Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Částka 22/1994
Platnost od 29.04.1994
Účinnost od 29.04.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

71

ZÁKON

ze dne 23. března 1994

o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST I

Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty

§ 1

(1) Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona.

(2) Tento zákon se nevztahuje na kulturní památky,1) sbírkové předměty,2) na archiválie3) a na předměty, které jsou originály děl výtvarných umění žijících autorů.

§ 2

(1) Předměty kulturní hodnoty lze vyvážet z území České republiky pouze doložené osvědčením, že nejsou předměty prohlášenými za kulturní památku, ani předměty, které jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku1) (dále jen "osvědčení").

(2) Osvědčení vydávají na základě žádosti muzea, galerie, archivy, knihovny a organizace památkové péče zřizované orgány státní správy (dále jen "odborná organizace") pověřené Ministerstvem kultury České republiky (dále jen "ministerstvo"). Jejich seznam a obory, v nichž působí, uveřejní ministerstvo ve Sbírce zákonů.4)

§ 3

Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením před jejich prodejem; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno osvědčení ve třech vyhotoveních.

§ 4

(1) Žádost o vydání osvědčení předkládají fyzické nebo právnické osoby, které předmět kulturní hodnoty hodlají vyvézt nebo které předměty kulturní hodnoty uvedené v § 3 nabízejí k prodeji (dále jen "žadatel"), odborné organizaci na předepsaném tiskopisu ve čtyřech vyhotoveních. Tiskopis žádosti o vydání osvědčení (dále jen "tiskopis") je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona.

(2) Žadatel je povinen poskytnout odborné organizaci, popřípadě ministerstvu, potřebnou součinnost a umožnit ohledání předmětu kulturní hodnoty.

§ 5

(1) Lhůta pro vydání osvědčení je jeden měsíc od doručení žádosti odborné organizaci.

(2) Pokud odborná organizace zjistí, že předmět kulturní hodnoty by mohl být prohlášen za kulturní památku,5) osvědčení nevydá a žádost ve lhůtě stanovené v odstavci 1 postoupí ministerstvu. O svém postupu informuje žadatele.

(3) Ministerstvo ve lhůtě čtyř měsíců od doručení žádosti odborné organizaci buď předmět kulturní hodnoty prohlásí za kulturní památku,5) nebo vydá žadateli osvědčení.

§ 6

(1) Osvědčení se vydává ve třech vyhotoveních potvrzením příslušné části tiskopisu. Osvědčení platí po dobu tří let ode dne jeho vydání. Odborná organizace nebo ministerstvo archivují jednu kopii vydaného osvědčení po dobu 20 let.6)

(2) Osvědčení je žadateli vydáno za poplatek 500 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 3. Příjemcem poplatku jsou právnické osoby uvedené v § 2 odst. 2.

§ 7

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vyvézt předmět kulturní hodnoty, předloží jedno vyhotovení osvědčení celnímu úřadu při propuštění předmětu kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasívního zušlechťovacího styku, jedno vyhotovení osvědčení si ponechá a jedno vyhotovení osvědčení doprovází předmět kulturní hodnoty.

§ 8

(1) Ministerstvo uloží pokutu až do výše 5 milionů Kč

a) právnické nebo fyzické osobě, která vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení,

b) právnické nebo fyzické osobě, která při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo předmět kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení.

(2) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti a následkům protiprávního jednání.

(3) Ministerstvo může při zvláště závažném porušení rozhodnout o propadnutí věci ve prospěch státu.

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo o nesplnění povinnosti podle § 2 a 3 dozvědělo, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k nesplnění této povinnosti došlo.

(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta uložena.

(6) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 9

(1) Osvědčení podle tohoto zákona nenahrazuje povolení k vývozu podle zvláštních předpisů.7)

(2) S výjimkou § 8 se na postup podle tohoto zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení.8)


ČÁST II

Změna vyhlášky č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů

§ 10

Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 178/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb., č. 534/1990 Sb. a č. 398/1991 Sb., se mění takto:

V příloze č. 2 se položka "1. starožitnosti" vypouští.


ČÁST III

Závěrečná ustanovení

§ 11

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 239/1959 Ú. l., o vývozu kulturních památek a předmětů muzejní hodnoty.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb.

SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

Předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce (mimo předmětů sakrální povahy)doba vznikutržní cena
- nábytek včetně doplňků (garnýže apod.) a vybavení interiéru (záklopy a kazety, supraporty, obložení apod.)starší 50 let
- porcelánové servisy a jejich součásti (koflíky, misky, mísy, terriny, podnosy, konvice, plastiky)starší 50 let
- vázy, jardiniery, stolní ozdoby apod. značkované české i evropskéstarší 50 let
- keramické džbány, hrnky, talíře, mísy, figurky, kamna i jednotlivé kachle značené i neznačenédo r. 1918
- fajáns či majolika - krakelovaná poleva, malba, mísy, vázy, talíře, lékárenské nádoby apod.starší 100 let
- tvrdá keramika s modrošedou či hnědou polevou, často s cínovými víčkystarší 100 let
- měkká kamenina (siderolit, terralit) lakovaná žlutě, červeně, zeleně, vtlačené značkystarší 100 let
- měkká kamenina glazovaná, s tištěným nebo malovaným dekoremstarší 100 let
- čiré sklo řezané, broušené, malované, zlacené a barevné (číše, poháry, holby, podnosy a další)starší 50 let
- čiré sklo řezané, broušené, malované, zlacené - soupravy
- čiré a barevné sklo - biedermeier
- barevné sklo (hyalit, lithyalin apod.)starší 50 let
- sklo z období secese, zvláště značky Loetz, Loetz Witwe, Gallé, Daum Nancy, Argy, Rousseau, Tiffany apod.
- sklo lisovanéstarší 100 let
- zrcadlastarší 100 let
- osvětlovací tělesa a doplňkystarší 50 let
- předměty z drahých kovů, cínu, mědi, mosazi nebo jiné slitiny kovů (talíře, holby, konvice, mísy, koflíky, vázy, podnosy, stolní soupravy, příbory, svícny, hmoždíře, závaží apod.)starší 50 let
-železná litina (dekorační předměty, dózy, talíře, stojánky, zahradní nábytek, kamna apod.)starší 50 let
- zvony a jejich částistarší 50 let
- předměty z kovaného železa - mříže, svítidla apod.starší 50 let
- drobné předměty kované (kování, zámky, klíče, vývěsní štítky apod.)starší 50 let
- vývěsní štíty, střelecké terčestarší 100 let
- hry a hračky všeho druhustarší 100 let
- loutky, loutkové divadlo a jejich součástistarší 50 let
- textilie všeho druhu, kromě lidových (tapeta, portiery, závěsy, záclony, přehozy, ubrusy, krajky, prostírání, výšivky apod.)starší 100 let
- oděvy, kostýmy, oděvní doplňky, osobní potřeby, stejnokroje všeho druhu a jejich součástistarší 50 let
- koberce nástěnnéstarší 50 let
- koberce vázanéstarší 70 let
- šperkystarší 50 let
- bižuteriestarší 50 let
Předměty z oboru knižní kulturydoba vznikutržní cena
- rukopisy literárních a hudebních děl a listinný materiál z pozůstalostí osobností vědy, umění, literatury, hudby, techniky a politiky
- prvotiskydo r. 1500
- staré tisky, mapy a atlasy s bohemikálními znaky ve smyslu jazyka, obsahu, místa vydání a proveniencedo r. 1800
- staré tisky, mapy a atlasy bez bohemikálních znakůdo r. 1800nad 40 000 Kč
- rukopisy knižní povahy
- dochované obtahy nikdy nevydaných tiskůstarší 40 let
Předměty z oboru hudbydoba vznikutržní cena
- hudební nástroje a doplňkystarší 50 let
- hrací stroje a strojky, hudební automatystarší 50 let
Předměty z oboru etnografiedoba vznikutržní cena
- lidové malby na skle, plátně, dřevě, papírustarší 50 let
- lidové plastiky dřevěné (případně z jiného materiálu)starší 50 let
- kovové mříže, branky, kamenná koryta, mlýnské kameny apod.starší 50 let
- úly vyřezávané a dlabané nebo vypalované (kláty)starší 50 let
- lidové betlémy a jejich částistarší 50 let
- lidový nábytek (skříně, misníky, truhly apod.)starší 50 let
- lidová keramika, hrnčina, fajáns, mezzomajolikastarší 50 let
- lidový textil - krojové celky, krojové součásti, výšivkystarší 50 let
- lidové hudební nástrojestarší 50 let
- ručně psané kronikystarší 50 let
- lidové šperky, hřebeny z kovů, rohoviny či slonoviny a jiného materiálustarší 50 let
Předměty původních mimoevropských kulturdoba vznikutržní cena
- veškeré předměty pocházející z archeologických nálezů
- malby všeho druhu provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu včetně svitkových obrazů a miniatur
- kresby, koláže, provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladě
- sochařská díla z jakéhokoliv materiálu a provedená jakoukoliv technikou
- původní grafické práce všech technik
- knižní grafikastarší 50 let
- kartografické prácestarší 50 let
- tiskystarší 100 let
- zbraně, zbroj, oblečení, doplňky včetně ochrany bojových zvířatstarší 50 let
- nábytekstarší 50 let
- keramika, sklo, kov (včetně cloisonné)starší 50 let
- předměty z organických materiálů (slonovina, kost, dřevo, sláma, bambus, proutí apod.)starší 50 let
- textil a kobercestarší 50 let
- hry a hračkystarší 50 let
- šperky a bižuteriestarší 50 let
Předměty z oboru vědy a technikydoba vznikutržní cena
- hodiny, orloje, časoměrná zařízení apod.starší 50 letnad 10 000 Kč
- hodinkystarší 70 let
- vědecké a technické přístroje a zařízenístarší 100 let
- historické dopravní prostředky (vozy, kočáry, nosítka, saně, doplňky apod.)starší 50 let
- motorová a nemotorová jednostopá silniční vozidlastarší 40 let
- ostatní motorová a nemotorová silniční vozidlastarší 40 let
- železniční a ostatní kolejová vozidlastarší 40 let
- motorová i bezmotorová letadla a loděstarší 40 let
- foto a kino technikastarší 50 letnad 10 000 Kč
- zařízení pro záznam, zpracování přenosu a reprodukci zvuku, dat a informacístarší 40 letnad 5 000 Kč
Předměty z oboru militariadoba vznikutržní cena
- zbraně chladné, střelné a palné, vojenské, lovecké i sportovní s doplňky (lovecké soupravy, střelecké terče apod.) a zbroj všeho druhustarší 50 let
- stejnokroje všeho druhustarší 50 let
- zbroj pro koně a její součástistarší 50 let
- vlajky, prapory, korouhve, praporové stuhy apod.starší 50 let
Předměty z oboru zemědělstvídoba vznikutržní cena
- saně, bryčky, žebřiňáky, postroje, svítilnystarší 50 let
- traktory, stabilní motory, parní motory a lokomobilystarší 40 let
- stroje na zpracování půdy a setístarší 40 let
- lovecké nástroje a zařízenístarší 50 let
- vinařské lisy kládové a vřetenovéstarší 50 let
- pracovní nástroje, stroje a náčinístarší 50 let
- robotní známky, rabuše a doklady vyvázání z roboty
Předměty z oboru filatelie a poštovnictvídoba vznikutržní cena
- klasické poštovní známky, celistvosti a celiny všech světových známkových zemístarší 50 let
- československé poštovní známky, celistvosti a celinynad 20 000 Kč
- poštovní dostavníky, vozy, kočárydo r. 1945
- typáře historických razítekdo r. 1918
- služební poštovní stejnokrojedo r. 1918
Předměty z oboru numismatikydoba vznikutržní cena
- pečetě a pečetidla
+ - mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická apod., platidla úvěrová, doklady bezhotovostního stykudo r. 1953
+ - faleristické doklady, řády, vyznamenání apod.do r. 1918
- plakety, medaile a předměty příbuzné (žetony, známky apod.)do r. 1918
Předměty z oboru historie spolkového a veřejného životadoba vznikutržní cena
- cechovní a spolkové prapory, stejnokroje zaměstnanců veřejných institucí, státní správy a samosprávystarší 50 let
- insignie a jiné příbuzné odznaky (ferule, rychtářská práva, šerpy apod.)starší 50 let

Soubor předmětů dle předchozích odstavců, i když cena jednotlivých částí souboru nedosahuje limitních hodnot.

U předmětů označených + je možné osvědčení vydat i na soubor předmětů, pokud je uložen v obalu, který odborná organizace zapečetí a k osvědčení přiloží seznam předmětů tvořících soubor. Žádost v těchto případech není třeba vybavit fotografií.

Příloha č. 2 k zákonu č. 71/1994 Sb.

Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. pro předmět kulturní hodnoty specifikovaný na 2. straně žádosti.
Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. pro předmět kulturní hodnoty specifikovaný na 2. straně žádosti.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 242/1992 Sb.

2) Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích.

3) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb.

4) § 4 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky.

5) § 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb.

6) Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

7) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 130/1993 Sb.

8) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru