexní činnosti služby železniční policie na úrovni oblastních ředitelství.

5. POLICEJNÍ REFERENT

6. REFERENT VOJENSKÉ POLICIE

5. platová třída

5.01. Vystavování a provádění změn v úředních dokladech, například v občanských průkazech, řidičských průkazech, pasech včetně příslušné evidence na základě přesných podkladů a podle pokynů.

6. platová třída

6.01. Zajišťování podkladů pro správní řízení, policejních evidencí a statistik, vedení odborné dokumentace, zajišťování agend ve vymezeném rozsahu.

6.02. Samostatný výkon agendy při vystavování a provádění změn v úředních dokladech, například v občanských nebo řidičských průkazech, pasech, vízech a podobně.

7. platová třída

7.01. Zpracování návrhu správního rozhodnutí podle platných předpisů a norem a zajišťování ucelených odborných správních agend.

7.02. Zajišťování pasové agendy a cizinecké problematiky v daném regionu.

7.03. Zabezpečování komplexního informačního servisu pro policisty včetně provozu výpočetní a komunikační techniky.

7. POLICEJNÍ RADA

8. DŮSTOJNÍK, GENERÁL VOJENSKÉ POLICIE

8. platová třída

8.01. Řízení, kontrola, metodické řízení a koordinace činnosti základního stupně řízení na úseku pátrání po osobách a věcech (kriminalista-pracovník odboru pátrací služby).

8.02. Samostatná orientační a základní expertizní činnost a související provádění kriminalistickotechnických a jiných (identifikačních) úkonů spojených s výkonem policejní služby, práce se speciální přístrojovou a laboratorní technikou v oboru kriminalistiky.

8.03. Koordinace a řízení pasové a cizinecké agendy v daném regionu.

8.04. Výkon specializovaných prací v oblasti povolování vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.

8.05. Odhalování přeshraniční trestné činnosti včetně její analýzy, metodického řízení a kontroly.

8.06. Samostatné zajišťování složitých specializovaných úkolů v oboru šifrové služby (operátor-specialista).

8.07. Řízení a organizace šifrové služby a utajeného přenosu zpráv útvarů Ministerstva vnitra a policie (vedoucí skupiny utajeného přenosu zpráv).

8.08. Vyšetřování trestných činů na základních útvarech vyšetřování; samostatný výkon přípravných a pomocných úkonů v procesu vyšetřování (vyšetřovatel).

8.09. Samostatná kontrolní a metodická činnost nad policejními informačními systémy a databázemi včetně zajišťování kontroly pořizování výstupů výkonnými složkami. Zajišťování a kontrola bezpečnosti policejních informačních systémů.

8.10. Samostatné zajišťování optimálních činností na úseku zvláštních služeb; zajišťování speciálních činností a prací souvisejících s nasazováním prostředků nástrahové a zabezpečovací techniky.

9. platová třída

9.01. Samostatné provádění náročných a složitých analýz, rozborové a koncepční činnosti o zásadních a rozhodujících směrech a oblastech policejní práce, příprava a zpracování hodnocení a prognóz důležitých pro řídící a rozhodovací činnost, příprava návrhů legislativních aktů obecné i rezortní povahy.

9.02. Zajišťování výkonu komplexních specializovaných úseků pořádkové, dopravní a správní služby na útvarech s krajskou působností.

9.03. Zajišťování výkonu služby policie na úseku kynologie v daném teritoriu; organizace a metodická pomoc podřízeným útvarům, zajišťování cvičení a odborné přípravy psovodů (vedoucí kynologové správ krajů).

9.04. Specializovaný výkon operativně pátrací činnosti služby kriminální policie na středním stupni řízení spojený s koordinací a metodickým řízením činnosti služby kriminální policie základního stupně řízení a služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti.

9.05. Vypracování složitých expertiz v oboru kriminalistiky a stanovení technických, technologických a jiných kriminalistických postupů spojených s výkonem policejní služby; metodické odborné řízení územních pracovišť ve specializovaných úsecích kriminalistickotechnické a expertizní činnosti.

9.06. Vykonávání vysoce specializovaných prací na úseku boje proti terorismu, odhalování trestné činnosti páchané ve spojení s cizinou a trestné činnosti v oblasti výroby, držení a rozšiřování drog, falšování a pozměňování peněz, známek, cenných papírů a podobně.

9.07. Zajišťování vysoce specializovaných prací na úseku nasazování a odhalování zpravodajské nebo protizpravodajské techniky včetně získávání informací, odhalování zpravodajské, protizpravodajské, operativní techniky a nástrahové a zabezpečovací techniky a dokumentování trestné činnosti.

9.08. Zajišťování úseku ochrany zdraví a života ústavních činitelů a osob požívajících mezinárodní ochrany a ochrany určených objektů včetně zajišťování přípravy a řízení průběhu bezpečnostních akcí ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a policejními útvary.

9.09. Provádění specializovaných pátracích informačních a zpravodajských činností a operací.

9.10. Stanovení způsobu a provádění zákroků proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných trestných činů včetně jejich výkonu.

9.11. Specializovaný odborný výkon operačních činností v útvarech policie s celorepublikovou působností (vedoucí operačního střediska Ministerstva vnitra nebo Policie ČR).

9.12. Zajišťování a provádění vysoce specializovaných pyrotechnických prací při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování nástrahových výbušných systémů munice (starší expert pyrotechnik).

9.13. Komplexní zajišťování výkonu služby a specializovaných činností pohraniční policie s regionální působností, rozpracování zaměření, zásad a taktiky výkonu služby pohraniční policie.

9.14. Zajišťování oblasti povolování vstupu, pobytu, vyhošťování a postavení cizinců a uprchlíků a pátrání po pobytu cizinců.

9.15. Řízení a organizace výkonu služby cizinecké policie na hraničních přechodech, koordinace činnosti s ostatními policejními orgány, orgány celní správy včetně spolupráce s policejními a pohraničními orgány sousedních států.

9.16. Řešení technického rozvoje šifrové služby (technik).

9.17. Zajišťování výkonu kompetencí u Služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti.

9.18. Samostatná vyšetřování přidělených trestních věcí v přípravném řízení trestním podle trestního řádu (vyšetřovatel).

9.19. Organizace policejního zabezpečení kontingentu Armády České republiky v mírových silách OSN nebo jiných mezinárodních ozbrojených silách v prostoru nasazení.

9.20. Samostatná analýza policejní činnosti pro výstavbu informačních systémů a koncepci jejich zavádění. Analýza a návrh bezpečnostních opatření pro provoz těchto systémů.

10. platová třída

10.01. Samostatné tvůrčí řešení nejsložitějších specializovaných metodických, analytických, projekčních, hodnotících a expertizních úkolů.

10.02. Příprava a tvorba normativních aktů s celostátní působností; řešení mezinárodních vazeb a spolupráce.

10.03. Komplexní koordinace a zajišťování rozsáhlých specifických činností policie s republikovou působností včetně zajišťování součinnostních vztahů s ostatními policejními službami a dalšími orgány státní správy.

10.04. Komplexní koordinace specializované policejní přípravy, její systematický rozvoj a metodické usměrňování.

10.05. Řízení a koordinace odborného specializovaného výcviku specialistů rychlého nasazení a ochranné služby, zajišťování bojové připravenosti a akceschopnosti zásahové jednotky rychlého nasazení a specialistů ochranné služby.

10.06. Vytváření koncepce a realizace rozvoje šifrové služby.

10.07. Provádění speciálních zákroků proti zvlášť nebezpečným teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků a pachatelů organizované trestné činnosti a pachatelů zvlášť závažných trestných činů (specialista zásahové jednotky rychlého nasazení a speciálního odboru na letištích).

10.08. Dokumentování a realizace osob, skupin a organizací teroristů s velmi vysokým rizikem ohrožení života a zdraví.

10.09. Koordinace a zajišťování operativní činnosti při odhalování korupce a závažné organizované trestné činnosti v souladu se zákonnými kompetencemi.

10.10. Výkon nejsložitějších specializovaných tvůrčích operativně pátracích činností na úseku Služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti a Služby kriminální policie, originální řešení úkolů po ekonomické, technické, právní, organizační a jiné stránce a komplexnějších použití sil a prostředků.

10.11. Vyšetřování zvlášť závažných skutkových a skupinově mimořádně rozsáhlých a právně složitých trestních věcí, kontrola postupu vyšetřovatelů základních vyšetřovacích útvarů z hlediska správné aplikace práva a metodik vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů.

10.12. Komplexní koordinace policejního zabezpečení kontingentu Armády České republiky v mírových silách OSN nebo v jiných mezinárodních ozbrojených silách a sborech.

11. platová třída

11.01. Komplexní řízení a koordinace činností policie a zásadních koncepčních úkolů s republikovou působností včetně spolupráce s příslušnými bezpečnostními orgány ostatních států.

11.02. Tvůrčí komplexní systémové řešení vysoce specializovaných koncepčních, projekčních, normotvorných a koordinačních úkolů na různých úsecích bezpečnostní politiky.

11.03. Koordinace odhalování a vyšetřování trestné činnosti policistů včetně spolupráce s bezpečnostními orgány dalších států.

11.04. Navrhování nových a tvůrčí aplikace známých matematických metod v kryptologii při tvorbě nových šifrovacích systémů a luštění šifrových textů a při jejich rozborech (kryptolog).

11.05. Řízení, koordinace a výkon složitých operativně pátracích rozpracování a specializovaná metodická činnost při přípravě a realizaci operativně pátracích prostředků a operativní techniky na úseku činnosti Služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti a Služby kriminální policie.

11.06. Vyšetřování právně složitých, zvlášť závažných mimořádně rozsáhlých trestních věcí skutkově a skupinově rozložených na území České republiky, prošetřování stížností na postup vyšetřovatelů v České republice, hodnocení stavu a úrovně vyšetřování v České republice a řešení úkolů k zefektivnění procesu vyšetřování cestou optimalizace postupů aplikace práva a využívání prostředků kriminalistické techniky a taktiky (vyšetřovatel).

12. platová třída

12.01. Tvorba bezpečnostní politiky České republiky.

12.02. Koordinace nejnáročnějších celostátních a mezinárodních bezpečnostních systémů.

ČÁST III - POŽÁRNÍ OCHRANA

9. HASIČ

4. platová třída

4.01. Provádění hasebních prací, záchrana osob a věcí při požárech a mimořádných událostech za pomoci běžných technických prostředků pod vedením a bez absolvování základní přípravy podle zvláštních předpisů.

4.02. Zajišťování spojení na pobočné požární stanici předepsaným způsobem pro nasazování sil a prostředků při zásahu.

5. platová třída

5.01. Provádění hasebních prací, záchrany osob a věcí při požárech a mimořádných událostech s použitím dýchací techniky a ochranných obleků a za pomoci běžných technických prostředků.

5.02. Zajišťování spojení na okresní ohlašovně požárů předepsaným způsobem a operativní nasazování sil a prostředků při zásahu.

6. platová třída

6.01. Provádění speciálních hasebních prací, záchrana osob a věcí při požárech a mimořádných událostech v rizikových podmínkách s využitím více odborností získaných ve specializačních a zdokonalovacích kurzech.

7. platová třída

7.01. Provádění nejsložitějších hasebních prací, záchrany osob a věcí při požárech a mimořádných událostech v rizikových podmínkách s využitím nejsložitější speciální vyprošťovací, oživovací a měřící techniky, výkon prací pod vodou a nad volnou hloubkou.

10. HASIČ STROJNÍK

5. platová třída

5.01. Řízení a obsluha požárních vozidel.

6. platová třída

6.01. Řízení a obsluha základní mobilní požární techniky při zásahu, například CAS 25, CAS 32, DVS 12.

7. platová třída

7.01. Řízení a obsluha speciální požární techniky a vyprošťovacích zařízení při zásahu, například AŽ s košem, PVP, KHA.

11. HASIČ TECHNIK

7. platová třída

7.01. Výkon specializovaných technických činností vyžadujících absolvování profilačních a specializačních kurzů s účastí na místě zásahu, například strojní, protiplynová, spojová služba.

8. platová třída

8.01. Zajišťování výběru a využití technických prostředků pro likvidaci požárů a mimořádných událostí, údržby speciálních zařízení, agregátů, měřicí a vyprošťovací techniky, měření obsahu toxických plynů v ovzduší, vyhodnocování požární situace u zásahu, spolupráce s ostatními technickými složkami.

9. platová třída

9.01. Zajišťování akceschopnosti, výběru a využití nejsložitějších technických prostředků, řízení činnosti zásahové techniky při složitých chemických zásazích, havarijních a vyprošťovacích pracech, zpracování metodiky provozu technických prostředků.

12. HASIČ VELITEL

7. platová třída

7.01. Řízení činnosti požárního družstva, řízení požárního družstva při zdolávání požáru, záchraně osob a jiných mimořádných událostech, zpracování dokumentace o zásahu a činnosti družstva, organizování požárních prověrkových a taktických cvičení v družstvu.

8. platová třída

8.01. Koordinace zásahových jednotek při rozsáhlejších požárech, mimořádných událostech a při nasazování speciální techniky, určování požární taktiky při zásahu, zpracování dokumentace o zdolávání požárů, zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti příslušníků čety, organizace požárních prověřovacích a taktických cvičení v četě.

9. platová třída

9.01. Řízení požární jednotky ve směně, vysílání požární jednotky ke zdolání požáru, řízení zásahu, zpracování dokumentace o zásahu, rozhodování o nasazení speciální techniky, organizování a provádění požárních prověřovacích a taktických cvičení jednotek požární ochrany, navrhování opatření ke zkvalitnění odborné úrovně jednotek požární ochrany (velitel směny).

9.02. Zajišťování funkčnosti a úplnosti vybavení požární stanice, výjíždění k velkým a složitým požárům, řízení bojového úseku, analyzování stavu operativně technických opatření v hasebním obvodu požární stanice (velitel požární stanice).

9.03. Zajišťování nasazování sil a prostředků požární ochrany, určování postupu při koordinaci meziokresní pomoci a součinnostních jednotek (policie, záchranná služba atd.), vyhodnocování informací o požárech, svolání štábu zdolávání požáru nebo mimořádné události, účast ve štábu zdolávání požáru s případným řízením zásahu, organizování požárních prověřovacích cvičení ve velkých objektech (operační důstojník).

10. platová třída

10.01. Řízení rozsáhlých nebo speciálních zásahů při likvidaci hromadných havárií v silniční, železniční a letecké dopravě, koordinace společných zásahů s ostatními požárními jednotkami a technickými a záchrannými službami. Zajišťování odborné přípravy příslušníků útvaru, zpracování expertiz a analýz stavu operačně technických opatření, řízení a koordinace útvaru ve vymezeném rozsahu (velitel útvaru, zástupce velitele útvaru).

13. POŽÁRNÍ REFERENT

7. platová třída

7.01. Výkon odborných činností na úseku státní správy včetně zpracování rozhodnutí ve správním řízení s případnou účastí na místě zásahu, zajišťování určené agendy, vypracování odborných stanovisek pro stavební a kolaudační řízení, zjišťování požárně technických charakteristik materiálů, zajišťování požárně technických expertiz, výkon kontrolní činnosti vůči organizacím.

14. POŽÁRNÍ RADA

8. platová třída

8.01. Komplexní zajišťování správních agend včetně kontroly, zpracování složitých a sporných případů správního řízení a ověřování správnosti správních rozhodnutí, zjišťování příčin požárů a zpracování odborných vyjádření.

9. platová třída

9.01. Zpracování souhrnných stanovisek, požárně technických expertiz, metodických a jiných pokynů v oblasti státního požárního dozoru včetně případného výjezdu k požárům a jiným mimořádným událostem, zjišťování příčin požárů, práce ve štábu hašení.

10. platová třída

10.01. Komplexní zajišťování výkonu státního požárního dozoru nebo operativně technické činnosti jednotek požární ochrany v okresní, případně celorepublikové působnosti.

10.02. Zpracování právních předpisů v jednotlivých oborech činnosti v požární ochraně, koncepce rozvoje automatizovaných systémů řízení v požární ochraně, zpracování metodiky výuky a výcviku jednotek požární ochrany, zpracování odborných a metodických pokynů s celorepublikovou působností.

11. platová třída

11.01. Řízení, kontrola a koordinace územních orgánů požární ochrany na příslušném odborném úseku.

11.02. Zpracování návrhů komplexních programů a koncepcí v jednotlivých oblastech požární ochrany a zabezpečení jejich aplikace v celorepublikové působnosti i v mezinárodní návaznosti, vypracování návrhů zákonů a ostatních právních norem v požární ochraně.

12. platová třída

12.01. Utváření komplexní politiky a koordinace systému požární ochrany v celostátním a mezinárodním rozsahu.

ČÁST IV - VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

15. STRÁŽNÝ, DOZORCE A INSPEKTOR VĚZEŇSKÉ SLUŽBY

4. platová třída

4.01. Plnění základních úkolů strážní služby vězeňské služby nebo justiční stráže (strážný vězeňské nebo justiční stráže 3.třídy).

4.02. Zajišťování základních úkolů dozorčí a strážní služby ve věznici (dozorce strážní služby 2. třídy).

5. platová třída

5.01. Hlídková činnost a zajišťování ochrany osob v soudních budovách (strážný justiční stráže 2. třídy).

5.02. Samostatný výkon dozorčí a strážní služby ve věznici (dozorce strážní služby 1. třídy).

5.03. Samostatný výkon strážní služby ve věznici nebo strážní služby se služebním psem. Předvádění a doprovod osob k orgánům činným v trestním řízení.

5.04. Zajišťování dílčích úkolů souvisejících s výkonem vazby ve vazební věznici a výkonem trestu ve věznici.

6. platová třída

6.01. Výkon odborných strážních činností na úseku ochrany objektů, vstupů nebo vnějších střežených pracovišť, eskortování odsouzených osob včetně případného použití služebního psa (strážný vězeňské služby 2. třídy).

6.02. Zajišťování dozorčí činnosti a ochrany osob v soudních budovách (strážný justiční stráže 1.třídy).

6.03. Zajišťování úkolů souvisejících s výkonem vazby a trestu v ústavu (dozorce 2. třídy).

6.04. Zajišťování podkladů pro správní řízení, vedení vězeňské evidence, statistiky a odborné dokumentace a odborných agend ve vymezeném rozsahu.

7. platová třída

7.01. Samostatné zajišťování jednotlivých úseků vězeňské stráže věznic včetně výkonu odborných činností, speciální ozbrojená ochrana, například řízení eskorty odsouzených a obviněných, speciální ozbrojená individuální ochrana osob (inspektor strážní služby, strážný 1. třídy).

7.02. Komplexní zajištění dozorčí služby ve věznici (dozorce 1. třídy, vrchní dozorce).

7.03. Zpracování návrhu správního rozhodnutí podle platných norem a předpisů a zajišťování ucelených správních agend.

7.04. Komplexní zajišťování výzbrojní služby věznice.

8. platová třída

8.01. Komplexní zajišťování strážní služby (vrchní inspektor strážní služby).

8.02. Komplexní zajišťování technické ochrany objektů, spojení a signální techniky.

16. RADA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY

8. platová třída

8.01. Zajišťování realizace resocializačních programů ve věznicích (vychovatel).

8.02. Zajišťování úkolů při předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Vyřizování stížností ve věznicích.

8.03. Rozbor činnosti jednotlivých úseků věznice a navrhování opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

8.04. Koordinace výkonu služby justiční stráže s okresní působností.

9. platová třída

9.01. Komplexní zajišťování činností výkonu vazby a trestu.

9.02. Komplexní zajišťování činností vězeňské stráže ústavu Vězeňské služby ČR.

9.03. Řízení justiční stráže na krajské úrovni (krajský velitel justiční stráže).

9.04. Komplexní výchovně vzdělávací činnost u odsouzených.

9.05. Samostatné provádění náročné analytické a metodické činnosti v oblasti vězeňské služby.

9.06. Zajišťování nebo samostatné provádění speciálních resocializačních programů ve specializovaných odděleních věznic.

10. platová třída

10.01. Řízení a všestranné zajišťování činnosti věznic a vazebních věznic, koncepce výchovy ústavů výkonu vazby a trestu.

10.03. Specializovaná koncepční, normotvorná a jiná odborná činnost v oblasti vězeňské služby s celostátní působností.

11. platová třída

11.01. Vysoce specializované koncepční, normotvorné a koordinační činnosti v centrále Vězeňské služby ČR s celostátní působností, koordinace jednotlivých pracovišť věznic.

12. platová třída

12.01. Systémové vedení a koordinace činností koncepčních pracovišť, ústavů a odborných týmů, řešení úkolů výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj vězeňství.

ČÁST V - VOJENSKÉ ORGÁNY POZEMNÍHO VOJSKA

17. PODDŮSTOJNÍK

PRAPORČÍK DŮSTOJNÍK GENERÁL

6. platová třída

6.01. Řízení a velení družstvu, osádce, obsluze bojového vozidla nebo prostředku (například velitel družstva).

6.02. Zajišťování provozu cvičiště, střelnice, výcvikového zařízení po organizační stránce (například správce cvičiště, střelnice, učebního a výcvikového zařízení).

6.03. Příprava odborných podkladů a dílčí odborné práce na štábu útvaru.

6.04. Ovládání a obsluha hlavního zbraňového systému bojového vozidla (například střelec - operátor, střelec tanku).

6.05. Řízení a údržba bojových, speciálních vozidel a techniky (řidič tanku, řidič bojového vozidla, starší strojník ženijní techniky).

6.06. Obsluha a údržba stanice nebo zařízení nižšího typu (například náčelník stanice, zařízení).

6.07. Řízení a organizace práce skladů v samostatných praporech a plucích (správce skladu, správce skladu nedotknutelných zásob).

6.08. Organizace strážní služby s pravidelným prováděním výcviku služebních psů za účelem zdokonalování a upevňování návyků včetně stanovení výcvikových programů.

7. platová třída

7.01. Řízení a velení četě, skupině (velitel čety, zástupce velitele čety, velitel skupiny).

7.02. Technické, organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty, baterie (například technik roty, baterie, komplexu, systému, výkonný praporčík roty).

7.03. Řízení a zajišťování činnosti speciálních zařízení a skladů pluku nebo praporu, zařízení učební a výcvikové základny (například starší operátor, náčelník stanice středního typu, náčelník skladu, správce učební a výcvikové základny, náčelník dopravního parku, náčelník kontrolní technické stanice).

7.04. Řízení a organizace práce v brigádních skladech a skladech nedotknutelných zásob podle zvláštního vymezení (správce a zástupce náčelníka brigádního skladu, správce skladu nedotknutelných zásob podle zvláštního vymezení).

8. platová třída

8.01. Řízení a velení rotě, baterii a výcvikovému středisku útvaru (například velitel a zástupce velitele roty, baterie, skupiny technických oddílů, výcvikového střediska).

8.02. Zabezpečování chodu a obsluha speciálních systémů a zařízení roty, baterie, roje, velitelských stanovišť a podobně (náčelníci systémů, komplexů, stanic, radiolokátorů, neletoví funkcionáři roje).

8.03. Řízení a zabezpečení přípravy, chodu a obsluhy složitých zařízení a techniky v rámci praporu a oddílu (inženýři praporu, oddílu).

8.04. Samostatné řízení podsystémů nebo plnění odborných úkolů praporu, oddílu nebo letky (například náčelníci druhů vojsk a služeb, náčelník parku, náčelník kontrolně technické stanice, náčelníci opraven, učitelé výcvikových středisek).

8.05. Samostatné plnění rozhodujících úkolů v jedné odbornosti na velitelství pluku, samostatného praporu (oddílu) a letky na snížených počtech nebo válečně vytvořených (náčelníci druhů vojsk a služeb).

8.06. Samostatné plnění rozhodujících úkolů v jedné odbornosti na velitelství brigády a letecké základny ve vztahu k podřízeným útvarům (stálý operační dozorčí).

8.07. Zabezpečování chodu pracoviště na armádním sboru (náčelník kanceláře štábu armádního sboru).

8.08. Samostatné zajišťování odborných agend okresních vojenských správ, vyšších doplňovacích velitelství, vojenských ubytovacích a stavebních správ a správ vojenské dopravy (náčelníci skupin a odborných oddělení zabezpečujících vnitřní chod těchto velitelství).

8.09. Komplexní zajišťování odborných agend posádkových správ a vojenských archivů (správce posádky, náčelníci skupin a odborných oddělení).

8.10. Velení, řízení a komplexní zajišťování chodu cvičišť a střelnic (velitel cvičiště, velitel střelnice).

8.11. Řízení a komplexní zajišťování chodu skladových zařízení brigád (náčelník skladu brigády).

8.12. Řízení a zajišťování speciálních topogeodetických prací (náčelník měřičské skupiny).

9. platová třída

9.01. Řízení, velení a komplexní zajišťování činnosti praporu nebo oddílu na snížených počtech, válečně vytvářeného pluku, praporu, oddílu nebo útvarů jim na roveň postavených (například velitelé a zástupci velitelů pluku, praporu, oddílu na snížených počtech, středisek radiolokačního průzkumu).

9.02. Řízení podsystémů v rámci brigády (divize) s užší působností do podřízených útvarů nebo zabezpečujících chod velitelství brigády nebo divize (náčelníci skupin a náčelníci služeb).

9.03. Řízení jednotlivých podsystémů v rámci pluku nebo samostatného praporu (oddílu, letky) s působností na rozhodující plnění úkolů pluku nebo samostatného praporu, oddílu nebo letky (například náčelníci druhů vojsk a služeb pluku, samostatného praporu, oddílu, letky).

9.04. Samostatné plnění úkolů v odborné oblasti na velitelství samostatných brigád, divizí, letecké základny nebo na velitelství sboru a logistiky a kontrolního střediska IL a PVO, povětrnostního ústředí (například náčelníci velitelských stanovišť a jejich zástupci, stálí operační dozorčí operačního odboru GŠ a sboru).

9.05. Řízení a velení samostatné pobočky skladu, střediska ústřední základny nebo ústředního skladu (náčelníci a zástupci).

9.06. Velení a řízení vojenského skladu, základny, uzlu, opravny nebo kartoreprodukčního odřadu v působnosti velitelství sboru, druhu vojska nebo odboru Generálního štábu Armády České republiky (náčelník skladu, základny, uzlu, opravny, odřadu, provozního a technického střediska, stacionárního spojovacího uzlu spojovacích středisek sboru a územních vojenských spojovacích správ).

9.07. Velení, řízení a komplexní zabezpečování vybraných posádkových správ (správce posádky).

9.08. Komplexní zajišťování technologií zpracování analýz informací o území, kartografického a polygrafického zpracování výrobků a zabezpečení mapami na teritoriu sboru, řízení technologicky uzavřených pracovišť v rámci ústavů topografické služby (náčelník oddělení v ústavech topografické služby).

10. platová třída

10.01. Řízení, velení a všestranné zabezpečování válečně vytvářené brigády nebo vojenského výcvikového prostoru (velitel a zástupci velitele brigády a vojenského výcvikového prostoru).

10.02. Řízení, velení a všestranné zabezpečení pluku, samostatného praporu, oddílu, letky stálé připravenosti, výcvikového střediska, školního a výcvikového praporu, provozního praporu, spojovacího střediska, střediska topografického zabezpečení, technologického a výrobního střediska v ústavu topografické služby, skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování, střediska radioelektronického rušení, kontrolního střediska inspektora letectva a protivzdušné obrany, povětrnostního ústředí (např. velitel a zástupce velitele pluku, samostatného praporu, oddílu, letky stálé připravenosti, výcvikového střediska, spojovacího střediska, střediska topografického zabezpečení, technologického a výrobního střediska v ústavu topografické služby, skupiny radiolokačního průzkumu, střediska radioelektronického rušení, kontrolního střediska inspektora letectva a protivzdušné obrany, povětrnostního ústředí).

10.03. Řízení jednotlivých podsystémů v rámci armádního sboru s užší působností do podřízených svazků a útvarů nebo zabezpečující chod vlastního sboru (například náčelníci oddělení a skupin sboru, náčelníci vojenských spojovacích správ u velitelství sboru a systémový inženýr digitálních spojovacích systémů sboru a Generálního štábu Armády České republiky).

10.04. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci velitelství brigády s působností do celé organizační struktury podřízených útvarů, a to zásadním vlivem na připravenost, plánování a řízení oblasti (náčelníci oddělení, skupin, druhů vojsk a služeb velitelství brigády, divize, letecké základny).

10.05. Řízení a komplexní zajišťování automatizace a informatizace v podřízenosti velitelství sboru, logistiky nebo odboru Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky s rozsáhlou projektovou a provozní činností (náčelník a zástupci náčelníka výpočetního střediska).

10.06. Řízení komplexních podsystémů logistiky (například zástupci náčelníků oddělení a náčelník skupiny na velitelství logistiky, náčelníci skupin základny kontroly hospodaření logistiky).

10.07. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů základny, pobočky, střediska, odloučeného skladu vybraných ústředních základen velitelství logistiky s celoarmádní působností (náčelníci a zástupci náčelníků).

10.08. Řízení, velení a komplexní zajišťování činnosti okresních vojenských správ a správ vojenské dopravy.

11. platová třída

11.01. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů brigády, divize, letecké základny stálé připravenosti se sníženými počty (velitel a zástupci velitele brigády, divize, letecké základny).

11.02. Řízení jednotlivých podsystémů v rámci velitelství sboru a logistiky s působností do celé struktury podřízených svazků a útvarů (náčelníci a zástupci náčelníků správ, náčelníci oddělení sborů, náčelníci služby velitelství logistiky s působností do celé Armády České republiky).

11.03. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vybraných ústředních základen a úřadů velitelství logistiky s celoarmádní působností (velitel, náčelník základny a zástupci).

11.04. Řízení a komplexní zajišťování ústředního vývojového a technologického pracoviště automatizace a informatizace s rozsáhlou celoarmádní vývojovou, projektovou a provozní činností (náčelníci vývojového a projektového střediska, náčelník střediska šifrové služby, náčelníci ústřední vojenské spojovací správy a jejich zástupci).

11.05. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů celoarmádního charakteru v oblasti topografické služby (náčelníci ústavu a jejich zástupci).

11.06. Řízení, velení a zajišťování vyšších doplňovacích velitelství, vojenských ubytovacích a stavebních správ.

12. platová třída

12.01. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů sboru a všech podřízených součástí (velitel sboru, zástupci velitele sboru).

12.02. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů velitelství logistiky a všech podřízených součástí (velitel logistiky, zástupci velitele logistiky).

ODDÍL B

SPOLEČNÉ SPRÁVNÍ, PROVOZNĚ TECHNICKÉ, UMĚLECKÉ, PEDAGOGICKÉ, ZDRAVOTNICKÉ, SPORTOVNÍ A VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

ČÁST I - SPRÁVNÍ ČINNOSTI

18. SPRÁVNÍ REFERENT

4. platová třída

4.01. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající zejména v kontrole náležitostí z hlediska věcného i formálního, případně příprava návrhu na doplnění určených náležitostí.

4.02. Určování správních poplatků a jednoduchých dávek.

4.03. Vedení evidencí podle právních předpisů, například evidence obyvatel, zvláštních skupin občanů, motorových vozidel, občanských nebo řidičských průkazů a podobně.

4.04. Likvidace dávek nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení a ostatních dávek včetně státní sociální podpory spolu s kontrolou jejich správnosti.

4.05. Jednoduché činnosti na úseku zeměměřictví při tvorbě, obnově, vedení a dokumentaci státních mapových děl.

5. platová třída

5.01. Zajišťování dílčích agend v rámci působnosti územních správních orgánů podle pokynů.

5.02. Příprava podkladů pro správní řízení včetně výpočtu správních poplatků a dávek a vyměřování jednotlivých dávek ve sporných případech.

5.03. Sledování úkolů vyplývajících z právních předpisů, usnesení vlády a podobně a jejich přenesení příslušným útvarům.

5.04. Vyměřování dávek nemocenského pojištění nebo důchodového zabezpečení nebo prověřování doby pojištění (zaměstnání).

5.05. Zajišťování doplatků důchodů a státních dávek v návaznosti na vyplacené zálohy a zajišťování úplnosti a správnosti dokladů expedice (odvolání důchodových listů na pošty v České republice, styk s orgány banky).

5.06. Samostatná kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopných občanů a poradenská činnost na úseku léčebně preventivní péče, nemocenského a důchodového pojištění; spolupráce s orgány nemocenského pojištění a posudkovými (revizními) lékaři.

5.07. Vstupní kontrola zdrojových podkladů pro automatizované zpracování případů poaprobační dávkové činnosti v důchodové agendě a agendě státních dávek.

5.08. Jednoduché nebo dílčí odborné činnosti na úseku katastru nemovitostí a zeměměřictví.

6. platová třída

6.01. Samostatné vyřizování dílčích částí nebo jednoduchých správních aktů podle běžných postupů.

6.02. Odborné zpracování podkladů pro správní rozhodnutí vydávaná v prvním a druhém stupni správního řízení.

6.03. Zajišťování odborných agend ve vymezeném rozsahu jako vystavování úředních osvědčení a rozhodování o věcech osobního stavu.

6.04. Výkon dílčích prací v inspekční agendě ústředního orgánu.

6.05. Vymáhání soudních pohledávek, zajišťování výkonu peněžitých trestů a vymáhání peněžitých pohledávek.

6.06. Vyřizování složitých případů sociálních dávek, například fakultativních dávek z důvodu sociální potřebnosti.

6.07. Vyřizování složitých případů důchodového zabezpečení a státních dávek (systém státní sociální pomoci).

6.08. Odborné zpracování dokumentace a nelékařských podkladů pro rozhodování o dávkách podmíněných nepříznivým stavem občana.

6.09. Výstupní kontrola správnosti a úplnosti výsledků automatizovaného zpracování agendy sociálního zabezpečení podle zdrojových dokladů; odstraňování chyb ve výstupech.

6.10. Odborné činnosti na úseku vedení katastru nemovitostí a odborné zeměměřické činnosti při tvorbě a obnově státních mapových děl; komplexní příprava automatizovaného zpracování map a údajů o změnách v katastru nemovitostí.

6.11. Zajišťování podkladů pro správní řízení v majetkoprávních a restitučních vztazích a pozemkových úpravách.

6.12. Vystavování protokolů bonity půdy včetně aktualizace podkladů a vedení evidence.

6.13. Zajišťování podkladů pro projekci pozemkových úprav; vlastnická a uživatelská evidence; zajišťování a kontrola správnosti geodetické části majetkových vztahů a částí v projektech pozemkových úprav.

6.14. Provádění specializovaných činností šifrové služby (operátor šifrové služby).

7. platová třída

7.01. Odborné zpracování rozhodnutí v prvním a druhém stupni správního řízení včetně kontroly a dozoru, zajišťování ucelených odborných agend.

7.02. Vyměřování dávek ve sporných a složitých případech.

7.03. Aprobační činnost.

7.04. Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru podle obvyklých postupů; komplexní kontrolní a revizní činnost v rámci organizace.

7.05. Příprava návrhu rozpočtu, zdrojů příjmů a zaměření výdajů včetně návrhu prováděcích předpisů.

7.06. Kontrola a organizace denního výstupu automatizovaného zpracování, odstraňování chyb, vyhodnocení kvality zpracování nových programových verzí v agendě sociálního zabezpečení a státní sociální podpory.

7.07. Výstupní kontrola automatizovaného zpracování doplatků důchodů a státních dávek, storno důchodových listů a zajišťování dlouhodobé výplaty důchodů a státních dávek.

7.08. Výkon specializovaných činností v oblasti dávek důchodového zabezpečení a státních dávek, například propočet důchodů rehabilitovaných občanů, obstávka důchodů pro placení výživného a pohledávek, krácení důchodů při hospitalizaci a stanovení minima důchodů.

7.09. Výkon metodické činnosti úsekových statistik pro oblastní statistické orgány a metodické zajišťování jednoduchých statistických šetření.

7.10. Samostatný výkon zápisu, vyznačování změn a poskytování údajů z katastru nemovitostí a zeměměřických činností v bodových polích, při obnově katastrálního operátu a při tvorbě, obnově a vedení státních mapových děl.

7.11. Komplexní zajišťování podkladů pro nejsložitější restituční a majetkové správní řízení.

7.12. Udržování a aktualizace informačních systémů pozemkového úřadu; zajišťování jednoduchých pozemkových úprav.

7.13. Zpracovávání projektů jednoduchých pozemkových úprav; komplexní zajišťování převoditelnosti geodetických podkladů pozemkových úprav do katastru nemovitostí.

7.14. Výkon inspekční a dozorové činnosti v oblasti životního prostředí v předem vymezeném dílčím rozsahu.

19. SPRÁVNÍ RADA

8. platová třída

8.01. Zajišťování správních činností v orgánech a organizacích s okresní, krajskou nebo jinou oblastní územní působností.

8.02. Zajišťování činností dílčího vymezeného správního úseku orgánů s celostátní působností.

8.03. Odborné zpracování zvlášť složitých a sporných případů správního řízení včetně případného ověřování správnosti a aprobace správních rozhodnutí.

8.04. Vykonávání dílčích legislativních prací a právního poradenství.

8.05. Provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy.

8.06. Vykonávání specializovaných prací a kontrolní činnosti v konkrétních případech rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy nebo orgánů s celostátní působností.

8.07. Provádění státního dozoru, inspekce a komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územních orgánů státní správy a obcí.

8.08. Výkon specializované podkladové, dokumentační, organizační a kontrolní činnosti v oblasti odvolací a přezkumné posudkové činnosti sociálního zabezpečení v působnosti nejvyšších orgánů státní správy.

8.09. Aprobační činnost v důchodové agendě sociálního zabezpečení.

8.10. Samostatný výkon zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem při revizi, obnově a realizaci zvlášť obtížných úkolů na úseku vedení katastru nemovitostí a při zeměměřických činnostech.

8.11. Souhrnné zajišťování státní správy a správních řízení při vyřizování restitučních nároků nemovitostí podle zákonných předpisů.

8.12. Zajišťování náročných pozemkových úprav včetně zajišťování odborných stanovisek k pozemkovým úpravám.

8.13. Zpracovávání projektů pozemkových úprav; zajišťování geodetických prací souvisejících s projekcí a realizací komplexních pozemkových úprav.

8.14. Výkon státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek v předem vymezeném rozsahu.

8.15. Provádění běžného hygienického dozoru a šetření v terénu včetně provádění odběru vzorků k laboratornímu vyšetření, vedení příslušné evidence a dokumentace k dalšímu využití.

9. platová třída

9.01. Výkon ucelených odborných specializovaných činností ve vymezeném úseku státní správy s celostátní působností; samostatná systémová činnost při tvorbě opatření s celostátní působností.

9.02. Dozorčí, rozhodčí a metodická činnost v ucelených oblastech výkonu státní správy včetně ukládání případných nápravných opatření.

9.03. Zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy včetně návrhu na opatření.

9.04. Usměrňování realizace právních předpisů a technických norem a provádění výkladů ve sporných případech.

9.05. Souhrnné práce při zajišťování koncepčních a rozvojových agend orgánů s okresní, krajskou nebo jinou oblastní územní působností.

9.06. Koncepční a metodické zajišťování úkolů pro brannou pohotovost státu, válečný stav a mimořádné situace včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci rezortu.

9.07. Konzultační činnost v důchodové agendě.

9.08. Samostatná tvorba informačního systému včetně zajišťování ochrany individuálních dat v organizaci nebo daném územním celku.

9.09. Komplexní metodické a odborné zajišťování rozhodujících úseků činnosti územních orgánů státní statistiky.

9.10. Souhrnné zajišťování státní správy a správních řízení při vyřizování nejnáročnějších restitučních nároků a odvolacích úkonů souvisejících s restitucemi.

9.11. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav v rámci regionu včetně provádění specializovaných odborných stanovisek jako podkladů komplexních pozemkových úprav.

9.12. Koordinace projektantů řešících komplexní pozemkové úpravy; provádění nejsložitějších geodetických a kartografických prací pro vklad nebo změnu v katastru.

9.13. Výkon státní inspekce nebo dozoru, například nad způsobilostí jednotlivých technických zařízení, výrob, provozů a jednotlivých složek životního prostředí nebo v oblasti bezpečnosti práce a hygieny a nad odbornou způsobilostí skupin zaměstnanců podle zákonných pověření s odpovědností za bezpečnost a životy skupiny osob nebo za značné škody širokého dosahu včetně vydávání osvědčení, úředních nálezů, odborných posudků nebo jiných úředních dokladů o inspekčních, dozorčích, analytických nebo zkušebních úkonech, které se stávají veřejnými listinami.

10. platová třída

10.01. Zajišťování koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému správy s celostátní působností.

10.02. Komplexní zajišťování výkonu státní správy a správních činností na nejvýznamnějších rozvojových, normotvorných a koncepčních úsecích orgánů s okresní, krajskou nebo jinou oblastní územní působností.

10.03. Tvorba právní úpravy jednotlivých oblastí společenského systému na základě komplexních programů a koncepcí vývoje nebo obecné orientace po obsahové a formální stránce, například k provedení bezpečnostní nebo obranné politiky.

10.04. Výkon náročných odborných prací spočívajících zejména v rozborové činnosti, vyhodnocování výsledků a přípravě podkladů pro rozhodování v otázkách spadajících do rozsahu kompetence ústředního orgánu státní správy a v regionech s nejnáročnější problematikou; zpracování návrhů zásad právních předpisů k provedení zákonů.

10.05. Zajišťování kontroly realizace vládních programů a činností ústředních orgánů státní správy, hospodaření a nakládání s finančními i hmotnými prostředky a majetkovými právy republiky.

10.06. Lékařská posudková a revizní činnost.

10.07. Komplexní zajišťování úseků katastru nemovitostí a zeměměřictví; řešení mimořádných problémů a komplexní zajišťování dohledu na úseku katastru nemovitostí a zeměměřictví.

10.08. Výkon státní inspekce a dozoru nad technickou a jinou způsobilostí, například komplexů technických zařízení, nad provozem složitých procesů (výroba, provoz, postupy, koordinace) a nad odbornou způsobilostí vysoce kvalifikovaných odborníků s celostátní působností a s odpovědností za životní prostředí, bezpečnost a životy široké skupiny osob nebo za velmi vysoké škody odstranitelné za velmi dlouhé období nebo neodstranitelné včetně koordinace a organizačního zajištění expertní a analytické činnosti.

11. platová třída

11.01. Koncepční, normotvorná a obdobná odborná činnost ústředního orgánu státní správy nebo jiného orgánu státní správy s celostátní působností; tvorba zásad zákonné právní úpravy jednotlivých oblastí společenského systému a příprava zásadních materiálů pro utváření politiky vývoje jednotlivých oblastí; koordinace celostátních nebo mezistátních systémů se složitými vnitřními a vnějšími vazbami podle obecně daných pravidel a zásad.

11.02. Zajišťování a koordinace státní inspekce a dozoru nad nejsložitějšími procesy s odpovědností za obecné ohrožení osob a neodstranitelné škody širokého mezinárodního dosahu včetně komplexní systémové analýzy.

11.03. Lékařská posudková činnost vykonávaná ústředním orgánem státní správy včetně metodického vedení posudkových lékařů, zajišťování specializační přípravy a vzdělávání.

12. platová třída

12.01. Tvůrčí zpracování a posuzování návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje celospolečenského systému nebo jeho jednotlivých oblastí, například obrany státu, bezpečnosti obyvatelstva, ochrany ekonomických zájmů státu a podobně; tvůrčí koordinace celostátních nebo mezistátních systémů s nejširšími vnitřními a vnějšími vazbami na další složité a rozsáhlé systémy různých oborů a směrů, například mezistátních a celostátních systémů v oblasti obrany, bezpečnosti a podobně.

ČÁST II - HOSPODÁŘSKOSPRÁVNÍ, PROVOZNĚ TECHNICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ PRÁCE

20. ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNĚ TECHNICKÝ PRACOVNÍK

1. platová třída

1.01. Přijímání, potvrzování a třídění písemností, korespondence, došlé pošty a obdobných materiálů a zásilek z hlediska místa určení, zapisování do protokolu, jejich doručování a zprostředkování oběhu (spisový manipulant, posel).

1.02. Pomocné manipulační práce v provozu podací stanice, například vykartování a tvorba uzávěrů obyčejných i tajných listovních zásilek (pracovník v podací stanici).

1.03. Podávání základních informací o příslušnosti vnitřních útvarů.

2. platová třída

2.01. Vykonávání pravidelně opakovaných administrativních, administrativně správních nebo provozně manipulačních prací jako pořizování a doplňování seznamu a sledování pohybu inventáře, zásob, základních prostředků a podobně (administrativní pracovník).

2.02. Opisování textu na psacím stroji z rukopisu nebo psaní podle diktátu (písařka).

2.03. Operativní výkaznictví a evidence zásob, inventáře, základních prostředků a podobně; sestavování jednoduchých statistik (evident).

2.04. Skartace běžných písemných materiálů včetně manipulace se spisy, například vyhledávání a ukládání spisů na určená místa nebo podle zvyklostí (spisový manipulant).

2.05. Vybírání poplatků za výkon služeb včetně provádění odvodu z tržeb (výběrčí).

2.06. Rozkreslování konstrukčních a jiných technických podkladů podle pokynů (kreslič).

2.07. Rozmnožování a kopírování na rotačních xerografických a diazografických strojích s připojeným snášecím zařízením (rozmnožovač).

2.08. Obsluha pobočkových a uzlových telefonních, dálnopisných a faxových stanic a ústředen a obsluha potrubní pošty.

2.09. Provádění figurantských činností v zeměměřictví, pomocných měřických a stabilizačních prací, nejjednodušších geodetických, kartografických a reprodukčních prací podle přesných pokynů (figurant).

3. platová třída

3.01. Vykonávání opakovaných kontrolovatelných jednoduchých správních prací jako přijímání, shromažďování a příprava podkladů pro správní řízení, pro vyměřování správních poplatků a dávek, dílčích prací při zařizování jednoduchých správních aktů, například ověřování podpisů a poskytování jednoduchých informací z jednoduchých agend (kancelářský pracovník).

3.02. Vykonávání opakovaných administrativních prací jako vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování rutinní korespondence podle pokynů, stenografování a další práce zajišťující průběh řízení a chod útvaru (odboru, oddělení, úseku nebo jiné části organizace) (sekretářka).

3.03. Vedení evidencí, záznamů, kartoték a protokolů; evidování (vedení účtů) zásob, základních prostředků a podobně; zjišťování dílčích statistických údajů a jejich sumarizace (evident).

3.04. Práce na elektronických psacích strojích s pamětí; záznam na paměťová média včetně využívání předprogramovaných úkonů a operací, například formátování stran, zarovnávání pravého okraje, centrování, opravy, tisk, vyhotovení tabulek a grafů (písařka na elektronickém psacím stroji).

3.05. Rutinní práce na počítačích různých typů, například PC XT, PC AT a podobně v prostředí textového systému, vytváření a doplňování datových a textových souborů a databank řízeným uživatelským programem nebo systémem včetně kontroly, oprav, třídění a výpisů a vytváření předprogramových tabulek a grafů (pracovník na počítači).

3.06. Zajišťování chodu spisovny, podatelny nebo výpravny organizace včetně stanovování poplatků ve vnitrostátním a mezinárodním styku, zajišťování, archivace a skartace materiálů organizace (vedoucí spisovny, podatelny, výpravny).

3.07. Jednoduchá inventurní činnost; kontrola stavu inventáře a kvantifikace rozdílů v sourodých a málo rozsáhlých souborech (inventurník).

3.08. Doručování peněz a jiných cenných zásilek organizace (doručovatel).

3.09. Obsluha, údržba a běžné opravy rotačních xerografických a diazografických strojů s připojeným snášecím zařízením (rozmnožovač).

3.10. Expedice hotových výrobků, zásilek, zkompletovaných materiálů a souborů (expedient).

3.11. Obsluha tranzitních telefonních a dálnopisných ústředen.

3.12. Třídění listovních zásilek (obyčejných i tajných) na přepravním uzlu nebo na vybrané podací stanici.

3.13. Zpracování předloh k oboustrannému nebo barevnému rozmnožování publikací, například zhotovování makety, vyřazování stran na archu, využívání speciálních programů.

21. HOSPODÁŘSKOSPRÁVNÍ REFERENT

4. platová třída

4.01. Vyřizování cestovních dokladů pro zahraniční cesty.

4.02. Provádění složitějších výpočtů podle vzorců, předpisů a metodik, například nájemného, předepisování úhrad za užívání bytů a nebytových prostor.

4.03. Samostatné práce na počítačích typu PC XT, PC AT a srovnatelných v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, editorů a podobně (písařka).

4.04. Příprava, sběr a zpracování statistických a informačních registrů dat.

4.05. Zajišťování dílčích prací při plánování přepravy jako sledování využití dopravních prostředků, kontrola dodržování předepsaných norem spotřeby pohonných hmot včetně vedení potřebné evidence (dopravní referent).

4.06. Vykonávání dílčích prací podle pokynů na úseku zásobování a odbytu (zásobovač, odbytář).

4.07. Fyzický soupis zboží a obalů; propočet a sumarizace hodnoty zásob, kontrola pokladní hotovosti a pokladních dokladů.

4.08. Vyřizování reklamací od odběratelů a podávání návrhů na reklamace u dodavatelů (reklamační referent).

5. platová třída

5.01. Fyzický soupis velkého množství různorodého zboží, majetku nebo obalů, propočet a sumarizace hodnoty zásob, odsouhlasení s účetními doklady, vyčíslení inventurních rozdílů, vyhotovení protokolu, popřípadě řízení práce inventarizační komise.

5.02. Příprava, zpracování a kontrola statistických údajů ve statistických listech, vypracování statistických podkladů pro analytickou činnost (statistik).

5.03. Vedení registratury a zajišťování ukládání závažných dokumentů včetně dohledu nad dodržováním spisových norem (archivář).

5.04. Zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využití dopravních prostředků, mechanizačních prostředků a podobně, kontrola dodržování předepsaných limitů (dopravní referent).

6. platová třída

6.01. Komplexní zajišťování utajovaných skutečností tvořících předmět státního, obchodního nebo služebního tajemství.

6.02. Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských a autorských smluv a sledování jejich plnění.

6.03. Zajišťování úkolů na úseku propagace a reklamy (propagační referent).

6.04. Zajišťování dodávek zboží (výrobků, materiálů, surovin), jednání s dodavateli o ceně, množství, kvalitě a sortimentu včetně vyřizování reklamací (zásobovač).

6.05. Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách (dopravní referent).

6.06. Zajišťování energetického a vodního hospodářství (energetik, vodohospodář).

7. platová třída

7.01. Komplexní zajišťování správy majetku méně rozsáhlých majetkových souborů jako jednotlivých administrativních, ubytovacích, stravovacích a dalších objektů a dílčích prací při správě rozsáhlých souborů (referent správy majetku).

7.02. Samostatný nákup širokého sortimentu zboží, uzavírání, změny a vypovídání smluv (zásobovač).

7.03. Zpracování správních a odborných rešerší, studijních zpráv a posudků.

7.04. Zajišťování jednotlivých úkolů souvisejících s brannou pohotovostí státu, válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi (referent obrany).

7.05. Komplexní zajišťování dopravy v organizačně nejsložitějších podmínkách při více druzích dopravy, například silniční, železniční, vodní (dopravní referent).

8. platová třída

8.01. Komplexní zajišťování správy majetku značně rozsáhlých majetkových souborů jako komplexu ubytovacích, stravovacích, administrativních, kulturních, sociálních a jiných zařízení (správní referent).

8.02. Komplexní zajišťování úkolů souvisejících s brannou pohotovostí státu, válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi v organizaci (referent obrany).

8.03. Řízení závodního stravování a pomocného zemědělského hospodářství ze stupně svazku nebo s krajskou působností nebo jiných velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem.

9. platová třída

9.01. Komplexní zajišťování podnikatelské činnosti jako rozboru trhu, zaměření podnikatelských aktivit, vytváření marketingových studií, cenových nabídek a podobně (manager). 9.02. Metodické a odborné zajišťování rozhodujících úseků činnosti nižších stupňů velení.

10. platová třída

10.01. Samostatné tvůrčí řešení nejsložitějších koncepčních a metodických odborných úkolů zásadního výhledového charakteru, jako je stanovení zásadní orientace organizace v oblasti hlavní činnosti, ekonomické orientace, legislativní úpravy, technického a technologického vybavení a úrovně a podobně (manager).

22. SEKRETÁŘKA, SEKRETÁŘ

4. platová třída

4.01. Vyřizování korespondence podle obecných postupů; vyřizování administrativní agendy vedoucího organizace.

5. platová třída

5.01. Organizace práce sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání vedoucích orgánů a organizací a kontrola jejich plnění a další sekretářské práce.

6. platová třída

6.01. Organizační koordinace práce jednotlivých složek a útvarů s programem vedoucího organizace; zajišťování informačních, organizačních a evidenčních prací sekretariátu.

7. platová třída

7.01. Zajišťování specializovaných odborných činností a agend v kanceláři ústavního činitele, například koordinace zpracování stanovisek a materiálů a organizační koordinace mezinárodních styků.

23. PERSONALISTA, PLATAŘ

5. platová třída

5.01. Vedení personální evidence, zpracování přehledů, výkazů nebo statistik.

6. platová třída

6.01. Zajišťování jednotlivých úseků personální a platové agendy.

7. platová třída

7.01. Zajišťování personální nebo platové agendy.

8. platová třída

8.01. Komplexní zajišťování personálního rozvoje nebo platové agendy v organizaci s náročnými podmínkami pro výběr, přípravu a ověřování způsobilosti zaměstnanců nebo v organizaci s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou zaměstnanců.

9. platová třída

9.01. Zajišťování personálního rozvoje nebo platové agendy organizací s celostátní působností nebo z úrovně sboru, ředitelství policie, generálního ředitelství se zvlášť náročnými podmínkami výběru zaměstnanců z hlediska odborné a morální způsobilosti a vysoce specializované odborné přípravy zaměstnanců s odpovědností za škody širokého, zpravidla celostátního dopadu nebo za obecné ohrožení včetně řešení platových podmínek a metodické pomoci podřízeným organizacím.

24. PRÁVNÍK, LEGISLATIVEC

9. platová třída

9.01. Zajišťování veškeré podnikové právní agendy, například řešení občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních a ostatních právních záležitostí včetně zastupování organizace v právních sporech.

10. platová třída

10.01. Vytváření právních předpisů, například vyhlášek, podle zákonných zmocnění s místní, okresní, krajskou nebo jinou oblastní územní působností po legislativní nebo i obsahové stránce včetně případného řešení právních vztahů orgánu nebo organizace.

25. PSYCHOLOG, SOCIOLOG, ERGONOM, FYZIOLOG

6. platová třída

6.01. Zajišťování standardní dokumentace pro činnost psychologických pracovišť.

7. platová třída

7.01. Samostatný sběr a zpracování anamnestických údajů, zpracování dílčích výsledků psychologických vyšetření, podávání testů při vedení skupinového vyšetření.

8. platová třída

8.01. Aplikace poznatků psychologie, sociologie, ergonomie a fyziologie v podmínkách organizace.

9. platová třída

9.01. Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.

10. platová třída

10.01. Psychodiagnostické a psychoterapeutické práce, provádění náročných psychologických vyšetření, psychologické poradenství, poskytování psychoterapeutických služeb.

10.02. Tvorba metodických a analytických materiálů v oblasti psychologického poradenství a sociální práce.

11. platová třída

11.01. Zpracování koncepcí norem nebo jiných odborných materiálů z oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a poskytování služeb z oblasti psychologie, organizace součinnosti a zajišťování realizace úkolů s celostátní působností, supervize v oblasti činnosti policejních psychologických pracovišť pro potřeby Ministerstva vnitra.

26. KONTROLOR, REVIZOR

7. platová třída

7.01. Zajišťování kontrolní a revizní činnosti v organizaci.

8. platová třída

8.01. Komplexní kontrolní činnost v organizaci.

9. platová třída

9.01. Komplexní odborná kontrolní činnost u podřízených organizací.

27. EKONOM

4. platová třída

4.01. Fakturace, likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek (fakturant).

5. platová třída

5.01. Provádění účetních prací, vedení jednotlivých účtů, kontrola správnosti účetních dokladů (účetní).

6. platová třída

6.01. Samostatné zajišťování účetních prací (účetní).

6.02. Sestavování kalkulace nákladů, materiálu a cen jednoduchých výrobků a služeb (kalkulant).

7. platová třída

7.01. Provádění dílčích ekonomických rozborů; sledování vývoje nákladů a výdajů včetně návrhů opatření, kontroly sestav a ročního vyúčtování; zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví a kalkulace.

7.02. Zajišťování složitých účetních agend, ověřování účetních uzávěrek organizací (účetní).

8. platová třída

8.01. Zajišťování cenové tvorby (cenový referent).

8.02. Komplexní zajišťování financování organizace (finanční referent).

8.03. Komplexní zajišťování složitých účetních agend (účetní).

9. platová třída

9.01. Zajišťování nejsložitější souhrnné ekonomické agendy organizace včetně komplexních ekonomických rozborů.

9.02. Komplexní zajišťování cenové tvorby za rozsáhlé skupiny různorodých složitých výrobků, produkce a podobně (cenový referent).

28. POKLADNÍ

4. platová třída

4.01. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

5. platová třída

5.01. Komplexní zajišťování pokladní služby.

29. OBCHODNÍ REFERENT

7. platová třída

7.01. Příprava podkladů pro obchodní jednání (návrhů obchodních smluv, cenových kalkulací, nabídek).

7.02. Zpracování rozboru prodeje, nákupu a zásob jednotlivých sortimentních typů a navrhování obchodně technických opatření ke zvýšení účinnosti prodeje.

8. platová třída

8.01. Samostatné zajišťování úkolů v obchodní činnosti organizace, analýza nabídky a poptávky, průzkum trhu (marketing).

30. MISTR, STAVBYVEDOUCÍ

7. platová třída

7.01. Řízení a organizování prací pracovního úseku méně složitých výrob a procesů, zajišťování plnění výrobních, provozních a ekonomických úkolů, dodržování pracovní a technologické kázně a řešení pracovněprávních a platových otázek zaměstnanců, například expedice, nakládky a vykládky, běžné pracovní provozní údržby strojů a zařízení, vnitropodnikové dopravy, stavební údržby, řízení a zabezpečování vlakové cesty nebo jednoduché vlakové dopravy, prádelny, čistírny, obuvnické dílny, holičství, kadeřnictví, kosmetiky, údržby pozemních komunikací a podobně.

8. platová třída

8.01. Řízení a organizování prací výrob a procesů, zajišťování plnění výrobních, provozních a ekonomických úkolů, dodržování pracovněprávních a platových otázek zaměstnanců, například výrobních, opravárenských a údržbářských dílen, montáže výrobků, obrobny, výroben elektrické energie, technického provozu telekomunikačních zařízení, venkovních kabelových sítí, rozvodu tepla, plynu, elektrické energie (nad 25 kV) nebo telekomunikačních rozvodů, vlakové dopravy, údržby letištních ploch, stavební výroby, řemeslné výroby, reprografie a planografie, údržby a oprav motorů, nástrojárny, obrobny, kalírny, svařovny, galvanizovny, kovárny, úpravny plechů, prototypové dílny, montáže vzduchotechnických zařízení, montáží motorů, agregátů, převodovek, výpočetních systémů, stavebních strojů, výtahů, telefonních ústředen, radiokomunikačních zařízení, externích stavebních a strojně montážních prací a jatek.

9. platová třída

9.01. Řízení a organizování složitých výrob a procesů, zajišťování plnění komplexních náročných výrobních, provozních a ekonomických úkolů včetně řešení zaměstnaneckých otázek, například na úseku externích montáží na technicky a organizačně nejnáročnějších stavbách (vysokofrekvenční rozhlasové vysílače, automatické telefonní ústředny) středních a generálních oprav unikátních zařízení, nejnáročnějších stavebních prací (letištní dráhy, hangáry, mosty, tunely), montáže a údržby zabezpečovací letecké techniky (radary), montáže proudových letadel.

10. platová třída

10.01. Řízení organizace a koordinace výstavby souborů velmi složitých staveb, technologických celků a zařízení (hlavní stavbyvedoucí).

31. DISPEČER

5. platová třída

5.01. Operativní (dispečerské) zajišťování výroby nebo provozu s jednoduchými technologickými vazbami.

6. platová třída

6.01. Řízení a zabezpečování vlakové dopravy, sledu pracovních a služebních vlaků v obvodu železniční stanice a na přiděleném úseku tratě při výlukové činnosti ve stavebně-montážních pracích (dispečer).

7. platová třída

7.01. Operativní (dispečerské) řízení méně složité výroby nebo provozu.

7.02. Samostatné řízení a zabezpečování vlakové dopravy, sledu pracovních a služebních vlaků při výlukové činnosti, při stavebně-montážních pracích v obvodu celé stavby, ve více železničních stanicích a přilehlých traťových úsecích; provádění výcviku pracovníků železničních dopravních profesí.

8. platová třída

8.01. Operativní (dispečerské) řízení a koordinace výroby nebo provozu včetně navazujících procesů.

9. platová třída

9.01. Operativní (dispečerské) řízení a koordinace velmi složitých procesů.

32. OPERÁTOR VT, PROGRAMÁTOR, ANALYTIK, SYSTÉMOVÝ INŽENÝR

5. platová třída

5.01. Zajišťování provozu pracovní stanice včetně organizace zpracování. Zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat. Zajišťování zálohovaných dat.

5.02. Samostatné zpracování dílčích úloh na výpočetní technice, prověřování jednotlivých zpracování, vkládání dat do báze a její využívání.

6. platová třída

6.01. Ovládání obsluhy operačních systémů počítačů vyšších tříd. Samostatné zpracování úloh na výpočetním systému podle zavedených projektů, zejména u složitějších výpočetních systémů a sítí počítačů.

7. platová třída

7.01. Vytváření uživatelských aplikací pro jednouživatelské výpočetní systémy (osobní počítače) pomocí běžných systémových prostředků (tabulkové procesory, systémy řízení bází dat). Vytváření dílčích aplikací podle zpracované projekční dokumentace a jejich testování.

7.02. Organizace práce dílčího provozu výpočetních systémů, zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů, sítí počítačů podle návodu a provozní dokumentace technologie zpracování dat (operátor VT).

7.03. Provozně programátorská činnost na výpočetní technice v oblasti aplikačních systémů. Dílčí úpravy aplikačních programů a údržba databází na víceuživatelských systémech.

8. platová třída

8.01. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracování příslušné projektové dokumentace. Samostatné testování programů a jejich odladění.

8.02. Zajišťování technologie zpracování složitých prováděcích projektů zpracování dat na výpočetních systémech (v počítačových sítích) včetně zabezpečování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází, provádění úprav těchto projektů včetně úprav technologie dané projektem na podmínky konkrétního provozu.

8.03. Zajišťování chodu sítě výpočetní techniky v územním celku.

8.04. Samostatná systémová činnost v oblasti výpočetní techniky, rozbory a analýzy pro tvorbu technických projektů, projektování, koordinace servisu a údržby, správy banky dat.

9. platová třída

9.01. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN, vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.

9.02. Rozbory a matematické analýzy složitých úloh, analýzy a projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat, organizování a řízení realizace prováděcích projektů zpracování dat (analytik).

9.03. Zajišťování matematické analýzy úloh včetně návrhu databází, jejich ochrana a údržba. Řízení jednodušších projektů pro pracovní stanice a jejich sítě.

10. platová třída

10.01. Přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů včetně vývoje jejich speciálních částí. Řízení správ centrálních databází i složitých počítačových sítí. Hodnocení, stanovení a vývoj nejúčinnějších programovacích prostředků.

10.02. Budování a zajišťování chodu globálních počítačových sítí resortů.

10.03. Nejsložitější systémové koncepční práce spojené z rozšiřováním a zaváděním automatizace, vyhledávání a doporučování nejvhodnějších softwarových a hardwarových studií a analýz problémů.

10.04. Analýza a projekce nejsložitějších úloh s celostátním nasazením včetně návrhu databází. Integrace s existujícími systémy.

33. TECHNICKÝ PRACOVNÍK

4. platová třída

4.01. Shromažďování a zpracování podkladů pro normalizační a jinou technickou činnost (normalizační technik).

4.02. Provádění zkoušek a rozborů čistoty vod, chemických rozborů látek, pevnosti a odolnosti materiálu (laborant).

4.03. Kreslení složitých výkresů podle předloh a odborných pokynů (kreslič).

4.04. Obsluha geofyzikálních aparatur.

4.05. Práce v informačním systému o území, příprava leteckých měřicích snímků a snímků dálkového průzkumu Země, práce v mikrografii a v technickém zabezpečení vykonávané podle pokynů vedoucího.

4.06. Vykonávání nejjednodušších geodetických a kartografických reprodukčních prací.

5. platová třída

5.01. Vykonávání ucelených technických prací nebo dílčích technických agend, například provádění náměrů, dílčích rozborů a zkoušek včetně vyhodnocování výsledků, provádění technické kontroly podle technických norem a podmínek, revize stavu technických zařízení; zajišťování vstupní, mezioperační a výstupní technické kontroly.

5.02. Zajišťování provozu ve školském, stravovacím nebo ubytovacím zařízení po technické stránce (správní technik).

5.03. Profesionální pozorování a sledování v oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany ovzduší.

5.04. Provádění specializovaných odběrů vzorků v terénu.

5.05. Mapování a evidence nemovitostí, grafické zpracování výsledků a kartografické zpracování.

6. platová třída

6.01. Sestavování a prověřování technických norem a normativů; provádění rozborů technického charakteru; sledování a kontrola dodržování technologických postupů a technických parametrů (normalizační technik, technický kontrolor).

6.02. Zajišťování technického dozoru méně složitých investičních akcí; sestavování podkladů pro investiční činnost; kontrola realizace investic (investiční technik, investiční dozor).

6.03. Samostatné zajišťování technického provozu nebo montáže analogových a digitálních přenosových zařízení.

6.04. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů (správní technik).

6.05. Výkon funkčních (fyzikálních, chemických, laboratorních) zkoušek výrobků a montážních skupin včetně hodnocení jejich způsobilosti a zpracování zkušebních protokolů.

6.06. Zajišťování projektových kresličských podkladů včetně přípravy podkladů pro vedoucí projektů (kreslič).

6.07. Zpracování výsledků terénních a laboratorních prací, práce na mapovacích procesech (geodet, kartograf).

6.08. Vykonávání náročnějších geodetických a vyhodnocovacích prací při tvorbě map, komplexní přípravě vstupů pro automatizované zpracování map a operátů evidence nemovitostí, šetření vlastnických a uživatelských vztahů při tvorbě a údržbě mapových a písemných operátů.

6.09. Organizačně technické zajišťování chodu složité a speciální výpočetní techniky včetně uvádění do provozu.

6.10. Zajišťování přenosu informačního toku a dat pro vládní a ústavní činitele.

6.11. Profesionální pozorování, měření, zpracování dat a jejich interpretace v oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany přírody na stanicích s celodenním režimem.

7. platová třída

7.01. Operativní dispečerské řízení méně složitých výrob a provozů (dispečer).

7.02. Samostatné zpracování technických norem a podkladů pro normativy (normalizační technik).

7.03. Technické zabezpečení a řízení údržby a oprav technologických zařízení a budov v organizačně složitých podmínkách (správní technik).

7.04. Příprava, realizace, posuzování a vyhodnocování efektivnosti obtížnějších stavebních a strojních investic nebo jednotlivých částí velkých investičních celků, příprava výběrového šetření; provádění stavebního dozoru (investiční technik, investiční dozor).

7.05. Revize technického stavu vybraných technických zařízení, například zdvihacích, tlakových, elektrických nebo plynových (technický revizor).

7.06. Náročné geodetické práce v terénu.

7.07. Provádění sestavitelských prací v kartografii (kartograf).

7.08. Vykonávání náročných prací v bodových polích, šetření vlastnických a uživatelských vztahů při zhotovování geometrických plánů a údržbě seznamů nemovitostí.

7.09. Lokalizace a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů nebo vyčleněných částí počítačů, zajišťování profylaxe a běžné údržby těchto částí (technik VT).

7.10. Samostatné zajišťování technického provozu nebo montáže linkových traktů na symetrických, koaxiálních nebo optických kabelech a radioreléových trasách včetně diagnostických zařízení.

7.11. Samostatné zajišťování technického provozu rádiových vysílačů a rádioreléových stanic s celoarmádním významem.

7.12. Dílčí odborné práce v informačním systému o území, mapování, příprava leteckých měřických snímků a snímků dálkového průzkumu Země, grafické zpracování výsledků klasickým nebo automatizovaným systémem.

7.13. Odborné práce ve specializovaných laboratořích meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany ovzduší.

7.14. Provozní zajišťování profesionálních pozorovacích sítí v meteorologii, klimatologii, hydrologii a ochraně ovzduší.

7.15. Odborné zpracování rozsáhlých datových souborů, jejich kontrola a interpretace z meteorologických, klimatických, hydrologických měření a dat o kvalitě ovzduší.

7.16. Profesionální pozorování a měření v letecké meteorologii za podmínek provozu letiště v II. kategorii podle předpisů MOCL (Mezinárodní organizace pro civilní letectví).

7.17. Provádění výcviku strojvedoucích (instruktor).

8. platová třída

8.01. Vypracování technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (normalizační technik).

8.02. Příprava a realizace rozsáhlých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti investic; stavební dozor rozsáhlých investic (investiční technik).

8.03. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení a elektronických systémů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).

8.04. Zajišťování a organizování technické vstupní, mezioperační a výstupní kontroly nebo samostatné provádění nejnáročnější technické kontroly podle technických norem a technických podmínek (technický kontrolor).

8.05. Výkon složitých funkčních zkoušek výrobků a montážních skupin včetně hodnocení jejich způsobilosti a zpracování zkušebních protokolů (zkušební technik).

8.06. Komplexní zajišťování technické kontroly v technologicky nejnáročnějších výrobách včetně rozboru kvality a návrhů opatření.

8.07. Zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů, například diagnostika a hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby a oprav včetně koordinace technickohospodářského provozu (správní technik).

8.08. Revizní práce v kartografii (kartograf).

8.09. Samostatné práce v informačním systému o území, mapování, příprava a hodnocení všech druhů leteckých měřických snímků a snímků dálkového průzkumu Země, grafické zpracování klasickým nebo automatizovaným systémem.

8.10. Samostatný výkon odborných geodetických prací ve státních trigonometrických, výškových a tíhových sítích (geodet).

8.11. Kontrolní a rozborová činnost na úseku ochrany a tvorby životního prostředí s celoarmádní působností (ekologická inspekce, provádění analýz stavu životního prostředí).

8.12. Komplexní zajišťování ochrany životního prostředí ve vojenských zařízeních při jejich provozu a při výcviku vojsk, zpracování informačních systémů o chráněných částech přírody na území na úrovni svazku.

8.13. Zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků včetně diagnostických zařízení v dálkové telekomunikační síti.

8.14. Samostatné zajišťování technického provozu řídících stanic dálkové sítě radioreléových spojů a informačních uzlů při standardních i mimořádných situacích na všech stupních.

8.15. Vytváření umělecko-akustické složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a zajišťování vysoké technické a umělecké úrovně (zvukař).

8.16. Zajišťování jednoty a koordinace měr a vah a koordinace měrové služby a metrologie.

9. platová třída

9.01. Komplexní zajišťování náročných a rozsáhlých technických agend a prací zpravidla koncepčního dlouhodobého charakteru.

9.02. Komplexní zajišťování rozsáhlé investiční činnosti nebo obnovy rozsáhlého souboru nemovitých památek (investiční technik).

9.03. Komplexní zajišťování a organizace technické kontroly v technologicky nejnáročnějších výrobách včetně rozborů kvality a návrhů opatření (technický kontrolor).

9.04. Zajišťování nejsložitějších prací při montáži, oživování a uvádění do provozu složitých elektronických systémů (funkčních celků) (technik elektronik).

9.05. Technická údržba rozsáhlých počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky (technik VT).

9.06. Zavádění a zajišťování údržby a provozu nejsložitějších zařízení výpočetních, informačních a telekomunikačních systémů; komplexní operativní řízení a koordinace průběhu nejsložitějších oprav prostředků výpočetní, informační a telekomunikační techniky včetně počítačových sítí; zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu komplexních počítačových a telekomunikačních systémů.

9.07. Organizační zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků včetně diagnostických zařízení na úrovni stálé vojenské, policejní nebo podobné spojovací sítě.

9.08. Provádění kontroly technických parametrů přenosových zařízení nebo dálkových kabelů.

9.09. Výkon velmi náročných geodetických prací ve státních trigonometrických a tíhových sítích a při zakládání a vedení automatizovaného systému geodezie a kartografie včetně zpracování úloh celostátního výzkumu na počítačích (geodet).

9.10. Komplexní zajišťování nejsložitějších geodetických, kartografických a geografických činností nebo atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování (trasování, vytyčování tunelů a podobně) (hlavní geodet, odpovědný geodet).

9.11. Výkon vrchního stavebního dozoru veřejných prací v regionálním nebo celostátním rozsahu (stavební dozor).

9.12. Provozní aplikace nových výsledků výzkumu a vývoje v meteorologii, klimatologii, hydrologii a ochraně ovzduší.

9.13. Vytváření umělecko-akustické složky nahrávaného díla podle záměrů režiséra, zajišťování zvukové a umělecké úrovně nahrávky (zvukař).

9.14. Tvůrčí dotváření představení světelnou a zvukovou technikou (osvětlovač).

9.15. Zajišťování jednoty používaných měr a vah, koordinace měrové služby a metrologie na úrovni letecké základny a brigády.

10. platová třída

10.01. Samostatné vykonávání nejnáročnějších koncepčních, tvůrčích a koordinačních činností v základních geodetických sítích, státních mapových dílech (mapová, grafická a kartografická tvorba) a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.

10.02. Komplexní koordinace měrové služby a metrologie na úrovni sboru.

34. BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK, TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY

5. platová třída

5.01. Vykonávání odborných prací na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, civilní obrany a protipožární ochrany; provádění prověrek dodržování bezpečnostních předpisů a protipožární připravenosti jednotlivých pracovišť a dodržování protipožárních předpisů.

6. platová třída

6.01. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí z hlediska bezpečnostních předpisů, jeho sledování a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.

6.02. Výkon preventivních protipožárních opatření (preventista požární ochrany).

7. platová třída

7.01. Zajišťování požární ochrany podle příslušných právních předpisů v organizaci (technik požární ochrany).

8. platová třída

8.01. Usměrňování, koordinace a kontrola požární ochrany podle příslušných právních předpisů v organizaci s požárně nebezpečným provozem a se složitou organizační strukturou (vedoucí technik požární ochrany).

35. TECHNOLOG

6. platová třída

6.01. Určování technologických postupů jednoduchých výrob a provozů.

7. platová třída

7.01. Určování technologických postupů méně složitých výrob a procesů, jako například údržby pozemních komunikací, běžné provozní údržby strojů a zařízení, stavební údržby, prádelny, čistírny, obuvnické dílny a podobně.

8. platová třída

8.01. Určování technologie rozsáhlých výrobních a pracovních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost.

9. platová třída

9.01. Určování technologií nejsložitějších výrob, procesů a provozů.

10. platová třída

10.01. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších výrob celků a systémů, například investičních celků.

36. PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR

7. platová třída

7.01. Projektování staveb menšího významu s běžně používanou konstrukcí a technologií a technicky méně náročných staveb (projektant).

7.02. Jednoduché projektové práce v oblasti vytápění, zdravotní techniky, elektroinstalace (projektant).

7.03. Jednodušší konstruktérské práce v oblasti územního a urbanistického plánování (konstruktér).

7.04. Vytváření nových jednoduchých vzorů výrobků (designér).

7.05. Projektové řešení přenosové a spojovací technologie, například na úrovni uzlové sítě, jednodušší zesilovací stanice a podobně.

8. platová třída

8.01. Projektování běžných stavebních objektů (obytných objektů do 4 podlaží, pozemních průmyslových objektů s jednoduchým založením) a jednoduché architektonicko-urbanistické řešení investičních celků (projektant).

8.02. Konstrukční řešení strojních zařízení a přístrojů, například mechanických zemědělských strojů nebo ortopedické protetiky (konstruktér).

8.03. Samostatné navrhování nových modelů, vzorů a tvarů výrobků nebo částí souborů a kolekcí nebo ucelených částí složitých výrobků včetně spolupráce při realizaci nových výrobků ve výrobě (designér).

9. platová třída

9.01. Projektování nebo architektonické řešení rozsáhlých a složitých investičních celků nebo jejich nejnáročnějších stavebních a technologických částí včetně případného zajišťování funkce generálního projektanta podle platných předpisů (projektant).

9.02. Konstrukční řešení technicky velmi náročných výrobků a zařízení (konstruktér).

9.03. Samostatné tvůrčí řešení složitých typů, modelů, tvarů a vzorů výrobků nebo jednoduchých skupin a souborů výrobků vysoké estetické úrovně a užitné hodnoty včetně spolupráce při jejich realizaci.

10. platová třída

10.01. Řešení a koordinace projektových úkolů automatizace řízení, informačních nebo telekomunikačních systémů, řízení a tvorba logických rozborů a matematické analýzy rozsáhlých projektů a operačních systémů zpracování dat.

10.02. Samostatné tvůrčí konstrukční řešení unikátních strojů a zařízení založených na funkčně nových principech (výrobní zařízení, dopravní prostředky) (konstruktér).

10.03. Projektování a architektonické řešení velmi složitých staveb, technologických, územních a urbanistických celků (projektant architekt).

11. platová třída

11.01. Koordinace a tvůrčí řešení projektových, architektonických a konstrukčních úkolů, například významných staveb (městské čtvrti, urbanistické celky a podobně), unikátních strojů a složitých investičních zařízení založených na funkčně nových principech se špičkovými parametry (projektant, architekt, konstruktér).

37. PROVOZNÍ PRACOVNÍK

4. platová třída

4.01. Obsluha vybraných tranzitních telefonních ústředen a uzlů dokumentačního spojení.

4.02. Příjem a výdej více druhů zásilek, zajišťování více druhů činností na výpravně (podatelně) vybraného spojovacího uzlu.

4.03. Komplexní zajišťování spisové služby; komplexní zajišťování podatelny.

5. platová třída

5.01. Samostatné odborné instradování a kartování podaných zásilek telegramů a zpráv na spojovacím uzlu.

5.02. Komplexní zajištování spisové služby a podatelny v organizačně složitých podmínkách.

6. platová třída

6.01. Komplexní zajišťování spisové služby se specifickým způsobem ochrany státního tajemství.

6.02. Operativní řízení a kontrola provozu na pracovištích tranzitních telefonních a telegrafních ústředen.

6.03. Komplexní zajišťování služby podací stanice 1. úrovně.

7. platová třída

7.01. Výkon provozně technických prací na speciální technice při zajišťování ochrany státního tajemství (náčelník pracoviště ochrany informací).

7.02. Dispečerské řízení technického provozu telekomunikační sítě na úrovni uzlového telefonního obvodu (okresu).

8. platová třída

8.01. Dispečerské zajišťování technického provozu stálé spojovací a informační sítě na úrovni tranzitního obvodu (velitelství oblasti) nebo pro účely výkonu policejních služeb.

9. platová třída

9.01. Dispečerské řízení technického provozu stálé vojenské spojovací sítě na centrální (republikové) úrovni.

9.02. Organizační zajišťování nejsložitějších prací v jednotlivých úsecích telekomunikací a kontrola na území oblasti (kraje).

38. VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK, VĚDECKÝ PRACOVNÍK

8. platová třída

8.01. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky.

8.02. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy.

9. platová třída

9.01. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací.

9.02. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.

10. platová třída

10.01. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky.

10.02. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.

11. platová třída

11.01. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru.

11.02. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.

12. platová třída

12.01. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru; tvůrčí koordinace nejnáročnějších celostátních nebo mezinárodních projektů.

12.02. Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi neurčitě vymezenými vstupy a nespecifikovatelnými výstupy zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s dopady do širokého okruhu lidské činnosti, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů.

39. SYSTÉMOVÝ SPECIALISTA

11. platová třída

11.01. Tvůrčí koordinace složitých a rozsáhlých systémů s oblastní, republikovou nebo mezinárodní působností a s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami na další systémy.

40. KNIHOVNÍK, BIBLIOGRAF

3. platová třída

3.01. Vykonávání jednoduchých knihovnických nebo archivářských prací, například upomínky a označování knih.

4. platová třída

4.01. Vykonávání základních knihovnických a informačních prací, například objednávání, příjem a třídění knih a tiskovin, jejich uspořádávání, vyhodnocování a vyřazování, adjustace knihovního fondu, revize fondu, budování kartoték, práce se čtenářem a kulturně vzdělávací práce.

5. platová třída

5.01. Vykonávání základních knihovnických a informačních prací, budování informačního systému knihovny, poskytování faktografických informací a provádění kulturně vzdělávacích prací.

6. platová třída

6.01. Vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích prací.

7. platová třída

7.01. Zajišťování odborných specializovaných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích činností, například odborná bibliografie, rešerše, vedení odborné specializované knihovny.

8. platová třída

8.01. Zajišťování složitých odborných bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích knihovnických prací, například cizojazyčná, vědecká katalogizace, specializovaná bibliografie, poradenské, publikační a školící práce.

9. platová třída

9.01. Komplexní zajišťování specializovaných bibliografických a informačních knihovnických agend, kulturně vzdělávacích a edičních činností, tvorby automatizovaných systémů a odborných poradenských činností.

10. platová třída

10.01. Zpracování koncepcí a koordinace odborných specializovaných bibliografických a informačních knihovnických agend celoarmádního nebo oborového charakteru; vedení průzkumu a vytváření knihovnických a informačních fondů.

41. PŘEKLADATEL, TLUMOČNÍK

7. platová třída

7.01. Písemný nebo ústní překlad různorodých jednoduchých textů nevyžadujících znalosti odborné terminologie.

8. platová třída

8.01. Vykonávání odborné překladatelské a tlumočnické činnosti (odborných textů), předpokládající znalost odborné terminologie a obratů. 8.02. Písemný a ústní překlad nebo tlumočení různorodých jednoduchých textů z běžně nepoužívaných jazyků (čínština, japonština, africké a severské jazyky a podobně).

9. platová třída

9.01. Písemný nebo ústní překlad nebo tlumočení různorodých odborných nebo obtížných textů z běžně nepoužívaných jazyků a naopak. 9.02. Simultánní, kabinové tlumočení nebo provádění překladů pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku.

10. platová třída

10.01. Simultánní, kabinové tlumočení nebo provádění překladů pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku z běžně nepoužívaných jazyků a naopak.

42. REFERENT VĚDECKOTECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH INFORMACÍ, STUDIJNÍ REFERENT

7. platová třída

7.01. Zpracování správních a odborných rešerší, studijních zpráv a posudků.

8. platová třída

8.01. Zajišťování studijních a rozborových činností v odborných agendách.

8.02. Vypracování složitých rešerší, studijních zpráv a znaleckých posudků.

43. PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A OSVĚTOVÝ PRACOVNÍK, PRŮVODCE

3. platová třída

3.01. Vykonávání jednoduchých organizačně administrativních prací při zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu.

3.02. Doprovod skupin návštěvníků ve zpřístupněných památkách nebo v kulturních zařízeních včetně reprodukce průvodcovského textu.

4. platová třída

4.01. Zajišťování kulturně osvětových akcí zpravidla místního významu.

4.02. Zajišťování činnosti kulturních klubů, souborů a kolektivů zájmové činnosti pod odborným vedením.

4.03. Prodej kulturních služeb a pořadů kulturních zařízení.

4.04. Doprovod zájezdových skupin tuzemských i zahraničních s výkladem.

4.05. Doprovod skupin návštěvníků ve zpřístupněných památkách nebo v kulturních zařízeních včetně odborného výkladu spojeného s odpověďmi na dotazy návštěvníků.

5. platová třída

5.01. Samostatné zajišťování kulturně osvětových akcí a programů regionálního významu.

5.02. Samostatné zabezpečování činnosti kulturních klubů, uměleckých komisí, souborů a kolektivů zájmové činnosti.

5.03. Organizování prodeje kulturních služeb a doplňkových činností kulturních zařízení.

5.04. Samostatné provádění dokumentace tisku dlouhodobého charakteru, výběr informací a jejich aktualizace.

5.05. Organizování a zabezpečování programu zájezdových skupin v tuzemsku i zahraničí spojený s odborným výkladem, materiální a finanční zabezpečení akce.

5.06. Doprovod skupin návštěvníků zpřístupněných památek nebo kulturních zařízení včetně odborného výkladu spojeného s odpovědmi na dotazy návštěvníků s použitím jednoho cizího jazyka.

6. platová třída

6.01. Zajišťování kulturně osvětových, vzdělávacích, programových a produkčních činností ve velkých kulturních zařízeních.

6.02. Organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i zahraničí, spojený s tlumočením při specializovaných nebo tématických zájezdech, materiální a finanční zabezpečení celé akce.

6.03. Doprovod skupin návštěvníků ve zpřístupněných památkách nebo v kulturních zařízeních včetně odborného výkladu spojeného s odpověďmi na dotazy návštěvníků s použitím dvou a více cizích jazyků.

7. platová třída

7.01. Příprava dílčích částí audiovizuálních pořadů.

7.02. Organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trase několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtování doplňkových služeb za devizové prostředky, kvalifikovaný výklad.

7.03. Organizační zajišťování návštěvnického provozu ve zpřístupněných památkách nebo kulturních zařízeních, poskytování výkladu s vyššími nároky na informace z humanitních a přírodovědních oborů s použitím dvou a více cizích jazyků.

8. platová třída

8.01. Komplexní zajišťování činnosti velkých kulturně osvětových a specializovaných kulturních zařízení.

8.02. Samostatné zajišťování a tvorba audiovizuálních programů.

8.03. Organizační zajišťování návštěvnického provozu na zpřístupněných památkách nebo kulturních zařízeních s více prohlídkovými trasami provozovanými současně, poskytování výkladu s vyššími nároky na informace z humanitních a přírodovědních oborů s použitím dvou a více cizích jazyků.

9. platová třída

9.01. Zajišťování kulturně osvětové, vzdělávací a zájmové činnosti sboru, produkční, agenturní a programové činnosti (náčelník kulturně metodického střediska, náčelník klubu svazu, náčelník Domu armády).

9.02. Zajišťování uměleckého provozu orchestru; koordinace činnosti režiséra, dramaturga, jevištního a technického personálu kulturního zařízení.

9.03. Tvorba náročných audiovizuálních programů a děl výtvarných umění.

9.04. Řízení a posuzování odborných prací v oblasti uměleckých komisí výtvarné a architektonické tvorby.

10. platová třída

10.01. Zajišťování mimořádně náročných zpravidla mezinárodních kulturně vzdělávacích akcí, například festivalů.

10.02. Zajišťování uměleckého provozu více uměleckých souborů (náčelník AUS a VUS).

44. REDAKTOR, ZAMĚSTNANEC REDAKCE

5. platová třída

5.01. Provádění méně složitých korektorských činností, například kontrola správnosti a kvality autorských korektur.

6. platová třída

6.01. Zajišťování dílčích redaktorských činností textových úprav a výtvarných činností.

7. platová třída

7.01. Publicistická činnost podle pokynů.

7.02. Samostatné provádění náročných korekturních prací z hlediska zásad typografické úpravy, sazby a norem polygrafické výroby, spolupráce s redaktorem při odstraňování případných obsahových chyb v rukopisu.

7.03. Jazykové, stylistické, výtvarné, grafické a technické redakční práce podle pokynů, například redakční zpracování výtvarné a grafické úpravy.

7.04. Zabezpečování chodu redakce po organizační, ekonomické, obchodní a výrobní stránce (sekretář redakce).

8. platová třída

8.01. Samostatná publicistická činnost; zajišťování umělecké, výtvarné a technické úrovně materiálů; organizování vydávání periodik, zabezpečování jejich odborné, technické, popřípadě věcné úrovně.

8.02. Samostatné zajišťování odborných tiskových, výtvarných nebo technických redaktorských agend, odborné posuzování náročných rukopisů, lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh po stránce umělecké a odborné.

9. platová třída

9.01. Komplexní zabezpečování a samostatné redigování tématicky nejobtížnějších rukopisů, posuzování jejich umělecké a odborné úrovně; zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací a periodik.

9.02. Samostatná tvůrčí odborná publicistická činnost; zajišťování odborné, umělecké, výtvarné a technické úrovně vytvořených materiálů.

10. platová třída

10.01. Koncepční sestavování plánů a záměrů nakladatelské činnosti; organizace redaktorských prací a agend včetně koordinace ediční činnosti po stránce ekonomické, výrobní a obchodní.

10.02. Samostatný tvůrčí výkon nejvýznamnějších zpravodajských, komentátorských, reportérských nebo jiných publicistických činností, popřípadě usměrňování činnosti dalších redaktorů.

10.03. Komplexní zajišťování odborné, technické, popřípadě věcné úrovně vydávaného periodika.

45. ARCHIVÁŘ

3. platová třída

3.01. Vykonávání jednoduchých archivářských prací, například výpůjční služba, vracení a výdej dokumentů, volný výběr fondu, upomínky.

4. platová třída

4.01. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií.

5. platová třída

5.01. Komplexní výkon archivní výpůjční služby; vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence.

7. platová třída

7.01. Samostatné pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.

8. platová třída

8.01. Tvorba archivních fondů a sbírek, výkon předarchivní péče.

9. platová třída

9.01. Samostatná pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek.

9.02. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracování složitých archivních rešerší, odborného dohledu nad archivní spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracování vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.

10. platová třída

10.01. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti samostatných archivních pracovišť a pracovních týmů; zajišťování uchování ochrany a racionálního využívání svěřených částí Jednotného archivního fondu. 10.02. Tvůrčí zpracování nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.

11. platová třída

11.01. Koordinace mimořádně významných a rozsáhlých archivních pracovišť jako klíčové součásti národního historického dědictví s celostátní působností.

46. CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT

3. platová třída

3.01. Péče o služební zvířata, provádění jejich výcviku a základních zooveterinárních opatření.

4. platová třída

4.01. Ošetřování dravců ve výcviku, plašení ptáků pomocí sokolnicky cvičených dravců bioakusticky nebo pyrotechnicky, ošetřování koní a psů ve výcviku.

5. platová třída

5.01. Speciální chov a výcvik dravců, sledování ornitologické situace v prostoru letišť, základní příprava koní pod sedlem a výběr a výcvik služebních psů určených pro psovody.

6. platová třída

6.01. Zavádění nových způsobů výcviku sokolovitých dravců a nových způsobů ochrany letišť včetně provádění ornitologického a ekologického průzkumu; speciální příprava koní pod sedlem k služebním účelům a speciální výcvik psů s psovodem.

7. platová třída

7.01. Zpracování konkrétních návrhů způsobu ochrany prostřednictvím služebních zvířat, například letadel před střety s ptáky.

8. platová třída

8.01. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů, kynologů a ornitologů, zpracování programů výcviku.

9. platová třída

9.01. Výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití a rasových znaků a vlastností.

9.02. Zajišťování biologické ochrany letišť.

10. platová třída

10.01. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů pro výkon speciálních činností.

10.02. Komplexní řešení využití služebních zvířat, například při ochraně letadel před střety s ptáky.

ČÁST III - LETOVÝ A LETECKÝ PROVOZ

47. ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU

6. platová třída

6.01. Samostatné řešení dílčích úkolů spojených se zabezpečováním letového provozu (pomocník stálého řídícího létání).

7. platová třída

7.01. Řízení pohybu letadel na pohybové ploše s odpovědností za bezpečnost provozu (řídící odbavovací plochy).

7.02. Sběr informací při řízení letového provozu, jejich vyhodnocování a distribuce ve stanoveném rozsahu. Obsluha spojovacího a částečně výpočetního zařízení a přenosu dat systému ŘLP včetně meteorologického informačního systému (starší operátor).

8. platová třída

8.01. Samostatné řešení dílčích úkolů spojených se zabezpečováním letového provozu. Práce na informačních a výpočetních systémech. Plánování letového provozu ve stanoveném rozsahu. Zajišťování nepřetržité meteorologické služby (starší operátor, dozorčí synoptik).

8.02. Zajišťování nepřetržitého spojení orgánů letištního stanoviště řízení letů s osádkami letadel a dalšími místy velení a řízení letů, odpovědnost za komplexní a správnou činnost systémů prostředků RTZ letiště (dozorčí pro spojení).

8.03. Uskutečňování spojení se službami řízení letového provozu. Kontrola správné činnosti všech spojovacích zařízení před letem a v průběhu letu (radista).

9. platová třída

9.01. Vedení přehledu o letovém provozu s podílem na řízení letového provozu ve stanoveném prostoru. Ovládání informačních a zobrazovacích systémů. Vedení korespondence s osádkami letadel (letovod ŘLP).

9.02. Komplexní zajišťování nepřetržité meteorologické služby a spojení orgánů řízení letů střediska řízení leteckého provozu s osádkami letadel a s podřízenými místy letového provozu, zajišťování přenosu a zobrazení radiolokační informace, radionavigačních údajů a automatizovaných systémů pro plánování letů SŘLP.

9.03. Provádění kontrol a šetření událostí ve službě ŘLP. Zajišťování správné činnosti zobrazovacích a informačních systémů pro službu ŘLP. Provozování složitých projektů zpracování dat. Vykonávání specializovaných prací na úseku spojení sítí ŘLP.

9.04. Plánování a komplexní dispečerské řízení letového provozu ve stanoveném prostoru odpovědnosti. Koordinace letového provozu všech uživatelů vzdušného prostoru. Organizování součinnosti skupiny řízení a zabezpečení létání (řídící letového provozu).

9.05. Komplexní radiolokační řízení letového provozu ve stanovené zóně odpovědnosti. Koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru. Řešení vzniklých situací s osádkami letadel (řídící přistání, radarový řídící).

10. platová třída

10.01. Rozpracování koncepce technického zabezpečení střediska řízení letového provozu, komplexní zajišťování vzdušného i pozemního spojení, přenosu a zobrazení radiolokační a radionavigační informace a automatizovaných systémů plánování a řízení letů pro orgány střediska řízení letového provozu.

10.02. Komplexní radiolokační řízení letadel při zabezpečování obrany území a vzdušného prostoru ČR. Zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru odpovědnosti (letovod velitelských a naváděcích stanovišť).

48. LETECKÝ TECHNIK

7. platová třída

7.01. Zajišťování a provádění příprav, ošetřování a provozu palubních komplexů, soustav, systémů a zařízení letecké techniky a letecké munice u technických rojů a skupin (mechanik, technik s odborností motory a draky, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj a optoelektronické vybavení, radiové a radiotechnické vybavení).

7.02. Technické a organizační zajištění specializovaných prací při odbavení letadla před letem a po letu; zajišťování ochrany letadla (mechanik pozemní údržby).

8. platová třída

8.01. Výkon specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, soustav, systémů a zařízení letecké techniky, metrologického, diagnostického, kontrolního zařízení a letecké munice u technických letek, oddělení, rojů a skupin.

8.02. Zhotovování fotografické dokumentace pomocí speciálního vybavení na palubě letounů za letu. Provádění údržby a oprav tohoto zařízení (palubní operátor).

9. platová třída

9.01. Výkon vysoce specializovaných prací a komplexní zajišťování řádného technického stavu a správné činnosti veškerých palubních komplexů, soustav, systémů a zařízení letecké techniky, diagnostického a kontrolního zařízení nebo letecké munice v letectvu armády nebo policie, například na stupni technické letky, technického oddělení, leteckých vojskových opraven a základen.

9.02. Uskutečňování spojení se službami řízení letového provozu, odpovědnost za včasnost informací, za úplnost podávaných zpráv, kontrola správné činnosti všech spojovacích zařízení před letem a v průběhu letu. Řízení radistů roje, letky (palubní radista).

10. platová třída

10.01. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrsko letecké služby a inženýrsko leteckého zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností, tj. draky a motory, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, radiové a radiotechnické vybavení, optoelektronické vybavení) včetně metrologického, diagnostického a kontrolního zařízení nebo letecké munice.

10.02. Vydávání odborných technických předpisů a bulletinů změnové služby vlastní i výrobce. Rozhodování a ověřování technologie na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů a bulletinů. Provádění inspekční a kontrolní činnosti v oblasti tvorby, vedení a použití letecké technické dokumentace v rámci letectva.

11. platová třída

11.01. Zajišťování koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství. Stanovení způsobu výběru a provozování letecké techniky, vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.

12. platová třída

12.01. Tvorba politiky a koncepce technického vybavení a vyzbrojení letectva.

49. LETIŠTNÍ TECHNIK

6. platová třída

6.01. Provozní přezkoušení, seřízení, lokalizace závad a jejich odstranění u prostředků radiotechnického zabezpečení, radiostanic, přenosových zařízení, automatizovaných a zobrazovacích systémů, záznamové techniky na místech velení a řízení letectva.

6.02. Přezkoušení, seřizování, lokalizace závad a jejich odstranění u světlotechnických systémů letišť, startových velitelských stanovišť a zodolněných úkrytů.

6.03. Přezkoušení seřízení, lokalizace závad a jejich odstranění u letištní techniky a zařízení, kontrola letištní techniky po provedené opravě v dílnách útvaru.

7. platová třída

7.01. Provádění veškerých oprav obnovujících provozuschopnost radiotechnických prostředků a systémů, lokalizace závad a jejich odstranění u složitých radiolokačních a radionavigačních systémů letectva a rozsáhlých světlotechnických systémů.

7.02. Zajišťování provozuschopnosti a technické spolehlivosti systému spojovací, radiové a výpočetní techniky střediska řízení letového provozu (technik).

7.03. Organizování přípravy letištní provozní techniky k zabezpečení provozu letadel a systémů k jejich ošetřování, přezkušování, doplňování a vyzbrojování.

7.04. Řízení údržby, přípravy a přísunu souprav, vybavení a náhradních dílů letadel a munice k zabezpečení provozuschopnosti letadel a jejich bojové připravenosti.

7.05. Zajišťování bezchybného stavu a úplnosti padákové záchranné a výsadkové techniky, jejího uložení, ošetřování a včasné přípravy k letům; příprava padáků k větrání, sušení a přebalování, prohlídky a opravy padákové techniky a padákových přístrojů, vedení záznamů o jejich použití a ošetřování; doplňování a opravy zařízení padákových a výsadkových cvičišť, trenažérů a učebních pomůcek; plnění úkolů v pátrací a záchranné skupině (instruktor a kontrolor balení padáků).

7.06. Komplexní materiální zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, systémů, zařízení a náhradních dílů letadel.

8. platová třída

8.01. Zajišťování údržby a oprav radiotechnických systémů letišť, velitelských a naváděcích stanovišť včetně evidence hospodárného využití materiálu a náhradních dílů techniky RTZ a řízení práce podřízených techniků systémů a skupin RTZ.

8.02. Zajišťování provozuschopnosti prostředků a systémů radiotechnického zabezpečení, jejich oprav, kontrolních prohlídek a revizí.

8.03. Zajišťování nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického zabezpečení a materiálu k letadlům, odpovědnost za komplexní a správnou činnost a využití prostředků LTZ (dozorčí letištního technického zabezpečení).

8.04. Zajišťování řádného technického stavu a použitelnosti radiotechnického a leteckého technického zařízení, systémů, souprav a náhradních dílů letadel.

8.05. Zajišťování správného technického stavu a správné činnosti letecké munice, souprav a systémů a řízení letištní provozní techniky pro zabezpečení provozu letadel.

8.06. Zajišťování připravenosti posádkové záchranné a výsadkové techniky k použití, kontrola jednotlivých etap balení a kompletace, připojení pojistných přístrojů a jejich správné nastavení, provádění výuky létajícího personálu o záchranných prostředcích a způsobu použití; řízení výcviku na trenažérech, plnění úkolů v pátrací a záchranné skupině (instruktor a kontrolor balení padáků).

8.07. Zajišťování provozuschopnosti radiotechnických prostředků a systémů u složitých radiolokačních a radionavigačních systémů.

8.08. Zajišťování letištního technického zabezpečení, provozu a oprav letištní techniky a zařízení. 8.09. Zajišťování letecké informační služby (předletových informací, jejich správnosti, aktuálnosti a rozsahu).

9. platová třída

9.01. Komplexní zajišťování řádného technického stavu a správné činnosti prostředků a systémů radiotechnického zabezpečení letecké základny, velitelských a naváděcích stanovišť, zajišťování vojskových oprav v dílnách vyššího typu.

9.02. Komplexní zajišťování řádného technického stavu a použitelnosti letištní provozní techniky, technického zařízení, systémů, souprav a náhradních dílů letadel. Řízení odborných prací, činností a služeb jednotlivých odborností.

9.03. Komplexní zajišťování správného technického stavu a činnosti letecké munice, souprav a systémů a řízení odborných prací při zajišťování provozu letadel.

9.04. Komplexní zajišťování a koordinace letištního technického zabezpečení, provozu a oprav letištních zařízení a techniky a letištních ploch.

9.05. Komplexní dispečerské řízení leteckého provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkami (dispečer letecké dopravy).

10. platová třída

10.01. Zpracování koncepce oprav a revizí letištní techniky a jejího efektivního využívání při zabezpečení provozu letadel včetně komplexního zajišťování technické způsobilosti a připravenosti letecké munice k bojovému použití, zajišťování technicky správného ošetřování systémů zařízení a vybavení letadel v jednotlivých odbornostech na úrovni sboru.

10.02. Řízení letecké pátrací a záchranné služby v rámci vojenského velitelství s působností do celé struktury podřízených stupňů, zabezpečení výcviku specialistů letecké pátrací a záchranné služby, kontrola připravenosti létajícího personálu v záchranné činnosti, součinnost mezi orgány zdravotní služby, orgány SAR a středisky LZS.

10.03. Komplexní zajišťování služby radiotechnického zabezpečení ve vymezeném teritoriu, analýza účinnosti služby a usměrňování vybavení prostředky a systémy radiotechnického zabezpečení.

50. PALUBNÍ PRŮVODČÍ

6. platová třída

6.01. Poskytování služeb tuzemským i zahraničním cestujícím i posádce na palubě dopravního letadla, doplňování zásob zboží, záchranných a dalších prostředků, údržba palubního zařízení k obsluze cestujících, řešení nestandardních situací na palubě letadla.

7. platová třída

7.01. Organizace obsluhy a poskytování dalších služeb na palubě letadla, koordinace práce mezi palubním a pozemním personálem; materiální, ekonomické a zdravotnické zajištění letu včetně případné obsluhy cestujících (vedoucí kabiny).

51. VELITEL LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ INŽENÝR - OPERÁTOR

7. platová třída

7.01. Pilotování ultralehkého letounu při zajišťování např. leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů (pilot rogala).

9. platová třída

9.01. Obsluha technického systému letadla (palubní technik).

10. platová třída

10.01. Pilotování, navigační vedení a obsluhování technických systémů dopravního letadla na pravidelné trati a za standardních podmínek (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr) nebo obsluha technických systémů letadel roje se zbraňovými systémy (palubní technik roje). 10.02. Zajišťování spojení se službami řízení letového provozu, včasnosti a úplnosti informací, kontrola spojovacích zařízení (palubní radiofonista).

11. platová třída

11.01. Pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních systémů letadel vybavených zbraňovými systémy (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr).

11.02. Pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních systémů letadla na nepravidelné trati, s přistáním na neznámém letišti nebo neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní inženýr - operátor).

11.03. Vedení letadla na pravidelné trati a za standardních podmínek (velitel letadla).

12. platová třída

12.01. Vedení letadla na nepravidelné trati, s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích nebo při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí (velitel letadla).

12.02. Vedení nadzvukového letadla vybaveného zbraňovými systémy k obraně teritoria a vzdušného prostoru (velitel letadla).

ČÁST IV - SPORT

52. SPORTOVEC

6. platová třída

6.01. Vykonávání sportovních činností, reprezentace resortních sportovních center ve vnitrostátních a mezinárodních soutěžích s medailovým umístěním na mistrovství ČR ve své kategorii.

7. platová třída

7.01. Vykonávání sportovních činností v širších reprezentačních družstvech ČR seniorů a v užších reprezentačních výběrech ČR juniorů a v kolektivních sportech v družstvech v nejvyšší mistrovské soutěži.

8. platová třída

8.01. Vykonávání sportovních činností, například reprezentace na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů s bodovým umístěním na mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy juniorů, s medailovým umístěním na světové univerziádě, překonání českého rekordu, v kolektivních sportech se členstvím ve družstvech s umístěním v nejvyšší mistrovské soutěži do 3. místa.

9. platová třída

9.01. Vykonávání sportovních činností a reprezentace ve vnitrostátních a mezinárodních soutěžích, například reprezentace v individuálních disciplínách a menších kolektivech na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy s finálovým umístěním.

10. platová třída

10.01. Vykonávání sportovních činností a reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích, například na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy s medailovým umístěním, v kolektivních sportech se členstvím ve družstvech s umístěním na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy do 3. místa.

ČÁST V - ŠKOLSTVÍ

53. UČITEL V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ

7. platová třída

7.01. Aplikace výchovných programů při zajišťování globální výchovné, vzdělávací a zdravotní péče o děti v předškolních zařízeních.

8. platová třída

8.01. Péče o děti předškolního věku spočívající v analýze věkových a individuálních zvláštností, potřeb a projevů dítěte, v navazující tvorbě výchovných a vzdělávacích programů včetně estetických, sportovních, ozdravných a dalších programů pro potřeby pedagogů konkrétního zařízení a jejich realizaci.

9. platová třída

9.01. Poskytování speciálně pedagogických, diagnostických, terapeutických, reedukačních, poradenských a metodických služeb nebo speciální pedagogická výchovně vzdělávací činnost vykonávaná učitelem speciálního pedagogického centra - speciálním pedagogem pro zdravotně postižené děti předškolního věku.

54. UČITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

9. platová třída

9.01. Výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností, návyků žáků a rozvíjení talentu žáků na základních školách, základních uměleckých školách a speciálních základních školách, zvláštních školách, pomocných školách a stálých školách v přírodě.

55. UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY

10. platová třída

10.01. Výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků na střední škole.

56. UČITEL VYSOKÉ ŠKOLY

9. platová třída

9.01. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných pedagogických prací a aktivní účast ve cvičeních a ostatních výchovně vzdělávacích a vědeckých nebo uměleckých činnostech vysoké školy; dokumentační zpracování odborné a vědecké literatury (asistent).

10. platová třída

10.01. Komplexní pěstování a rozvíjení poznávacích a tvůrčích schopností studentů a absolventů vysoké školy, vedení cvičení, seminářů, exkurzí, případně přednášení, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací (odborný asistent).

11. platová třída

11.01. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu, tvůrčí činnost v oblasti umění spolu s komplexním rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké školy prostřednictvím jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, expertizní, publikační a posuzovatelská činnost, aplikovaný a základní výzkum, vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací (docent).

12. platová třída

12.01. Tvůrčí specializované a systémové práce zahrnující sledování rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu a umění, tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti do výuky studentů a absolventů vysokých škol a do výchovy mladých vědeckých a uměleckých pracovníků, přednášení a vedení přednášek, vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného vědního a uměleckého oboru (profesor).

57. MISTR ODBORNÉ VÝCHOVY

7. platová třída

7.01. Výchovně vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání ve dvouletých a kratších učebních oborech, které nekončí učňovskou zkouškou.

8. platová třída

8.01. Výchovná a vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání.

9. platová třída

9.01. Výchovně vzdělávací činnost rozšiřující vědomosti, dovednosti a návyky žáků při praktickém výcviku náročných studijních oborů, jako jsou například opravy a seřízení elektronických systémů, hydraulických a pneumatických elektronicky řízených systémů, v oblasti letecké zabezpečovací, diagnostické a měřící techniky a podobně.

58. VYCHOVATEL

3. platová třída

3.01. Pomocné práce při výchově v předškolních a školských zařízeních (pomocný vychovatel v předškolní výchově).

4. platová třída

4.01. Odborné rutinní práce při výchově dětí v předškolních zařízeních (pomocný vychovatel v předškolní výchově).

4.02. Odborné práce vztahující se k upevňování hygienických návyků, zkvalitnění společenského chování dětí a mládeže, dohled a kontrola zdravotního stavu ubytovaných (pomocný vychovatel).

7. platová třída

7.01. Výchova a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo zaměřená na celkový rozvoj nebo resocializaci dětí a mládeže (vychovatel).

7.02. Zajišťování zájmové činnosti dětí a mládeže, případně dospělých s všeobecným zaměřením; organizační zajišťování soutěží a přehlídek; organizační zajišťování činnosti externích pracovníků a dobrovolných spolupracovníků (vychovatel, instruktor, organizační pracovník).

8. platová třída

8.01. Výchova a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování specificky rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo zaměřená na celkový rozvoj nebo resocializaci dětí a mládeže s využíváním diagnostických, výchovně vzdělávacích a kontrolních metod při systematickém respektování jejich individuálních zájmů, schopností a předpokladů (vychovatel).

8.02. Zajišťování zájmové činnosti s úzkým odborným zaměřením, obsahové zajišťování soutěží a přehlídek, pedagogické a metodické vedení externích pracovníků a dobrovolných spolupracovníků, odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží, popřípadě dospělými v jejich volném čase, poskytovaná především předškolním zařízením, školám, školským zařízením a občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží, popřípadě s dospělými (vychovatel, instruktor, organizační pracovník).

9. platová třída

9.01. Tvorba, rozvíjení a konkretizace specifických a specializovaných metod výchovy a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování nebo metod zaměřených na celkový rozvoj nebo resocializaci dětí a mládeže, spojených s případným využíváním nových technických a kompenzačních pomůcek; metodická činnost přesahující rámec školského zařízení, popřípadě orientovaná na profesní skupinu vychovatelů.

59. SPECIÁLNÍ PEDAGOG

9. platová třída

9.01. Provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace, resocializace a reedukace a psychologických vyšetření.

10. platová třída

10.01. Provádění komplexní výchovné, poradenské a metodické činnosti a pomoci pro účely socializace, resocializace a reedukace, psychologická vyšetření, provádění prací v psychodiagnostice a psychoterapii; poskytování náročných poradenských a psychoterapeutických služeb, provádění komplexních psychologických vyšetření a diagnostiky.

10.02. Poskytování komplexních speciálních pedagogických, diagnostických, terapeutických, reedukačních, poradenských a metodických služeb nebo speciálně pedagogická výchovně vzdělávací činnost vykonávaná učitelem speciálního pedagogického centra - speciálním pedagogem pro zdravotně postižené žáky základních, středních a speciálních škol a školských zařízení.

10.03. Poskytování přímé metodické pomoci pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v centrech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

60. LEKTOR - INSTRUKTOR

6. platová třída

6.01. Výklad látky (textů) podle osnov a pokynů.

7. platová třída

7.01. Výuka v zájmových a rekreativních kurzech, například hudebních, výtvarných, pohybové kultury.

8. platová třída

8.01. Výuka ve speciálně zaměřených odborných kurzech zaměřených na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci, například jazykových, výtvarných, hudebních, technických.

8.02. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na praktickou výuku odborných předmětů.

9. platová třída

9.01. Výuka ve specializačních zdokonalovacích a doplňkových odborných kurzech a dalších formách zvyšování odborné kvalifikace nebo rekvalifikace, například pomaturitních a jazykových konverzačních.

10. platová třída

10.01. Komplexní zajišťování výuky a výcviku ve speciálních disciplinách, tvorba metodik a výcvikových pomůcek.

10.02. Výkon přímého výcviku speciálních disciplin důležitých pro fyzickou, střeleckou, právní a speciální připravenost osobních ochránců.

61. TRENÉR

4. platová třída

4.01. Vykonávání dílčích trenérských a cvičitelských činností pod odborným dohledem podle stanovených programů (pomocný trenér, cvičitel).

7. platová třída

7.01. Provádění odborných trenérských činností.

8. platová třída

8.01. Zajišťování odborné trenérsko-pedagogické činnosti, zpracování programů tělovýchovné a sportovní činnosti, usměrňování přípravy sportovců.

9. platová třída

9.01. Nejnáročnější odborná metodicko-trenérská činnost při usměrňování přípravy sportovců.

10. platová třída

10.01. Tvorba a rozvíjení trenérsko-metodických koncepcí.

10.02. Koordinační metodická činnost orientovaná na profesní skupiny trenérů.

10.03. Komplexní zajišťování metodicko-tréninkového procesu sportovců světové a evropské úrovně.

ČÁST VI - UMĚLECKÉ PRÁCE A PRÁCE UMĚLECKÉ REALIZACE

62. INSPICIENT

4. platová třída

4.01. Řízení průběhu programu navazujících pódiových vystoupení (inspicient v agentuře).

6. platová třída

6.01. Organizační zajišťování průběhu představení a průběhu zkoušek s odpovědností za bezpečnost provozu a bezpečnou přípravu technického zařízení.

63. NÁPOVĚDA

4. platová třída

4.01. Sledování textu díla a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.

5. platová třída

5.01. Sledování notového záznamu a českého nebo cizojazyčného textu a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.

64. KONFERENCIÉR

5. platová třída

5.01. Příprava a reprodukce konferenciérských textů při představení česky i cizojazyčně.

65. KOREPETITOR

7. platová třída

7.01. Hudební doprovod nácviku nebo veřejného provedení baletního nebo tanečního díla.

8. platová třída

8.01. Nastudování pěveckých partů hudebně dramatických děl a vokálně symfonických děl se sólisty a sborem.

66. DIRIGENT

8. platová třída

8.01. Nastudování a dirigování hudebních děl jednodušších forem.

9. platová třída

9.01. Dirigování instrumentálních souborů a činoherní hudby včetně nastudování díla.

10. platová třída

10.01. Nastudování a dirigování hudební stránky děl operetních a muzikálů.

11. platová třída

11.01. Nastudování a dirigování děl symfonických a komorních a hudební stránky děl operních a baletních.

67. REŽISÉR

8. platová třída

8.01. Režie pódiových vystoupení, pásem.

9. platová třída

9.01. Režie komponovaných pořadů.

11. platová třída

11.01. Inscenační ztvárnění dramatických nebo hudebně dramatických děl.

68. DRAMATURG

9. platová třída

9.01. Sestavování návrhu dramaturgického plánu na základě znalosti a soustavného sledování příslušné umělecké oblasti; poskytování poradenského servisu interpretům a pořadatelským organizacím v uměleckých agenturách.

11. platová třída

11.01. Vyhledávání a tvůrčí úprava dramatických textů ve spolupráci s autorem a režisérem, v baletu autorský podíl na vytváření repertoáru.

69. LEKTOR DRAMATURGIE

8. platová třída

8.01. Příprava studijních a propagačních materiálů, vyhledávání a doporučování textů pro dramaturga.

70. CHOREOGRAF

8. platová třída

8.01. Nastudování pódiových pásem včetně pohybové spolupráce.

10. platová třída

10.01. Nastudování jednotlivých lidových tanců, tanečních pásem a celovečerních tanečních vystoupení; nastudování tanečních a baletních vložek do divadelních představení.

11. platová třída

11.01. Inscenační ztvárnění baletního a pantomimického díla.

71. SCÉNOGRAF

11. platová třída

11.01. Vytvoření scénické nebo kostýmní výpravy divadelního představení nebo návrhu loutek.

72. HUDEBNÍ REŽISÉR

9. platová třída

9.01. Tvůrčí realizace nahrávky slovesných děl podle dramatické předlohy nebo scénáře; tvůrčí realizace nahrávky hudebních děl s odpovědností za soulad notového záznamu a hudebního snímku.

73. BALETNÍ MISTR

9. platová třída

9.01. Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle uměleckých záměrů choreografa.

74. HLASOVÝ PEDAGOG

8. platová třída

8.01. Udržování technické úrovně zpěvu podle potřeby sólistů i členů sboru, příprava umělců na technické zvládnutí studovaného díla.

75. TANEČNÍ PEDAGOG

8. platová třída

8.01. Příprava umělců na zvládnutí studovaného baletního nebo tanečního díla včetně jejich pravidelného udržování na potřebné interpretační úrovni.

76. ČLEN ORCHESTRU, SBORU

8. platová třída

8.01. Interpretace kolektivní části baletního nebo hudebního symfonického nebo komorního díla a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla.

9. platová třída

9.01. Tvůrčí interpretace orchestrálních sól.

77. ČLEN KOMORNÍHO SOUBORU

10. platová třída

10.01. Interpretace jednotlivých partů komorních děl.

78. HEREC, HEREC S LOUTKOU

9. platová třída

9.01. Interpretace vedlejších a epizodních rolí dramatického díla.

9.02. Vytváření a tvůrčí interpretace průvodního textu k představení většího rozsahu.

10. platová třída

10.01. Tvůrčí interpretace hlavních nebo velmi náročných rolí dramatického díla.

79. SÓLISTA

8. platová třída

8.01. Tvůrčí interpretace sólových instrumentálních partů.

9. platová třída

9.01. Tvůrčí interpretace sólových rolí operety a muzikálu nebo sólových pěveckých partů menšího rozsahu.

9.02. Tvůrčí interpretace sólových pantomimických rolí nebo sólových tanečních rolí menšího rozsahu.

10. platová třída

10.01. Tvůrčí interpretace rozsáhlých sólových partů hudebního díla.

10.02. Tvůrčí interpretace sólových rolí operních a baletních.

80. SBORMISTR

10. platová třída

10.01. Nastudování velkých sborových a vokálně symfonických děl a sborové pěvecké části hudebně dramatických děl.

81. ČLEN HUDEBNÍHO NEBO FOLKLORNÍHO SOUBORU

6. platová třída

6.01. Interpretace hudebních děl jednodušších forem.

7. platová třída

7.01. Interpretace kolektivní části tanečního díla (lidového tance).

ČÁST VII - VETERINÁRNÍ PÉČE

82. VETERINÁRNÍ TECHNIK

6. platová třída

6.01. Složitější laboratorní vyšetřování biologického a s ním souvisejícího materiálu včetně fyzikálních měření. Práce se složitějšími přístroji.

6.02. Odběr biologických materiálů a provádění složitých fyzikálních měření.

7. platová třída

7.01. Provádění složitých odborných laboratorních prací. Zjišťování přístrojového vybavení a jeho využití. Řešení dílčích tématických a výzkumných úkolů.

7.02. Provádění náročných vyšetření se složitými přístroji pro grafické vyšetřovací metody a pro složitá funkční vyšetření.

7.03. Provádění vysoce specializovaných vyšetření na úseku biochemie, složitějších vyšetření toxikologických aj. Součinnost při zajišťování vysoce náročných úseků léčebně preventivní péče.

7.04. Provádění vysoce specializovaných hematologických a imunohematologických vyšetření. Diferencování patologických krevních obrazů, kostní dřeně, uzlin a provádění složitějších testů. Provádění specializovaných barvicích metod, například histochemické a náročných laboratorních prací na úseku histologie. Samostatné odečítání cytologických výsledků.

8. platová třída

8.01. Prohlídka jatečných zvířat na jatkách, vyšetření na trichidy, kontrola dodržování hygienických podmínek na jatkách.

9. platová třída

9.01. Samostatné provádění náročných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče a hygienické služby, kde platný předpis připouští práci pracovníka s jiným odborným vysokoškolským vzděláním.

83. VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

9. platová třída

9.01. Diagnostická a léčebná činnost konaná lékařem do získání specializace I. stupně pod dohledem kvalifikovanějšího lékaře. Samostatný výkon náročných odborných prací v příslušných oborech hygieny, epizootologie a ekologie. Vyhodnocování výsledků mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetření živočišných produktů a rozhodování o jejich dalším využití.

9.02. Kontrola dodržování veterinárně hygienických požadavků při výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů a vyhodnocování výsledků prohlídky jatečných zvířat.

10. platová třída

10.01. Kontrola dodržování všech platných právních předpisů, veterinárních hygienických požadavků a zásad, plnění všech veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků při chovu a výživě zvířat.

10.02. Provádění prohlídky zvířat, masa a drůbeže včetně laboratorní diagnostiky. Výkon veterinárního dozoru nad výrobou, distribucí a prodejem masa a masných výrobků včetně podmínečně poživatelného masa.

11. platová třída

11.01. Provádění kontroly obvodních inspektorů pro epizootologii a veterinárních lékařů, provádějících zejména státní objednávku kontroly zdraví a vakcinaci.

11.02. Sledování vlivu vnějšího prostředí na zdraví zvířat, zajištění monitoringu cizorodých látek na úseku potravního řetězce.

11.03. Organizování kontroly krmiv a krmných komponentů při exportu, importu, schvalovacích řízeních výroby nových krmiv včetně veterinárního dozoru při jejich zavádění a při intoxikacích.

11.04. Přenášení nových metod a poznatků do praxe v oboru epizootologie, hygieny a ekologie, léčebně preventivní činnosti, konkrétní odborná činnost při jejich uplatňování v praxi.

ČÁST VIII - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

84. SANITÁŘ

2. platová třída

2.01. Obslužné, provozní, technické a ostatní práce pomocného charakteru při ošetřování nemocných, doprovod pacientů, doprava pacientů na lůžkových odděleních ručními vozíky (sanitář na nemocničním oddělení, poliklinikách).

2.02. Pomocné činnosti v laboratorních a ostatních provozech zdravotnických zařízení, v zařízeních lékárenské péče, dezinfekce a sterilizace (sanitář v laboratoři).

2.03. Příprava a aplikace jednoduchých léčebných lázeňských procedur podle lékařem stanovených podmínek, například koupelí, suchých zábalů (sanitář - rehabilitace).

3. platová třída

3.01. Obtížné a fyzicky namáhavé pomocné práce související zejména s přejímkou, ukládáním léčiv a prostředků zdravotnické techniky, jejich doplňování v zařízeních lékárenské péče (sanitář v zařízení lékárenské služby).

3.02. Aplikace jednoduchých léčebných procedur pod odborným vedením odpovědného pracovníka, například minerální, peloidní a přísadové koupele, parafínové zábaly.

4. platová třída

4.01. Transport nemocných sanitními vozidly se zajištěním základní ošetřovatelské péče.

4.02. Obtížné pomocné práce zdravotnického charakteru spojené s přímým stykem s pacienty v psychiatrických léčebnách, protialkoholních záchytných stanicích a podobných pracovištích vyžadujících zvýšenou pozornost (sanitář v protialkoholní záchytné stanici).

4.03. Přenášení a manipulace s nepohyblivými a těžce pohyblivými pacienty a s těly zemřelých.

85. PRACOVNÍK V LABORATOŘI

3. platová třída

3.01. Provádění jednoduchých odběrů vzorků biologického materiálu, příprava pomůcek a jednoduchých roztoků a biologického materiálu ke zpracování v laboratoři za případného použití výpočetní techniky; příprava půd k laboratorním výkonům.

3.02. Provádění jednoduchých analýz, například stanovení tvrdosti vody, zjišťování přítomnosti některých prvků při přípravě a kontrole vody z reverzní osmózy (v zařízeních hygienické služby).

3.03. Mytí a sterilizace laboratorního skla pro náročnou technologii tkáňových kultur, orgánových štěpů a pro průkaz stopových prvků (pracovník v laboratoři na úseku histologie).

4. platová třída

4.01. Jednoduché pomocné laboratorní práce při provádění analytických zkoušek, například základní vyšetření krve a moče; obsluha centrálních sterilizačních zařízení, prováděná nižším zdravotnickým pracovníkem (laboratorní pracovník - biochemie).

5. platová třída

5.01. Šetření v terénu spojené s odběrem vzorků, například kontrola dodržování hygienických předpisů, protiepidemických zásad, kontrola režimu dne dětí, odběr vzorků vody, ovzduší, měření vibrací včetně sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí (laboratorní pracovník hygiena).

86. OŠETŘOVATELKA, PĚSTOUNKA

3. platová třída

3.01. Jednodušší pomocné rutinní práce při ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních, pomoc při přípravě pacientů na operační výkon, pomocné práce spojené s obsluhou sterilizačních zařízení.

4. platová třída

4.01. Základní ošetřovatelské práce nižších zdravotnických pracovníků (ošetřovatelka).

4.02. Odborné rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování hygienických, společenských a pracovních návyků při ošetřování a výchově dětí (pěstounka).

5. platová třída

5.01. Náročné ošetřovatelské práce nižších zdravotnických pracovníků, například sledování fyziologických funkcí a projevů pacienta, péče o umírajícího, provádění léčebné pracovní terapie (ošetřovatelka).

5.02. Rutinní výchovná péče o děti v předškolním věku ve stacionářích (pěstounka).

87. PITEVNÍ LABORANT

4. platová třída

4.01. Přípravné práce spojené s pitvou, manipulace a transport těl zemřelých (pitevní laborant - preparátor).

5. platová třída

5.01. Rutinní laboratorní práce v pitevnách, zhotovování suchých a vlhkých výukových preparátů, balzamování a speciální práce s mrtvými těly včetně nástřiků (pitevní laborant - preparátor).

88. ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

4. platová třída

4.01. Instrumentace při stomatologických zákrocích včetně zpracování dentálních kovů (zubní instrumentářka).

89. ZDRAVOTNÍ SESTRA, ŽENSKÁ SESTRA, DIETNÍ SESTRA

6. platová třída

6.01. Provádění ošetřovatelských úkonů středních zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem nebo samostatné provádění jednodušších odborných úkonů těmito pracovníky.

7. platová třída

7.01. Samostatná odborná činnost středních zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních, v domácí péči, stacionářích, kolektivních dětských provozech, odborná ošetřovatelská činnost a instrumentace, kompletace instrumentária v centrálních sterilizacích a hygieně včetně případné práce s laboratorním informačním systémem.

7.02. Příprava rodiček k porodu, asistence při porodech vedených lékařem, ošetření rodiček podle pokynu lékaře (ženská sestra).

7.03. Spolupráce s lékařem při předpisu diet a speciálních diet nemocným, zabezpečování podávání potravinových směsí pro enterální výživu a dohled na dodržování technologických postupů při přípravě stravy (dietní sestra).

8. platová třída

8.01. Provádění vysoce specializovaných činností při poskytování diferencované ošetřovatelské péče, například při náročných diagnostických a terapeutických výkonech na oddělení resuscitačním a anesteziologickém, jednotkách intenzívní péče, instrumentaci na operačních sálech, samostatném vedení mimotělní perfúze a ostatních potřebných technologiích při srdečních operacích, vedení fyziologických porodů, uplatňování psychoterapeutických metod (všeobecná sestra, ženská sestra se specializací ARIP).

8.02. Samostatná dispečerská činnost na operačních střediscích (dispečinku) zdravotnických záchranných služeb.

8.03. Specializované činnosti při přípravě a aplikaci realimentačních diet, samostatné vyhodnocování speciálních metabolických a bilančních diet, úzce specializovaná činnost v nutričním týmu; samostatné řešení koncepce podávání stravy v nemocničních zařízeních (dietní sestra se specializací - stravovací provoz zdravotnických zařízení).

90. ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

5. platová třída

5.01. Spolupráce při vyprošťování osob při různých havarijních situacích, poskytování neodkladné péče, ošetření ran včetně stavění krvácení, ošetřování zlomenin, převoz zraněných a nemocných.

6. platová třída

6.01. Poskytování neodkladné péče včetně použití speciální zdravotnické techniky, například defibrilace srdce poloautomatickým defibrilátorem, zajištění žíly, samostatné vyprošťování osob při různých havarijních situacích, spolupráce při provádění primární diagnosticko třídící činnosti v místě zásahu. Spolupráce s lékařem při tracheální intubaci, asistence při spontánním fyziologickém porodu, zvládání krizových situací. Zabezpečení odborného transportu zraněných a nemocných.

7. platová třída

7.01. Samostatná diagnosticko třídící činnost, spolupráce na organizaci zajištění likvidace zdravotních následků nehod, odborný dozor při vyprošťování jinými složkami, samostatné provádění neodkladné resuscitace včetně neodkladné endotracheální intubace.

8. platová třída

8.01. Základní diagnostická činnost, samostatné specializované poskytování neodkladné zdravotní péče včetně neodkladné punkce přetlakového pneumotoraxu, spolupráce s lékařem při punkcích dalších tělních dutin, samostatná příprava léků a léčivých přípravků včetně náhradních roztoků a jejich aplikace podle ordinace lékaře, defibrilace srdce běžným defibrilátorem, neodkladná neinvazivní kardiostimulace, organizace při zajišťování likvidace zdravotních následků havarijních situací.

91. ZDRAVOTNÍ LABORANT

6. platová třída

6.01. Základní odborná laboratorní vyšetření ve zdravotnických zařízeních v přímém vztahu k diagnostickému a terapeutickému postupu nebo v laboratořích hygienické služby včetně případné práce s laboratorním informačním systémem (zdravotní laborant).

7. platová třída

7.01. Samostatná odborná činnost středních zdravotnických pracovníků v laboratořích včetně případné práce s laboratorním informačním systémem; samostatné provádění odborných vyšetření; provádění vyšetření pomocí mikrografické techniky nebo se složitými přístroji pro grafické vyšetřovací metody (zdravotní laborant).

8. platová třída

8.01. Zavádění, rozvoj a provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetřovacích metod včetně jejich vyhodnocení a zpracování výsledků, například zavedení a kalibrace nových metodik, rozvoj a údržba laboratorního informačního systému, radioimunoassay (RIA), enzymoimunoassay (EIA) (zdravotní laborant - lékařská imunologie).

92. OČNÍ OPTIK - OPTOMETRISTA

8. platová třída

8.01. Samostatné provádění složitých specializovaných vysoce odborných prací při náročných diagnostických a terapeutických výkonech směřujících k reedukaci vrozených i získaných očních vad dětí konzervativní cestou, provádění ortoptiky a pleoptiky, provádění refrakčních zkoušek ve spolupráci s lékařem a stanovení příslušných korekcí na úseku optometrie, provádění dalších vyšetřovacích metod, například perimetrie, tonometrie pod dohledem lékaře.

93. RADIOLOGICKÝ LABORANT

7. platová třída

7.01. Provádění běžných skiagrafických vyšetření; spolupráce s lékaři při skiaskopických a sonografických vyšetřeních (radiologický laborant).

8. platová třída

8.01. Nejnáročnější specializovaná radiodiagnostická vyšetření, například cílená tomografie, angiografie, digitální subtrakční angiografie, vyšetření mozku a páteřního kanálu, vyšetření na komputerovém tomografu (CT) a magnetické rezonanci. Spolupráce s lékařem při provádění výkonů intervenční radiodiagnostiky. Samostatné ozařování podle ozařovacích plánů na složitých počítačem řízených radioterapeutických přístrojích a kontaktních rentgenových přístrojích, ozařování náročnými ozařovacími technikami na radioizotopových ozařovačích, betatronech a hloubkových rentgenových přístrojích, montáž a demontáž aplikátorů pro brachyterapii, testy a obsluha AFL přístrojů, stanovení spolu s lékařem vstupních polí na simulátoru; provádění speciálních vyšetřovacích a terapeutických metod na úseku nukleární medicíny; práce s diagnostickými přístroji (gamakamera, gamagramofon apod.) včetně jejich nastavování pro měření a kontrolu spekter radioaktivních zářičů (radiologický laborant).

94. REHABILITAČNÍ PRACOVNÍK

4. platová třída

4.01. Provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů pod dohledem a klasických masáží (pomocný rehabilitační pracovník).

6. platová třída

6.01. Provádění rehabilitačních úkonů středních zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem nebo samostatné provádění jednodušších odborných úkonů těmito pracovníky (rehabilitační pracovník).

7. platová třída

7.01. Samostatné provádění odborných rehabilitačních úkonů, pracovní terapie, arteterapie, psychogymnastiky (rehabilitační pracovník - ergoterapeut).

8. platová třída

8.01. Nejnáročnější vysoce specializované odborné práce při léčebné rehabilitaci na pracovištích, na nichž je uplatňován intenzívní rehabilitační režim, vycházející z hlubokých znalostí fyziologie a patofyziologie hybnosti a kliniky chorob, například Vojtova a Kabátova technika, mobilizační techniky a segmentové masáže, včetně výběru vhodné techniky léčebné rehabilitace. Provádění složitých specializovaných odborných kinesiologických rozborů a speciálních facilitačních technik (rehabilitační pracovník - fyzioterapeut, ergoterapeut).

95. FARMACEUTICKÝ LABORANT

6. platová třída

6.01. Odborná asistence při přípravě léčivých přípravků v lékárnách, obsluha a udržování jednoduchých přístrojů a zařízení pro přípravu léčiv (farmaceutický laborant).

7. platová třída

7.01. Samostatné provádění činností v přípravě léčivých přípravků, které neobsahují silně účinná a velmi silně účinná léčiva, příprava zkoumadel pro laboratorní účely, samostatné vydávání léků a ostatních přípravků v lékárnách bez lékařského předpisu, příprava léčiv pro výdej na žádanky, samostatný výdej prostředků zdravotnické techniky na poukazy; na odděleních nukleární medicíny příprava radiofarmak z generátorů a kitů podle odborných pokynů (farmaceutický laborant).

8. platová třída

8.01. Nejnáročnější vysoce specializované činnosti farmaceutických laborantů, například příprava sterilních léků včetně kontrolní činnosti zaměřené na hodnocení jakosti léčivých přípravků (farmaceutický laborant se specializací).

96. ASISTENT HYGIENICKÉ SLUŽBY

7. platová třída

7.01. Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření; kontrola hygienických a protiepidemických režimů, dodržování zásad prevence nosokomiálních nákaz, sběr a zpracování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie, pro sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí a pro informační systémy; příprava programů veřejného zdraví; referenční, poradenská a konzultační činnost (asistent hygienické služby).

8. platová třída

8.01. Samostatné odborné činnosti v hygienické službě, například hodnocení nových výrobních a provozních technologií, posouzení míry rizika pracovního prostředí, kategorizace práce a pracovníka, zajištění laboratorních vyšetření, samostatné kvalifikované provádění specializovaných odborných měření sledovaných nox, například dozimetrická měření, měření hluku a vibrací, cizorodých látek, zpracování a vyhodnocení výsledků správních řízení včetně návrhů na opatření, samostatné kvalifikované provádění složitých fyziologických vyšetření klienta v terénu i laboratoři (asistent hygienické služby se specializací hygiena práce).

8.02. Provádění státního zdravotního dozoru a šetření v terénu včetně sankčních opatření, vydávání závazných pokynů a odborné zpracování závazných posudků orgánů hygienické služby; příprava podkladů pro posuzování návrhů a podání z hlediska ochrany zdraví populace (asistent hygienické služby se specializací hygiena práce).

8.03. Zavádění nových metodik odběrů vzorků ovzduší v terénu, nových metodik měření fyzikálních faktorů v terénu; plánování odběrů vzorků ovzduší včetně samostatného měření fyzikálních faktorů v terénu; zavádění nových metodik odběrů vzorků jednotlivých složek životního a pracovního prostředí v terénu (asistent hygienické služby - hygiena prostředí).

97. ORTOPEDICKÝ PROTETIK, BANDAŽISTA

4. platová třída

4.01. Zhotovení protéz, přístrojů a objímkových přístrojů pro dolní končetiny, například individuální výroba podle nákresů nebo sádrových negativů, složitých kopyt pro ortopedickou obuv a bandážování protéz, přístrojů a objímkových podpůrných přístrojů pro dolní končetiny.

5. platová třída

5.01. Návrhy konstrukce a zhotovení dílů protéz (například bércový díl stehenní protézy, na chodidla a ruce), modelování laminátových pánevních košů, korzetů a jejich částí, zhotovení korekčních vložek do ortopedické obuvi a vyrovnávacích vložek, zhotovování vzorků a výkroj svršků běžné ortopedické obuvi a lepení a šití vzorků pro běžnou ortopedii (například deformace), bandážování atypických extenčních a redresních korzetů, přístrojů a protéz.

6. platová třída

6.01. Individuální zhotovení, stavba, zkoušení speciálních typů přístrojů, protéz a léčebných pomůcek mimořádných konstrukcí, například pro exartikulaci kyčelních kloubů, zhotovení trupové ortézy vzoru Hessing, končetinové protézy vzoru Gocht, zhotovení vzorků, výkroj svršků a zhotovení spodků těžké ortopedické obuvi, individuální výroba dle nákresů, například bandážování protetických pomůcek různými druhy usňového materiálu, zhotovení upínacích a závěsných bandáží běžných i atypických, výběr a zaměření ortopedických kopyt, jejich modelace dle konstrukčních nákresů.

7. platová třída

7.01. Stavba všech druhů a typů končetinových protéz z klasických materiálů i z plastů, případně za použití sestavitelných zahraničních polotovarů, stavba všech typů trupových ortéz, stavba všech typů epitéz, kýlních a břišních pasů atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka přístroji pro grafické technické vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem, stavba složité atypické ortopedické obuvi podle sádrových pozitivů a konstrukčních nákresů a měr, například stavba vnitřních sandálů typu Choppart, individuální úpravy a aplikace pooperační obuvi.

8. platová třída

8.01. Technické vyšetřování a snímání měrných podkladů postižené části těla pacienta a navrhování konstrukčních řešení jednotlivých typů pomůcek, instruování pacientů o jejich používání a údržbě.

9. platová třída

9.01. Technicko-výrobní a konstrukční práce při stavbě nejsložitějších pomůcek včetně bioelektronických.

98. ZUBNÍ TECHNIK, DENTISTA

6. platová třída

6.01. Zhotovování jednoduchých protetických náhrad a ortodontických přístrojů, léčebných a rehabilitačních pomůcek ve stomatologii včetně jednoduchých oprav.

7. platová třída

7.01. Samostatné zhotovování protetických náhrad, ortodontických přístrojů, léčebných a rehabilitačních pomůcek ve stomatologii včetně jejich oprav; činnost dentálních hygienistek.

8. platová třída

8.01. Konzervační a protetické práce včetně jednoduchých extrakcí zubů (dentista).

8.02. Zhotovování speciálních protetických náhrad, speciálních ortodontických přístrojů, léčebných a rehabilitačních pomůcek zejména ve spolupráci s onkologií a foniatrií včetně jejich oprav, například obturátory, epitézy, náhrady a přístroje po maxilo-faciálních operacích, náhrady opatřené zásuvnými zařízeními (atachmenty, opěrné třmeny, teleskopické a konusové korunky), náhrady v rámci komplexní terapie ortodontických anomálií a rozštěpů, náhrady po plastických korekcích protézního lože.

8.03. Zhotovování speciálních protetických náhrad, léčebných a rehabilitačních pomůcek ve stomatologii ve spolupráci se stomatochirurgií (zubní technik se specializací).

99. LÉKAŘ

9. platová třída

9.01. Preventivní, diagnostická a léčebná činnost konaná lékařem do získání specializace I.stupně.

9.02. Samostatné provádění odborných náročných prací na úseku sociálně zdravotní péče v oblasti léčebně preventivní péče a kurativní sociální péče, například posuzování soběstačnosti, metodika nácviku složitých úkonů osobních či pracovních po dlouhodobé nemoci či úrazu.

10. platová třída

10.01. Odborné preventivní, diagnostické a léčebné práce, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace I.stupně včetně provádění přednemocniční neodkladné péče ve zdravotnických záchranných službách.

10.02. Samostatný výkon odborných prací v lékařských a ostatních oborech hygieny, epidemiologie a mikrobiologie, preventivního a pracovního lékařství, genetiky včetně konziliární, expertizní a poradenské činnosti.

10.03. Organizace, zabezpečování a kontrola základních údajů vznikajících na zdravotnických pracovištích, dohled nad dodržováním klasifikace při vyplňování dokladů o nemocných, spolupráce na zpracování analýz výsledných informací.

10.04. Provádění odborných diagnostických a sociálně zdravotních prací na odděleních zdravotnických zařízení, na pracovištích zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, samostatné vedení rodinné terapie, psychoterapeutických skupin a komplexní sociální rehabilitace v medicínských oborech. Konziliární, expertní a poradenská sociální činnost.

10.05. Zabezpečování nejsložitějších agend na různých úsecích v oboru sociálního lékařství, veřejného zdravotnictví a informatiky, například provádění odborných analýz a studií pro potřeby řízení, organizace a sestavování prognóz rozvoje zdravotnictví, prosazování a zavádění nových postupů a metod práce.

11. platová třída

11.01. Odborné preventivní, diagnostické a léčebné práce, k jejichž výkonu je nezbytné získání vyšší specializace, součinnost při výchově sekundárních lékařů a ostatních odborných pracovníků, popřípadě účast na výchově lékařů zařazených do specializační průpravy; výkon konziliární činnosti.

11.02. Samostatný výkon nejnáročnějších a vysoce specializovaných odborných prací v lékařských oborech hygieny, epidemiologie, mikrobiologie, preventivního pracovního lékařství, společných vyšetřovacích složek včetně vedení oborů a jejich koordinace, poradenské, analytické činnosti a účasti na výchově odborných pracovníků.

11.03. Vypracování náročných metodik laboratorních nebo terénních a metodik hodnocení výsledků, výkon referenční činnosti v určitém oboru.

11.04. Stanovení zásadní sociálně zdravotní koncepce, zabezpečení sociálního lékařství, veřejného zdravotnictví a informatiky, například odborné analýzy a studie pro potřeby řízení, organizace a sestavování prognóz rozvoje sociální práce ve zdravotnictví.

100. FARMACEUT

9. platová třída

9.01. Náročná odborná příprava, kontrola, uchování a výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky, prováděná farmaceutem do získání specializace I. stupně.

10. platová třída

10.01. Práce při zajišťování zdravotnických zařízení, obyvatelstva a zařízení veterinární péče léčivy a prostředky zdravotnické techniky spočívající v přípravě, kontrole, uchovávání a výdeji léčiv na lékařské předpisy a žádanky, odborné konzultaci, spolupráci při vytváření lékové politiky, zajištění provozu zařízení lékárenské péče, provádění složitých analytických prací v lékárně, kontrole přesnosti přístrojů a zařízení, při přípravě potřebných zkoumadel.

10.02. Provádění kontroly jakosti léčiv v lékárně, odběr vzorků pro laboratoře pro kontrolu léčiv, konzultace v otázkách jakosti léčiv, provádění atestů a analýz podle příslušných analytických postupů.

11. platová třída

11.01. Výkon velmi náročných odborných nebo úzce specializovaných prací v jednotlivých oborech lékárenské činnosti v lékárnách s odbornými odděleními nebo specializovanými pracovišti (v odděleních přípravy sterilních léků a infuzních směsí, odděleních kontroly léčiv a přípravy zkoumadel, pracoviště odborných informací a podobně), podíl na vedení úzce specializovaných oborů a na dalším vzdělávání farmaceutů a farmaceutických laborantů.

101. ODBORNÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK - NELÉKAŘ

9. platová třída

9.01. Samostatné provádění odborných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče, kde platný předpis připouští práci pracovníka s jiným odborným vzděláním (například klinický psycholog, klinický logoped).

10. platová třída

10.01. Samostatné provádění specializovaných prací na pracovištích společných vyšetřovacích složek včetně konziliární, expertizní činnosti pracovníků s jiným odborným vzděláním.

11. platová třída

11.01. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče, farmacie a hygienické služby pracovníky s jiným odborným vzděláním.

102. LOGOPED

8. platová třída

8.01. Náročné činnosti při nápravách vad řeči, hlasu a sluchu (logopedický asistent).

10. platová třída

10.01. Metodická nebo koncepční logopedická činnost včetně provádění zvlášť náročných náprav vad řeči (logoped).

103. SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

7. platová třída

7.01. Samostatné zjišťování a zpracování sociálně zdravotní anamnézy, diagnózy a prognózy sociálně zdravotní situace pacienta, samostatné poskytování sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství včetně sociální pomoci.

7.02. Organizování cílené zdravotní výchovy zaměřené na různé rizikové a profesní skupiny obyvatelstva s cílem zvýšení jejich zdravotního uvědomění, spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, organizování seminářů a kurzů pro nezdravotnickou veřejnost, úzká spolupráce na realizaci programů Národního centra podpory zdraví.

8. platová třída

8.01. Samostatné provádění náročné sociální práce, zejména výchovné, poradenské a metodické činnosti, sociálně zdravotní pomoci pacientům v krizových situacích ohrožujících jejich zdravotní stav, specializované a kvalifikované organizování a vedení programů skupinové sociální práce s pacienty ve zdravotnických zařízeních.

9. platová třída

9.01. Samostatné provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace a resocializace.

ODDÍL C

ŘEMESLNÉ, PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A MANIPULAČNÍ PRÁCE

ČÁST I - DOPRAVA

104. DĚLNÍK V DOPRAVĚ

1. platová třída

1.01. Ruční čištění komunikací a podobných ploch včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí, odvoz odpadků.

1.02. Čištění a mazání otočných a kluzných částí výměn mimo provoz, doplňování mazníků železničních vozů.

2. platová třída

2.01. Vymývání vnitřku nákladních železničních vozů, nákladních silničních vozidel (mrazicí vozy a podobně) a dezinfekčních ramp.

2.02. Soustavně (zvláštní četou) prováděné tzv. velké čištění železničních vozů na odstavné koleji s nasazením složitějších mechanizačních prostředků včetně demontáže a montáže příslušenství železničních vozů.

2.03. Obsluha mechanizovaného tlakového mycího zařízení povrchu letadel.

2.04. Úklid a dezinfekce vnitřních prostor letadel, ošetření pilotní kabiny a speciálních prostor letadel, vybavení letadel speciálními a vybranými nouzovými prostředky (dělník v dopravě).

3. platová třída

3.01. Čištění a vymývání otevřených skladovacích nádrží, palivových nádrží letadel, velkých tanků (podzemních nádrží) a mobilních cisteren od pohonných látek, olejů, chemikálií, asfaltu, dehtu atd. nebo integrálních palivových nádrží letadel.

105. LETECKÝ MECHANIK

3. platová třída

3.01. Demontáž agregátů z letecké techniky, vyčištění prostoru, v němž jsou uloženy, jejich opětné usazení, dotažení a zajištění, zapojení instalací vzduchové, kyslíkové, dusíkové, nabíjení a vybíjení kanonů, kulometů, zavěšování pum a raket.

4. platová třída

4.01. Technické ošetřování letecké techniky a letecké munice při provozu a stání, například připojení pozemního zdroje, vizuální kontrola vnějšku a vnitřku letecké techniky a letecké munice.

4.02. Montáž podvozku letecké techniky, kontejnerů a odpalovacích zařízení letecké munice, jejich seřízení.

5. platová třída

5.01. Technická prohlídka letecké techniky s odstraněním závad hlášených posádkou s rozhodnutím o provozuschopnosti letecké techniky.

5.02. Výměna agregátů (motorů, kanonů, kulometů, střeleckých stanovišť, letecké munice) se zapojením pomocných zařízení a celé instalace včetně seřízení.

6. platová třída

6.01. Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.

6.02. Provádění motorové zkoušky pístových motorů před předáním letecké techniky k letu se zjištěním příčin závad a s určením způsobu odstranění.

6.03. Přezkušování a odstraňování závad včetně seřízení systémů letecké výzbroje; například přezkušování a seřizování kanonů, kulometů, zámků a závěsníků.

7. platová třída

7.01. Zjišťování závad a poškození letecké techniky, jejich systémů včetně odstraňování závad, například posilovačů řízení, přistávacích zařízení, palivových, hydraulických, vzduchových, odmrazovacích, výškových, střeleckých a bombardovacích systémů, s rozhodnutím o provozuschopnosti včetně případné organizace práce leteckých mechaniků.

7.02. Provádění motorové zkoušky reaktivních (proudových) motorů před předáním letounu k letu se zjištěním příčin závad a určením způsobu odstranění.

106. MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ

3. platová třída

3.01. Demontáž a mechanická montáž elektrických, radiových, zaměřovacích, radiolokačních agregátů, nastavení polohy podvozku, klapek a bombardovacích zařízení.

4. platová třída

4.01. Montáž systémů letecké výzbroje, elektrického a speciálního vybavení, radiového a radiolokačního vybavení na leteckou techniku.

4.02. Přezkoušení systémů jednotlivých odborností se seřízením zařízení elektrických, radiových, radiolokačních a letecké výzbroje na letecké technice.

5. platová třída

5.01. Montáž, oprava a seřízení systémů letecké výzbroje, elektrického a speciálního vybavení, radiového a radiotechnického vybavení, seřízení dálkových přenosů typu selsyn a magnesyn; lokalizace a odstranění závad v elektrických obvodech pracujících na principu změny indukčnosti v můstkovém zapojení (otáčkoměr, horizont, dálkoměr, průtokoměr, výškoměr a podobně).

6. platová třída

6.01. Přezkoušení a odstranění závad včetně seřízení kurzových, zaměřovacích a navigačních systémů letecké techniky; přezkoušení a seřízení elektromechanických, radiových, zaměřovacích, lokačních a optických zařízení (výškoměry, umělé horizonty, zapisovače, testry, zaměřovače, radiostanice, radiolokátory a podobně).

7. platová třída

7.01. Provádění veškerých oprav obnovujících celkový resurs letecké techniky, lokalizace závad a jejich odstranění ve složitých systémech řízení, seřizování a přezkušování systémů.

107. MECHANIK MOTOROVÝCH LOKOMOTIV A MOTOROVÝCH VOZŮ

3. platová třída

3.01. Demontáž těžkého a objemného příslušenství z vnitřku motorové lokomotivy (motorového vozu), jako reduktoru, hydraulické spojky, převodovky, ventilátorů, kompresoru, termoregulátoru se silovým motorem a spojky za pomoci jeřábu.

3.02. Demontáž

a) převodových a rozvodových skříní,

b) mechanické části brzdy kolejových hnacích vozidel.

3.03. Výměna brzdových zdrží a seřízení brzdy.

4. platová třída

4.01. Oprava vodního, palivového a olejového čerpadla Dieselova motoru včetně ventilátorového kola a kontroly náhonu.

4.02. Montáž a nastavení činností hydraulického a hydromechanického náhonu pomocných pohonů.

4.03. Oprava zařízení mazání nákolků a mechanických částí vlakového zabezpečovače.

5. platová třída

5.01. Dosazení nových vložek válců spalovacího motoru motorových lokomotiv a motorových vozů, výměna a lícování nových pouzder pro čepy, lícování nových pánvic uložení klikového hřídele a ojnic do skříně a na klikový hřídel, vyrovnání a uložení vačkového hřídele, nastavení rozvodu, seřízení vůle ventilů a vyzkoušení po předchozích měřeních.

5.02. Kontrola a zjištění provozní schopnosti dieselmotoru, převodové a hnací skříně, řadicího a ovládacího ústrojí a tlakové brzdy, jejich seřízení na správný chod motorových hnacích vozidel po příjezdu z trati a před výjezdem na trať.

5.03. Usazení a vystředění soustrojí spalovacích motorů hlavního generátoru (alternátoru), hydraulických převodovek, usazení a vystředění pomocných pohonů.

5.04. Oprava, sestavení turbodmychadel a mechanických dmychadel na hnacích vozidlech a vymezení radiálních a axiálních vůlí.

6. platová třída

6.01. Organizování oprav poškozených kolejových motorových hnacích vozidel (například řídící a ovládací obvody, dobíječe akumulátorových baterií, vstřikovacích čerpadel, montáž skupin a podskupin motoru, oprava a seřízení hydrostatických pohonů v obvodech chlazení dieselového motoru, konečné odzkoušení a seřízení výkonu hnacího agregátu na vodním odporu).

6.02. Vyhledávání závad při ztrátě výkonu spalovacího motoru hnacího vozidla, při poruše chladicího, mazacího a vzduchového okruhu pomocí diagnostiky.

108. ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ

2. platová třída

2.01. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy:

a) akumulátorových vozíků uvnitř závodu včetně manipulace s náklady,

b) tříkolových a dvounápravových akumulátorových tahačů s vlekem uvnitř závodu včetně manipulace s náklady,

c) akumulátorových plošinových vozíků při jízdě na veřejných cestách včetně manipulace s náklady,

d) tříkolových nebo dvounápravových akumulátorových tahačů s vlekem na veřejných cestách včetně manipulace s náklady,

e) plošinových motorových vozíků uvnitř závodu včetně nakládání a skládání polotovarů a výrobků v obalech, bednách, pytlích, sudech nebo volně ložených,

f) regálových zakladačů.

3. platová třída

3.01. Řízení jeřábových vozíků o nosnosti od 2 tun na háku s obsluhou zvedacího zařízení a odstraňováním drobných technických závad.

3.02. Řízení motorových vozíků s přídavnými a doplňkovými zařízeními a mechanizmy; řízení motorových vozíků se spalovacím motorem včetně manipulace s břemeny s provozem na veřejných komunikacích.

109. STROJVEDOUCÍ

4. platová třída

4.01. Řízení a údržba hnacích vozidel (lokomotiv) při přepravě materiálu a zboží na vlečkách při posunu uvnitř závodu, mezi závody a přípojovou stanicí ČD.

4.02. Příprava, provozní ošetření a obsluha hnacích vozidel, například motorových lokomotiv o výkonu nad 365,7 kW za podmínek, že jde o technologickou kolejovou dopravu v přísunu a odsunu materiálu a zboží, navazující časově bezprostředně na výrobní proces (pomocník strojvedoucího).

4.03. Příprava, provozní ošetření a údržba hnacího vozidla, sledování trati, návěstí a návěstidel při jízdě (pomocník strojvedoucího).

5. platová třída

5.01. Řízení a údržba hnacích vozidel (lokomotiv) při obsluze stavenišť ve stavební a stavebně-montážní činnosti s jízdami převážně na vyloučené koleji (s rozsahově omezeným vyjížděním na trať s náležitostmi jako u normálního vlaku).

5.02. Řízení a údržba hnacích vozidel při posunu na železnici a v ostatních organizacích dopravy.

6. platová třída

6.01. Řízení, obsluha a údržba hnacích vozidel vlaků na tratích ČD.

6.02. Řízení a údržba hnacích vozidel na železnici a vlečkách se složitým provozem navazující na provoz ČD.

110. TRAŤOVÝ DĚLNÍK

2. platová třída

2.01. Demontáž pražců, kolejí a výhybek.

2.02. Rozrušení štěrkového lože špičákem na potřebnou hloubku, odstranění plevele i s kořeny a urovnání štěrkového lože do profilu.

2.03. Vyčištění příkopu železniční tratě s úpravou svahu a spádu.

2.04. Ruční čištění štěrkového lože včetně opravy pražcového podloží a postranních stezek a výkopů, doplnění a úprava kolejového lože do profilu.

3. platová třída

3.01. Oprava výšky a směru kolejí a výhybek, kontrola stykových komor, výměna spojek, izolačních vložek a upevňovadel, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo ruční elektrickou podbíječkou za provozu.

3.02. Obchůzky přiděleného úseku trati, tj. dohled na správný stav železničního svršku a spodku (s vedením záznamů), měření rozchodu koleje s odstraňováním běžných závad (výměna spojek, přeložení svěrek, výměna upevňovadel, zajištění kolejnice v místě lomu, kontrola a zajištění správného ukolejnění trakčních podpěr), ohlášení závad většího rozsahu a bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o dráhách (obchůzkář).

3.03. Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.

3.04. Kontrola a údržba kolejnicových mazníků.

4. platová třída

4.01. Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně.

4.02. Kontrola uložení mostnic na mostních konstrukcích, kontrola přímého uložení kolejnic na mostech a mostních provizoriích, kontrola pojistných úhelníků.

111. TRAŤOVÝ STROJNÍK

3. platová třída

3.01. Obsluha, řízení činnosti, údržba a běžné opravy motorového čerpacího a vypouštěcího zařízení soupravy kropicího vlaku včetně přípravy postřikových roztoků.

3.02. Řízení, obsluha a běžná údržba stroje PRM pro úpravu směru koleje.

4. platová třída

4.01. Řízení, obsluha, údržba motorového víceúčelového vozíku (například motorového univerzálního vozíku) na provozovaných kolejích ČD v plném rozsahu; montáž, údržba, obsluha a opravy přídavných zařízení při jejich střídavém používání.

5. platová třída

5.01. Obsluha zařízení odklizovacího stroje, například PSE pro odklízení nečistot a sněhu z kolejiště a řízení čety při obsluze, údržbě a běžných opravách stroje, jakož i strojvedoucího na tažné lokomotivě, řízení přemísťování stroje po vlastní ose.

5.02. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy strojní čističky štěrkového lože, seřízení hydraulických obvodů stroje a jejich údržba a opravy dle schémat, samostatné provádění oprav spalovacího motoru i elektrické části stroje.

5.03. Řízení, obsluha a údržba:

a) zařízení pro úpravu štěrkového lože (například Matisa, PUŠL 71, lehká zaštěrkovací souprava RZS),

b) strojů pro zhutňování štěrkového lože (například ZŠ 72),

c) zvedacího a směrovacího stroje, například PRM-3E, zvedacího, směrovacího a podbíjecího stroje MINIMA.

6. platová třída

6.01. Řízení, obsluha a údržba kolejové elektrické čističky štěrkového lože včetně zabezpečení stroje k přepravě po vlastní ose.

6.02. Řízení, obsluha a údržba včetně seřízení a nastavení parametrů automatických strojů pro současné podbíjení pražců, úpravu směru a nivelaci koleje a výhybek, například ASP 400-1, 600 a stabilizátory.

7. platová třída

7.01. Řízení chodu, seřizování a řízení oprav automatického stroje pro komplexní rekonstrukci železničních tratí včetně nivelity a směru koleje technologií oddělené pokládky pražců a kolejnic kontinuálním způsobem a stroje vyšších typů, například ASP MATISA, pokladač kolejových polí PKP 25/20 N, stroj pro úpravu pláně s laserovým naváděcím systémem.

112. ZÁMEČNÍK KOLEJOVÝCH KONSTRUKCÍ

3. platová třída

3.01. Příprava částí kolejových konstrukcí podle výkresů, dílenských plánků a daných dispozic s potřebnými úpravami a ručním opracováním.

3.02. Montáž a seřízení táhel výhybek, broušení předvalků na pojezdových hranách kolejnic, opornic, jazyků a srdcovek, profilu podle šablony, broušení předvalků na rubové straně jazyků.

3.03. Komplexní zhotovení styku kolejové konstrukce ve výhybkách, křížení a v obloucích s ustavením konců kolejnic na přesnou úroveň pojezdových hran, přizpůsobení příložek na výšku kováním za tepla a hoblováním a úprava plošného tvaru ohnutím do oblouku a podobně.

4. platová třída

4.01. Sestava a přesné zhotovení montážní konstrukce pro montáž výhybky podle výkresové dokumentace.

4.02. Vynesení přesných rozměrů výhybky na montážní konstrukci ze vzorových listů.

4.03. Údržba a opravy zvláštních konstrukcí železničního svršku.

5. platová třída

5.01. Přenesení všech konstrukčních rozměrů pro zhotovení křížení dvojkolejných tratí z výkresů nebo z dílenských plánků nebo vzorových listů a vyznačení úkosů a rádiusů na jednotlivých částech konstrukce pro strojní opracování.

5.02. Navařování povrchu srdcovek zvláštní technologií s použitím speciální vysokopevnostní oceli včetně opracování v podmínkách provozovaných zhlaví stanic s přesností 0,1 mm na tratích s veřejnou přepravou cestujících.

5.03. Seřízení a opravy hákových závěrů a zajištění jejich správné funkce u složitých výhybkových sestav zapojených do ústředního stavění včetně výroby a úprav jejich speciálních součástí s přesností 0,5 mm na tratích s veřejnou přepravou cestujících.

6. platová třída

6.01. Organizace práce při zhotovování a opravách kolejových konstrukcí nejméně s osmi jazyky včetně pohyblivých hrotů srdcovek kolejové konstrukce zhlaví směrových skupin spádovišť a bez ohledu na druh kolejových konstrukcí při traťové rychlosti nad 100 km/h.

113. ZÁMEČNÍK KOLEJOVÝCH VOZIDEL

2. platová třída

2.01. Odborné práce, například rozebrání, oprava a sestavení táhlové šroubovky železničního vozu, ruční oprava potlučených míst tvarových závitů, víčka k zakrytí spřáhlového svorníku na lokomotivě, oprava podlahových pásů obrubnicových úhelníků a rohovníků nákladních železničních vozů, demontáž samočinných dveří a dveřního mechanismu kolejových vozidel.

3. platová třída

3.01. Rozložení, oprava, sestavení a montáž narážecího ústrojí, tj. například prohlídka jednotlivých částí se zjištěním opotřebení nárazníkové tyče, narážecí plochy, vůle mezi prstencem a nárazníkovou tyčí, oprava kotoučové desky, trubky nárazníku vyrovnáváním za tepla a podobně. 3.02. Oprava nebo zhotovení nových dílů vnějšího i vnitřního zařízení skříně železničních kolejových vozidel.

4. platová třída

4.01. Vyvazování a zavazování dvou a třínápravových tažených vozidel ručně nebo elektrickými zvedáky.

4.02. Vyvazování čtyř a vícenápravových vozů a všech tažených vozidel jeřábem nebo elektrickými zvedáky.

4.03. Oprava podvozku nebo spodku motorového vozu, například prohlídka motorového rámu nebo podvozku, zavaření trhlin a vyrovnání, prohlídka náprav ložisek a výměna vadných, oprava a vypouzdření napínačů, oprava a výměna rozsoch, oprava a vypouzdření brzdových vahadel a táhel, vyzkoušení vzduchového a vodního potrubí na těsnost s opravou a výměnou vadných částí.

4.04. Oprava, montáž tlakového vzduchotechnického zařízení a potrubního systému v železničních kolejových vozidlech.

4.05. Prohlídka a přeměřování vykolejeného vozidla, například náprav, kol, trhlin a lomů, ložiskových skříní a vozové skříně s provedením potřebných oprav.

5. platová třída

5.01. Vyměření rozvorové a křížové míry na tažných a tažených vozidlech, vypracování protokolu a určení tolerančních hodnot.

5.02. Měření ostrosti jízdního profilu dvojkolí, předepsaných vůlí pojezdu a rejdovnosti třínápravových podvozků.

5.03. Zavazování čtyř a vícenápravových vozů a všech tažných vozidel jeřábem nebo elektrickými zvedáky.

6. platová třída

6.01. Velká oprava kovové skříně železničních vozů po násilném poškození, například zhotovení celé čelní stěny nebo části boční stěny s ručním vytvarováním včetně výztuh a nalícování na zbývající nepoškozenou část vozidla.

114. ŽELEZNIČÁŘ

1. platová třída

1.01. Ošetření, plnění a nastavení návěstních svítidel na vozech a návěstidlech vleček.

2. platová třída

2.01. Obsluha závor a střežení přilehlých úseků trati s bezpečnostním dozorem ve smyslu zákona o dráhách, případné další práce, jako osvětlování návěstidel, čištění svítilen a podobně.

2.02. Provádění přesuvných manipulací s točnicí nebo přesuvnou, zavádění hnacích vozidel na točnici a z točnice, mazání, ošetřování a čištění zařízení točnice nebo přesuvny.

3. platová třída

3.01. Posun s železničními vozy rozchodu 900 mm a více, jejich vyvěšování a svěšování s obsluhou brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin, zadržování spouštěných a odrážených vozů, zajišťování vozů proti ujetí, dávání a opakování návěstí, popřípadě obsluha kolejových brzd.

4. platová třída

4.01. Posun s železničními vozy rozchodu 900 mm a více, jejich vyvěšování a svěšování s obsluhou brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin, zadržování spouštěných a odrážených vozů, zajišťování vozů proti ujetí, dávání a opakování návěstí, popřípadě obsluha kolejových brzd v železničních stanicích s řadicími pracemi.

4.02. Doprovod nákladních průběžně i ručně brzděných vlaků s prohlídkou a střežením přikázaných vozů a se zjišťováním, zda jsou způsobilé k jízdě, provádění posunu ve stanicích na určené trati, svěšování a rozvěšování vozů a účast na zkoušce brzdy (průvodčí nákladních vlaků).

5. platová třída

5.01. Organizace a výkon posunu v přiděleném obvodu železniční stanice nebo vlečky s rozhodováním, které vozy odrážet a s kterými nutno najíždět včetně těchto prací, popřípadě odbavení a vedení vlaku.

5.02. Organizování směny vlakového personálu včetně strojvedoucího, vyhotovení a předání písemných příkazů pro strojvedoucího, organizování posunu v železničních stanicích a na vlečkách s různými technologickými postupy a poměry, zajišťování opatření při mimořádných událostech včetně zajišťování bezpečnosti železničního provozu, prohlídka vozů, komerční přejímka a odevzdávka vozů na vlečkách a v určených železničních stanicích, zpracování prvotních podkladů evidence o oběhu nákladních vozů i pro výpočetní techniku, vyhotovení dopravních dokladů pro jízdu vlaku (vlakopis, výkaz vozidel, zpráva o brzdění).

ČÁST II - ENERGETIKA

115. DĚLNÍK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

2. platová třída

2.01. Obsluha odstruskovacího a odpopílkovacího zařízení kotlů.

2.02. Běžná údržba energetického zařízení a spolupráce při údržbě a revizích reléových ochran, provozních automatik, telemechanizačních zařízení.

2.03. Kontrola provozu strojního zařízení - stanice čerpadel a jejich příslušenství o přepočteném instalovaném výkonu pitné, užitkové a odpadní vody od 10 kW (1 tm/s) do 40 kW (4 tm/s) dle pokynů řídícího pracoviště.

