Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb.

Částka 2/1994
Platnost od 20.01.1994
Účinnost od 20.01.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 29. prosince 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb.

Ministerstvo financí podle § 76 písm. d), e) a f) zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 193/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V poznámce pod čarou č. 7) se zkratka "ON" nahrazuje zkratkou "ČSN".

2. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou zní:

"(3) Pro zjišťování vyrobeného množství alkoholu podle § 5, zjišťování zásob lihu podle § 6 a pro evidenci výroby a oběhu lihu podle § 8 platí zvláštní technické podmínky, které tvoří přílohy č. 1 až 3 této vyhlášky, a alkoholometrické tabulky, které jsou uloženy u příslušných územních finančních orgánů9) a jsou označeny jako přílohy č. 4 až 6 této vyhlášky.

9) § 1 a 2 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
v z. Ing. Klak v. r.

I. náměstek


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Postup při zjištění vyrobeného množství lihu

Oddíl I

Všeobecně

Předpis platí pro lihovarské závody, ve kterých se líh vyrábí fermentačním způsobem. Nevztahuje se na líh syntetický.

Oddíl II

Názvosloví

1. Kontrolní lihové měřidlo (dále jen "měřidlo") - objemové měřidlo na kapaliny nádobové dávkovací se zabezpečovacím a vzorkovacím zařízením povolených soustav a typů. Toto měřidlo podléhá povinnému úřednímu ověření.

2. Objem lihu proteklého měrným zařízením - rozdíl stavů hlavního a záložního počítadla na konci a začátku zúčtovacího období.

3. Objem lihu zaznamenaný při přezkoušení měrného zařízení - množství lihu při ručním přezkoušení činnosti hlavního měrného bubnu zaznamenaného hlavním počítadlem, které však není vyvoláno skutečným průtokem lihu.

4. Vypářka - rozdíl objemové koncentrace etanolu ve vložené nádobě měřidla a objemové koncentrace etanolu zjištěné na začátku a na konci zúčtovacího období ve vložené nádobě měřidla.

5. Měrná zkouška měřidla - korekce nepřesnosti vzniklá z rozdílnosti výpočtu vyrobeného objemového množství etanolu podle objemu a vydaného podle hmotnosti.

6. Převodní koeficient objemu (kv) - objemové množství etanolu při normální teplotě (20 °C) v objemové jednotce roztoku pro příslušnou objemovou koncentraci etanolu a teplotu roztoku.

7. Opravný koeficient na teplotní roztažnost měřidla (Kb) - hodnota vypočtená pro střední součinitel objemové roztažnosti teplem měřiče z britania.

8. Střední teplota lihu - vážený aritmetický průměr teplot lihu protékajícího měřidlem podle záznamu vedeného lihovarem.

9. Odchylka správnosti areometru - rozdíl mezi údajem areometru a skutečnou hodnotou podle ověřovacího listu areometru.

Oddíl III

Pracovní postup

1. Objem lihu proteklého měřidlem se zjistí tak, že na konci zúčtovacího období se odměří stav hlavního a záložního počítadla a od něho se odečte stav obou počítadel, pokud možno ve stejnou hodinu, na začátku zúčtovacího období. Současně se vypočte jako vážený aritmetický průměr hodnot ze záznamu o měření teploty střední teplota lihu proteklého měřidlem.

2. Objemová koncentrace proteklého lihu měřidlem se určí v lihu ze sběrné nádoby. Pro zjištění objemové koncentrace lihu z údaje na areometru a teploty se použijí podrobné alkoholometrické tabulky - viz příloha č. 5. Jestliže vypářka ve vložné nádobě přesahuje 0,20 % měsíčně, připočítává se polovina vypářky k objemové koncentraci lihu zjištěné ve sběrné nádobě korigované opravou areometru z ověřovacího listu. K vypářce 0,20 % a nižší za měsíc se nepřihlíží.

3. Vyrobené množství etanolu v jednotce objemového množství při 20 °C (X) se vypočte podle vzorce :

X = (s + k1) • k2,

kde k1 = c1 + c2 - c3

s rozdíl stavu hlavního počítadla na konci a na začátku zúčtovacího období

c1 objem lihu proteklého záložným měrným zařízením

c2 objem lihu nezaznamenaný počítadly

c3 objem lihu zaznamenaný při ručním přezkoušení měrného zařízení.

k2 = (u + Kb + kv) - 2,

kde

u je korekce zjištěná měrnou zkouškou měřidla

Kb opravný koeficient na tepelnou roztažnost měřidla z tabulky koeficientů uvedených v Podrobných alkoholometrických tabulkách - viz příloha č. 6

kv převodní koeficient objemu vypočtený ze střední hodnoty teploty a objemové koncentrace protékajícího lihu měřidlem opravené vypářkou (tabulka uvedena v Podrobných alkoholometrických tabulkách - viz příloha č. 6).

4. Nelze-li stanovit objemovou koncentraci lihu areometry pro malé množství vzorku ve sběrné nádobě, mohou se souhlasem finančního úřadu být použity též vzorky lihu ve druhé sběrné nádobě nebo pro výpočet použít hodnotu, která byla zjištěna v předcházejícím zúčtovacím období při zpracování stejných surovin.

Oddíl IV

Měrná zkouška měřidla

1. Podstata zkoušky

Podstatou zkoušky je porovnání objemového množství etanolu v litrech alkoholu (la) změřeného podle počítadla kontrolního lihového měřidla a s tímto objemovým množstvím etanolu v la zjištěného podle hmotnosti. Měrná zkouška (oprava) měřidla se vypočte podle vzorce

kde

Vo objemové množství etanolu v litrech alkoholu zjištěného podle počítadla kontrolního lihového měřidla

Vh objemové množství etanolu v litrech alkoholu zjištěného podle hmotnosti

2. Pracovní postup

Postupuje se tak, že se odpojí odtokové lihové potrubí měřidla a místo něho se připojí zahnutá trubka. Nato se označí základní poloha měrného bubnu při dokonalém vytečení lihu a po odečtení hlavního počítadla měřidla se nechá líh odtékat do čistého ocelového sudu. Po průtoku nejméně 200 litrů měřidlem se zastaví měrný buben v základní poloze, přeruší se odtok lihu do sudu a odečte se stav hlavního počítadla. Při odtékání lihu do sudu se měří na teploměru v jímce pro lihoměr teplota po každém vylití lihu z jedné komory měrného bubnu. Sud naplněný lihem se zváží a vypočte se čistá hmotnost lihu.

Zjistí se objemové množství etanolu v litrech alkoholu podle počítadla při 20 °C (Vo) obdobným způsobem jako při zjišťování vyrobeného množství lihu:

Vo = s • k2,

kde s je rozdíl stavu hlavního počítadla po ukončení a na začátku zkoušky

k2 = (Kb + kv) - 1,

kde

Kb opravný koeficient na tepelnou roztažnost měřidla (Podrobné alkoholometrické tabulky - příloha č. 6)

kv převodní koeficient objemu vypočtený ze střední hodnoty teploty a objemové koncentrace protékajícího lihu měřidlem opravené vypářkou (Podrobné alkoholometrické tabulky - příloha č. 6).

Objemové množství etanolu v litrech alkoholu zjištěného podle hmotnosti (Vh) se vypočte podle čisté hmotnosti množství lihu proteklého měřidlem a zjištěné objemové koncentrace lihu při 20 °C podle vzorce:

Vh = m • km,

kde

m hmotnost lihu v kg

km koeficient pro výpočet objemového množství etanolu z hmotnosti a objemové koncentrace etanolu (tabulka koeficientů je uvedena v Podrobných alkoholometrických tabulkách příloha č. 6).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Postup při zjištění zásob lihu

Oddíl I

Všeobecně

1. Tato příloha určuje postup při zjištění zásob lihu všeho druhu včetně syntetického v lihovarských závodech a u odběratelů lihu.

2. Zásadou zjištění zásob je, že množství a objemová koncentrace lihu se zjišťuje v každé skladní nádobě, která musí být ověřena podle předpisů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví1) a musí být opatřena zařízením, které umožňuje spolehlivé zjištění zásob lihu. Není přípustné, aby se zjišťovala objemová koncentrace etanolu průměrem z několika nádrží.

Oddíl II

Zjištění zásob lihu

1. Podstatou zjištění zásob lihu je měření objemu lihu v každé skladní nádrži zvlášť při současném změření teploty a stanovení objemové koncentrace etanolu. Objemové množství v litrech alkoholu se pak zjistí z objemu lihu v nádrži po všech korekcích násobením převodním koeficientem vypočteným na podkladě střední teploty lihu v nádrži a příslušné objemové koncentrace etanolu.

2. Nejde-li o velké nádrže, zjistí se objem lihu v nádrži tak, že se dokonale promíchá obsah nádrže a po uklidnění zjistí stav na objemové stupnici nádrže nebo měrnou tyčí změří výška hladiny. Při měření objemu lihu stavoznakem se odečítá nejnižší bod menisku v trubici stavoznaku a při měření měrnou tyčí nejvyšší zvlhčené místo. Údaj se opraví objemem pod nulovým bodem a koeficientem na tepelnou roztažnost nádrže. Současně se odebere vzorek lihu a rychle změří teplota. U velkých nádrží, jejichž obsah nelze promíchat, je třeba ke změření teploty a určení objemové koncentrace lihu odebrat vzorky ve stejném množství z různých vrstev a stanovit vážený aritmetický průměr zjištěných objemových koncentrací etanolu.

3. Objemová koncentrace etanolu se zjišťuje ověřeným areometrem na líh a teploměrem. U vzorku s teplotou pod 0 °C je třeba jej vytemperovat minimálně na teplotu 0 °C. Ke změření teploty lihu v nádrži může být do teploty 0 °C používán teploměr zatavený k areometru, pro teploty pod 0 °C je třeba používat ověřeného teploměru od - 25 °C.

4. Objemové množství alkoholu zjištěné v zásobách v jednotce objemového množství při 20 °C (X) se vypočte podle vzorce:

X = V1 • k1 + V2 • k2 + V3 • k3 ...... + Vn • kn,

kde n je počet skladních nádob s lihem a

V1 = V'1 + nb, V2 = V'2 + nb, V3 = V'3 + nb, Vn = V'n + nb,

kde V'1 V'2 V'3 V'n jsou odměřená objemová množství lihu v nádržích

nb je množství lihu pod nulovým bodem jednotlivých nádrží

k1, k2, k3 až kn = (Kb + kv) - 1,

kde Kb je opravný koeficient na tepelnou roztažnost měřidla z tabulky koeficientů uvedených v příloze č. 6 - Podrobné alkoholometrické tabulky - pro příslušnou střední teplotu

kv převodní koeficient objemu zjištěný ze střední hodnoty teploty a objemové koncentrace lihu ve skladní nádobě z tabulky uvedené v příloze č. 6 - Podrobné alkoholometrické tabulky.

Výpočet se uvádí na dvě desetinná místa a zaokrouhluje se až konečný součet podle pravidel stanovených vyhláškou (§ 10 odst. 2).

5. Při zjištění zásob lihu, který je výjimečně uskladněn v dopravních nádobách, se postupuje jako při přejímce lihu způsobem uvedeným v příloze č. 3.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Postup při vyskladnění a přejímce lihu

Oddíl I

Všeobecně

1. Tato příloha upravuje postupy pro vyskladnění a přejímku všech druhů lihu v lihovarských závodech a u zpracovatelů lihu.

Oddíl II

Názvosloví

1. Vyskladnění lihu - souhrn úkonů počínaje přípravou dopravních nádob a zahrnujících jejich plnění lihem, změření objemové koncentrace etanolu, hmotnosti nebo objemového množství a konče předáním do odeslání.

2. Přejímka lihu - souhrn úkonů podle stanovených nebo dohodnutých podmínek pro převzetí lihu.

3. Operativní evidence lihu - vedení záznamů podle jednotlivých zásad tak, aby bylo možno sledovat ukazatele pro veškerý pohyb lihu.

Oddíl III

Vyskladnění lihu

1. Líh se vyskladňuje v ocelových nepozinkovaných čistých sudech s dobře těsnící kovovou zátkou se závitem a těsnící papírovou nebo koženou vložkou. Plnící otvor musí umožnit vodotěsné uzavření sudu, zajistit vyprázdnění sudu beze zbytku při běžné manipulaci a musí být uspořádán tak, aby zátka nepřečnívala přes úroveň valivé obruče. Uzávěr sudu musí být přizpůsoben k přiložení závěry. K vyskladnění lihu v sudech kupujícího může být používáno i sudů z jiného materiálu, pokud jsou funkčně vyhovující. Líh se uskladňuje i v čistých jímkách (železničních nádržkových vozech, autocisternách) s dobře uzavíratelnými a těsnícími kohouty přizpůsobenými k přiložení závěry. Všechny obaly mají být určeny jen pro líh a musí vyhovovat podmínkám pro přepravu hořlavých kapalin I. třídy. Smí se plnit jen do 95 % svého objemu.

2. Destiláty se vyskladňují též v dřevěných sudech, které musí být čisté, těsné, dobře uzavíratelné a určeny jen pro destiláty.

3. Při vyskladnění v sudech se nejprve zjistí hmotnost jednotlivých prázdných sudů. Potom se sudy naplní lihem nebo destilátem. Plní se čerpadlem nebo vlastním spádem. Po promíchání obsahu se odebere vzorkovačem vzorek z jednotlivých obalů a po uzavření se zjistí hrubá hmotnost. Ve vzorku lihu nebo destilátu se zjistí areometrem na líh a z příslušných tabulek uvedených v příloze č. 5 objemová koncentrace etanolu. V případě, že není možné plnění sudů lihem nebo destilátem přímo na váze, zjistí se nejdříve hmotnost prázdných sudů a pak se sudy naplní z nádrže pro odbavení lihu. Po promíchání obsahu a odebrání vzorků se uzavřou zátkou a dopraví na váhu, na které se zjistí hrubá hmotnost.

4. Při vyskladnění lihu nebo destilátů v železničních nádržkových vozech se čerpá líh nebo destiláty z manipulační nebo skladní nádoby do prázdného zváženého železničního nádržkového vozu otvorem dómu. Po promíchání se odebere vzorek vzorkovačem přiměřené délky, který se ponoří na dno, uzavřou se kohouty železničního nádržkového vozu, přiloží závěra, zjistí se hrubá hmotnost a železniční nádržkový vůz se připraví k odeslání.

5. Vyskladňuje-li se líh nebo destilát autocisternou, postupuje se obdobně jako v bodě 4. Po dobu od zjištění váhy prázdného vozidla do doby zjištění hrubé hmotnosti nebo při přejímce lihu nebo destilátu v opačném postupu nelze připustit odstranění nebo měnění příslušenství a výzbroje vozidla a doplňování pohonnými látkami. V případě, že není váha přímo v místě vyskladňování nebo přejímky, musí se brát v úvahu úbytek pohonných hmot vozidla podle délky přepravního výkonu. Rovněž při použití čerpadla umístěného na vozidle se musí uvažovat s úbytkem pohonných hmot pro tento agregát. Autocisterna nesmí opustit lihovarský závod bez dodacího listu (bod 8).

6. Váhy pro líh musí být přezkoušeny a ověřeny podle příslušných předpisů.1) Aby byla zaručena správnost vážení, musí být váha pevně zabudována na vhodném místě a ve vodorovné poloze. Před každým vážením musí být upravena nulová poloha ukazatele. Břemeno (sud, železniční nádržkový vůz, autocisterna) musí být umístěno na váze tak, aby tíže byla rozložena po celém můstku vah. U sudů se zjišťuje hmotnost na desetiny kilogramů, u železničních nádržkových vozů a autocisteren na deset kilogramů a hmotnost u jednotlivých obalů v zásilce se nezaokrouhluje.

7. Areometry na líh, kterými se zjišťuje objemová koncentrace etanolu, musí vyhovovat příslušným předpisům pro laboratorní areometry.2)

8. Z čisté hmotnosti a objemové koncentrace lihu se vypočte z tabulek uvedených v příloze č. 6 pro každý obal na dvě desetinná místa objemové množství etanolu v litrech alkoholu, které se nezaokrouhluje.

Zaokrouhlení se provádí až v závěrečném součtu. Příklady výpočtu při vyskladnění lihu nebo destilátu jsou uvedeny v oddílu VI bodu 1 této přílohy. Na vyskladněnou zásilku se vyhotoví dodací list obsahující údaje podle oddílu VI bodu 2 této přílohy a daňový doklad. Daňový doklad s průpisem dodacího listu se zašle kupujícímu, prvopis dodacího listu doprovází zásilku.

Oddíl IV

Přejímka lihu

1. Při přejímce zásilky lihu nebo destilátů je povinen kupující nejdříve porovnat počet nádob s údajem v dodacím listu, nejsou-li nádoby poškozeny a nejsou-li porušeny přiložené závěry.

2. Jsou-li neporušené závěry a nádoby nepoškozeny, zjistí se hrubá hmotnost jednotlivých obalů a sejmou se jejich závěry. Po otevření nádoby a promíchání obsahu nádoby se odebere vzorek lihu nebo destilátu ke zjištění objemové koncentrace etanolu. Není dovoleno zjišťovat objemovou koncentraci etanolu z průměru vzorků odebraných ze všech obalů. Před zjištěním hmotnosti prázdných obalů je třeba, aby byly dokonale vyprázdněné a neobsahovaly ještě líh nebo destilát. Vážení se má provést na stejné váze jako byla zjištěna hrubá hmotnost. Z čisté hmotnosti lihu nebo destilátu a objemové koncentrace etanolu se zjistí v tabulkách, obdobně jako v oddílu III bodu 8 této přílohy, objemové množství pro každý obal zvlášť s přesností na dvě desetinná místa. Výsledky zjištění se zapíší do přejímacího listu (oddíl VI bod 3), ve kterém se vyznačí též rozdíl mezi množstvím uvedeným v dodacím listě a množstvím podle přejímky lihu u kupujícího. Přejímací list se zašle prodávajícímu. U lihu k výrobě poživatin je třeba provést zkoušku smyslovou, popř. jiné zkoušky, vyhovuje-li líh příslušné normě jakosti.

