Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 43/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 14/1994
Platnost od 21.03.1994
Účinnost od 21.03.1994
Zrušeno k 01.01.2007 (183/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

43

ZÁKON

ze dne 16.února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.103/1990 Sb., zákona č.425/1990 Sb. a zákona č.262/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 37 odst. 2 se za slova "na výstavbu" vkládají slova "a obecným technickým požadavkům zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu1a)".

Poznámka č. 1a) zní:

"1a) Vyhláška SK VTIR č. 53/1985 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.".

2. V § 60 se za odstavec 2 připojuje odstavec 3, který zní:

"(3) Stavební úřad zastaví u staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností stavební řízení, nebude-li dokumentace stavby zajišťovat podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu1a) a nebude-li dokumentace ve lhůtě podle § 60 odst. 1 doplněna.".

3. V § 63 se na konci připojuje tato věta: "Dokumentace jednoduchých a drobných staveb občanského vybavení musí být přezkoumána i z hlediska užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.1a)".

4. V § 68 se za odstavec 2 připojuje odstavec 3, který zní:

"(3) Závaznou podmínkou podle předchozího odstavce je u staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností zajištění přístupu a užívání osobám s omezenou schopností pohybu.1a)".

5. V § 82 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí stavby občanského vybavení, která v částech určených pro užívání veřejností nezajišťuje přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu v rozsahu stanoveném v územním rozhodnutí a stavebním povolení. Stavební úřad rovněž nevydá kolaudační rozhodnutí jednoduché nebo drobné stavby, která nesplní podmínky stanovené v územním rozhodnutí nebo stavebním povolení ve smyslu § 63 tohoto zákona.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


Čl. II

Tento zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru