Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních

Částka 15/1994
Platnost od 21.03.1994
Účinnost od 21.03.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

53

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 25. února 1994,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních

Český báňský úřad stanoví podle § 8 odst. 5 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních, se mění takto:

§ 1 odst. 1 zní:

"(1) Vybrané stroje, zařízení, přístroje a pomůcky (dále jen "vybraná důlní zařízení") pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem jsou:

a) důlní stroje dobývací a razicí, mechanizované výztuže, nakladače, a to včetně kotvicích a zajišťovacích zařízení, a mechanizované štíty,

b) vrtné soupravy a vrtací stroje pro vrty o průměru větším než 800 mm,

c) lokomotivy, bezkolejové stroje, pásové a hřeblové dopravníky, a to včetně jejich kotvicího zařízení, pokud jsou tyto používané v podzemí,

d) lokomotivy závěsné dráhy a brzdné vozíky závěsných drah,

e) těžní stroje,

f) dobývací a zakládací velkostroje, kolesové nakladače, zařízení dálkové pásové dopravy s pásy o šíři 1800 mm a větší,

g) těžební zařízení plovoucích strojů,

h) elektrická zařízení používaná v prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a hořlavých prachů,

i) dýchací, oživovací a sebezáchranné přístroje včetně jejich příslušenství,

j) zařízení pro zjišťování a měření plynných a prachových složek důlního ovzduší včetně jejich příslušenství,

k) ruční hasicí přístroje, hasicí zařízení, pokud jsou tato používána v podzemí,

l) chladicí zařízení, odprašovací zařízení, pokud jsou tato používána v podzemí,

m) osobní svítidla,

n) elektrické přístroje a elektrická zařízení zajišťující bezpečnost v podzemí.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Bartoš v. r.

Přesunout nahoru