2.04. Obsluha filtrační a změkčovací stanice surové (užitkové) vody včetně dávkování vápna, sody, fosfátů a podobně.

2.05. Obsluha jednostupňové odparky pro přípravu přídavné napájecí vody.

2.06. Obsluha odprašovacího zařízení na čištění kouřových plynů (mechanických odlučovačů, popelových věží, výsypek a podobně).

2.07. Obsluha redukční stanice o výkonu do 40 MW.

2.08. Vyčištění registračních přístrojů včetně doplnění barev, inkoustů a výměny registračních záznamů a podobně při běžné údržbě měřicích a regulačních přístrojů.

2.09. Obsluha akumulátorové stanice včetně funkčních zkoušek a sledování technických parametrů akubaterií pro zabezpečení provozuschopnosti celé stanice.

2.10. Obsluha dekarbonizační stanice surové (užitkové) vody včetně dávkování chemických činidel.

2.11. Obsluha mazutové stanice o instalovaném hmotnostním průtoku do 20 kg/s včetně přečerpávání, předehřívání a pohotovostního skladování mazutu.

116. DĚLNÍK VÝROBNÍCH A ROZVODNÝCH ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

2. platová třída

2.01. Práce při stavebně montážní činnosti, výstavbě, opravách i provozu elektrických rozvodných sítí nadzemním nebo kabelovým vedením, tepelných rozvodných sítí, povrchové protikorozní ochraně armatur a zařízení spojených s obsluhou stavebních mechanizmů a zařízení, při stavbě stožárů a dalších součástí nadzemního rozvodu elektrické energie, výkopu jam nebo hloubení rýh při kladení kabelů a potrubí a podobně.

2.02. Obsluha méně složitých strojních zařízení:

- jednotlivých pásových dopravníků, násypek, odsavačů, drtičů,

- jednostupňové odparky pro přípravu napájecí vody,

- výměníkové stanice o tepelném výkonu do 20 MW.

3. platová třída

3.01. Obsluha strojních zařízení v teplárnách a výtopnách spojená zpravidla s obsluhou samostatných technologických úseků:

- filtrační a změkčovací stanice surové (užitkové) vody včetně dávkování vápna, sody, fosfátů a podobně,

- bagrovací stanice pro hydraulickou dopravu popelovin na složiště o přepravovaném (přečerpávaném) množství do 50 t/h (cca 14 kg/s),

- odstruskovacího a odpopílkovacího zařízení kotlů (drtičů, vynášečů strusky, čajníků, filtrů a podobně),

- zauhlovacího zařízení s kombinovanou provozní možností (vyhrnovací vozíky popelovin, pásové dopravníky),

- vagónových vyklápěčů a vykládacích zařízení speciálních vagonů na uhlí, například Wap, Vsa, Wa.

117. STROJNÍK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

3. platová třída

3.01. Obsluha vícestupňové odparky pro přípravu přídavné napájecí vody.

3.02. Obsluha výměníkové stanice o tepelném výkonu nad 20 MW včetně strojního příslušenství.

4. platová třída

4.01. Obsluha mazutového hospodářství (hospodářství topného oleje) o instalovaném hmotnostním průtoku nad 20 kg/s včetně zařízení pro přečerpávání, předehřívání a pohotovostního skladování mazutu.

4.02. Obsluha olejového hospodářství včetně přidružených technických zařízení.

4.03. Obsluha redukční stanice, případně více stanic o celkovém výkonu nad 200 MW.

4.04. Řízení provozu nízkotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem do 35 MW.

5. platová třída

5.01. Řízení provozu středotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem do 180 MW.

6. platová třída

6.01. Řízení provozu středotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem nad 180 MW.

ČÁST III - KULTURA

118. GARDEROBIÉR

3. platová třída

3.01. Drobné opravy poškozených divadelních kostýmů používaných při představení včetně praní, žehlení a balení, součinnost při oblékání účinkujících umělců a oblékání do jednodušších druhů scénických kostýmů.

4. platová třída

4.01. Úpravy scénických kostýmů a doplňků při alternacích herců, jejich rozvěšování v šatnách účinkujících umělců, vedení evidence scénických kostýmů a oblékání účinkujících sólistů do náročných druhů kostýmů.

119. KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ

3. platová třída

3.01. Zhotovení základních prvků scénických kostýmů.

4. platová třída

4.01. Zhotovení částí scénických kostýmů.

5. platová třída

5.01. Zhotovování civilních a dobových scénických kostýmů a dobového prádla včetně aranžování jednotlivých kostýmních součástí.

120. OSVĚTLOVAČ

2. platová třída

2.01. Manipulace se žárovkovými svítidly na osvětlovacích mostech, roštech, portálech a galeriích, jejich směrování, seřizování úhlu rozptylu, změkčování a tvarování světelného kužele pomocí klapek, komínů, žaluzií a ostatního příslušenství včetně údržby.

3. platová třída

3.01. Rozmísťování, obsluha a běžná údržba žárovkových a obloukových svítidel včetně seřízení a nastavení světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.

6. platová třída

6.01. Seřízení všech druhů osvětlovacích zařízení včetně statických a kinetických projekcí na domácí i cizí scéně. Organizování montážních, případně likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využitím střídavého i stejnosměrného proudu různého napětí včetně montáže a připojení přívodu, případně náhradního zdroje energie.

121. PROMÍTAČ

2. platová třída

2.01. Příprava přenosného promítacího zařízení pro film včetně přípravy příslušenství a pomocného zařízení, opravy a ošetření filmových kopií a promítání filmů.

122. PROMÍTAČ - MECHANIK

3. platová třída

3.01. Příprava a obsluha profesionálního, pevně zabudovaného promítacího zařízení včetně přípravy a ošetřování filmových kopií.

4. platová třída

4.01. Příprava a obsluha promítacího zařízení včetně řídícího pultu v hledišti, promítání speciálními technologiemi.

123. STAVĚČ SCÉNICKÝCH DEKORACÍ

3. platová třída

3.01. Sestavování a rozebírání dekorací z jednoduchých dekoračních prvků, pokrývání dekorací lepenkou a jutou; nakládání, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních částí scénické výpravy, jejich umísťování na scéně nebo ve skladu podle určeného pořadí a druhů.

4. platová třída

4.01. Samostatné postavení členitých a velkorozměrných realistických jevištních scénických úprav na točně včetně obsluhy velké a složité mechanizace, například točen s proměnlivými polohami a provádění odborných oprav složitých scénických dekoračních prvků.

124. UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR

5. platová třída

5.01. Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovení konstrukcí.

5.02. Odlití a osazení sádrových odlitků do profilů a říms včetně zhotovení forem.

5.03. Zhotovení sgrafitové výzdoby budov, montáž složitých sádrových konzol a říms.

5.04. Zhotovení silikonových a kaučukových forem.

5.05. Restaurování slohových profilů, hlavic, omítek a zajištění uvolněných částí injektáží.

6. platová třída

6.01. Zhotovení složitého rabicového stropu, tažení niky, sloupů a jiných profilů.

6.02. Restaurování slohového ornamentálního sgrafita, fixace a konzervace.

6.03. Zhotovení modelu balustrády, zaformování modelu, zhotovení výdusků.

6.04. Restaurování složitějších kamenných článků a portálů.

6.05. Modelování architektonické výzdoby ze štuku v požadovaném slohu.

6.06. Modelování a zhotovení modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů a různých povrchových úprav dle návrhů výtvarníků pro scénografickou výrobu, odlévání epoxydových a polyesterových pryskyřic včetně laminování.

7. platová třída

7.01. Provádění vícebarevného figurálního sgrafita, barevného umělého mramoru a provádění umělého mramoru do sádrových forem.

7.02. Restaurování složitých ornamentálních slohových podhledů.

7.03. Vytváření všech druhů nejnáročnějších velkých a tvarově velmi složitých plastik včetně figurálních v nadživotních velikostech s pohybovými možnostmi nejrůznějšími technologiemi a povrchovými úpravami dle návrhů výtvarníků nebo dle vlastních návrhů.

125. ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH

1. platová třída

1.01. Dozor v expozicích sbírek muzeí, galérií, výstav a podobně, dozorčí a pořádková služba při kulturních akcích.

1.02. Uvaděčské práce, podávání informací, kontrola vstupenek, dohled a zajišťování provozu v šatnách.

2. platová třída

2.01. Prodej vstupenek, propagačních materiálů a podobně na různé akce včetně vyúčtování.

126. ZVUKAŘ

5. platová třída

5.01. Obsluha a nastavení pracovních charakteristik reprodukčních zařízení včetně speciálních studiových strojů při výrobě a vysílání, provádění střihů zvuku elektronickou cestou.

6. platová třída

6.01. Nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu zvuků elektronickou cestou, řízení provozu souboru elektronických studiových i přenosných zařízení pro magnetický záznam i reprodukci zvuku.

6.02. Zajištění dokumentačního zpracování zápisů o zvukovém a zvukově obrazovém záznamu, zajištění vstupu pro výpočetní systém.

7. platová třída

7.01. Zpracování analogového a digitálního záznamu zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provedení nezbytných technických úprav a doplnění PQ kódu.

ČÁST IV - OBCHOD

127. CUKRÁŘ - MOUČNÍKÁŘ

3. platová třída

3.01. Výroba a výdej běžných druhů moučníků a cukrářských výrobků, například harlekýn, sachr, koláče, bábovky, vánočky, výroba teplých moučníků, například koblihy, ovocné nákypy, homadná výroba cukrářských výrobků a moučníků v závodních (školních) a obdobných stravovacích zařízeních.

3.02. Výroba všech druhů zmrzlin vařením.

4. platová třída

4.01. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších, zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.

5. platová třída

5.01. Zhotovování složitých a výtvarně náročných cukrářských výrobků, zejména podle individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.

5.02. Zabezpečení výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.

128. ČÍŠNÍK

1. platová třída

1.01. Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy.

1.02. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních.

1.03. Čepování nápojů.

2. platová třída

2.01. Obsluha zákazníků převážně pod přímým vedením, případné inkaso tržeb a jejich vyúčtování.

2.02. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem.

2.03. Čepování nápojů včetně základní údržby výčepního zařízení a inkasa tržeb.

3. platová třída

3.01. Samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha zákazníků, inkaso tržeb.

4. platová třída

4.01. Příprava tabule, stolničení a obsluha, zejména při zvláštních příležitostech včetně dohotovení jídel u stolu a jejich konečné úpravy.

4.02. Řízení obsluhy na svěřeném úseku.

4.03. Výroba míšených nápojů včetně obsluhy u barového pultu, inkaso tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování.

5. platová třída

5.01. Řízení obsluhy ve velkých zařízeních, uvádění hostů na místa u stolu, přijímání a realizace nejsložitějších objednávek s poradenskou službou, inkaso a vyúčtování tržeb, vyřizování reklamací.

129. KUCHAŘ

2. platová třída

2.01. Výroba jednoduchých druhů teplých a studených jídel, například vaječných jídel, základních druhů salátů, obložených chlebíčků, dohotovování z polotovarů podle stanovených pracovních postupů a jejich výdej.

2.02. Výroba a výdej teplých nápojů nebo nealkoholických nápojů, pohárů, zmrzlin za studena ze zmrzlinových směsí a podobně.

2.03. Výroba polévek nebo různých příloh k hlavním jídlům.

2.04. Výdej výrobků a zboží spojený s úpravou jídel na talíře.

3. platová třída

3.01. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel, například gulášů, polévek, příloh hlavních jídel nebo složitých jídel studené kuchyně, například studených mís, závitků v aspiku, kombinovaných salátů, výroba polotovarů z předzpracovaných surovin pro přípravu hlavních jídel podle stanovených pracovních postupů.

3.02. Obsluha složitých kuchyňských strojů na výrobu pokrmů, chladicích a mrazicích zařízení.

4. platová třída

4.01. Výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas, smažení, grilování ryb, suflé nebo specialit studené kuchyně, například sýrových, šunkových a z masové pěny; výroba více než tří druhů dietních jídel, například racionální, šetřící, diabetická.

4.02. Obsluha skupiny složitých kuchyňských strojů na výrobu nebo mrazení pokrmů včetně stanovení technologického postupu a kontroly hotových výrobků.

4.03. Opracování a úprava jatečního masa, kuchání, stahování drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování včetně jeho třídění podle druhů, například roštěná, svíčková, pečínka, filé.

4.04. Řízení výroby jídel na svěřeném úseku.

5. platová třída

5.01. Výroba technologicky náročných specialit teplých jídel, například speciálních rolád, atypických jídel ze zvěřiny a ryb, složitých plněných a zapékaných minutek, výroba náročných specialit studené kuchyně, například mozaikových mas, marinovaných ryb podle vlastních receptů.

5.02. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě; výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.

5.03. Řízení výroby teplých jídel a jejich normování podle platných předpisů a směrnic.

6. platová třída

6.01. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

6.02. Řízení výroby nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle závazného dietního systému ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová.

7. platová třída

7.01. Řízení výroby teplých a studených pokrmů v největších stravovacích zařízeních, sestavování vlastních receptur, například specialit kuchyně, příprava jídel na zvláštní přání zákazníků nebo ke zvláštním příležitostem.

130. PRODAVAČ

2. platová třída

2.01. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře, případné ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.

3. platová třída

3.01. Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavení potřebného dokladu pro pokladnu.

4. platová třída

4.01. Samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující odborné znalosti, jeho přejímka, skladování, ošetřování, aranžování v prodejně, průzkum spotřebitelské poptávky, účast na inventarizacích, samostatné vyřizování reklamací.

131. ZAMĚSTNANEC OBCHODNÍHO PROVOZU

1. platová třída

1.01. Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr nádobí, mytí, čištění, obsluha ručních kuchyňských strojků.

1.02. Pomocné práce při prodeji zboží spojené s jeho doplňováním, balením, tříděním a podobně.

1.03. Péče o svěřené pokoje v ubytovacích zařízeních včetně inventáře a výměny prádla, zprostředkování služeb, například žehlení obleků, prádla, čištění obuvi (pokojská).

1.04. Péče o hosty v ubytovacích zařízeních při příjezdu, pobytu a odjezdu, zajišťování různých služeb hostům (například manipulace se zavazadly, vydávání klíčů, pochůzková služba, taxi, garážování, vstupenky), obsluha výtahu (hotelový vrátný).

2. platová třída

2.01. Organizace práce dalších zaměstnanců, samostatné vedení příručního skladu, zprostředkování služeb (pokojská).

2.02. Recepční práce v ubytovacích zařízeních bez oddělené činnosti vrátnice, inkaso tržeb, popřípadě inkaso za jiné služby (vrátný s recepční službou, pomocný recepcionář).

2.03. Expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě nebo hromadně.

2.04. Nabídka prodeje zboží omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a podobně.

3. platová třída

3.01. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích služeb, vedení předepsané evidence včetně případného přijímání peněz (recepcionář).

3.02. Přijímání peněz a kontrola cen zakoupeného zboží a případný doplňkový prodej, pokladní inventarizace nebo přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola spočívající v porovnání vyexpedovaného zboží (pokrmů, nápojů) s údaji na dokladu, kontrolní rozpisy, případné podklady pro fakturaci (pokladní).

4. platová třída

4.01. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb, například čištění oděvů, obuvi, žehlení ve stravovacích a ubytovacích provozech, vedení příručního skladu (hospodyně).

4.02. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, vedení předepsané evidence, styk s orgány státní správy (recepcionář).

4.03. Zajištění pohostinského provozu s případným provozem studené kuchyně včetně vedení administrativní agendy (provozář).

5. platová třída

5.01. Zajištění pohostinského provozu s výrobou teplých jídel včetně vedení administrativní agendy (provozář).

5.02. Organizace a zajištění doplňujících a úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu drobného hmotného investičního majetku a zásob, vedení předepsané evidence (hospodyně).

6. platová třída

6.01. Zajištění provozu svěřeného úseku v největších provozních jednotkách, vyřizování reklamací a objednávek, kontrolní činnost (provozář).

ČÁST V - OSTATNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

132. ČALOUNÍK A DEKORATÉR

3. platová třída

3.01. Čalounění zadní a boční části karosérie osobního vozu a menších dílů vnitřního interiéru autobusu včetně lepení a začišťování.

3.02. Tvarové řezání dílů čalounění nábytku z PU materiálu na pásové pile s ručním posuvem.

3.03. Tvarové sešívání látek, úpletů a koženek, sešívání do vzorů a se všíváním paspulí nebo šňůr strojem.

4. platová třída

4.01. Potahování dělených nebo vtahovaných výrobků kůží, umělou kůží, brokátem nebo plyšem.

4.02. Šití potahů čalounění z pravé úsně bez dělby práce.

4.03. Výběr, kreslení a stříhání složitých a tvarově náročných souprav z látek plyšového charakteru.

5. platová třída

5.01. Řízení a seřizování vysekávacího stroje potahových materiálů k čalounění nábytku s kontrolou vyseknutých dílců dle plánu a sortimentu.

5.02. Výběr, kreslení a stříhání pravé usně na složité výrobky čalounění.

133. ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

2. platová třída

2.01. Ruční čištění kanalizačních zařízení včetně manipulace, obsluha kalových polí na čistírně odpadních vod.

3. platová třída

3.01. Čištění odpadních jímek a obsluha čistírny odpadních vod.

4. platová třída

4.01. Strojní čištění kanalizačních sítí a zařízení včetně údržby a oprav.

5. platová třída

5.01. Čištění průlezných kanalizačních stok v podzemí včetně provádění údržby a oprav.

134. CHEMIK

3. platová třída

3.01. Odstřeďování organických sloučenin na kontinuálních odstředivkách se strojním vyprazdňováním.

3.02. Diskontinuální příprava vícesložkových směsí s obsahem fyziologicky účinných látek a labilních substancí s požadavky na rozpadovost, velikost částic a sypkost ve výrobě čistých chemikálií.

3.03. Provádění jednoduchých dílčích operací ve výzkumném poloprovozu a obsluha příslušných zařízení pod vedením.

3.04. Sycení, absorbce horkého přesyceného roztoku uhličitanu sodného plynným oxidem siřičitým ve výrobě bisulfitového louhu.

4. platová třída

4.01. Příprava speciálních roztoků pro diagnostické soupravy s vysokou přesností ve výrobě speciálních chemikálií a léčiv.

4.02. Výroba čistých a speciálních chemikálií chemickými syntézami od 2 do 3 stupňů za použití různých druhů chemických reakcí.

4.03. Vyvíjení acetylenu ve stacionárních vyvíječích o výkonu nad 125 Nm3/hod. s případnou úpravou čistoty plynu; objemová a vážková rutinní příprava chemikálií s vysokou fyziologickou účinností ve výrobě léčivých přípravků a léků spojenou s dodržováním speciálních ustanovení správné výrobní praxe a zásad sanitace nejvyšších stupňů čistoty prostředí.

4.04. Výroba organických sloučenin sulfonací, nitrací, esterifikací a podobně a jejich atmosférická destilace a rektifikace.

5. platová třída

5.01. Řízení průběhu reakcí ve výrobě čistých chemikálií.

5.02. Výroba organických barviv a jejich polotovarů, například nitrací, redukcí, thionací, sulfonací, aminací, diazotací a podobně.

6. platová třída

6.01. Řízení stroje pro polévání negativních i inverzních materiálů a sušení fotografických materiálů z panelu.

7. platová třída

7.01. Řízení devíti a vícestupňových syntéz ve výrobě čistých a speciálních chemikálií za použití různých reakčních mechanizmů.

135. KREJČÍ

3. platová třída

3.01. Montáž rukávů do manžet.

3.02. Rozžehlování montážních a módních švů.

3.03. Zažehlení krajů látkových předních dílů.

3.04. Zhotovení částí (patky, spony, příklopky a podobně).

3.05. Zhotovení košil, halenek, sukní, pyžam, vest, pulovrů.

3.06. Zhotovení montážních a módních švů podšívkových.

3.07. Zhotovení ozdobných výpustků.

3.08. Zhotovení všech druhů rozparků.

4. platová třída

4.01. Dožehlení výrobků a vyžehlení podšívky (saka, pláště).

4.02. Montáž hlavních dílů oděvů a módních švů látkových.

4.03. Montáž límců do společenských a vycházkových oděvů.

4.04. Strojní vyšívání složitých vzorů.

4.05. Vybavování výrobků pro šicí dílnu.

4.06. Zapošívání vrchního límce přes náklopní švy a průkrčník.

4.07. Zažehlení - tvarování předních dílů sak, plášťů a kalhot ručně.

4.08. Zhotovení kalhot - celý výrobek.

4.09. Zhotovení prostřižených kapes do svrchních oděvů a našití kapes vnitřním švem včetně nákresu umístění kapes a zapošití.

5. platová třída

5.01. Kreslení střihové polohy, vrstvení vrchového materiálu s kontrolou a odstraněním vad za účelem zhodnocení všech druhů společenských a vycházkových oděvů.

5.02. Montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů se zpracováním a s ohledem na rozdílnost materiálů, tvar oděvů včetně vytvarování průramků.

5.03. Vyřezávání jednotlivých dílů a částí společenských vycházkových oděvů s provedením náročných nástřihů a kompletace celého druhového a velikostního sortimentu.

6. platová třída

6.01. Kreslení střihů dle individuální míry, stříhání, zkoušení všech druhů svrchních oděvů (celý výrobek provádí jeden pracovník).

6.02. Zhotovení fraků, smokingů, sak a plášťů dle individuální míry v modelové a zakázkové výrobě.

136. LABORANT

1. platová třída

1.01. Mytí a asanace laboratorního skla a aparatur, sterilizace laboratorního skla suchým teplem.

2. platová třída

2.01. Vážkové stanovení nerozpustného zbytku v kapalinách a roztocích, nerozpustného zbytku v pevných látkách po rozpuštění a filtraci.

2.02. Provádění mechanoskopických zkoušek, například komplexní statické a dynamické rázové zkoušky kovových a plastických materiálů, zkoušky na tah, pružnost, kroucení, střih a podobně.

3. platová třída

3.01. Identifikace a odběr hrubých vzorků širokého sortimentu podle zjevných fyzikálních vlastností pro vzorkování, přípravu analytických a referenčních vzorků včetně vedení evidence.

3.02. Příprava standardních roztoků pro analytická stanovení a kalibraci včetně přesného stanovení konstant.

3.03. Stanovení základních konstant látek na jednoúčelových přístrojích, například bod zákalu, bod krystalizace, bod varu, bod skápnutí, bod lámavosti asfaltu, tlak par podle Rieda.

3.04. Titrace kyselin, zásad nebo směsí látek na více indikátorů, například tvrdost vody (kys. fosforečná, soda), titrace tmavých roztoků, srážecí titrace nebo titrace špatně viditelným přechodem.

3.05. Vizuální kontrola jakosti výrobku na vzhled a povrchové vady včetně kontroly funkčnosti výrobku.

4. platová třída

4.01. Sériové analýzy standardních vzorků instrumentálními metodami, vážková stanovení. 4.02. Měření pracovních podmínek, například osvětlení, mikroklima, vibrací, hluku.

5. platová třída

5.01. Provádění analýz nestandardních vzorků instrumentálními metodami, preparační metody, popřípadě kombinace preparačních metod vývojového charakteru, speciální rozbory rafinerských výrobků.

6. platová třída

6.01. Samostatné laboratorní práce ve výzkumných laboratořích včetně vedení dokumentace, provádění analýz nestandardních látek na nejsložitějších přístrojích.

137. MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK

3. platová třída

3.01. Montáž mechaniky doprovodné části s kovovou skříňkou (zapojení táhel, upevnění hotové mechaniky na ozvučnici a celkové seřízení chodu).

3.02. Nalepení kláves na spodní polystyrenové klávesy, upravení rozchodů, zdvihu kláves a seřízení chodu celé klaviatury.

3.03. Připevnění příklopky melodické části na postávku, zapojení a seřízení chodu přepínače.

4. platová třída

4.01. Seřízení páček melodické části včetně podložení u šachtových akordeonů (týká se klávesových i knoflíkových klaviatur).

4.02. Sluchové předladění a doladění diatonických tahacích a foukacích harmonik.

5. platová třída

5.01. Celkové seřízení akordeonů po stránce mechanické a funkční.

6. platová třída

6.01. Sluchové doladění chromatického akordeonu tříhlasého a čtyřhlasého včetně provedení správné intonace.

138. MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

3. platová třída

3.01. Strojní kašmírování otvorů pro vodicí hřeby plátů a otvorů pro zvratné hřeby váhových nákližků (pakniček) včetně průběžného seřízení, kontroly chodu zařízení a kontroly kvality kašmírování.

4. platová třída

4.01. Rozřezávání klávesových plátů obložených slonovou kostí na jednotlivé tasty na speciální pásové pile.

4.02. Vestavění mechaniky podle úhozové linie.

5. platová třída

5.01. Obkližování pianinových baraší skříňovými dílci slohových nástrojů.

5.02. Sesazení klavíru do kompletní podoby.

6. platová třída

6.01. Vypracování, tj. kontrola, zpřesnění a konečná regulace mechanizmu klavíru nebo pianina.

6.02. Intonování pianina včetně kontroly celého výrobku.

139. MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

3. platová třída

3.01. Nalícování krku do korpusu školních houslí a viol.

4. platová třída

4.01. Domodelování (řezbování) předfrézovaného houslového a violového šneku a hmatu podle velikosti nástroje a modelu.

4.02. Montáž a seřízení masivních violoncell a kontrabasů.

5. platová třída

5.01. Ruční modelování obou desek na violoncella a kontrabasy.

6. platová třída

6.01. Zhotovení houslí, viol, violoncell, kontrabasů a drnkacích nástrojů individuálním způsobem.

140. MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

3. platová třída

3.01. Montáž, lícování a pájení saxofonových a klarinetových podskupin mechanik stříbrnou pájkou.

3.02. Konečné sestavení a montáž jazztrubek a kornetů.

3.03. Broušení a leštění malých nástrojů na kotoučových a pásových bruskách a leštičkách a ruční dolešťování středních a velkých nástrojů.

4. platová třída

4.01. Montáž mechanik klarinetů včetně konečné montáže.

4.02. Konečné sestavení a 1. montáž středních nástrojů a malých nástrojů.

4.03. Zhotovení tlakadla - dolícování polotovarů, sesazení součástí do podskupin a montáž kompletní sestavy tlakadla včetně dolapování, seřízení a funkční kontroly.

5. platová třída

5.01. Zhotovení mechaniky a konečná montáž klarinetů.

5.02. Sestavení mechaniky a funkční seřizování všech typů žesťových a dřevěných dechových nástrojů.

5.03. Provedení montáže velkých cylindrových a perinetových nástrojů.

6. platová třída

6.01. Zhotovení a konečná montáž mechaniky žesťových a dřevěných hudebních nástrojů a těl velkých nástrojů.

141. OBUVNÍK

3. platová třída

3.01. Nalepování podešví nebo klínů včetně přípravy a lepení půdovací hmoty - ruční výroba obuvi.

3.02. Spojování (připlétání) svršků obuvi s předem vylisovanou podešví řemínkem ručně.

4. platová třída

4.01. Zhotovování krojové obuvi podle návrhů.

4.02. Celková oprava společenské a pracovní obuvi.

5. platová třída

5.01. Napínání svršků obuvi ručně.

5.02. Zhotovování rámové obuvi ručně.

6. platová třída

6.01. Zhotovování individuální obuvi ručně (celý výrobek).

142. OBUVNÍK PRO PRYŽOVOU OBUV

2. platová třída

2.01. Rádlování podešví, klenků, podpatků nebo zadních pásků.

2.02. Kladení rámků po obvodě podešve ručně včetně obsluhy vytlačovacího stroje gumových rámků.

3. platová třída

3.01. Vyzouvání vysoké holeňové zvulkanizované obuvi ručně včetně odjišťování.

3.02. Kladení a dokládání faksinkových vyztužených nártů s ozdobným desénem včetně jejich ustřeďování na kopytě - ručně.

4. platová třída

4.01. Lisování pryžotextilní obuvi - montáž včetně vulkanizace (tenisky, trampky, domácí obuv a podobně).

4.02. Vytahování faksinků hladkých i s desénem na sílu do tloušťky na pětiválečkovém stroji bez ohřívání směsi včetně seřizování stroje.

5. platová třída

5.01. Lisování a vulkanizování celopryžové holeňové obuvi včetně montáže (konfekce).

5.02. Vulkanizování pryžové obuvi ve vulkanizačním kotli - první člen obsluhy.

143. POTÁPĚČ

6. platová třída

6.01. Vykonávání jednodušších potápěčských prací, například řezání ocelových konstrukcí, čištění, drobná stavební úprava pod vodou.

7. platová třída

7.01. Vykonávání potápěčských prací pod vodou, například vyhledávání a vyzdvihování potopených předmětů, svařování a řezání ocelových konstrukcí, trhací práce.

144. PROVOZNÍ MONTÉR VODOVODŮ

3. platová třída

3.01. Montáž, demontáž a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek ze všech materiálů.

4. platová třída

4.01. Montážní a provozní práce na vodovodním a kanalizačním potrubí včetně provádění údržby a oprav.

5. platová třída

5.01. Řízení montážních, provozních, údržbářských a opravárenských prací na vodovodním a kanalizačním potrubí a vodohospodářských objektech včetně zákrokové služby.

6. platová třída

6.01. Řízení a provádění prací podle provozního řádu na vodovodních systémech včetně kontroly, montáží a uvádění sítí do provozu.

145. SEDLÁŘ - MANŽETÁŘ

2. platová třída

2.01. Zhotovování nenáročných sedlářských výrobků s jednodušší technologickou stavbou pomocí ručního šití a montáž jednoduššího kování.

3. platová třída

3.01. Sestavování a tvarování sedlářských výrobků pomocí lepení, nýtování a šití velobrašny, rozměrné řemeslnické brašny, pouzdra na lovecké a sportovní zbraně včetně montáže složitějšího sedlářského kování.

4. platová třída

4.01. Strojní šití na speciálních sedlářských strojích, ruční těžké šití sedlářských výrobků.

5. platová třída

5.01. Zhotovování různých motosedel a velosedel.

5.02. Manipulování, vysekávání a ruční krájení usňových dílců rozměrných sedlářských výrobků pomocí různých vysekávacích strojů a řezných nástrojů při maximální výtěžnosti plochy usní.

146. SKLÁŘ

3. platová třída

3.01. Nabírání skloviny na píšťalu a foukání baněk.

4. platová třída

4.01. Mačkání polotovarů na mechanických mačkadlech typu MT, UM, rotační mačkadlo.

4.02. Vícenásobné nabírání skloviny na píšťalu a svalování ve svaláku včetně barevek a opálů při foukání baněk.

4.03. Foukání dělených pipet 5 - 200 ml.

5. platová třída

5.01. Ruční mačkání technicky náročných tvarů na mačkacích strojích včetně vhodného tvarování nahřátých tyčí speciálními pomůckami, mačkání přes ruku, ze strany a od vrchu.

5.02. Nabírání, foukání a tvarování slabostěnných nebo silnostěnných výrobků všech velikostí do finálního výrobku.

5.03. Nabírání, lisování exikátoru průměru 300 mm.

5.04. Nabírání, lisování a dotvarování velkých ohněm leštěných hladkých a dezénovaných výrobků, tvarově obtížných a povrchově náročných sklářských výrobků ze všech druhů sklovin, například fresnerovy čočky a podobně.

6. platová třída

6.01. Zhotovování složitých aparatur, například chladič Js 300 PZ - 3 vývody.

6.02. Zhotovování přístrojů, například destilační kloboučková kolona podle Brunna - 60 pater.

7. platová třída

7.01. Tvarování různých druhů uměleckých výrobků ze skla z volné ruky.

147. STROJNÍ OBUVNÍK

2. platová třída

2.01. Vyzouvání napínacích kopyt z obuvi strojem nebo ručně.

2.02. Natírání napínacích záložek obuvi na kopytě strojem nebo ručně včetně úpravy lepidel.

3. platová třída

3.01. Drásání napínací záložky obuvi na kopytě z volné ruky strojem.

3.02. Přibíjení napínacích stélek strojem a ustřeďování na kopyta včetně chystání stélek a kopyt.

4. platová třída

4.01. Napínání pat svršků obuvi strojem s jednorázovým zarážením hřebíků.

4.02. Opravy obuvi na strojním synchronizovaném pásu.

5. platová třída

5.01. Napínání stran svršků obuvi z usní nebo plastických materiálů strojem - hřebíky nebo skobičky.

5.02. Ošívání rámů obuvi strojem - rámová obuv.

148. STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

2. platová třída

2.01. Obsluha stanice diskontinuálního změkčování vody pro nízkotlaké kotelny a chladící okruhy vápnem a sodou.

3. platová třída

3.01. Obsluha čerpacích a přečerpávacích stanic.

3.02. Obsluha tlakových filtrů, soustavy čerpadel a členitého rozvodu surové i filtrované vody a stlačeného vzduchu, kontrola odporu filtrační vrstvy jednotlivých rychlofiltrů a jejich regenerace vypíráním.

3.03. Obsluha stanic kontinuálního změkčování vody vápnem a sodou spojenou s automatickým dávkováním činidel, s regulací průběhu srážení a izolací kalu včetně kontroly jakosti surové i upravené vody.

4. platová třída

4.01. Obsluha aktivačních nádrží, usazováků i dosazováků, čerpadel a členitého rozvodu při biologickém čištění odpadních vod aktivním kalem s průběžnými úpravami technologie čištění podle složení odpadních vod včetně provádění údržby a běžných oprav.

4.02. Řízení vícestupňové demineralizační stanice mechanické a chemické předúpravy surové vody a její další úpravy pomocí reverzní osmózy, demineralizace na ionexech a sterilizace UV zářením včetně provádění kontrolních analýz.

4.03. Obsluha složitějšího technologického zařízení úpravny vody včetně provádění údržby a běžných oprav.

5. platová třída

5.01. Řízení provozu úpravny pitné vody o výkonu nad 100 l/s.

5.02. Řízení provozu mechanickobiologické čistírny odpadních vod s využitím kalového plynu - plynové hospodářství o výkonu do 12 000 m3 za den.

149. SVRŠKAŘ

2. platová třída

2.01. Kosení podšívkových a přídavných dílců svršků strojem.

2.02. Ražení podnikových značek na svršky obuvi přes razicí pásku nebo vypalováním - ozdobné.

3. platová třída

3.01. Kosení svrškových dílců obuvi strojem.

3.02. Zaklepávání okrajů dílců a svršků obuvi strojem.

4. platová třída

4.01. Našívání nártů svršků obuvi strojem včetně šití závorky.

4.02. Kroužkování svršků obuvi na stroji.

150. ŠIČKA

2. platová třída

2.01. Montáž bočních a náramenicových švů vpínací vložky.

2.02. Montáž nakládaných kapes - lehká konfekce, prádlo.

2.03. Našívání chránítek u kalhot.

2.04. Obnitkování částí, dílů, výrobků.

2.05. Přišívání zapínadel strojem a ručně.

2.06. Rozžehlení bočních, krokových a sedových švů u kalhot.

2.07. Zapošívání záložek, otvorů u výrobků strojem.

2.08. Zapravení spodního okraje u výrobků.

2.09. Zažehlení, vyžehlení patek, lišt, manžet, naložených kapes, spon a podobně.

151. TRUHLÁŘ

3. platová třída

3.01. Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a velkoplošných materiálů na tloušťkovacích tří nebo čtyřstranných hoblovkách a rovinných frézách včetně seřízení.

3.02. Montáž a demontáž korpusů skříňového nábytku.

3.03. Vrtání otvorů na hrubou míru rozteče u dílců z laťovek, masivů nad 0,8 m2 a dřevotřískových desek nad 0,4 m2 ve vztahu k obrazcům, rozmístění otvorů, průměru a hloubce otvorů a způsobu vrtání.

3.04. Opravy kancelářského nábytku.

4. platová třída

4.01. Frézování přířezů, vlysů a plošných materiálů nad 4 cm2 odebíraného materiálu nebo frézování plných ploch a rámových sestav po obvodě (například dělicí stěny, balkonové rámy a podobně).

4.02. Seřizování a obsluha strojů synchronizované mechanizované linky obrábění - dvoustranná průběžná čepovačka, dvoustranná průběžná olepovačka, průběžná vícečinná kolíkovačka konstrukčních spojů.

4.03. Opravy nábytku a ostatních dřevěných a dřevotřískových dílů vnitřního zařízení.

5. platová třída

5.01. Samostatné zhotovování složitých individuálních výrobků, například příborník dýhovaný leštěný, složitý sedací nábytek dýhovaný leštěný, ostatní skříňový nábytek dýhovaný leštěný.

5.02. Truhlářská práce stavební, například osazování velkorozměrových a členitých oken a dveří z tvrdého dřeva, popřípadě oken a dveří ve slohovém stylu, provedení kazetového obložení stěn a stropů podle návrhů, popřípadě i z dýhovaného materiálu nebo dřevěných křivočarých schodů s kosým stupněm a ohybníky, zhotovení a osazení ohybníku madel s přizpůsobením a dotvarováním (tvrdé dřevo).

6. platová třída

6.01. Individuální zhotovování náročného prototypového a slohového nábytku.

6.02. Opravy slohového nábytku, doplnění části intarzií, řezeb, přimoření, připalování a leštění (restaurátorské práce).

152. VODÁRENSKÝ DĚLNÍK

3. platová třída

3.01. Ruční čištění, dezinfekce a obsluha jednoduchých vodárenských zařízení.

153. VODOHOSPODÁŘSKÝ DĚLNÍK

3. platová třída

3.01. Opravy a údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení.

3.02. Opravy a údržba břehového opevnění.

3.03. Práce na ochranných hrázích a na zařízení plavební dráhy.

ČÁST VI - POLYGRAFIE

154. DĚLNÍK V TISKÁRNĚ

2. platová třída

2.01. Vykonávání pomocných složitějších prací ve výrobě, například čištění strojů, nakládání nebo odebírání od tiskových strojů.

3. platová třída

3.01. Vykonávání náročných prací ve výrobě, například obsluha u velkých tiskových strojů, zhotovení otisků na obtahovacích strojích.

155. KNIHAŘ

3. platová třída

3.01. Vykonávání jednoduchých knihařských prací při obnově knižních fondů včetně přípravných a pomocných prací.

4. platová třída

4.01. Vykonávání složitějších knihařských prací, například obsluha automatických níťovek, řezání potištěného papíru, zdobení desek dvěma i více barvami či razicími foliemi.

5. platová třída

5.01. Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách, zpracovávání neprůmyslové vazby včetně zdobení desek ručně, kartonážní a řezačské práce.

6. platová třída

6.01. Vykonávání speciálních knihařských prací, řízení a organizace práce v knihařské dílně.

7. platová třída

7.01. Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky vysoce náročných knihařských výrobků.

7.02. Seřizování výrobních linek na zhotovení tuhých vazeb při využití 11 a více základních operací s programovatelnými částmi linky.

156. LITOGRAF

3. platová třída

3.01. Kreslení barevných plošných prací, zpracování jednobarevných pérových reprodukcí o síle kresby nad 1/3 mm, kartografické zpracování jednoduchých geometrických plánů.

4. platová třída

4.01. Kreslení všech druhů plakátů podle předloh, kreslení kontur a zhotovení jednoduchých reklamních vývěsek, letáků, vignet, nálepek a jednoduchých schemat a map.

4.02. Kartografické zpracování kresbou nebo rytinou včetně lepení popisu, značek a provádění oprav jednoduchých vydavatelských originálů základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000.

5. platová třída

5.01. Kreslení knižních obálek, různých plánů, reprezentačních memorand podle návrhů.

5.02. Zpracování náročných jednobarevných a dvoubarevných autotypií.

5.03. Kartografické zpracování kresbou nebo rytinou včetně lepení popisu, značek i provádění oprav složitých vydavatelských originálů základních map ČR v měřítku 1 : 10 000 a menším, map okresů, administrativních správních map.

6. platová třída

6.01. Zhotovování jednobarevných, vícebarevných a barvotiskových náročných litografií podle originálů nebo barevných diapozitivů provedené klasickým způsobem nebo novými technologickými postupy stabilizací, maskovacími metodami a podobně.

6.02. Provádění přípravných a dokončovacích prací na síťových pozitivech a negativech zhotovených na výtažkových elektronických přístrojích.

6.03. Kartografické zpracování kresbou nebo rytinou včetně lepení popisu, značek, ruční kresby popisu, značek a ostatních dílčích prvků mapy s prováděním oprav na tiskové formě.

7. platová třída

7.01. Vyhotovení vydavatelských originálů map s náročnou generalizací polohopisu a výškopisu (bez konceptu), případně s transformací těchto map z jiného kartografického zobrazení. Vyhotovení vydavatelských originálů stínovaného nebo barevného terénu s detailním propracováním terénních tvarů (kresba skalnatých terénů).

7.02. Zhotovení složitých plastických modelů s detailním propracováním terénních tvarů s dodržením geomorfologických zásad, případně s úpravou pro fotografování.

157. MECHANIK POLYGRAFICKÝCH STROJŮ

4. platová třída

4.01. Provádění údržby polygrafických strojů, například knihtiskových příklopových strojů formátu A4 a A3 (válcové barevníky), knihařských řezacích strojů na papír (automatické i poloautomatické), sítotiskových strojů.

4.02. Provádění oprav, montáže, seřízení a uvedení do chodu polygrafických strojů, například nátiskových lisů, příklopových strojů, řezaček papíru (poloautomatických).

5. platová třída

5.01. Provádění údržby polygrafických strojů, například ofsetových strojů jedno- i vícebarevných všech formátů, sázecích řádkových strojů, pneumatických perforátorů.

5.02. Provádění oprav, montáže, seřízení a uvedení do chodu polygrafických strojů, například skládacích strojů od 3 lomů s nakladači.

6. platová třída

6.01. Provádění oprav, montáže, seřízení a uvedení do chodu polygrafických strojů, například archových a rotačních ofsetových strojů, sázecích řádkových strojů tří- až čtyřzásobníkových.

158. MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII

3. platová třída

3.01. Zhotovování jedno- i vícebarevných montáží pro nátiskové a maloofsetové stroje včetně rozměrových archů.

3.02. Zhotovování sítotiskové fotochemické šablony pro jednobarevný tisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny (přímé, nepřímé a přímonepřímé šablony) včetně nasazování používaných roztoků.

3.03. Stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

4. platová třída

4.01. Lámání publikací včetně korektur hladké sazby i vícesloupečné.

4.02. Zhotovování (včetně rozměrových archů) textových i obrázkových montáží jedno- i dvoubarevných (podle makety). Zhotovování sítotiskové fotochemické šablony pro dvoubarevný tisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny včetně přípravy používaných roztoků, stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

5. platová třída

5.01. Lámání včetně korektur časopisů jedno- i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

5.02. Zhotovování kombinovaných montáží včetně rozměrových archů pro ofset a hlubotisk.

5.03. Zhotovení sítotiskové fotochemické šablony pro tří- a vícebarevný barvotisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny, stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

6. platová třída

6.01. Lámání (včetně korektur) náročných publikací (vícesloupečných s vysvětlivkami, poznámkami, margináliemi, oblomením obrázků, iniciálkami, nepravidelnou úpravou a podobně vyskytujících se převážně v celém díle) kombinované s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

6.02. Zhotovování barvotiskových montáží (včetně rozměrových archů) montovaných na kresbu bez krycích znamének a bez použití kolíčkového způsobu.

6.03. Zhotovování montáží náročných časopisů (včetně rozměrových archů) ve více verzích a náročných barvotiskových časopisů, jejichž výrobní harmonogram je stanoven maximálně v hodinách.

6.04. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží topografických, speciálních a atlasových map.

159. REPRODUKČNÍ FOTOGRAF

4. platová třída

4.01. Zhotovování pérových kontaktů na fotografický papír pro účely reprodukce.

4.02. Zhotovování polotónových kontaktů negativních i diapozitivních.

5. platová třída

5.01. Zhotovování jednobarevných polotónových nebo síťových negativů a diapozitivů, zhotovených odrazem, projekcí a kontaktem.

5.02. Zhotovování polotónových negativů nebo diapozitivů z jednobarevné předlohy pro dvou- a vícebarvotiskové reprodukce, u nichž bylo použito jednoho, maximálně dvou polotónových negativů.

5.03. Příprava předloh pro zhotovování výtažků na skenerech (bez programu a obsluhy skeneru) a montáž barevných výtažků (diapozitivů) před maskováním.

6. platová třída

6.01. Zhotovování tří- a vícepolotónových a síťových negativních výtažků z barevné předlohy i stabilizovaným procesem.

6.02. Provádění polotónových i autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech druhů masek korekčních na projekčních a elektronických výtažkových zařízeních bez vypracování programu.

7. platová třída

7.01. Provádění polotónových i autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech druhů korekčních masek a barevných korekcí na elektronických strojích s jejich přídavnými zařízeními i s vypracováním programu.

7.02. Provádění nejnáročnějších fotoreprodukčních prací pro tisk topografických a speciálních map ve čtyřech a více barvách.

7.03. Provádění nejsložitějších reprodukčních postupů při zpracování kartolitografických originálů a zhotovování tiskových podkladů s mimořádnými nároky na kvalitu a rozměrovou přesnost.

160. RETUŠÉR

3. platová třída

3.01. Retušování pérových nebo autotypických kopií na tiskových deskách nebo plných barevných ploch pro tisk barev vedle sebe.

4. platová třída

4.01. Retušování barev v černobílém pojetí na pérových a autopérových negativech, zpracování pérových výtažků pro hlubotisk tří- a vícebarevných, v kterých je krytí na sebe.

4.02. Retušování jednoduchých jednobarevných polotónových negativů nebo diapozitivů.

5. platová třída

5.01. Retušování síťových výtažků a vmontování pozitivních písem, náročných jednobarevných negativů nebo diapozitivů a dvoubarvotisků, ve kterých se vzájemným mísením vytváří široká barevná škála.

5.02. Zpracování jednoduchých reprodukcí tří- a čtyřbarevných nebo barvotiskových časopisů, knih a podobně, případně s použitím stabilizačního procesu a maskovacích metod.

6. platová třída

6.01. Retušování tří a čtyř výtažků pro barvotisk s cílem dodržet stanovený poměr jednotlivých dílčích barev v polotónovém vyjádření k předem stanovené barevnosti tiskových barev, případně i pro stabilizovaný proces, tří nebo čtyř barev prováděných z černobílé předlohy pro barvotisk.

161. SAZEČ

3. platová třída

3.01. Sázení statí hladké sazby do časopisů, knih a podobně.

4. platová třída

4.01. Sázení a korigování standardních sazeb společenských a hospodářských tiskopisů (například poděkování, vstupenek, navštívenek, plakátů, letáků a podobně) nebo sazeb z tištěných vzorů včetně provádění mutací.

4.02. Sázení i cizojazyčných prací a korektur hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních s automatickým vyplňováním řádek včetně sazby předem rozpočítané do stran.

5. platová třída

5.01. Lámání včetně upravování a korigování sazeb politických, vědeckých, technických a odborných knih a časopisů, brožur a podobně i cizojazyčných.

5.02. Sázení hladkých sazeb i cizojazyčných časopisů a podobně na sázecích strojích písmenových a na sázecích strojích řádkových.

5.03. Sázení i cizojazyčných prací hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních bez automatického vyplňování řádek.

6. platová třída

6.01. Lámání včetně upravování a korigování sazeb náročných časopisů s obtížnou typografickou úpravou textů nejméně dvousloupečných, přičemž se zařazuje každé číslo samostatně, vědeckých a technických časopisů s různou úpravou textů, obrázků, tabulek, matematických nebo chemických vzorců, pokud se v časopise vyskytuje nejméně polovina stran s touto kombinací.

6.02. Sázení smíšených sazeb i cizojazyčných na strojích písmenových a sázení deníků, časopisů, technických příruček, vědeckých knih, učebnic, náročných hospodářských a společenských tiskopisů, tabulek a podobně i cizojazyčně na řádkových strojích.

6.03. Sázení i cizojazyčných prací a korektur na všech typech fotosázecích zařízení časopisů a deníků mimo románů, básní a povídek sázených v časovém předstihu.

7. platová třída

7.01. Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostika, statistika, úprava databází).

7.02. Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.

162. TISKAŘ

3. platová třída

3.01. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk jednobarevných prací na maloformátovém stroji.

4. platová třída

4.01. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk jednobarevných prací jednostranných a oboustranných na archovém stroji, tisk vícebarevných prací na maloformátových strojích.

5. platová třída

5.01. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk na archovém stroji jednobarevných oboustranně současně tištěných prací, vícebarevných prací; tisk barvotiskových prací na maloformátových strojích.

6. platová třída

6.01. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk na archovém stroji barvotiskových prací.

7. platová třída

7.01. Seřizování stroje a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu, například uměleckých monografií a obrazů na archových strojích; tisk topografických, speciálních a atlasových map; tisk náročných barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích.

ČÁST VII - ŘEMESLNÁ VÝROBA A SLUŽBY

163. DĚLNÍK V AUTOSERVISU

2. platová třída

2.01. Výměna akumulátorů a přívodních kabelů, žárovek ve světlometech, směrovkách, blikačích, na palubní desce a podobně včetně diagnostiky a běžných oprav a vyzkoušení funkce.

3. platová třída

3.01. Postřiky podvozků a motorů naftou, manipulace s vozidly v rozsahu oprávnění k řízení silničních motorových vozidel; konzervace dutin karosérií antikorozními nástřiky a provádění ochranných nátěrů a nástřiků podvozků a spodních částí vozidel; obsluha mycího tunelu, mytí, šamponování, pastování a leštění povrchů karosérií, podvozků i motorů aut a odstraňování závad vzniklých při mytí.

3.02. Výměna olejů a výplach motorů, převodových a rozvodových ústrojí, ošetřování a výměna vložek čističů oleje a vzduchu; promazávání vozidel podle mazacího plánu příslušnými druhy mazadel včetně výměny maznic, promazávání pera a drobných oprav.

3.03. Demontáž a montáž kol z osy na osu, plášťů a vzdušnic (včetně oprav a huštění na předepsaný tlak) a vyvažování kol.

164. DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

1. platová třída

1.01. Vydávání klíčů, prádla a podobně, podávání základních informací o provozním řádu zařízení a poskytovaných službách.

1.02. Úklid, čištění, umývání a další práce včetně dezinfekce interiéru rekreačních zařízení všeho druhu, včetně ošetřování exteriéru, úklidu vnějších ploch i příchodů, zalévání zeleně, záhonů, květinové výzdoby a podobně.

2. platová třída

2.01. Vykonávání dozoru nad provozem koupališť, hřišť, kluzišť, lázní, saun a podobně v zájmu dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků včetně běžné údržby využívaných zařízení, například výměna vody, čištění a dezinfekce vodních bazénů, úprav povrchu sportovišť pro tenis, odbíjenou, ledové plochy kluzišť ručně i strojově.

2.02. Prodej vstupenek do lázeňských, sportovních a jiných rekreačních zařízení.

2.03. Aplikace jednoduchých lázeňských procedur pod vedením odpovědného pracovníka, například léčebné zábaly, ruční masírování s případným využitím různých masážních pomůcek, přístrojů a zařízení.

165. DĚLNÍK V PRÁDELNĚ A ČISTÍRNĚ

1. platová třída

1.01. Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

1.02. Žehlení a skládání ložního a rovného prádla na jednoválcovém žehlicím stroji nebo žehliči a ruční dožehlování prádla žehličkami.

1.03. Rozvolňování, vyvěšování a skládání textilií po chemickém čištění.

2. platová třída

2.01. Příjem prádla a oděvů s kontrolou stavu, stupně a charakteru zašpinění i poškození s určením technologie praní a čištění s ohledem na druh a srážlivost textilního materiálu včetně označování.

2.02. Třídění a kontrola prádla i oděvů po vyprání nebo čištění podle sběren, dodacích listů s kompletováním, oceňováním a dalšími administrativními pracemi včetně balení při expedici zakázek.

2.03. Obsluha zařízení na praní a odstřeďování včetně přípravy pracích, bělicích, avivážních, dezinfekčních a ostatních roztoků.

2.04. Strojní žehlení prádla a pracovních oděvů na víceválcových žehlicích strojích včetně ručního dožehlování a skládání.

2.05. Ruční žehlení oděvů žehličkami všech typů s případným dožehlováním po strojním žehlení nebo napařování.

2.06. Napínání záclon na apretačních válcích.

2.07. Obsluha zařízení na praní, odstřeďování a čištění peří.

3. platová třída

3.01. Strojní žehlení oděvů na lisech všech typů.

3.02. Ruční žehlení toalet, divadelních kostýmů, hedvábných výrobků, individuálních společenských oděvů včetně složitého tvarování tkanin (plisé) i strojně.

166. FOTOGRAF

3. platová třída

3.01. Fotografování černobílých informativních a dokumentačních snímků včetně zhotovování reprodukcí.

3.02. Zakázkové příležitostné fotografování portrétů nebo skupin pro účely úřední.

3.03. Vyvolávání, zesilování nebo zeslabování negativů a černobílé inverze filmů svitkových a plochých desek včetně přípravy vývojek, ustalovačů i jiných lázní a provádění negativní černobílé retuše.

3.04. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů s běžnými textovými předlohami do formátu A4.

4. platová třída

4.01. Fotografování reportážních snímků včetně barevných.

4.02. Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše.

4.03. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů, novin, časopisů a publikací a zhotovování fotokopií formátů A3 a větších.

4.04. Zhotovování mikrofilmů a mikrofiší; zhotovování jejich kopií.

4.05. Vyvolávání filmů na vyvolávacích automatech a příprava provozních lázní.

5. platová třída

5.01. Individuální fotografování a zhotovování dokumentačních, propagačních, technických černobílých a barevných snímků i diapozitivů formátů podle výtvarného záměru nebo technického projektu.

5.02. Specializované fotografování s dělením podle oborů výroby nebo činnosti, například zvláštních jevů v lékařství při fotografování endoskopickém nebo gastroskopickém, pod vodou, v jaderné fyzice a chemii k zachycení oku neviditelných jevů, k dokumentaci a registraci jevů a podobně.

5.03. Snímání na mikrografických krokových i souřadnicových kamerách s ruční volbou expozice nebo automatickým řízením expozice v případech faktorů zmenšení větších než A2.

6. platová třída

6.01. Ztvárnění umělecky a výtvarně zaměřených barevných fotografií i fotomontáží včetně simultánních fotografií zobrazujících na jediném snímku několik fází, poloh a stavů fotografovaného objektu.

167. FOTOLABORANT

2. platová třída

2.01. Příjem a výdej zakázek fotografických prací s popisováním a archivováním negativů a asistence při fotografování v ateliéru nebo v terénu.

2.02. Zhotovování fotokopií na dokumentačních zařízeních při kopírování, zvětšování a vyvolávání mikrofilmů.

2.03. Příprava filmů k vyvolání, značení i spojování filmů do pásu a obsluha zařízení na hromadné vyvolávání barevných filmů, diapozitivů i pozitivů a regenerace vývojek nebo ustalovačů.

2.04. Pozitivní retuš černobílých amatérských zvětšenin.

2.05. Kopírování nebo zvětšování černobílých fotografií z negativů na automatických kopírovacích strojích.

3. platová třída

3.01. Vyvolávání barevných pozitivních filmů včetně přípravy vyvolávacích a ustalovacích roztoků.

3.02. Kopírování, zvětšování nebo zmenšování fotografií či diapozitivů ze svitkových filmů.

3.03. Příprava vývojek, ustalovačů a jiných lázní z chemikálií ke zpracování barevných i inverzních filmů a kopií v automatech.

168. HOLIČ

3. platová třída

3.01. Odborné pánské holičské práce spojené s holením, sestřihem vousů a knírů, mytím a stříháním vlasů, barvením vlasů a knírů standardními barvami včetně obočí a řas.

4. platová třída

4.01. Provádění plastického nebo tupého střihu vlasů, speciálních módních střihů podle individuálních požadavků zákazníka.

169. CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN

3. platová třída

3.01. Odstraňování skvrn z prádla, oděvů, čalouněného nábytku a podlahových textilií tzv. lehkou detaší; třídění a vstupní kvalitativní kontrola oděvů a prádla.

3.02. Strojní průmyslové praní oděvů včetně oděvů pracovních a ochranných s individuální úpravou pracích roztoků a přísad podle stupně nebo charakteru zašpinění s pracovním postupem předpírky, vícestupňovým praním a mácháním, odstřeďování a sušení včetně dokončujících úprav apretací, ustalováním, dále vyvěšování, vyrovnávání a podobně.

3.03. Chemické rychločištění šatstva na jednoúčelových zařízeních s předchozím roztříděním podle druhu výrobku i textilního vlákna včetně detaše se sušením a žehlením.

4. platová třída

4.01. Řízení prací linky průmyslového praní prádla s operacemi plnění pracího zařízení, dávkování pracích prostředků, praní, odvodňování lisováním nebo odstřeďováním, předsoušení s rozvolněním a sušení s dopravou mezi operacemi dopravníky nebo pneumaticky.

4.02. Strojní chemické čištění šatstva, oděvních a jiných výrobků i v ochranných vacích s přípravou a úpravou rozpouštědel, zesilovačů a prostředků konečných úprav včetně přídavných zařízení na filtraci, kondenzaci, destilaci, absorpci rozpustidel, odstřeďování a sušení.

4.03. Místní čištění obtížně odstranitelných skvrn různého původu z textilií, kůží a kožešin, například nátěrových hmot, organických barviv, různých lučebnin a chemických přípravků s určením pracovního postupu a prostředků včetně jejich kombinace souhrnně označované jako těžká detaš.

5. platová třída

5.01. Individuální stanovování pracovního postupu čištění a barvení textilních, kožených i kombinovaných materiálů, částí i celých výrobků s různou technologií a skupinami organických barviv včetně konečné úpravy.

170. MALÍŘ A NATĚRAČ

3. platová třída

3.01. Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých, světlých a polosvětlých tónech, maleb vzorovaných válečkováním nebo jednoduchým šablonováním včetně škrábání a protiplísňového a dezinfekčního nátěru stěn.

3.02. Provádění dekoračních linkrust jednobarevných nebo jednoduchých vzorů nebo bandážování rohů, trhlin a spár plátnem a pojidlovou směsí; lepení tapet v malých plochách.

3.03. Provedení a opravy nátěrů na různých podkladech, střešních konstrukcích, halách a podobně bez plného tmelení.

4. platová třída

4.01. Provádění a opravy maleb v několika tónech nebo vzorech složitým šablonováním nebo tapetovým válečkováním, zpevňování povrchu podkladu s úpravou vhodných pojidel včetně izolace zatečených skvrn a opravy malby.

4.02. Lepení tapet všech druhů na stěny a stropy.

4.03. Provedení a opravy nátěrů s plným tmelením a vybroušením.

4.04. Provedení metalizovaných nástřiků pistolí s elektroohřevem.

171. MASÉR

3. platová třída

3.01. Aplikace léčebných zábalů a masírování částí nebo celého těla ručně i s využitím různých masážních pomůcek, přístrojů a zařízení.

4. platová třída

4.01. Léčebné masáže reflexní, terapeutické, balneoterapeutické a podobně spojené s dalšími speciálními rehabilitačními úkony, například trakcí, elektroléčbou, diatermií, vodoléčbou a podobně podle lékařem stanoveného postupu.

4.02. Tlakové masáže vymezených částí trupu i končetin těla (akupresura) vyplývající z lékařské diagnozy i stanoveného postupu rehabilitace.

172. MECHANIK CHLADÍRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

3. platová třída

3.01. Opravy nebo výměna dílů nebo podskupin chladicích nebo mrazicích zařízení nebo jejich sestavování, čističů, jedno- i vícecestných ventilů včetně provádění předepsaných tlakových zkoušek nebo zkoušek těsnosti detektorem nebo lampou.

4. platová třída

4.01. Opravy chladniček s prostorem pro mrazení s teplotou do -12 °C nebo jejich sestavování, opravy nebo sestavování klasických chladicích agregátů o výkonu nad 0,78 kW do 1,78 kW.

5. platová třída

5.01. Opravy nebo sestavování chladicích nebo mrazicích zařízení o výkonu nad 1,78 kW do 3,6 kW.

6. platová třída

6.01. Opravy nebo sestavování chladicích nebo mrazicích zařízení o výkonu nad 3,6 kW.

173. MECHANIK OPRAVÁŘ PRO SLUŽBY

3. platová třída

3.01. Opravy vrtulových nebo šnekových praček bez vyhřívání s odstředivkami a čerpadly, prádelenských strojů, odstředivek, jednoduchých žehlicích strojů, vyvářecích kotlů bez elektrických částí.

3.02. Opravy složitějších žehlicích strojů,vyvářecích plynových kotlů bez demontáže elektrických částí a podobně.

3.03. Opravy propan-butanových vařičů nebo plynospotřebičů (mimo ohřívače vody a vytápěcí agregáty) nebo hořáků a ventilů.

3.04. Odpojování, výměna, úprava přívodu a zapojení plynospotřebičů bez elektrické části.

3.05. Zhotovování trubkových plynových hořáků.

3.06. Opravy velkokuchyňských kotlů, sporáků, škrabek, robotů (mimo převodové skříně), přídavných zařízení k robotům, opravy plynospotřebičů bez zásahu do zabezpečovacího zařízení a automatiky.

3.07. Zhotovování náhradních dílů doplňků velkokuchyňského zařízení, například kotlových plechů, krytí, plechů na pečení, pařákových vložek nebo ohřívacích van.

3.08. Sestavování vodních, práškových nebo pěnových hasicích přístrojů po opravě včetně oprav vysokotlakých hadic a tlakových, těsnostních a funkčních zkoušek.

3.09. Periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů.

3.10. Běžné opravy mechanických šicích strojů včetně seřizování, montáž šicích strojů do salónních skříní.

3.11. Opravy, výměny dílů a seřizování jízdních kol včetně svařování kovů a povrchových úprav.

3.12. Instalace, běžné opravy a preventivní údržba rotačních čerpadel do tlaku 1 MPa a výkonu 100 l/min nebo ručních čerpadel křídlových, dvojčinných 3/4" - 5/4" a pístových se sacím košem.

3.13. Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů, například vysavačů, mixérů, žehliček, kuchyňských robotů, vařičů, spirál, remosek, ohřívačů jídel, elektrických páječek a polštářků, ventilátorů, čajníků, kávovarů, teplometů a ponorných ohřívačů, grilů, spirálových vařičů, šlehačů a kávomlýnků, piezoelektrických zapalovačů, holicích, stříhacích a masážních strojků, horských sluncí nebo spirálových kamen.

3.14. Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.

3.15. Montáž, seřizování a opravy lyží nebo bruslí včetně broušení, vyplétání tenisových raket.

4. platová třída

4.01. Opravy poloautomatických praček, odstředivek a sušiček vybavených čerpadly, časovým ovládáním a bezpečnostním zařízením.

4.02. Generální opravy prádelenských strojů a jejich částí, například vyvářecích kotlů, žehlicích strojů.

4.03. Opravy vodní a plynové části kotlů a armatur průtokových ohřívačů včetně zabezpečovacího ventilu, plynových a kombinovaných sporáků bez elektronického ovládání a jištění, výměna a seřizování zabezpečovacích dílů, výměna vytápěcích těles s uzavřenou spalovací komorou.

4.04. Výměna, úprava přívodu a zapojování plynových spotřebičů s elektrickými regulačními a zabezpečovacími prvky včetně seřizování a funkčních zkoušek, výměny a zapojování termostatů, regulačních prvků, tepelných ochran, signalizačních a ovládacích panelů a oprav elektrické instalace; rekonstrukce domácích plynových spotřebičů na jiný druh plynu včetně celkového seřizování a funkčních zkoušek.

4.05. Opravy velkokuchyňských sporáků, nízkotlakého vodního zařízení kotlů, trub na pečení nebo sklápěcího zařízení velkokapacitních pánví včetně seřizování mechanického, hydraulického a pneumatického zabezpečovacího zařízení, robotů, kompletního převodového zařízení škrabek nebo mycích strojů včetně otočných ramen a vstřiků.

4.06. Zhotovování plášťů velkokuchyňských kotlů uhelných, parních nebo plynových a obdobných nádob (jednotlivě) a podobně.

4.07. Opravy pružinových ventilů pojízdných hasicích vzduchopěnových přístrojů včetně seřizování redukčních ventilů nebo jejich zkoušky, sněhových, halonových hasicích přístrojů.

4.08. Opravy šicích, pletacích strojů a jízdních kol.

4.09. Opravy elektrických leštičů parket, podlahových strojů nebo drátkovačů včetně jejich převodů, odstředivých vícestupňových čerpadel výměnným způsobem (o provozním tlaku do 2 MPa a teploty 80 °C pro nehořlavé a neagresivní kapaliny) nebo automatických domácích vodáren s příslušenstvím včetně těsnostní zkoušky a jejich montáž.

5. platová třída

5.01. Opravy ovládacích panelů a skříní elektrických částí prádelenských průmyslových a čistírenských strojů včetně částí jejich sestav v návaznosti na funkci mechanických částí a jejich seřizování, opravy programátorů automatických praček včetně renovací, opravy automatických praček do 5 kg náplně a pracích strojů do 10 kg náplně včetně oprav a seřizování ovládacích i řídicích prvků v návaznosti na programové řízení pracích cyklů a samostatné určování poruch, opravy prádelenských průmyslových a čistírenských strojů s poloautomatickým řízením pracovního cyklu včetně oprav ovládacích panelů, hydraulických a pneumatických rozvodů a komplexního seřizování nebo plizovacích strojů s automatickou regulací teploty, času a druhu plizé včetně údržby.

5.02. Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení včetně regulátorů tlaku plynu, zpětných ventilů a obdobných zabezpečovacích dílů nebo plynových a kombinovaných domácích spotřebičů, vestavěných jednotek a elektrických trub na pečení včetně oprav elektronických a termoelektronických zabezpečovacích dílů.

5.03. Samostatné zhotovování a montáž hořákového tělesa kotlů ústředního topení nad 100 kW podle výkresové dokumentace.

5.04. Zjišťování poruch a opravy velkokuchyňských elektrických pecí, grilů, pánví, varných stoliček, sporáků, kotlů, ploten nebo ponorných smažičů vybavených termostaty a topnými tělesy s kontrolními návěštími, mycích strojů kuchyňského nádobí, stykačů, signalizačního zařízení, dvouokruhových tlakových nebo časových spínačů a elektronických odrušovacích zařízení, velkokuchyňských robotů včetně převodovek, elektrických částí (vícerychlostních motorů a elektromagnetických spojek), přídavných strojů doplňkového vybavení s převodovkami a nástroji včetně zjišťování poruch a seřizování, odstředivých regulátorů magnetických mikrospínačů poloautomatických a automatických nářezových strojů, naklepávačů řízků, reléových spínačů, čerpadel, časových dávkovacích spínačů, stykačů kávovarů o provozním tlaku cca 1,6 MPa.

5.05. Generální opravy velkokuchyňských plynových spotřebičů s termoelektrickým jištěním včetně funkčních zkoušek, seřizování a uvádění do provozu.

5.06. Komplexní opravy pojízdných vzduchopěnových tlakových hasicích přístrojů ovládaných stlačeným vzduchem nebo CO2 tuzemské i zahraniční výroby včetně oprav směšovacích komor nebo injektorové proudnice vyvíječů pěny a podobně.

5.07. Opravy speciálních hasicích přístrojů zahraniční výroby, například leteckých elektricky i mechanicky ovládaných se speciálním hasivem.

5.08. Opravy a seřizování šicích strojů plochých a ramenových s vázaným stehem a patkovým nebo navolňovacím podáváním, speciálních s dvounitným řetízkovým stehem a automatizačními prvky, tříjehlových s ozdobným stehem nebo s klikatým vázaným stehem, obnitkovacích dvojjehlových čtyř- a pětinitných nebo plochých a ramenových s řetízkovým stehem a automatickým odstřihováním nitě, automatickou patkou a zarážkou.

5.09. Opravy a seřizování závodních kol.

5.10. Opravy automatických čerpacích stanic a úpraven vody čisticích stanic a vodáren, opravy a revize oběhových a horkovodních čerpadel.

6. platová třída

6.01. Generální opravy elektronických programátorů a dalších elektronických řídicích prvků a ovládačů bezkontaktního spínání blokových a domovních automatických pracích strojů, čistírenských a prádelenských strojů programově řízených nebo žehlicích strojů (1 - 3 stroje v linkách s ovládači a příčnými a podélnými automatickými skládači).

6.02. Generální opravy pásových mycích strojů s elektronicky řízeným programem nebo automaticky řízených transportních tabletovacích systémů na vydávání naprogramovaných kombinací jídel ve velkokapacitních kuchyních nebo programově řízených výrobníků omáček nebo programově řízených elektrických konvektomatů s časově volitelnou teplotou a vlhkostí nebo programově řízených velkokapacitních grilů a varných automatů nebo velkokuchyňských mycích linek a řízení jejich montáže.

6.03. Řízení montáže a generálních oprav stabilního protipožárního automatického zařízení na hašení CO2, vodní mlhou, vzduchomechanickou a chemickou pěnou nebo hasicím práškem.

6.04. Otevírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní i komor všech typů s velmi složitým zabezpečovacím zařízením a opravy trezorových mechanismů, elektronických a hydraulických systémů.

174. MONTÉR VÝTAHŮ

3. platová třída

3.01. Zhotovování, montáž, opravy, zapojování, údržba, kontrola nebo demontáž příchytek, pružin, vodicích lišt, svorek, řetězů, mechanického zavírání dveří, šroubů, signálních žárovek, elektromagnetických brzd, přivolávačů nebo přepínačů, koncových vypínačů, spínačů závěsů, tlačítkových skříní a omezovačů rychlosti.

4. platová třída

4.01. Montáž, opravy, zapojování, údržba, kontrola, účast na revizi, seřizování nebo demontáž převodovek, výtahových strojů, kabin, protiváh, vlečných lan, navíjecích bubnů, elektromotorů, vlečných kabelů, bezpečnostních uzávěrů, nákladních výtahů o nosnosti do 100 kg a rychlosti do 0,5 m/s, stolových výtahů o nosnosti do 1000 kg a rychlosti do 0,25 m/s, nákladních výtahů o nosnosti do 3200 kg a rychlosti do 0,7 m/s, osobních a lůžkových výtahů o nosnosti do 500 kg a rychlosti do 0,7 m/s, oběžných výtahů do výšky 6 podlaží a rychlosti do 0,36 m/s nebo skipových výtahů o nosnosti do 900 kg a rychlosti do 0,25 m/s.

5. platová třída

5.01. Montáž, opravy, zapojování, údržba, kontrola, revize, seřizování nebo demontáž nákladních výtahů o nosnosti nad 3200 kg, oběžných výtahů nad výšku 6 podlaží, rychlovýtahů bez paměťových a logických obvodů, důlních rychlovýtahů o rychlosti do 3 m/s bez automatického nebo poloautomatického řízení nebo výtahů Simplex, Duplex a Triplex do nosnosti 1000 kg.

5.02. Řízení montážních prací, odborných prohlídek a zkoušek, odstraňování zjištěných závad na převodovkách, výtahových strojích, kabinách, protiváhách, vlečných lanech, navíjecích bubnech, elektromotorech, vlečných kabelech, bezpečnostních uzávěrech, stolových výtazích o nosnosti do 1000 kg a rychlosti do 0,25 m/s, nákladních výtazích o nosnosti do 3200 kg a rychlosti do 0,7 m/s, osobních a lůžkových výtazích o nosnosti do 5000 kg a rychlosti do 0,7 m/s, oběžných výtazích do výšky 6 podlaží a rychlosti do 0,36 m/s nebo skipových výtazích o nosnosti do 900 kg a rychlosti do 0,25 m/s.

6. platová třída

6.01. Řízení oprav, odborných prohlídek a zkoušek, odstraňování zjištěných závad na nákladních výtazích o nosnosti nad 3200 kg, oběžných výtazích o výšce nad 6 podlaží, rychlovýtazích bez paměťových a logických obvodů a atypických výtazích.

6.02. Montáž, opravy, zapojování, údržba, kontrola, revize, seřizování nebo demontáž důlních rychlovýtahů o rychlosti nad 3 m/s, osobních důlních rychlovýtahů o rychlosti nad 3 m/s s poloautomatickým nebo automatickým paměťovým řízením, atypických výtahů všech rychlostí i nosnosti s paměťovým řízením a logickými obvody, speciálních výtahů s paměťovým řízením a logickými obvody nebo výtahových systémů Simplex, Duplex, Triplex a vyšších sestav s paměťovými a logickými obvody.

7. platová třída

7.01. Řízení oprav, odborných prohlídek a zkoušek včetně odstraňování zjištěných závad na důlních rychlovýtazích o rychlosti nad 3 m/s, osobních důlních rychlovýtazích o rychlosti nad 3 m/s s poloautomatickým nebo automatickým paměťovým řízením, atypických výtazích všech rychlostí i nosností s paměťovým řízením a logickými obvody, speciálních výtazích s paměťovým řízením a logickými obvody nebo výtahových systémech Simplex, Duplex, Triplex a vyšších soustavách s paměťovými a logickými obvody.

175. PLAVČÍK

2. platová třída

2.01. Dozor nad provozem plovárny nebo koupaliště v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se, záchrany tonoucích a poskytování první pomoci, s kontrolou teploty vody, vzduchu, hygienického stavu vody, čistoty bazénu a dalších zařízení i vybavení a obsluhou technologických zařízení plovárny na úpravu vody, chodu čerpadel, rozvodu vody, výměníků a podobně včetně běžné údržby a dezinfekce plovárny.

3. platová třída

3.01. Organizace a kontrola provozu plovárny nebo koupaliště v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se a výuka všech způsobů plavání i instruktáží při záchraně tonoucích včetně poskytování první pomoci.

176. RAZÍTKÁŘ

3. platová třída

3.01. Základní odborné razítkářské práce, například sestavování všech druhů razítek, zakázkových datumek, číslovačů a podobně.

3.02. Sazba sad číslic, abeced nebo hladkého textu, například jednoduchých skladových razítek, matricování včetně veškeré přípravy materiálů, vulkanizování razítek řádkových, rámečkových, kulatých, datumek a číslovačů.

4. platová třída

4.01. Sázení, korigování, úpravy a rozmítání smíšené sazby i cizojazyčných textů nebo plakátové sazby včetně kombinací se štočky a rozvádění do barev.

4.02. Zhotovování matric pro vulkanizáty na strojní tisk a forem štočků pro tiskové válečky, vulkanizování kovových štočků, matric a speciálních číslovačů, například prezenčních razítek.

5. platová třída

5.01. Sazba tabelárních prací, například rozpisek, děrnoštítkových tabulek nebo kulatých a oválných razítek o jednom a více kolopisech, sazby ex libris a obdobných náročných prací podle návrhu.

177. VULKANIZÉR

3. platová třída

3.01. Stříkání upravených koster pneumatik vulkanizačním cementem (pojivem) před konfekcí.

3.02. Vulkanizace drobných pogumovaných kovových výrobků, například stíracích válečků do pásových dopravníků.

3.03. Vkládání a vytahování tlakových topných duší do autoplášťů před a po vulkanizaci.

3.04. Opravy kostry pneumatik, vzorku dezénu, bezdušových pneumatik bez vulkanizace a drobných gumových výrobků s vulkanizací, například galusek.

3.05. Výstupní kontrola kvality gumárenských výrobků, například z pogumovaného textilu - manžet, těsnicích kroužků a podobně.

3.06. Obnovování původního dezénu ojetého běhounu radiální pneumatiky vyřezáváním.

4. platová třída

4.01. Míchání, ohřívání a tažení gumárenských směsí na dvou- a víceválcových kalandrech a jejich úprava do protektorovacích pásů na vytlačovacím stroji.

4.02. Konfekce osobních pneumatik na konfekčních strojích včetně zavalování.

4.03. Vulkanizace lokálních oprav pneumatik v posuvných žlabech včetně vkládání a vyjímání tlakové topné duše.

4.04. Pogumování potrubí, rotačních a napínacích bubnů pro pryžové dopravníky, ventilátorů, nádob a válců.

4.05. Spojování nebo opravy transportních pásů včetně okénkování, trhání a konfekčních prací s gumou nebo jinými plastickými materiály.

4.06. Vulkanizace transportních pásů v hydraulických lisech nebo topných deskách.

4.07. Ořezávání a drásání textilních plášťů (pneumatik) všech skupin a kontrola po odrásání včetně případného vyřezávání, odvrtávání a vybrušování všech defektů.

4.08. Kompletní zhotovování topných duší pro vulkanizaci pneumatik na lisech.

4.09. Kontrola měřidel, vah a povrchu vytláčených běhounů autoplášťů, spojů a oprav transportních pásů.

4.10. Příjem ojetých pneumatik všech druhů se vstupní kontrolou rozsahu poškození i určování způsobu oprav a s roztříděním dle možnosti jejich dalšího použití.

4.11. Ořezávání a drásání kombinovaných a celoocelových pneumatik na poloautomatických strojích.

178. ZAHRADNÍK

3. platová třída

3.01. Příprava a kultivování půdy malou mechanizací pro zakládání trávníků, květinových záhonů, trvalek, léčivek; výsev semen secím strojem; výsadba okrasných a ovocných stromů včetně úpravy kořenů a nadzemních částí; provádění ochraných postřiků a dezinfekce půdy, aplikace výživných látek různého skupenství, ruční odvětvování a odstraňování předkácených stromů.

4. platová třída

4.01. Množení, hrnkování a přesazování náročných druhů rostlin, jako jsou Hortensia, Aucuba, Laurus, Aralia, Pelargonie, Diffenbachie, Pandanus a přepichování rostlin pinzetou.

4.02. Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin, květin a cibulovin s úpravou vlhkosti, teploty a světla podle stanoveného rámcového technologického postupu.

4.03. Aplikace chemických postřiků, dezinfekce půdy, konzervace stromů a přihnojování všech zahradnických kultur včetně stanovení druhu prostředků, dávek a doby aplikace.

4.04. Aranžování výzdob interiérů slavnostních a recepčních místností podle návrhu architekta nebo přání zákazníka.

4.05. Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd včetně klasifikace školkařských výpěstků.

4.06. Kladení travnatého povrchu s určením postupu prací, způsobu ošetřování, přihnojování a podobně.

5. platová třída

5.01. Pěstování a tvarování zvlášť náročných rostlin a okrasných dřevin včetně přípravy půdy, očkování, ručního setí a ošetřování zvlášť náročných druhů setých pod lupou.

6. platová třída

6.01. Pěstování náročných druhů hrnkových květin, růží, karafiátů, gerber, orchideí, kaktusů a podobně, náročných školkařských výpěstků (konifer, skalniček), množení náročných kultur na podnožích (roubování konifer a podobně) a při umělém ovlivňování růstu a květu rostlin (termínovaná kultura) včetně stanovení časového a technologického postupu prací.

ČÁST VIII - SPOJE

179. DĚLNÍK VE SPOJÍCH

1. platová třída

1.01. Přípravné a pomocné práce při manipulaci s materiálem při výstavbě a údržbě telekomunikačních sítí a ve skladovém hospodářství. 1.02. Přípravné práce pro výrobu, montáž a opravy telekomunikačních zařízení, například zhotovování drátové formy, ruční pájení, navíjení cívek, úpravy částí stojanových konstrukcí a podobně.

2. platová třída

2.01. Pokládka telekomunikačních kabelů (výkopové práce, úprava kabelového lože, uložení kabelu, zahrnutí kabelové rýhy).

3. platová třída

3.01. Spolupráce při mechanickém sestavování anténních jednotek, koaxiálních děličů, směrových vazeb a při montáži a opravách anténních svodů.

180. MECHANIK RADIOKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

4. platová třída

4.01. Sestavování vysílacích anténních jednotek, koaxiálních děličů a směrových vazeb včetně elektrického zapojení.

4.02. Montáž koaxiálních napáječů, koaxiálních děličů a směrových vazeb vysílacích anténních systémů a frekvenčně modulovaných vysílačů a umělých zátěží nahrazujících anténní systémy.

5. platová třída

5.01. Montáž nebo opravy technologických zařízení vysílačů o výkonu nižším než 5 kW.

6. platová třída

6.01. Řízení montáže nebo oprav technologických zařízení vysílačů o výkonu nižším než 5 kW včetně celkového seřízení a nastavení technických parametrů.

6.02. Montáž analogových a digitálních radioreléových zařízení včetně diagnostických systémů.

7. platová třída

7.01. Řízení montáže technologických zařízení analogových a digitálních radioreléových spojů včetně diagnostických systémů; montáž a opravy vysílačů o výkonu 5 kW a vyšším včetně diagnostických systémů.

181. MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

4. platová třída

4.01. Montáž nebo zajišťování technického provozu a zkoušek na ucelené části telefonních nebo dálnopisných ústředen na vyhrazeném dílčím úseku včetně údržby příslušných poloautomatických zkušebních zařízení.

4.02. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu reléových typů a hledačových pobočkových ústředen.

4.03. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových multiplexních zařízení.

4.04. Montáž nebo zajišťování technického provozu napáječů.

5. platová třída

5.01. Montáž, oživování nebo samostatné zajišťování technického provozu telefonních nebo dálnopisných ústředen voličových systémů a ústředen s křížovými spínači.

5.02. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu napáječů s automatickou regulací.

5.03. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů.

5.04. Montáž nebo zajišťování technického provozu a oprav koncových zařízení pro přenos dat.

6. platová třída

6.01. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu telefonních nebo dálnopisných ústředen s elektronickými prvky včetně diagnostických zařízení.

6.02. Zajišťování technického provozu radiotelefonní spojové sítě.

6.03. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu vysokokapacitních přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů nebo přenosových zařízení.

6.04. Samostatné zajišťování technického provozu faximilních zařízení a uvedení do provozu a zajišťování technického provozu telefaxových zařízení.

7. platová třída

7.01. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu digitálních telefonních ústředen a telekomunikačních zařízení včetně údržby periferních zařízení, lokalizace a odstraňování závad nezjistitelných diagnostikou systému.

7.02. Diagnostika, lokalizace závad a opravy modulů digitálních telekomunikačních zařízení v servisním středisku.

7.03. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu analogových nebo digitálních linkových traktů (včetně diagnostických zařízení) zabezpečujících mezitranzitní nebo mezinárodní telekomunikační provoz.

182. MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ

4. platová třída

4.01. Montáž nebo opravy anténních stožárů třídy účelu "C", například převáděčových a překližkových stožárů.

4.02. Montáž nebo opravy vysílacích a přijímacích anténních zařízení.

5. platová třída

5.01. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "C".

5.02. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "B".

5.03. Montáž nebo opravy složitějších anténních systémů, například discon, kvadrant, unipol včetně napáječů.

6. platová třída

6.01. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "B".

6.02. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "A".

6.03. Řízení montáže nebo oprav složitých anténních systémů (například antén synfázních, logaritmicko-periodických anténních soustav) a anténních systémů radioreléových tras.

7. platová třída

7.01. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "A".

7.02. Řízení montáže nebo oprav nejsložitějších anténních systémů včetně napáječů.

183. MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

4. platová třída

4.01. Montáž nebo opravy kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů.

4.02. Zřizování vnějšího přípojného vedení účastnické stanice a montáž účastnického zařízení.

4.03. Montáž rozvaděčů včetně zapojení nebo přesměrování účastnických vedení nebo okruhů.

5. platová třída

5.01. Montáž nebo opravy kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů.

5.02. Řízení montáže nebo oprav kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů.

5.03. Montáž nebo samostatné zabezpečování provozu tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.

5.04. Vedení prací v rozvaděčích při přemísťování účastnických vedení nebo okruhů v místní telefonní síti za provozu.

6. platová třída

6.01. Montáž nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů.

6.02. Řízení montáže nebo oprav kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů nebo zařízení tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.

6.03. Řízení montážních prací při přepojování okruhů ve spojovacích a traťových kabelech za provozu.

6.04. Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.

7. platová třída

7.01. Řízení montáže nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů.

7.02. Lokalizace složitých závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.

ČÁST IX - SPOLEČNÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI

184. DOMOVNÍK

2. platová třída

2.01. Otevírání a zavírání domu včetně školních objektů a drobná údržba, například výměna žárovek, udržování čistoty a pořádku ve svěřeném objektu a jeho okolí, dozor nad správným používáním společných prostor objektu s případnou obsluhou lokálního vytápění.

3. platová třída

3.01. Provádění běžných domovnických a školnických prací včetně drobné údržby objektu, jako například opravy zámků, různých uzávěrů, drobné práce zednické, truhlářské, zahradnické.

185. MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

1. platová třída

1.01. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti do 15 kg.

1.02. Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek.

2. platová třída

2.01. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti od 15 kg do 50 kg.

2.02. Nakládání a skládání přepravovaných hmot, výrobků nebo zboží na vozidlo (závozník).

3. platová třída

3.01. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50 kg.

3.02. Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, trezorů, strojů a zařízení.

186. OBSLUHA VÝTAHU

1. platová třída

1.01. Obsluha osobních a nákladních výtahů včetně případné manipulace s náklady a poskytování informací.

187. OBSLUHOVAČ VYTÁPĚNÍ - TOPIČ

2. platová třída

2.01. Obsluha výměníkových a redukčních stanic dálkového vytápění.

2.02. Zajištění kotelny palivem ručně nebo mechanizačními prostředky.

3. platová třída

3.01. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8 t/h.

4. platová třída

4.01. Řízení provozu parního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 60 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 35 MW.

5. platová třída

5.01. Řízení provozu parního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 300 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 180 MW.

188. ŘIDIČ PRACOVNÍCH STROJŮ

3. platová třída

3.01. Řízení, obsluha, běžná údržba strojů s ručním vedením (vibrační válce, řezač spár a podobně) nebo motorových strojů do výkonu 40 kW.

4. platová třída

4.01. Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem o výkonu nad 40 kW do 132 kW.

5. platová třída

5.01. Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem o výkonu nad 132 kW.

189. ŘIDIČ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL

2. platová třída

2.01. Řízení, denní ošetření a běžné opravy nákladních vozidel typu Multicar s provozem mimo veřejné komunikace.

3. platová třída

3.01. Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

4. platová třída

4.01. Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t.

5. platová třída

5.01. Řízení silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče a silničních motorových vozidel s celkovou hmotností nad 12 t.

190. SKLADNÍK

1. platová třída

1.01. Příjem a výdej zboží, skladování, redislokace a ošetřování zboží, výrobků, materiálů, obalů a surovin s případným využitím jednoduchých mechanických prostředků.

2. platová třída

2.01. Samostatný příjem, redislokace, skladování, ošetřování a výdej výrobků, materiálů a surovin a archiválií včetně evidence a kontroly.

2.02. Obsluha skladových mechanizačních prostředků (například multikára, regálový zakladač).

3. platová třída

3.01. Samostatná kvantitativní a případná kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, jejich skladování, kompletace pro odběratele, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, provádění inventarizací a přeceňování zásob zboží včetně expedice hotových výrobků, zásilek.

4. platová třída

4.01. Druhová i kvantitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin a jejich uskladňování s případným využitím výpočetní techniky, vedení předepsané evidence, kontrolní činnost.

4.02. Zajišťování provozu vyskladňování zboží, výrobků, materiálů a surovin podle objednávek a rozvozových plánů, kontrola stavu a obměny zásob podle signálních, kontrolních a dokladových sestav, vedení předepsané evidence.

4.03. Organizace a zajišťování provozu v menším samostatném skladu (například v provozní jednotce, v sortimentním skladu), vedení předepsané evidence, vyřizování reklamací (vedoucí skladu).

5. platová třída

5.01. Organizace a zajišťování provozu ve větším samostatném skladu, vedení předepsané evidence, vyřizování reklamací (vedoucí skladu).

191. STROJNÍK

3. platová třída

3.01. Obsluha redukční stanice o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60 t/h).

3.02. Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a rehabilitačních zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími procedurami (výměníková čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).

4. platová třída

4.01. Zajišťování provozu celého zařízení pro výrobu ledu a chladicího zařízení pro ledovou plochu, údržba a seřizování strojního zařízení ve strojovně (kompresory, výbušné motory, agregáty pro nouzové osvětlení, čerpadla a podobně).

4.02. Obsluha kompresorové stanice o objemovém průtoku nad 2,8 m3/s do 8,3 m3/s (10 000 m3/h až 30 000 m3//h) za normálních podmínek.

4.03. Obsluha a údržba klimatizačního zařízení sestávajícího z topných a chladicích elementů (chladicí výkon cca 3,5 MW), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů lehkých topných olejů a uzavírání armatur na okruzích topného média.

4.04. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými vodoléčbnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna a podobně), čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační stanice, úprava a provádění zkoušek vody.

5. platová třída

5.01. Zajišťování provozu komplexu strojovny krytých zimních stadionů s vytápěním a klimatizací všech prostor s náhradními zdroji elektrické energie při výrobě a údržbě ledové plochy (první strojník).

5.02. Zajišťování provozu a obsluha energetického zařízení zařazeného do technologického procesu velké čistírny odpadních vod při likvidaci a využití kalového plynu, pro výrobu tepla, resp. elektrické energie (kompresorová stanice kalového plynu, tepelná strojovna, výlučníková stanice, úpravna vody, plynové turbiny, generátory).

5.03. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávajících z parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích směsí, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

5.04. Zajišťování provozu strojního zařízení velkého plaveckého nebo lázeňského zařízení s více bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.

6. platová třída

6.01. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

192. SVAČINÁŘ

1. platová třída

1.01. Obstarávání přesnídávek, nápojů a jejich transport s vyúčtováním svěřených částek.

193. ŠATNÁŘ

1. platová třída

1.01. Dohled a zajišťování provozu v šatnách, umývárnách, hlídání objektu proti krádežím, poškození a provádění úklidu.

194. UKLÍZEČ

1. platová třída

1.01. Provádění běžného úklidu včetně větrání místností, vynášení odpadků, čištění koberců elektrickým vysavačem, provádění dezinfekce klozetů.

2. platová třída

2.01. Provádění komplexního úklidu na lůžkových odděleních ve zdravotnických zařízeních.

2.02. Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích, zednících a podobně za použití různých mechanických úklidových strojů při trvale vykonávané práci.

2.03. Čištění velkých úklidových ploch pomocí samohybných mechanizmů nebo ruční čištění a úklid v halách a v provozech se strojní nebo značně znečišťující výrobou.

2.04. Čištění všech typů oken včetně jejich případného rozebírání.

195. VÁŽNÝ

1. platová třída

1.01. Vážení zásilek na mostových vahách a vedení požadované evidence.

2. platová třída

2.01. Obsluha automatické programovatelné váhy pro vážení nákladu na kolejových nebo kolových dopravních prostředcích.

196. ZAMĚSTNANEC OCHRANY MAJETKU A OSOB

1. platová třída

1.01. Otevírání a zavírání objektů a zařízení, výdej klíčů, kontrola příchodů a odchodů osob a příjezdů a odjezdů vozidel; provádění obchůzek objektů, sledování signalizačních bezpečnostních zařízení, hlášení a evidence zjištěných závad.

2. platová třída

2.01. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa s případným provedením ozbrojeného zákroku.

3. platová třída

3.01. Ozbrojená ochrana a střežení objektů, kde je umístěna speciální vojenská technika, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa s případným provedením ozbrojeného zákroku.

4. platová třída

4.01. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

4.02. Ozbrojená ochrana a střežení objektů výbušnin, zbraní nebo hořlavin.

5. platová třída

5.01. Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin (základny a sklady munice nebo PHM).

6. platová třída

6.01. Zajišťování ochrany osob při hromadných akcích.

7. platová třída

7.01. Speciální ozbrojená individuální ochrana.

ČÁST X - STAVEBNICTVÍ

197. DLAŽDIČ

3. platová třída

3.01. Dlaždičské práce, například opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí s případným použitím ručních stavebních strojů.

4. platová třída

4.01. Kladení dlažeb řádkových, kroužkových nebo diagonálních.

4.02. Provedení dlažeb při úpravách říčních koryt z lomového kamene.

4.03. Kladení litých asfaltobetonových dlažeb.

5. platová třída

5.01. Kladení a opravy vějířových nebo ornamentálních dlažeb podle projektu.

5.02. Založení dlažeb na křižovatkách a v klopených úsecích silnic.

198. INSTALATÉR

3. platová třída

3.01. Instalační a topenářské práce, například sestavení a montáž otopných těles, demontáž kotlů, příprava potrubí a armatur pro montáž.

4. platová třída

4.01. Instalační a topenářské práce, například montáž a opravy potrubí vnitřní kanalizace, přípojek plynovodů a spotřebičů, montáž oběhových čerpadel pro nízkotlaké teplovodní systémy s vyregulováním chodu, montáž a opravy nízkotlakého rozvodného potrubí.

5. platová třída

5.01. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, samostatná montáž a opravy potrubí a armatur v kotelnách, samostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, strojovnami včetně provedení zkoušek, montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím a provedení zkoušek.

6. platová třída

6.01. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací a provedení zkoušek, s vyregulováním a uvedením zařízení do provozu.

7. platová třída

7.01. Řízení montáže vysokotlakých systémů ústředního vytápění s provedením zkoušek, vyregulováním a uvedením systémů do provozu.

199. IZOLATÉR

3. platová třída

3.01. Zateplení stěn izolačními materiály.

3.02. Provedení a opravy izolací proti zemní vlhkosti.

3.03. Zhotovení a opravy jednovrstvých krytin těžkými izolačními pásy.

3.04. Úprava a příprava podkladů pro provádění kyselinovzdorných izolací (penetrační, reaktivní a pryskyřičné nátěry, kladení vložek).

4. platová třída

4.01. Tepelná izolace potrubí a ohybů s povrchovou úpravou fóliemi nebo plechem.

4.02. Zhotovení a opravy vícevrstvých krytin těžkými izolačními pásy.

4.03. Provedení a opravy izolací proti tlakové a agresivní vodě těžkými izolačními pásy.

4.04. Provedení izolace asfaltovými tmely roztíráním za horka a zažehlením vrchní vrstvy.

5. platová třída

5.01. Keramické obklady a dlažby kladené do kyselinovzdorných tmelů s úpravou spár.

5.02. Provedení a opravy izolace potrubí a těles s povrchovou úpravou cementovou omítkou hlazenou s bandáží.

200. PODLAHÁŘ

2. platová třída

2.01. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků.

2.02. Kladení textilních podlahových krytin.

2.03. Přebroušení vlysových nebo parketových podlah.

3. platová třída

3.01. Lepení podlahových povlaků na schodištích nebo s úpravou do tvarů a vzorů.

201. POKRÝVAČ

3. platová třída

3.01. Rozebrání krytin všeho druhu s vytříděním, prozatímní pokrývání střech taškami.

4. platová třída

4.01. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.

4.02. Krytí a opravy krytin tvarových štítů, atikového zdiva, komínových hlavic a podobně.

5. platová třída

5.01. Provedení a opravy krytin z tašek, šablon, prejzů, přírodních břidlic členitých střech s proniky.

202. SKLENÁŘ

2. platová třída

2.01. Sklenářské práce, například zasklívání běžných konstrukcí v dílně.

3. platová třída

3.01. Zasklívání běžných konstrukcí různých druhů všemi druhy skla na stavbě.

3.02. Dvojité zasklení oken a dveří do profilované gumy na stavbě.

4. platová třída

4.01. Zasklívání oken, stěn a interiérů profilovaným sklem COPILIT.

203. STAVEBNÍ DĚLNÍK

1. platová třída

1.01. Přesun stavebních hmot, přípravné a dokončovací práce stavební, například výpomoc při geodetických pracích, stavební úklid, pomocné stavební práce, provedení nátěru bednění proti přilnavosti.

2. platová třída

2.01. Příprava maltovin.

2.02. Přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů; přidavačské práce.

2.03. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.

3. platová třída

3.01. Obsluha vstřelovacích přístrojů.

3.02. Komplexní přidavačské práce spojené s obsluhou různých stavebních strojů, například míchaček, výtahů, transportérů.

3.03. Kladení a těsnění potrubí pro venkovní kanalizace.

3.04. Provádění výkopových prací pomocí pneumatického kladiva nebo s pažením.

204. STAVEBNÍ KLEMPÍŘ

3. platová třída

3.01. Výroba, opravy a montáž klempířských výrobků, například odpadních trub, oplechování rovných ploch.

4. platová třída

4.01. Výroba, opravy a montáž tvarově složitých klempířských výrobků, například střešních žlabů, střešních oken, nástavců, přechodových kusů z pozinkovaného plechu.

5. platová třída

5.01. Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového plechu.

6. platová třída

6.01. Zhotovení, montáž a opravy plechových krytin zvláštních tvarů střech (jehlanových, kuželových, kopulí, bání a podobně), uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh.

205. STAVEBNÍ MONTÁŽNÍK

3. platová třída

3.01. Osazování jednotlivých železobetonových dílců, například základových bloků, sloupů, stožárů, stropních nosníků, překladů.

4. platová třída

4.01. Osazování panelů a prvků skeletových konstrukcí bytové a občanské výstavby do 8 podlaží.

5. platová třída

5.01. Osazování panelů a prvků skeletových konstrukcí včetně založení a osového rozměření dílců věžových domů nad 8 podlaží.

206. STAVEBNÍ STROJNÍK

2. platová třída

2.01. Obsluha a běžná údržba stavebních mechanizmů, například míchacích souprav pro výrobu jednoho druhu směsi nebo demontáž jednodušších agregátů, strojů a zařízení.

3. platová třída

3.01. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků, například - samopojízdných zhutňovacích statických válců se šířkou běhounu do 2 m, - strojů na řezání živičných a betonových koberců, - lopatových rypadel do 2 m3 obsahu lopaty.

4. platová třída

4.01. Řízení, obsluha a běžná údržba, například - beranidel a vytahovačů, - dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem o výkonu do 132 kW, - betonáren s poloautomatickým ovládáním.

5. platová třída

5.01. Řízení, obsluha a běžná údržba, například - dozerů, skejprů, grejdrů s výkonem motoru nad 132 kW, - plně automatizovaných mícháren směsi se soustavami dopravy, skladování, třídění a dávkování materiálů, - stavebních věžových (šplhacích) jeřábů o nosnosti nad 80 tun.

207. STAVEBNÍ TRUHLÁŘ

3. platová třída

3.01. Truhlářské práce, například ruční úprava osazovaných truhlářských výrobků, montáž lišt, desek, krytů na stavbách.

4. platová třída

4.01. Osazování výrobků z tvrdého nebo dýhovaného dřeva, příček bytových instalačních jader, dveří, oken a podobně s případnými úpravami na stavbách.

5. platová třída

5.01. Osazování velkorozměrových, členitých nebo slohových oken a dveří, provedení kazetového obložení a podobně.

208. STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK

3. platová třída

3.01. Zhotovení rámového oplocení, pevných oken, oplechování dveří.

4. platová třída

4.01. Zhotovení a montáž dveří, stěn a vrat přes rozměr 2400 x 2100 mm, z profilů válcovaných a tenkostěnných.

4.02. Montáž ocelového bednění.

4.03. Zhotovení a montáž zámečnických výrobků, například otevíracích oken, světlíků.

5. platová třída

5.01. Montáž podhledů a stěn systémů FEAL, SIDALVAR a podobně.

6. platová třída

6.01. Zhotovení a montáž velkorozměrových těžkých vrat nebo vrat s vchodovými dveřmi, velkoplošných obvodových panelů a profilů obložených hliníkem nebo jinými barevnými kovy.

6.02. Montáž obvodových plášťů budov systémů FABRIC, FEA, VAR a podobně.

209. STŘELMISTR

4. platová třída

4.01. Samostatná příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu pod vedením technického vedoucího odstřelu, například odstřely betonových, železobetonových a zděných bloků.

5. platová třída

5.01. Samostatná příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu nebo velkého rozsahu pod vedením technického vedoucího odstřelu se způsobem odstřelu plošným, clonovým a komorovým - ve studnách a šachtách do 12 m hloubky, - při demoličních pracech menších samostatně stojících objektů do výšky jednoho podlaží.

6. platová třída

6.01. Samostatná příprava a provádění trhacích prací velkého rozsahu pod vedením technického vedoucího odstřelu se způsobem odstřelu plošným, clonovým a komorovým - při destrukcích budov výšky nad jedno podlaží nebo v zástavbě, - při odstřelech mostních pilířů pod vodou nebo překonávání vodních toků pro inženýrské sítě, - v zapažených rýhách přes 8 m hloubky a - při ražení tunelů.

210. TESAŘ

3. platová třída

3.01. Konstrukční práce, například obkládání stěn a stropů deskami, provedení záklopů a podbíjení z prken.

3.02. Bednicí práce, například bednění ztužujících pasů a věnců na nosném zdivu, bednění desek, patek a obrubníků.

3.03. Lešenářské práce, například stavba a rozebrání všech druhů ochranných lešení do 10 m výšky a ohrazení.

4. platová třída

4.01. Konstrukční práce, například zhotovení trámových nebo fošinkových stropů s provedením komínových výměn, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, rozebírání konstrukcí krovů tesařsky vázaných.

4.02. Bednicí práce, například bednění konstrukcí s ústupky a výstupky, bednění deskových stropů.

4.03. Lešenářské práce, například stavba dřevěných lešení do 10 m výšky, rozebrání všech druhů lešení nad 10 m výšky, postavení trubkových lešení nad 10 m výšky.

5. platová třída

5.01. Konstrukční práce, například zhotovení a osazení krovů a nosníků sedlových a pultových střech.

5.02. Bednicí práce, například bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu.

5.03. Lešenářské práce, například - stavby dřevěných lešení nad 10 m výšky, těžkých opěrných a prostorových lešení, - postavení mimořádně náročných trubkových konstrukcí podle projektů a statických výpočtů.

6. platová třída

6.01. Konstrukční tesařské práce, například - zakládání tesařských konstrukcí podle situačních a prováděcích výkresů ve velmi členitých půdorysech nebo rozdílných výškových základových úrovních, - vynášení, rýsování a vyvázání krovů střech valbových, stanových a křížových nebo krovů s několika střešními sklony proměnného tvaru, - zhotovení a osazení křivočarých schodů s kosými stupni.

211. ZEDNÍK

3. platová třída

3.01. Vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálů včetně provedení a oprav omítek zatřených na ostro.

3.02. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu.

4. platová třída

4.01. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.

4.02. Provedení a opravy jednovrstvých omítek hladkých.

4.03. Provedení a opravy vnitřních dlažeb.

4.04. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (do 90 kg/m3), nosných zdí, průvlaků, pilířů a říms.

5. platová třída

5.01. Vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.

5.02. Provedení a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem, štukových a šlechtěných škrábaných.

5.03. Provedení a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů různými druhy materiálů.

5.04. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (nad 90 kg/m3).

6. platová třída

6.01. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva podle stavebních výkresů v členitých základech, vynášení výšek, provádění a kontrola vazeb zdiva při křížení a podobně.

6.02. Provádění a opravy venkovních obkladů mramorovými nebo jinými kamennými deskami.

6.03. Výměna nosných sloupů a pilířů s vyzdíváním, dozdíváním a rekonstrukcí profilovaných kamenných a cihelných prvků.

ČÁST XI - STROJÍRENSTVÍ

212. AUTOMECHANIK

3. platová třída

3.01. Demontáž a montáž palivového vedení, ventilátorů, regulátorů vstřikovacího čerpadla, elektromagnetického spínače spouštěče a podobně.

3.02. Montáž a oprava hlavních skupin a celková montáž vozidla včetně přezkoušení.

3.03. Demontáž, oprava a montáž dopravního čerpadla nebo jednostupňového karburátoru.

4. platová třída

4.01. Oprava a seřízení alternátoru nebo dvoustupňového karburátoru, vstřikovacích a palivových čerpadel.

4.02. Oprava pětistupňové převodovky a její záběh po opravě.

4.03. Kontrola a seřízení geometrie náprav.

5. platová třída

5.01. Provádění středních a generálních oprav automobilů včetně seřízení chodu motoru, opravy a seřízení vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.

5.02. Výměna karoserií silničních vozidel včetně jejich celkové opravy.

5.03. Záruční prohlídky vozidel s použitím diagnostiky.

5.04. Zajíždění nových automobilů a autobusů včetně seřízení jejich funkce a dalších úprav.

6. platová třída

6.01. Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického příslušenství vozidel.

6.02. Samostatná kontrola celkového stavu všech druhů motorových vozidel před výjezdem.

7. platová třída

7.01. Zkoušení a úpravy prototypových automobilů a jejich agregátů (motor, převodovka) ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a zkušebnami.

213. BRUSIČ KOVŮ

3. platová třída

3.01. Broušení součástí včetně úhlování nebo ostření komunálních nástrojů.

3.02. Superfinišování dílců pro dosažení požadovaného vzhledu.

3.03. Ševingování přímého nebo dvojitého či šikmého ozubení ozubených kol.

3.04. Broušení a leštění kovových součástek v dílenské toleranci.

4. platová třída

4.01. Ostření operačních nástrojů nebo úprava komunálních nástrojů ve šroubovici v rozsahu 0 - 34.

4.02. Broušení závitu v přesnosti IT 8 - 7 s měřením přes drátky nebo broušení ozubení ozubených kol ve skupině přesnosti 8.

4.03. Broušení na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 6.

5. platová třída

5.01. Broušení a ostření víceprůměrových nebo tvarových operačních nástrojů ve šroubovici v rozsahu 35 - 45 nebo ostření nástrojů s lichým počtem zubů.

5.02. Broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti 7.

5.03. Broušení měřidel na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 5.

6. platová třída

6.01. Broušení na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4 - 2.

6.02. Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem v závislosti na úhlu nebo radiusu.

6.03. Broušení globoidního ozubení bez ohledu na stupeň přesnosti.

7. platová třída

7.01. Broušení ozubených kol o průměru nad 500 mm ve stupni přesnosti 5 - 6 nebo všech průměrů ve stupni přesnosti IT 4.

7.02. Tvarové broušení vícečlenné řezné desky s úpravou tvarových kotoučů s různými druhy upínání, lícování obrobku s protikusem a s dodržením požadované řezné vůle.

7.03. Broušení na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4 - 2 včetně dodržení tolerancí tvaru a polohy.

214. DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ

2. platová třída

2.01. Tavení a ruční lití olověných mřížek nebo dalších dílů akumulátorů nebo strojní nanášení aktivní hmoty na olověné články akumulátorů.

2.02. Nabíjení akumulátorů při servisním proměřování a ošetřování akumulátorů.

3. platová třída

3.01. Formování článků akumulátorů s kontrolou funkce nabíjecího zařízení nebo celkové opravy akumulátorů všeho druhu.

3.02. Míchání a navažování výrobních dávek základních surovin v hromadné výrobě akumulátorů.

215. ELEKTROMECHANIK

3. platová třída

3.01. Navíjení samonosných nebo kmitacích cívek nebo 1 cívky více vodiči paralelně vodičem do průměru 0,1 mm nebo nad 1 mm.

3.02. Justování a nastavování tlaku per a pohybového mechanizmu relé, vertikálních i horizontálních částí křížového spínače včetně nastavování tlaků vratných per.

3.03. Sestavování a zapojování skříňových rozvaděčů osazených různými přístroji do celkového počtu 100 vodičů, kabelů a sběrnic.

4. platová třída

4.01. Sestavování a zapojování stejnosměrných elektrických točivých strojů bez přídavných zařízení (například tachodynama, brzdy a podobně).

4.02. Sestavování transformátorů pro bodové svářečky včetně zapojení a zkoušení (příkon transformátoru 5 kVA).

4.03. Ustavování, zapojování, seřizování a zkoušení výbojkových světelných zdrojů s vysokonapěťovým zapalovacím zařízením.

4.04. Zkoušení elektrických bytových instalací.

5. platová třída

5.01. Zapojování složitých zařízení a ovládacích stanovišť (velínů) do 600 vodičů.

5.02. Sestavování magnetoelektrických měřicích přístrojů třídy přesnosti 0,2 %.

5.03. Opravy elektrických částí stejnosměrných točivých strojů bez výrobní dokumentace.

6. platová třída

6.01. Zapojování velmi složitých zařízení nebo ovládacích stanovišť (velínů) nad 600 vodičů.

6.02. Zkoušení řízených tyristorových měničů pro elektrické pohony.

6.03. Opravy laboratorních měřicích přístrojů s přesností 0,2 %.

7. platová třída

7.01. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších zařízení.

216. ELEKTROMONTÉR

3. platová třída

3.01. Montáž a zapojování komplexní bytové elektroinstalace.

3.02. Montáž výzbroje osvětlovacích stožárů a věží včetně jejich stavby, zapojení na připravené vodiče a odzkoušení funkce.

4. platová třída

4.01. Montáž a zapojování elektroinstalace v průmyslových objektech včetně příslušenství.

4.02. Odborné práce při montáži, údržbě, rekonstrukci a opravách elektrických zařízení nn, vn, vvn; práce ve výškách ve vnucených polohách.

5. platová třída

5.01. Montáž a zapojování kabelových souborů (spojky, koncovky, odbočky) o napětí do 35 kV, elektrických přístrojů (olejové a tlakovzdušné spínače, měniče proudu a napětí, tlumivky o napětí do 10 kV a podobně).

5.02. Montáž a zapojování komplexních venkovních vedení o napětí do 10 kV a podobně.

5.03. Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy ucelených částí elektrických silových rozvodů nn a vn včetně vedení, rozvaděčů, rozvoden a podobně.

5.04. Provádění údržby, komplexních rekonstrukcí a oprav pevných trakčních zařízení, dálkové signalizace a měření.

6. platová třída

6.01. Řízení a provádění údržby a oprav automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

217. FRÉZAŘ

3. platová třída

3.01. Frézování zářezů matic a vícehranů pro klíče s použitím dělicího přístroje.

3.02. Elektrojiskrové zhotovení jedné průchozí díry v přesnosti IT 12 - 9.

3.03. Frézování ozubení ozubených kol o průměru do 700 mm ve stupni přesnosti 9 - 10.

4. platová třída

4.01. Frézování strojních součástí hotově v toleranci IT 8 - 7; frézování tvaru nástrojů a šablon s přídavkem pro broušení.

4.02. Frézování jednoduchých závitů na závitových frézkách.

4.03. Obrážení rozvidlení táhla v přesnosti IT 10.

5. platová třída

5.01. Frézování na konvekčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 11 - 8.

5.02. Frézování vícechodých tvarových závitů na závitových frézkách.

5.03. Frézování dvojitého šikmého ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměru do 500 mm v přesnosti 7 - 8.

6. platová třída

6.01. Frézování bloku motoru (hmotnost 3000 kg, vedení drážky) v přesnosti IT 7.

6.02. Obrážení tvaru vačky a drážek s rádiusem podle orýsování v přesnosti IT 7.

6.03. Elektrojiskrové zhotovení dvou a více děr nebo tvarů v přesnosti IT 6.

7. platová třída

7.01. Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s více než 10 na sebe navazujícími plochami.

7.02. Obrážení kuželového kola o průměru nad 500 mm (přímé a šikmé ozubení) v přesnosti 5.

7.03. Elektrojiskrové obrábění vodicí desky (tvarové díry a tvary lícovat s příslušnými razníky) v přesnosti IT 5 včetně seřízení stroje s CNC systémem.

218. GALVANIZÉR

3. platová třída

3.01. Příprava všech druhů pokovovacích a fosfátových lázní pro hromadné a závěsové provozy včetně údržby lázní podle výsledků rozborů chemické laboratoře.

3.02. Chemické nebo elektrochemické pokovování včetně samostatné přípravy lázní, nastavování proudové hustoty s užitím jednoho až dvou druhů kovů na jeden výrobek.

4. platová třída

4.01. Elektrochemické pokovování součástí při použití nejméně tří druhů kovů na jeden výrobek nebo součástí s pěti až devíti tolerovanými rozměry natvrdo včetně samostatné přípravy pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané tloušťky vrstvy.

4.02. Metalizování (žárový nástřik) tvarově složitých součástí ve více vrstvách nebo s několika druhy nástřiků s dodržením předepsané tloušťky vrstev včetně samostatné přípravy metalizačního zařízení.

5. platová třída

5.01. Seřizování a obsluha speciálních zařízení pro galvanickou replikaci lisovacích nástrojů (matric).

6. platová třída

6.01. Elektrochemické pokovování součástí s 10 a více tolerovanými rozměry natvrdo při samostatném zhotovování anod s nejméně dvěma tolerovanými průměry včetně přípravy pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané tloušťky vrstev.

219. CHLADÍRENSKÝ MECHANIK

3. platová třída

3.01. Externí opravy jednoteplotních chladniček o objemu do 270 l s hermetickými kondenzačními jednotkami, elektrickými ucpávkovými kompresory nebo absorbčními aparaturami bez použití plnicího válce a vakuového čerpadla.

3.02. Opravy nebo výměny dílů či podskupin chladicích nebo mrazicích zařízení (výměníku tepla, výparníku, okruhu CO2, rozvodových ústrojí, ventilátorů, rozběhových relé, statoru polohermetického motorového kompresoru a podobně).

4. platová třída

4.01. Sestavování nebo opravy chladicích nebo mrazicích zařízení o výkonu nad 1,78 kW do výkonu 3,6 kW.

4.02. Externí opravy chladicích zařízení (hermetické kondenzační chladicí jednotky, domácí chladničky a mrazničky) s použitím plnicího válce, vakuového čerpadla a napájecí soupravy nebo chladicích distribučních zařízení s hermetickou, polohermetickou kondenzační chladicí jednotkou nebo výčepních kompresorových zařízení chladicích jednotek o výkonu nad 1,78 kW do 3,8 kW.

5. platová třída

5.01. Montáže nebo opravy chladicích nebo mrazicích zařízení o výkonu nad 3,6 kW nebo kontinuálních výrobníků ledu, polohermetických motorových kompresorů všech řad, chladicích dopravních prostředků o nosnosti nad 12 t s jedním pohonem.

5.02. Sestavování nebo dílenské opravy chladicích nebo mrazicích zařízení s teplotou chlazeného prostoru v rozmezí od -25 °C do -50 °C.

220. KALIČ

3. platová třída

3.01. Kalení a popouštění zápustek, nástrojů a speciálního nářadí z rychlořezných ocelí a složitých součástí v solných a olejových lázních nebo povrchové kalení plamenem, kalení středo i vysokofrekvenční.

3.02. Cementování různých součástí s dodržením předepsané cementační vrstvy.

3.03. Žíhání velkých odlitků (rychlostních nebo motorových skříní a podobně) a velkých svařenců nebo dílců neželezných kovů.

6. platová třída

6.01. Kalení a popouštění opracovaných dílců z oceli třídy 14 - 19, speciálních ocelí, neželezných kovů a jejich slitin, náchylných k deformaci s požadavkem na dodržení pevnostních hodnot kalení opracovaných dílců ve vakuových centrech.

221. KAROSÁŘ

2. platová třída

2.01. Zhotovování a sestavování jednoduchých dílců z plechů.

3. platová třída

3.01. Zhotovování vnitřního plechování skříňových vozidel nebo výměna šroubovaných částí karoserie.

3.02. Opravy částí karoserie laminováním.

4. platová třída

4.01. Zhotovování nebo výměna poškozené svařované části karoserie nebo kostry automobilu včetně vyrovnání.

4.02. Zhotovování dílců z materiálů všeho druhu a montáž nábytkových skupin do speciálních a účelových vozidel.

5. platová třída

5.01. Opravy značně deformované karoserie ručně nebo hydraulickým zařízením a plamenem.

6. platová třída

6.01. Opravy těžce havarovaných motorových vozidel včetně vyrovnání tak, aby byly dodrženy základní body geometrie vozidla stanovené jeho výrobcem.

222. KLEMPÍŘ

3. platová třída

3.01. Sestavení nebo opravení tělesa chladiče pájením na měkko s požadavkem na těsnost.

3.02. Zhotovování tvarově složitějších krytů z několika dílců o hmotnosti jednotlivých dílců nad 5 kg až do 50 kg včetně sestehování a vyrovnání po svaření.

4. platová třída

4.01. Zhotovování rovného potrubí s přírubami o průměru nad 300 mm nebo hranatého potrubí nad 250 x 250 mm včetně příslušenství.

5. platová třída

5.01. Zhotovování tří- a vícecestných potrubních rozboček součtem průměrů do 1500 mm včetně příslušenství.

6. platová třída

6.01. Zhotovování složitých výrobků z jemných plechů bez výkresu a podle požadavků konstruktéra.

223. LAKÝRNÍK

3. platová třída

3.01. Stříkání vrchní barvou velkých nebo členitých ploch.

3.02. Dekorování výrobků stříkáním přes dvě až tři šablony nebo třemi až čtyřmi barvami či ozdobné linkování volně od ruky.

3.03. Příprava nátěrových hmot pro hromadné užití.

3.04. Kreslení a malování hůlkového, oválného a kruhového písma, kreslení znaků a písma pomocí sítě včetně členění plochy.

3.05. Nanášení smaltu ručním máčením nebo poléváním; obsluha vypalovacích pecí.

4. platová třída

4.01. Míchání a ředění barev z různých dávek pro dosažení stejného odstínu celého souboru výrobků stříkaných v různých sériích.

4.02. Leštění karoserií osobních automobilů po konečném nástřiku nebo konečné stříkání karoserie automobilů, autobusů a kolejových vozidel na lince.

4.03. Konečné stříkání nebo natírání velkých nebo členitých ploch výrobků vrchními barvami s velkými nároky na jakost povrchu.

5. platová třída

5.01. Konečné stříkání velkorozměrných a členitých výrobků s několika dělenými plochami a dodržením barevného odstínu na všech plochách, například letadla, zubolékařská souprava a podobně; stříkání automobilů mimo linku včetně oprav.

5.02. Provádění náročných lakýrnických prací, například napodobování kovů, mramoru, různých druhů dřev (fládrování), patinování na strukturu a zbarvení napodobovaného materiálu.

6. platová třída

6.01. Kreslení a malování zvláštních typů písma ve více barvách.

224. MECHANIK

3. platová třída

3.01. Opravy jednoduchých reprografických strojů pro snímací tisk nebo průtisk.

3.02. Sestavování převodové skříně pro měřicí a regulační přístroje.

4. platová třída

4.01. Sestavování mechanické zapisovací části tiskárny včetně vyzkoušení funkce.

4.02. Sestavování mechanických měřidel (průtokoměru, číselníkového úchylkoměru, vodoměru a podobně).

5. platová třída

5.01. Sestavování, seřizování a zkoušení narkotizačních nebo chirurgických přístrojů.

6. platová třída

6.01. Sestavování a seřizování kardiografu se zapisovačem.

6.02. Usazování a vyvažování hlavního vřetene velkokapacitního disku.

6.03. Opravy složitých automatických zařízení reprografické techniky.

6.04. Sestavování a seřizování palubního registračního systému (PARES - černá skříňka).

6.05. Opravy a seřizování lékařských elektronických přístrojů.

7. platová třída

7.01. Justování dýchacího přístroje pro klinické prostředí.

7.02. Uvádění profesionálních automatických audiovizuálních celků s programovým řízením do provozu včetně stanovení provozního režimu se všemi kvalitativními ukazateli (obraz, zvuk, automatika a synchronizace jejich dálkového ovládání).

225. MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

3. platová třída

3.01. Osazování desek plošných spojů nad cca 100 součástí.

3.02. Zapojení elektrotechnických zařízení nebo jejich částí pájením, ovíjením, šroubováním a podobně v počtu cca od 800 do 3000 vývodů kabelových forem a podobně.

3.03. Měření elektrických hodnot včetně nastavení výstupního napětí stejnosměrného zdroje.

4. platová třída

4.01. Osazování velmi složitých desek plošných spojů podle výkresu.

4.02. Oživování modulů televizních zařízení.

4.03. Měření elektrických parametrů a spolupráce při oživování zařízení.

5. platová třída

5.01. Kontrola a nastavování parametrů magnetické hlavy flexibilní diskové paměti.

5.02. Měření a nastavování parametrů rozhraní počítače.

5.03. Zjišťování a opravy závad televizních přijímačů pro černobílý signál.

5.04. Prověřování a technická kontrola elektronických obvodů optických a laserových přístrojů, odstraňování zjištěných závad, nastavování provozních hodnot.

6. platová třída

6.01. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování číslicového registru telefonní ústředny.

6.02. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.

6.03. Zjišťování a opravy závad zkoušeče pro měření a vyhodnocení integrovaných obvodů.

6.04. Zjišťování a opravy závad účtovacích a fakturovacích strojů, programovatelných kalkulačních strojů, automatických psacích strojů automatické reprografické techniky.

7. platová třída

7.01. Provádění oprav číslicových řídících systémů.

7.02. Provádění středních a generálních oprav včetně nastavení provozních hodnot řídicích počítačových systémů.

7.03. Výroba a opravy jednotlivých částí a řídicích celků speciální železniční techniky na bázi elektroniky, montáž a seřizování laserových naváděcích a nivelačních systémů.

226. MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

3. platová třída

3.01. Opravy a seřizování registračních manometrů včetně převodů posuvu registrace, hydraulických servomotorů pro regulaci tlaku, akustických i optických signalizačních obvodů a periferních zařízení obvodů automatické regulace.

3.02. Montáž, zapojení, individuální vyzkoušení termoelektrických a odporových teplotových čidel odporových jedno- i dvojitých vysílačů, kompenzačních krabic a podobně.

4. platová třída

4.01. Opravy, seřizování a nastavování hodnot elektrických a pneumatických vysílačů.

4.02. Montáž, zapojování, seřizování a individuální zkoušení převodníků a matematických členů všech regulačních systémů.

5. platová třída

5.01. Opravy a seřizování bodových a liniových zapisovačů, olejových regulátorů, elektrotechnických systémů pro dálkové měření a regulaci teplot a podobně.

6. platová třída

6.01. Kontrola činnosti, opravy, seřizování a nastavování hodnot složitých regulačních obvodů, dálkového měření, registrace, ovládacích center a měřicích ústředen včetně uvedení do provozu, komplexního odzkoušení a konečného seřízení.

7. platová třída

7.01. Montáž systému a regulace ve strojovnách, kotelnách, měření a regulace nejsložitějších technologických zařízení vývojového a prototypového charakteru.

7.02. Opravy, nastavování a seřizování složitých regulačních obvodů a zařízení dálkového měření a zapisování pro nemocnice.

227. MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ

4. platová třída

4.01. Sestavování podskupin dalekohledů, zaměřovačů a laserových dálkoměrů (například bloku projekce, rektifikačního mechanizmu, expandéru).

5. platová třída

5.01. Celková stavba dalekohledů, zaměřovačů a laserových dálkoměrů nebo centrování a zalemování jednotlivých členů mikroobjektivů a okulárů.

5.02. Opravy dalekohledů, zaměřovačů a laserových dálkoměrů.

6. platová třída

6.01. Justáž hranolových soustav periskopických dalekohledů a zaměřovačů.

6.02. Generální opravy dalekohledů, zaměřovačů se zesilovači jasu obrazu a laserových dálkoměrů.

7. platová třída

7.01. Středění a zalemování frontálních čoček, justáž objektivů na centricitu, seřizování projekčních mikroobjektivů záměřných značek nebo osnov.

7.02. Celková stavba a justáž a rektifikace zaměřovačů se zesilovači jasu obrazu a promítání záměřnými značkami, seřizování a rektifikace vysílače a přijímače laserového dálkoměru jako celku.

7.03. Opravy a justování složitých opticko-mechanických systémů televizní techniky.

228. MODELÁŘ

3. platová třída

3.01. Základní odborné modelářské práce při výrobě nebo opravě modelů nebo modelových zařízení.

4. platová třída

4.01. Výroba modelů nedělených i dělených s jednou až dvěma rovnými dělicími rovinami s nejvýše 4 jaderníky.

4.02. Odlévání modelů a jaderníků z epoxidových pryskyřic do forem z různých materiálů včetně jejich úpravy na předepsanou přesnost.

5. platová třída

5.01. Výroba modelů nedělených i dělených s 1 až 2 rovnými nebo tvarovými dělicími rovinami a nejvýše 8 jaderníky všech geometrických tvarů nebo jejich kombinacemi.

6. platová třída

6.01. Výroba modelů podle vývojových technologií.

229. MONTÉR POTRUBÁŘ

3. platová třída

3.01. Ustavení a montáž rozdělovačů, odlučovačů, napájecích jader, koncových tlumičů, bloků nádrží, chladičů a podobně.

4. platová třída

4.01. Montáž potrubí a potrubních větví o průměru do 350 mm nebo montáž vysokotlakého potrubí.

5. platová třída

5.01. Zhotovení, montáž a opravy chladicích systémů chladičů a armatur a ohřívacích pecí.

230. MONTÉR VÝTAHŮ

3. platová třída

3.01. Složité strojní práce při montáži a opravách výtahů, například seřízení bezpečnostního uzávěru šachetních dveří, oprava a seřízení zachycovacího ústrojí klece, výměna motoru, oprava relé, výměna axiálního ložiska v převodové skříni a podobně.

4. platová třída

4.01. Odborné prohlídky včetně provedení předepsaných zkoušek u osobních výtahů do nosnosti 500 kg s rychlostí 0,7 m/s, stolových výtahů do nosnosti 1000 kg s rychlostí 0,25 m/s, nákladních výtahů do nosnosti 3200 kg s rychlostí 0,7 m/s, oběžných výtahů do 6 podlaží s rychlostí 0,36 m/s, skipových výtahů do únosnosti 900 kg s rychlostí 0,25 m/s a podobně.

4.02. Montáž osobního výtahu TOV 320 kg s rychlostí 0,7 m/s nebo skipového výtahu 500 - 900 kg s rychlostí 0,25 m/s nebo nákladního výtahu NG 1000 kg s rychlostí 0,18 m/s nebo stolového výtahu SV 1000 kg s rychlostí 0,25 m/s a podobně.

4.03. Montáž osobního výtahu Simplex, Duplex 1000 kg s rychlostí 1,4 m/s, Triplex 500 kg s rychlostí 1,2 m/s včetně odzkoušení programů s pamětí.

5. platová třída

5.01. Montáž nákladního výtahu NT 5000 kg s rychlostí 0,36 m/s nebo oběžného výtahu nad 6 podlaží včetně zapojení a vyzkoušení všech funkcí.

5.02. Provádění odborných prohlídek a zkoušek nákladních výtahů nad 3200 kg s rychlostí 0,36 m/s, osobních výtahů s rychlostí vyšší než 0,7 m/s a výtahů speciálních (např. Simplex, Duplex, Triplex).

5.03. Revize, opravy, seřizování, zkoušení paměťových a logických obvodů a automatických systémů rychlovýtahů Simplex, Duplex, Triplex a vyšších sestav o nosnosti 500 kg a více a rychlostech nad 1 m/s.

6. platová třída

6.01. Řízení montáže nebo generálních oprav výtahů s paměťovým řízením, logickými prvky, automatickými dveřmi včetně předání technické kontrole dle ČSN.

231. MONTÉR ZÁMEČNÍK

3. platová třída

3.01. Montáž převodovky o hmotnosti do 200 kg v blokové úpravně vod, změkčovacích a filtračních blocích do výkonu 4 t/hod.

5. platová třída

5.01. Montáž a oprava převodovky o hmotnosti nad 20 000 kg nebo obráběcích strojů o hmotnosti do 50 000 kg.

6. platová třída

6.01. Řízení montáže, oprav nebo rekonstrukcí reaktorů, zařízení strojoven včetně provádění předepsaných zkoušek.

232. NÁSTROJAŘ

3. platová třída

3.01. Sestavení vrtacího přípravku pro vrtání 3 děr průměru 6 mm v ložiskovém víčku.

3.02. Tvarování pinzet, chirurgických háků, rotačních plničů a zubních nástrojů, sestavování jehel s pouzdrem a držátkem kořenových pronikačů.

4. platová třída

4.01. Zhotovování kotevní desky, raznice s razníkem, sestavování upínacích a jiných přípravků, ohýbacích nástrojů složených nejvýše z 15 dílů (kromě spojovacích součástí).

4.02. Sestavování vysouvacích nožů ručně s dolícováním dílů a seřízením chodu.

5. platová třída

5.01. Sestavování postupových nebo blokových nástrojů s více razníky různých tvarů v přesnosti IT 8 - 7 nebo vypracování vtoků, přechodů a tvarů forem včetně svrtání dílců v přesnosti IT 9 - 8.

5.02. Tvarování, broušení, pilování, lícování a seřizování funkce zubních kleští a emaskulátorů nebo obtahování ostří a zkoušení střihů chirurgických nůžek.

5.03. Ruční broušení a leštění oboustranně vydutých čepelí z výkovků nebo zakázková výroba nožířských výrobků podle vzorků včetně jejich případného zdobení rytím, leptáním a broušením.

6. platová třída

6.01. Vypracování vodicí a kotevní desky, raznice, stírače a vyhazovače s několika tvarovými razníky v přesnosti IT 7 - 8 s kolmostí razníků 0,01 na 100 mm nebo vypracování přechodů a tvarů vícenásobných forem v přesnosti IT 8 - 7 nebo vypracování tvaru zápustky nebo průtlačníku a průvlaku po strojním obrobení v přesnosti IT 8 - 7.

6.02. Vybrušování ostří, montáž, úprava a seřizování funkce očních nůžek nebo lícování, svrtávání a seřizování převodových kleští (kostotomů).

6.03. Montáž a slícování vícenásobného vstřikovacího nástroje s živým vtokem pro tvarově členité a přesné výrobky (například mg. kazeta, CD) s přesností 0,002 mm; úpravy tvarů nástroje na základě výsledků referenčních vzorků.

7. platová třída

7.01. Vypracování zápustek po strojním obrobení v přesnosti IT 6 - 5 s opracováním funkčních ploch 0,4; sestavování nástrojů s několika razníky různých tvarů a funkcí (řez, ohyb, tah) v přesnosti IT 6 - 5.

7.02. Zhotovování, lícování a seřizování nástrojů pro mikrochirurgii nebo zhotovování prototypů nebo chirurgických nástrojů speciálního sortimentu ze čtyř a více dílů podle požadavků odběratele.

7.03. Sestavování forem s několika horizontálními i vertikálními rovinami včetně lomených v přesnosti 0,15 mm nebo sestavování forem složitých tvarů s radiusy, plochami, úkosy, kužely, závitovými vložkami v přesnosti IT 6 - 5 a s dělicí rovinou v přesnosti 0,01 mm.

233. ODLÉVAČ

2. platová třída

2.01. Obsluha zařízení při odlévání jednoduchých tlakových odlitků ze zinkových slitin (do 14 jednotek složitosti podle ČSN) do kovových forem na licím poloautomatu nebo automatu.

3. platová třída

3.01. Obsluha zařízení při odlévání roztaveného kovu do kovových forem (kokil) složených ze 3 dílů nebo do forem, do nichž se ručně zasouvají nejvýše 2 trny či mechanicky nejvýše 4 trny nebo do nichž se zakládají nejvýše 2 písková jádra, nebo i zálitek, nebo nejvýše 2 volné vložky.

234. PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

3. platová třída

3.01. Zjišťování příčin závad elektrické instalace v provozech; oprava jednotlivých částí instalace včetně výměny vodičů v instalačních trubkách; přezkoušení zapojení prozvoněním.

3.02. Zjišťování příčin poruch podružných rozváděčů přechodových skříní k motorům do 30 kW, výměna vadných dílů.

4. platová třída

4.01. Odpojení a vyjmutí třípólového odpojovače s uzemňovacími noži a vzduchovým pohonem ze skříně, vyčištění odpojovače a výměna poškozených dílů, vyzkoušení funkce odpojovače a umístění do skříně, zapojení odpojovače.

4.02. Opravy nebo revize přenosného elektrického nářadí včetně výměny vadných dílů se záznamem výsledku revize.

4.03. Soustavná kontrola stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných provozních závad.

4.04. Řízení chodu měnírny o výkonu do 1 MW nebo lokálního zdroje elektrické energie (dieselgenerátor) včetně příslušenství rozvodu.

4.05. Kontrola a opravy dílčích částí transformátorů, měření izolačního stavu a výměna oleje.

5. platová třída

5.01. Opravy elektrické instalace a elektrického zařízení obráběcích a tvářecích strojů formou výměny nebo přímé opravy poškozených elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.

5.02. Provádění výměny distribučních transformátorů do 630 kW, provedení zkoušek po zapojení.

5.03. Vyhledávání poškozených částí točivých svařovacích agregátů, svařovacích transformátorů nebo odporových svařovacích strojů včetně výměny vadných částí; vyzkoušení funkce zařízení.

6. platová třída

6.01. Opravy elektrické instalace programově řízených výrobních strojů a zařízení, vstřikovacích lisů , obráběcích a svářecích strojů, vstřelovacích strojů, licích karuselů, obráběcích center a podobně.

6.02. Opravy elektrických zařízení složitých obráběcích strojů tuzemské i zahraniční výroby bez technické dokumentace (vícevřetenové vrtací stroje, frézovací stroje, brousicí stroje a podobně).

235. PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK

3. platová třída

3.01. Opravy ručního lisu včetně demontáže kluzných ložisek, oprava nebo výměna ozubeného kola a ozubené tyče.

3.02. Ustavení dvoukotoučové stojanové brusky na základovou desku, vyrovnání do vodorovné polohy, upevnění pomocí šroubů.

4. platová třída

4.01. Opravy převodových skříní a variátorů o výkonu do 3 kW, demontáž převodovky, oprava nebo výměna ozubených kol, ložisek, sestavení převodové skříně a odzkoušení její funkce.

4.02. Rovnání svařených dílů o hmotnosti do 110 kg plamenem.

4.03. Běžné opravy zařízení vodních elektráren (mazací nebo chladicí soustavy, uzávěry, odstředivá nebo zubová čerpadla a podobně).

4.04. Střední opravy dřevoobráběcích strojů (protahovací stroje, brusky na nástroje, formátové ořezávačky, pásové brousicí stroje, válcové brousicí stroje a podobně).

4.05. Střední opravy mechanických uzlů obráběcích strojů (kopírovací frézky, vrtačky, soustružnické automaty, vodorovné vyvrtávačky a podobně).

4.06. Generální opravy jednoduchých textilních strojů (čerpacích strojů, šicích strojů, tunelových, komorových, navíjecích, měřicích, zdvojovacích, skládacích a podobně).

4.07. Revize a opravy výdejních čerpadel pohonných hmot.

5. platová třída

5.01. Opravy vysokotlakých agregátů s tlakem nad 5 MPa, sacího a výtlakového řadu, mazacích systémů a podobně.

5.02. Běžné a střední opravy (i servisním způsobem) nástaveb autojeřábů různé konstrukce (opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel, rozvodů a pracovních válců, převodovek a podobně), opravy signalizace přetížení včetně zkoušení a seřizování všech mechanických a hydrodynamických uzlů.

5.03. Střední opravy mechanických částí plynových nebo elektrických pecí o obsahu nad 3 m3.

5.04. Revize a opravy částí složitých mechanizmů a ostatního speciálního materiálu, například hydraulických čerpadel, převodovek.

5.05. Řízení prací při přemísťování velkých strojů a dílů o hmotnosti 5 tun a více ve ztížených podmínkách za použití pomocného zvedacího zařízení, lan, pák a válečků včetně ustavení pomocí vodováhy.

6. platová třída

6.01. Výroba a opravy mechanizovaných linek pro montáž a demontáž kolejových polí včetně jejich hydraulických částí.

236. PUŠKAŘ

3. platová třída

3.01. Tormentace zbraní nebo výměna jednotlivé podskupiny nebo sestavování jednotlivých podskupin s ověřením jejich funkce.

4. platová třída

4.01. Sestavení podskupin sportovních nebo loveckých (spoušťového mechanizmu, zámku bočnice, pistole a podobně) včetně zkoušení a úpravy jejich funkce.

4.02. Povrchová úprava a leštění dřevěných součástí zbraní nebo broušení a leštění pažeb, předpažbí nebo rytí rytin dle vzorků.

5. platová třída

5.01. Nastřelení malorážek na vzdálenost 50 m, kozlic, kulovnic a vojenských ručních zbraní na vzdálenost 100 m z volné ruky včetně aretace.

5.02. Rovnání hlavní o délce nad 500 mm nebo pájení hlavní pro jejich následné nastřelení.

6. platová třída

6.01. Celkové opravy zbraní všeho druhu včetně zhotovení součástí (spoušťový mechanizmus) a povrchové úpravy a zkoušení nejsložitějších součástí včetně funkčních zkoušek a nastřelení.

6.02. Nastřelování pistolí s nastavitelnými mířidly z volné ruky nebo nastřelování zbraní s optickými mířidly nad 50 m včetně jejich úpravy a zajištění.

237. RYTEC KOVŮ

3. platová třída

3.01. Strojní rytí písmen, číslic, znaků a podobně na nerovné plochy kovových i nekovových předmětů.

4. platová třída

4.01. Strojní rytí rovných stupnic s jedním dělením nebo s dvojím dělením (metrických a palcových, ev. jiných) po obvodě kruhových stupnic.

4.02. Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců nebo drobného písma do barevných kovů.

5. platová třída

5.01. Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců a podobně do barevných kovů podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.

6. platová třída

6.01. Ruční rytí ocelových razidel pro ražení figurálních ozdob s výškou písma do 1,5 mm nebo ruční rytí puncovních znaků o velikosti 1 až 2 mm.

6.02. Ruční rytí znaků, mincí, medailí nebo plaket do kalitelných ocelí v pozitivu nebo negativu.

7. platová třída

7.01. Ruční rytí plastických ornamentů a reliéfů do drahých kovů, perleti nebo slonoviny pro zdobení, například zbraní podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.

238. SLÉVAČ

3. platová třída

3.01. Ruční zhotovování forem o objemu do 40 dm3 s nepravidelnou dělicí rovinou nebo se zakládáním jednoho i více jednoduchých jader nebo podle modelu s více volnými částmi nebo podle děleného modelu.

3.02. Ruční zhotovování jader o objemu nad 8 dm3 do 20 dm3 v jadernicích nebo s nezbytným užitím techniky šablonování.

4. platová třída

4.01. Ruční zhotovování jader o objemu nad 20 dm3 do 300 dm3 s volnými částmi v jaderníku cca 3 díly.

239. SOUSTRUŽNÍK KOVŮ

3. platová třída

3.01. Soustružení osazeného povrchu, čel a díry včetně vnitřního zápichu kluzného kroužku v přesnosti IT 10 na seřízeném revolverovém NC soustruhu.

3.02. Soustružení čel, povrchu, osazení a hran, vrtání průchozí díry, řezání závitu závitníkem a upíchnutí zátky v přesnosti IT 12 na hrotovém soustruhu.

3.03. Soustružení povrchu, čel, osazení, hran a díry příruby v přesnosti IT 12 na svislém soustruhu.

3.04. Vrtání a soustružení děr ojnice v přesnosti IT 12 na vodorovné vyvrtávačce.

3.05. Soustružení povrchu, čela, hran a osazené díry vedení ventilu v přesnosti IT 12 včetně výměny nástrojů a doseřízení na základně seřízeném vícevřetenovém poloautomatickém soustruhu osazeném nejvýše 7 nástroji.

3.06. Vytlačování, odřezávání a lemování stínidla z hliníkového plechu na kovotlačitelském poloautomatickém soustruhu.

4. platová třída

4.01. Soustružení čela, čelního zápichu, povrchu a čela náboje, srážení hran, vrtání a vystružení díry v přesnosti IT 11 a zavrtávání děr po obvodu čela náboje oběžného lopatkového kola včetně výměny nástrojů a doseřízení na základně seřízeném vícevřetenovém automatickém soustruhu s osazením více než 8 nástroji.

4.02. Soustružení povrchu v poměru D : l až 1 : 25 v přesnosti IT 10 na hrotovém soustruhu.

4.03. Soustružení povrchu, čel, zápichu, hran a řezání závitu nožem na šroubu v přesnosti IT 10 a 6 H na revolverovém soustruhu.

4.04. Vrtání a vystružení přerušované díry do svařence ložiska v přesnosti IT 8 s dodržením předepsané souososti na vodorovné vyvrtávačce.

4.05. Soustružení čela, povrchu, vybrání a díry odlitku víka v přesnosti IT 8 na svislém soustruhu.

4.06. Obrábění jednoduchého třmenu v přesnosti IT 8 na obráběcím centru.

4.07. Vytlačování a přesoustružení čajové konvice z předlisovaného polotovaru na dělených modelech.

5. platová třída

5.01. Soustružení povrchu, čela, čelního vybrání, díry a klínových drážek stupňovité řemenice v přesnosti IT 7 na hrotovém soustruhu.

5.02. Soustružení čel, povrchu a osazené díry odlitku věnce o průměru 7500 mm v přesnosti IT 7 na svislém soustruhu.

5.03. Zarovnání čela, vrtání slepé díry, soustružení vnitřního zápichu v přesnosti IT 8 a vnitřního závitu nožem v přesnosti 4 H do odlitku víka na poloautomatickém soustruhu.

5.04. Vyvrtávání, soustružení děr nožem v přesnosti IT 6, řezání závitů a frézování drážky náboje dvojramenné páky na vodorovné vyvrtávačce.

5.05. Soustružení vnější kulové plochy s přesností IT 9.

5.06. Soustružení vnějšího jednoduchého tvarového závitu v délce do 500 mm.

5.07. Vytlačování parabolického krytu z ocelového plechu ve čtyřech operacích na kovových modelech včetně srovnávání a srážení hran.

6. platová třída

6.01. Soustružení sedminásobně osazeného povrchu, čel, čelního vybrání, díry a vnitřního vybrání tělesa válce v přesnosti IT 7 o hmotnosti 3000 kg na hrotovém soustruhu.

6.02. Soustružení povrchu včetně úkosů a rádiusů, čel a díry odlitku šnekového kola v přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané kolmosti a rovnoběžnosti ploch na svislém soustruhu.

6.03. Vrtání, vysoustružení a soustružení různých děr nožem do tělesa rychlostní skříně v přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané přesnosti roztečí děr na vodorovné vyvrtávačce.

6.04. Soustružení vnitřní kulové plochy v přesnosti IT 9.

6.05. Soustružení vnitřních jednoduchých tvarových závitů.

6.06. Obrábění složitých součástí v přesnosti IT 6 a vyšší na vodorovné vyvrtávačce s číslicovým řízením nebo na obráběcím centru.

7. platová třída

7.01. Soustružení osminásobně osazeného povrchu, zápichů, závitů a dvojchodého modulového závitu šnekového hřídele v přesnosti IT 5 na hrotovém soustruhu.

7.02. Soustružení povrchu, několikanásobně osazeného čela, díry a vnitřního vybrání, broušení čelních ploch přídavným zařízením na odlitku otočného stolu v přesnosti IT 5 s požadavkem dodržení předepsané souososti a rovnoběžnosti všech ploch na svislém soustruhu.

7.03. Vyvrtávání a vysoustružování děr, řezání závitů, soustružení děr nožem v pěti polohách a 27 osách do tělesa vřeteníku v přesnosti IT 6 s dodržením předepsané přesnosti roztečí os a dodržením úchylek tvaru na vodorovné vyvrtávačce.

240. STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK

2. platová třída

2.01. Řezání nekovových materiálů všeho druhu nebo řezání i rozbrušování kovových materiálů o průměru do 40 mm či průřezu 1250 mm2, střihání plechů na tabulových nůžkách na doraz.

2.02. Ruční broušení na stojanových bruskách rovných nebo mírně zaoblených ploch.

3. platová třída

3.01. Obsluha jednoúčelových brousicích a lešticích poloautomatů.

3.02. Obsluha lisů při tváření materiálů blokovými, kombinovanými nástroji nebo nástroji pro 1 - 5 tahů nebo prismatickými nástroji na ohraňovacích lisech.

4. platová třída

4.01. Montáž převodů s pomocným náhonem včetně přezkoušení funkce řazení; konečná úprava rámů jízdních kol včetně kontroly jejich vyrovnání dle ČSN.

241. STROJNÍ ZÁMEČNÍK

2. platová třída

2.01. Sestavování jednoduchých podskupin strojů a zařízení.

2.02. Zhotovování konzol, příchytek, třmení, opěrek a podobně včetně rozměřování výchozího materiálu.

3. platová třída

3.01. Rovnání dílců, klínů, výstuh, desek, přírub, pásnic a podobně.

3.02. Ruční řezání závitů nebo zaškrabávání malých ploch do roviny nebo vzorkování ploch pro dosažení požadovaného vzhledu.

3.03. Statické vyvažování dílců o hmotnosti dílců do 500 kg nebo stehování podsestav a sestav nebo ohýbání materiálů na konzoly, závěsy, třmeny, opěrky, příložky, schody, zábradlí a podobně.

3.04. Sestavování podskupin (nalisování kola na hřídel a pero, zabrušování sedla ventilu včetně odzkoušení těsnosti, ustavení ojnice v pístu, sestavování lamelové spojky a podobně).

4. platová třída

4.01. Rovnání stojanů, hřídelů, desek, trnů, podélníků a podobných dílců plamenem nebo rovnání pod lisem (vřetena, válce, vačkové hřídele a podobně) s požadavkem dodržení tolerance včetně podélníků o délce do 5000 mm.

4.02. Zaškrabávání ploch ve 4. - 5. jakostní třídě nebo regulace saní, stolů, stojanů nebo zaškrabávání klínů lišt a podobně.

4.03. Zhotovování pomocných konstrukcí pod cisterny, nádrže, tanky, zásobníky nebo ruční leštění kompresorových, turbínových lopatek na stojanových bruskách nebo dokončování složitých krytů na montáži nebo sestavování a stehování náročnějších sestav včetně dolícování dílců.

5. platová třída

5.01. Tvarování a vykládání nádob nerezovým plechem nebo zhotovování otočných kolen z profilových materiálů a plechů včetně prorýsování jednotlivých částí nebo zhotovování a sestavování dílčích přechodů na draku letadla včetně konečného ustavení a upevnění.

5.02. Zaškrabávání ploch v 2. - 3. jakostní třídě nebo zaškrabávání hlavních skupin přesných obráběcích strojů ve 4. nebo 5. jakostní třídě a v rovinnosti nebo rovnoběžnosti 0,02/1000 mm.

6. platová třída

6.01. Zaškrabávání kruhové plochy stolu vodorovné vyvrtávačky v přesnosti 0,02/1000 mm měřena na otočném stole ve 4 polohách.

242. SVÁŘEČ KOVŮ

2. platová třída

2.01. Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12.

2.02. Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou.

3. platová třída

3.01. Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách (kromě pevné polohy svařence) s pracovním tlakem menším než 0,6 MPa.

3.02. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů.

3.03. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora (kromě kapilárního pájení).

4. platová třída

4.01. Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150 °C.

4.02. Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 do tloušťky plechů 3 mm.

4.03. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 a mosazi ve vodorovné poloze shora (kromě kapilárního pájení) s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem.

5. platová třída

5.01. Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.

5.02. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.

5.03. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí a jejich slitin i barevných kovů včetně mědi s případným předehřevem a požadavkem kontroly návarů nebo ultrazvukem.

6. platová třída

6.01. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.

7. platová třída

7.01. Vedení odborného praktického výcviku svářečů kovů v přípravných kurzech pro úřední zkoušky nejméně ve dvou metodách svařování ve stupni hodnocení A, například A-E 269, A-G 265, A-T 365; hodnocení výsledků výcviku a účast při závěrečných úředních zkouškách.

ČÁST XII - ZEMĚDĚLSTVÍ

243. CHOVATEL HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

2. platová třída

2.01. Příprava krmiv kožešinovým zvířatům nebo králíkům, živočišného nebo rostlinného původu bez mechanizace, s nízkým nebo středním stupněm mechanizace.

2.02. Ošetřování králíků v užitkových malochovech.

3. platová třída

3.01. Ošetřování dojnic (bez dojení), výkrmového skotu, jalovic a telat ve stájích bez mechanizace, s nízkým a středním stupněm mechanizace.

3.02. Ošetřování prasat, beranů, ovcí a skopců v užitkových chovech.

4. platová třída

4.01. Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení; odborná pomoc při veterinárních zákrocích.

4.02. Stříhání ovcí včetně třídění vlny podle jakostních znaků.

244. CHOVATEL LABORATORNÍCH ZVÍŘAT

3. platová třída

3.01. Péče o laboratorní zvířata; krmení včetně přípravy krmiva, napájení a hygienická péče, pomoc při obsluze sterilizačních zařízení.

3.02. Ošetřování a odchov laboratorních zvířat podle váhových kategorií, sledování zdravotního stavu zvířat, rozpoznávání příznaků onemocnění, provádění základních zooveterinárních opatření, asistence při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních pokynů, výběr a expedice laboratorních zvířat podle stanovených váhových limitů a stupně gravidity.

4. platová třída

4.01. Samostatné provádění chovatelské a odborné práce ve speciálních chovech laboratorních zvířat, při uplatnění nejvhodnějších způsobů plemenitby s ohledem na potřebnou homogenitu zvířat.

4.02. Chov laboratorních zvířat ve specializovaných chovech včetně sestavování dokumentace pro expedování inbredních zvířat, SPF a gnotobiotů.

245. KOČÍ

3. platová třída

3.01. Ošetřování tažných koní a práce s potahem.

246. OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

3. platová třída

3.01. Demontáž a montáž funkčních dílů a skupin zemědělských strojů a traktorů, například převodovky, rozvodovky, portálu, motoru a podobně.

4. platová třída

4.01. Opravy, údržba a seřizování technologických zařízení objektů živočišné výroby, například soustavy dopravníků a podobně. 4.02. Montáž, oprava a seřízení strojní linky pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin, například sušička obilí, třídírna brambor a podobně.

5. platová třída

5.01. Provedení celkové diagnostiky technického stavu samojízdných strojů nebo traktorů s použitím diagnostických přístrojů včetně vyhotovení diagnostického protokolu.

247. TRAKTORISTA - MECHANIZÁTOR

3. platová třída

3.01. Řízení a údržba kolových traktorů s přívěsem při dopravě.

3.02. Rozmetání průmyslových a statkových hnojiv.

3.03. Vláčení, smykování a ostatní předseťová příprava půdy, technický záběr nářadí do 6 m.

4. platová třída

4.01. Setí plodin stroji pro přesný výsev, bezorebný výsev a stroji pro výsev speciálních plodin.

4.02. Setí plodin univerzálními secími stroji o záběru 6 a více metrů.

4.03. Chemická ochrana a hnojení zemědělských kultur postřikem závěsnými a samojízdnými postřikovači.

4.04. Řízení a údržba traktorů s přídavným zařízením pro údržbu komunikací, například žací lištou na trávu, shrnovací radlicí.

5. platová třída

5.01. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných sklízecích řezaček pro sklizeň zelené a zavadlé píce, suché píce a slámy.

5.02. Řízení, obsluha a seřizování kombinovaných sklízečů pro sklizeň technických plodin, okopanin, zeleniny a podobně.

5.03. Řízení, seřizování a obsluha samojízdných sklízecích strojů pro sklizeň zrnin, semen a okopanin včetně adaptérů na sklizeň kukuřice.

248. KOVÁŘ - PODKOVÁŘ

5. platová třída

5.01. Ošetřování a kování kopyt, upravování podkov, kování zdravých a nedeformovaných kopyt.

6. platová třída

6.01. Ošetřování a kování deformovaných kopyt včetně samostatného zhotovování speciálních podkov.

249. ZAHRADNÍK - ZELINÁŘ

2. platová třída

2.01. Zakládání pařenišť a výměna pařeništní země.

2.02. Vysazování a vyštipování zeleniny, sběr ve sklenících a fóliovnících.

2.03. Sestavování a obsluha závlahových souprav.

3. platová třída

3.01. Výsadba, ošetřování, příprava a provádění hnojivých zálivek, vyštipování okurek a paprik, sklizní a podobně ve fóliovnících.

3.02. Mechanizované práce v zelinářství - příprava půdy k setí a sázení, doprava materiálů, chemická ochrana plodin malokapacitními postřikovači, obsluha sázecích a sklízecích strojů zeleniny.

4. platová třída

4.01. Mechanizované práce v zelinářství - setí, sázení, kultivační práce, chemická ochrana závěsnými i samojízdnými postřikovači a řízení mechanizovaných sklízečů.

ČÁST XIII - ZVLÁŠTNÍ VÝROBA

250. VÝBUŠNINÁŘSKÝ DĚLNÍK

1. platová třída

1.01. Pomocné práce při přípravě textilního materiálu, odměďovače, flegmatizátoru, čištění obalů, natírání a značení údajů na prázdné elementy.

2. platová třída

2.01. Příjem, skladování, výdej a manipulace s materiály, polotovary a hotovými výrobky při výrobě a zpracování výbušnin včetně vedení evidence.

2.02. Lisování výbušnin do hmotnosti 10 g, laborace a delaborace iniciátorů, rozměrová kontrola, kontrola elektrického okruhu a elektrické pevnosti izolace.

3. platová třída

3.01. Úprava surovin drcením, mletím, proséváním a manipulace s třaskavinami při jejich přesunu a skladování, chemické ničení odpadních a oplachových vod z výroby a zpracování výbušnin.

3.02. Ruční obsluha tvarovacích, finalizačních a balicích strojů při výrobě trhavin, střelivin a tuhých pohonných hmot, různé způsoby balení.

3.03. Kontrola vzduchotěsnosti, souososti, specifické hmotnosti a defektoskopická kontrola opravy delaborovaných dílů, sušení, vážení, dávkování a temperace všech druhů výbušnin.

4. platová třída

4.01. Homogenizace všech druhů trhavin a střelivin, řízení automatických náložkovacích linek.

4.02. Tavení, drcení a lisování trhaviny, kontrola střely v raketnici, zkoušení výrobků mechanickým namáháním, nabíjení a odpalování jednotné a dělené munice, obsluha a vyhodnocování terčů.

251. VÝBUŠNINÁŘ

4. platová třída

4.01. Příprava munice, raketových motorů, měřicích přístrojů, hydraulických systémů, přípravků a snímačů k balistickým a statickým zkouškám.

5. platová třída

5.01. Řízení chemického ničení a čištění odpadních a oplachových vod z výroby a zpracování třaskavin z panelu velína.

5.02. Obsluha kontinuálního zařízení stabilizace, flegmatizace, rekrystalizace a fluidního sušení výbušnin.

5.03. Řízení procesu tavení a mísení brizantních trhavin nebo šnekování z velína, kontrola funkce elektrických okruhů střely v raketnici a funkce podskupin v řídicí části.

6. platová třída

6.01. Výroba třaskavin všech druhů, ruční výroba třaskavých složí z jednotlivých komponentů v předepsané přesnosti s vedením příslušné dokumentace.

6.02. Řízení kontinuální nitrace, krystalizace, homogenizace a automatických náložkovacích linek při výrobě výbušnin.

6.03. Zkoušení nových a vývojových zbraní a munice, profylaktické kontroly zbraní a zbraňových systémů při střelbě.

7. platová třída

7.01. Dálkové řízení výroby výbušnin nebo mokré části spalitelné nábojnice.

252. PYROTECHNIK

5. platová třída

5.01. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby techniky a technických prostředků nutných k výkonu práce.

6. platová třída

6.01. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve vodních nádržích, podzemních prostorách.

7. platová třída

7.01. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů a munice do ručních protitankových zbraní.

8. platová třída

8.01. Provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin a výbušných předmětů, navrhování způsobů ničení, ničení výbuchem na místě nebo na trhací jámě, organizační zabezpečování přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.

8.02. Výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů zvláštního významu a provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při možných teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.

8.03. Provádění orientačních a základních kriminalistickotechnických expertíz.

8.04. Delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební a analytické činnosti.

9. platová třída

9.01. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování nástražných výbušných systémů.

9.02. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.

9.03. Výkon složitých expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky se samostatnou volbou technických postupů.

9.04. Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.

10. platová třída

10.01. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.

10.02. Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.

10.03. Provádění nejsložitějších expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
123456789101112
1do 1 roku424046605130564062106830751083409250102701161013120
2do 2 let441048505330587064507100781086709620106801207013630
3do 4 let4580504055406100671073808110901010000111001254014170
4do 6 let4760524057606340697076708430936010390115401304014730
5do 9 let4950544059906590725079708770973010800119901355015310
6do 12 let51405660622068507530828091101011011230124601408015910
7do 15 let53505880647071207830861094701051011670129501464016540
8do 19 let55606110672074008140895098401093012130134601521017190
9do 23 let578063506990769084609300102301136012610139901581017870
10do 27 let600066007260799087909670106401181013100145501644018570
11do 32 let6240686075508310914010050110501227013620151201708019310
12nad 32 let6490713078508630950010450114901275014160157101776020070

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

Příplatek za vedení (v Kč měsíčně)

A. Armáda

1. Ústřední orgány Ministerstva obrany, Generální štáb Armády České republiky, Civilní ochrana

funkcepříplatek za vedení
1.1.Náměstek ministra obrany, náčelník Generálního štábu Armády České republiky6 000 - 13 000
1.2.Ředitel Hlavního úřadu Civilní ochrany, vrchní ředitel sekce, ředitel odboru, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky3 500 - 8 000
1.3.Vedoucí oddělení2 000 - 5 000
1.4.Vedoucí skupiny1 000 - 4 000.

2. Hlavní vojenský úřad

funkcepříplatek za vedení
2.1.Ředitel Hlavního úřadu3 500 - 8 000
2.2.Ředitel odboru, zástupce ředitele Hlavního úřadu2 000 - 5 000
2.3.Vedoucí oddělení1 400 - 3 500
2.4.Vedoucí skupiny500 - 2 000.

3. Vojenský úřad

funkcepříplatek za vedení
3.1.Ředitel úřadu2 500 - 6 500
3.2. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele úřadu1 400 - 3 500
3.3.Vedoucí skupiny300 - 1 500.

4. Velitelství

funkcepříplatek za vedení
4.1.Velitel3 500 - 8 000
4.2.Náčelník štábu, zástupce velitele3 000 - 5 000
4.3.Náčelník sekce2 000 - 5 000
4.4.Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu2 000 - 3 500
4.5.Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu1 400 - 3 500
4.6.Náčelník skupiny500 - 2 000.

5. Vojenské velitelské orgány

funkcepříplatek za vedení
5.1.Velitel brigády, velitel sektoru2 000 - 6 000
5.2.Náčelník štábu, zástupce velitele, velitel zodolněného pracoviště sektoru (dále jen „CRC“)2 000 - 4 000
5.3.Velitel praporu (pluku), velitel střediska sektoru, zástupce náčelníka štábu brigády (sektoru), náčelník oddělení štábu brigády (sektoru), zástupce velitele CRC1 000 - 3 500
5.4.Náčelník štábu praporu (pluku), zástupce velitele praporu (pluku), velitel směny CRC1 000 - 2 500
5.5.Velitel roty, zástupce velitele střediska sektoru, zástupce náčelníka oddělení štábu sektoru, zástupce náčelníka štábu praporu (pluku), náčelník oddělení štábu praporu (pluku), náčelník skupiny CRC500 - 2 500
5.6.Velitel čety, zástupce velitele roty500 - 1 500
5.7.Velitel družstva300 - 1 500.

6. Velitelství divize

funkcepříplatek za vedení
6.1.Velitel3 000 - 7 000
6.2.Náčelník štábu, zástupce velitele2 000 - 5 000
6.3.Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu1 500 - 4 000
6.4.Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu, náčelník samostatné skupiny1 000 - 3 500
6.5.Náčelník skupiny500 - 2 000.

B. Policie České republiky

1. Policejní prezidium České republiky

funkcepříplatek za vedení
1.1. Policejní prezident6 000 - 13 000
1.2. Náměstek policejního prezidenta4 500 - 9 000
1.3. Ředitel (útvaru, služby)3 000 - 6 000
1.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby)2 500 - 5 000
1.5. Vedoucí odboru2 000 - 4 000
1.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1 300 - 3 000

2. Útvary policie s působností na celém území České republiky

funkcepříplatek za vedení
2.1. Ředitel (útvaru, služby)3 000 - 7 000
2.2. Ředitel útvaru pro ochranu prezidenta České republiky3 000 - 7 000
2.3. Ředitel oblastního ředitelství3 000 - 6 000
2.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby)2 500 - 6 000
2.5. Zástupce ředitele útvaru pro ochranu prezidenta České republiky2 500 - 6 000
2.6. Zástupce ředitele oblastního ředitelství2 500 - 5 000
2.7. Vedoucí odboru2 000 - 4 000
2.8. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1 300 - 3 000

3. Ředitelství správ krajů

funkcepříplatek za vedení
3.1. Ředitel správy4 000 - 8 000
3.2. Zástupce ředitele správy3 000 - 6 000
3.3. Velitel služby2 500 - 5 000
3.4. Zástupce velitele služby2 000 - 4 000
3.5. Vedoucí odboru2 000 - 4 000
3.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1 300 - 3 000

4. Okresní (městské, obvodní) ředitelství

funkcepříplatek za vedení
4.1. Ředitel3 000 - 5 000
4.2. Zástupce ředitele2 000 - 4 000
4.3. Velitel služby1 500 - 3 500
4.4. Vedoucí odboru, zástupce velitele služby1 300 - 3 000
4.5. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1 300 - 3 000.".

C. Vězeňská služba

funkcepříplatek za vedení
1.Generální ředitel6 000 - 13 000
2.Náměstek generálního ředitele4 000 - 9 000
3.Ředitel odboru3 000 - 7 000
4.Vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru, ředitel účelového zařízení, zástupce ředitele účelového zařízení1 000 - 4 000
5.Ředitel ústavu3 000 - 8 000
6.Vedoucí oddělení, zástupce ředitele ústavu1 000 - 4 000
7.Vedoucí referátu, vedoucí samostatného referátu700 - 1 600

D. Celní správa

1. Generální ředitelství

funkcepříplatek za vedení
1.1.Generální ředitel6 000 - 13 000
1.2.Náměstek generálního ředitele4 000 - 9 000
1.3.Ředitel odboru3 000 - 7 000
1.4.Náměstek ředitele odboru2 000 - 5 000
1.5.Vedoucí oddělení1 000 - 3 000

2. Celní ředitelství a celní úřady

funkcepříplatek za vedení
2.1. Ředitel celního ředitelství3 000 - 8 000
2.2. Ředitel celního úřadu, náměstek ředitele celního ředitelství2 000 - 8 000
2.3. Náměstek ředitele celního úřadu1 000 - 5 000
2.4. Vedoucí oddělení na celním ředitelství, vedoucí oddělení na celním úřadě, vedoucí útvaru v postavení oddělení na celním ředitelství, vedoucí útvaru v postavení oddělení na celním úřadě1 000 - 3 000
2.5. zástupce vedoucího pobočky celního úřadu, zástupce vedoucího inspektorátu celní a finanční stráže1 000 - 2 000.

E. Hasičský záchranný sbor České republiky

1. Generální ředitelství

funkcepříplatek za vedení
1.1.Generální ředitel6 000 - 13 000
1.2.Náměstek generálního ředitele4 500 - 9 000
1.3.Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel zařízení3 500 - 8 000
1.4.Vedoucí oddělení2 000 - 5 000
1.5.Vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance500 - 3 000.

2. Hasičský záchranný sbor kraje funkce příplatek za vedení

funkcepříplatek za vedení
2.1.Krajský ředitel4 000 - 8 000
2.2.Náměstek krajského ředitele3 000 - 6 000
2.3.Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel územního odboru, vedoucí zařízení2 000 - 5 000
2.4.Vedoucí oddělení, vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance500 - 3 000.

F. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance Bezpečnostní informační služby stanoví zaměstnavatel podle § 5 odst. 1 zákona ve vnitřním platovém předpisu.

G. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance Úřadu pro zahraniční styky a informace funkce příplatek za vedení

funkcepříplatek za vedení
Ředitel Úřadu9 000 - 13 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 3. stupně6 000 - 10 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 2. stupně3 000 - 7 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 1. stupně500 - 4 000.

H. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance uvedené v § 1 odst. 2 písm. k)

Stupeň řízeníPůsobnost zaměstnavatele
celorepublikováregionálnímístní
statutární orgán6000 - 100004500 - 70003000 - 5000
zástupce statutárního orgánu4000 - 75003000 - 55002000 - 4000
vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů organizace s výjimkou zástupce statutárního orgánu2000 - 50001500 - 40001000 - 3500
vedoucí zaměstnanec, který je oprávněn řídit práci podřízených zaměstnanců500 - 3000

I. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance policejních škol17)

Stupeň řízení

ředitel školy s právní subjektivitou3 000 - 7 000
zástupce ředitele školy s právní subjektivitou, který zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho činnosti2 000 - 5 500
zástupce ředitele školy s právní subjektivitou1 000 - 4 000
vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců500 - 3 000.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

3) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

4) Např. § 3 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a § 33 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, ve znění zákona č. 316/1993 Sb.

5) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

6) Nařízení vlády ČR č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.

7) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

8) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

9) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

9a) Např. výnos Ministerstva vnitra ČR č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 33/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/1996 Sb., vyhláška Ministerstva obrany č. 113/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

10) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

10a) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

10b) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

11) § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.

12) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

13) Např. § 249 až 251 zákoníku práce.

14) Např. § 129 a 130 zákoníku práce.

15) Např. § 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění č. 361/1992 Sb.), a § 83 zákoníku práce.

16) Např. § 11 zákona č. 76/1959 Sb. a § 85 zákoníku práce.

17) § 54 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

18) § 15 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
§ 5 a 6 vyhlášky č. 161/2000 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.
§ 32 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
§ 2 a § 4 až 7 vyhlášky č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.

Přesunout nahoru