3. Při přejímce lihu nebo destilátů vyskladněných v železničním nádržkovém voze nebo autocisterně je postup obdobný jako při vyskladňování (oddíl III bod 4). Pro správné zjištění hmotnosti autocisterny je třeba dodržovat podmínky uvedené v oddílu III bodu 5.

4. Zvláštní přejímka lihu nebo destilátů odpadá, je-li kupující přítomen vyskladnění a doprava na místo spotřeby se provede za jeho účasti.

5. Zjistí-li se u zásilky lihu nebo destilátu vady v množství a kvalitě, je kupující povinen postupovat podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.3)

Oddíl V

Vedení operativní evidence lihu

1. Lihovarské závody, výrobny lihovin, octárny, ostatní právnické a fyzické osoby nakupující líh čistý a líh zvláštně denaturovaný za ceny bez spotřební daně, musí vést samostatný záznam o příjmu a vydání lihu obsahující údaje uvedené v oddílu VI bodu 4.

2. Do příjmové části záznamu o příjmu a vydání lihu se zapisují v litrech alkoholu

- počáteční skutečná zásoba lihu převedená z předcházejícího výrobního období nebo hospodářského roku,

- vyrobené množství lihu podle výrobních listů nebo záznamů,

- přijaté množství lihu podle přejímacích listů nebo jim podobných dokladů,

- vrácené zásilky,

- přebytky zjištěné při zjišťování zásob fyzickou inventurou.

Do výdejové části se zapisují

- veškerý vyskladněný líh na prodej včetně vzorků,

- líh upotřebený ve vlastním závodě,

- schodky zjištěné při zjišťování zásob lihu provedené fyzickou inventurou.

Ztráty lihu do normy a nad normu ztrát lihu při dopravě se evidují podle zásad stanovených Normami ztrát lihu.4)

Oddíl VI

Příklady výpočtů a způsob vedení evidence

1. Příklady výpočtů při vyskladnění

A. Vyskladnění bezvodého lihu z průmyslového lihovaru

Hmotnost v kgObjemová koncentracePřevodní koeficientVyskladněno lihuPoznámka
Druh nádoby, značka, číslohrubáobalučistáčteníteplota °Cobjemová koncentrace % obj.litrů alkoholudruh
železniční jímka 5512-227 91011 56016 350801,08,099,71,2625 km20 641,88bezvodý
20 642 la
20,64 m3a

B. Vyskladnění surového lihu ze zemědělského lihovaru

ocelový sud LS 7846723,6151,2572,487,610,090,210 900623,92surový
LS 7845708,8163,4545,487,810,090,410 933596,26
LS 7185696,2153,0543,288,410,590,810 999597,47
LS 7078702,6155,8546,887,511,089,910 851593,33
LS 7184682,4161,6520,887,510,090,110 884566,84
3513,6785,02728,62977,82 zaokrouhleno 2978 la

C. Vyskladnění vinného destilátu-polotovaru z ovocného lihovaru

ocelový sud 1515438,673,4365,244,85,050,60,5453199,14vinný destilát polot.
1789443,472,8370,645,66,051,00,5501198,37
1436436,074,6361,446,85,552,30,5657204,45
1987453,871,8382,044,05,049,80,5358204,68
1771,8292,61479,2806,64 zaokrouhleno 807 la

2. Vzor dodacího listu
Vzor dodacího listu

3. Vzor přejímacího listu
Vzor přejímacího listu

4. Záznam o příjmu a vydání lihu
Záznam o příjmu a vydání lihu

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Podrobné alkoholometrické tabulky - výpočet koncentrace etanolu při pyknometrické metodě

Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Podrobné alkoholometrické tabulky - výpočet objemové koncentrace etanolu při měření areometry

Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Podrobné alkoholometrické tabulky - výpočet objemového množství etanolu

Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.

Poznámky pod čarou

1) Výměr Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví č. M — 102/93 č.j. 1214/93/20 ze dne 19. 10. 1993 o stanovených měřidlech.

1) Výměr Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví č. M — 102/93 č.j. 1214/93/20 ze dne 19. 10. 1993 o stanovených měřidlech.

2) ČSN 25 7617.

3) § 422 až 442 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4) Výnos Ministerstva zemědělství a výživy ČSR č.j. 1158/73—VI/3, ve znění výnosu č.j. 1189/83—513 ze dne 22. 7. 1983, jímž se stanoví normy ztrát lihu při výrobě a oběhu lihu.

Přesunout nahoru