Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 77/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

Částka 26/1994
Platnost od 29.04.1994
Účinnost od 29.04.1994
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 1994,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

Vláda nařizuje podle § 23 písm. f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

V § 4 odst. 1 a 2 se zkratka "Kčs" nahrazuje zkratkou "Kč".

Čl. II

Příloha k nařízení vlády se doplňuje takto:

1. Ve skupině I části D. DALŠÍ CHEMICKÉ ŠKODLIVINY se doplňuje seznam prací o č. 28 až 36, která znějí:

"28. Mechanické opracování výrobků z olova a jeho slitin (nad 75 % Pb).

29. Izolační práce (příprava tmelů, keramické obklady, dlažby a vyzdívky včetně spárování a potěrů) kyselinovzdornými tmely na bázi syntetických pryskyřic.

30. Stříkání dvousložkovými epoxydovými laky, nitrolaky a syntetickými emaily ve stříkacím boxu a v uzavřených prostorách.

31. Čištění výrobního zařízení, tanků, nádrží, zásobníků a cisteren, pokud zaměstnanec pracuje uvnitř.

32. Svařování elektrickým obloukem ocelí a barevných kovů ve svařovnách.

33. Svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře (argon, kysličník uhličitý).

34. Svařování hliníku a jeho slitin argonarcem a arcatonem.

35. Práce s asfaltovými hmotami zpracovávanými za tepla, například ruční nanášení, rovnání a zpracování obalovaných drtí, těsnění trub.

36. Práce při výzkumu, výrobě, používání a skladování zvlášť nebezpečných a ostatních jedů a jejich derivátů a práce spojené s výrobou odmořovacích a dezaktivačních směsí s obsahem škodlivin.".

2. Ve skupině I části E. FYZIKÁLNÍ VLIVY se doplňuje seznam prací o č. 8 až 15, která znějí:

"8. Práce prováděné s respirátory nebo s filtračními maskami.

9. Práce prováděné ve výškách nad 10 m na zajištěných pracovištích (na lešení, vysokozdvižných lávkách apod.).

10. Tryskání křemičitým pískem v tryskacích strojích s obsluhou mimo tryskací prostor.

11. Příprava slévárenských formovacích písků ve slévárenském prostředí (mísení, sušení, prosévání), ruční pěchování forem.

12. Drcení šamotových a křemenných materiálů na čelisťových drtičích nebo v kulových mlýnech.

13. Broušení pískovcovými kotouči za sucha.

14. Klouzkování prostředků chemické ochrany jednotlivce.

15. Obrušování odlitků z pískových forem na kyvadlových nebo stojanových bruskách v cidírenském prostředí.".

3. Ve skupině II části B. IONIZUJÍCÍ A ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ, PRÁCE S LASERY se doplňuje seznam prací o č. 22, které zní:

"22. Práce při výrobě uzavřených zářičů s radiem, americiem, stronciem, promethiem a podobně včetně oprav pouzder zářičů, tj. při dělení, dávkování, rozkladu, homogenizaci, srážení, loužení, zahušťování, měření radioaktivity a podobně.".

4. Ve skupině II části C. CHEMICKÉ KARCINOGENY se doplňuje seznam prací o č. 11, které zní:

"11. Broušení osinkových lisovaných výrobků a gumoosinkových pásů na brusných agregátech včetně jejich seřizování.".

5. Ve skupině II části D. DALŠÍ CHEMICKÉ ŠKODLIVINY se doplňuje seznam prací o č. 5 až 10, která znějí:

"5. Práce s tekutým olovem.

6. Opravy olověných akumulátorových baterií.

7. Práce s asfaltovými hmotami zpracovávanými za tepla v uzavřených prostorech.

8. Destilace a provozní čištění rtuti.

9. Izolační práce (příprava tmelů, keramické obklady, dlažby a vyzdívky včetně spárování a potěrů) kyselinovzdornými tmely na bázi syntetických pryskyřic v uzavřených prostorech.

10. Svařování elektrickým obloukem v uzavřených prostorech.".

6. Ve skupině II části E. FYZIKÁLNÍ VLIVY se nahrazuje v č. 1 seznamu prací tečka za slovem "komorách" čárkou a připojují se na konci slova "kesonech, ve skafandrech apod.". V č. 2 seznamu prací se vypouští tečka za slovem "vrtulníků" a připojují se na konci slova "a letadel.". V č. 4 seznamu prací se nahrazují slova "výrobě průmyslových" slovy "průmyslové výrobě". Dále se doplňuje seznam prací o č. 5 až 7, která znějí:

"5. Práce prováděné v oblecích chránících proti sálavému teplu nebo chemickým či jinak nebezpečným látkám.

6. Práce prováděné v dýchacích izolačních přístrojích kyslíkových nebo s nuceným přívodem vzduchu.

7. Práce prováděné ve výškách nad 5 m na nezajištěných pracovištích (provazové žebříky, lana apod.).".

Čl. III

Příplatky podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc duben 1994.


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru