Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl

Částka 1/1994
Platnost od 18.01.1994
Účinnost od 18.01.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 6. prosince 1993,

kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1991 Sb., zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška se vztahuje na projektování, výrobu a zřizování větrních a hrázových objektů na uhelných dolech. Určuje technické a bezpečnostní požadavky na větrní a hrázové objekty a na vybavení hrázových objektů.

(2) Vyhláška se nevztahuje na uzavírání hlavních důlních děl1) a uzavírání starých důlních děl.1a)

(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) větrní objekt nevýbuchuvzdorný důlní stavební objekt a zařízení určené k usměrňování větrního proudu v dole. Jsou to větrní uzávěry, větrní izolační dveře a větrní regulační dveře a regulační zařízení,

b) větrní uzávěru stavební objekt určený k nevýbuchuvzdornému a těsnému uzavření opuštěných důlních děl a vyrubaných prostor,

c) větrní dveře nevýbuchuvzdorné dveře sloužící k regulaci nebo izolaci větrních proudů v důlních dílech s pravidelnou chůzí nebo dopravou,

d) hrázový objekt výbuchuvzdorný důlní stavební objekt určený k usměrňování větrního proudu v dole. Jsou to hrázové dveře, hrázové dveře s průchodem pro dopravník, uzavírací a izolační hráze,

e) vybavení hrázového objektu výrobek a zařízení určené k zabudování nebo zavěšení na hrázový objekt za účelem umožnění průjezdu dopravních prostředků, průchodu nebo průlezu lidí, odvádění důlních vod, odběru vzorků důlního ovzduší, proudění větrů a podobně. Jsou to hrázové dveře, průlezy, hrázové lutny, průchody pro dopravníky, hrázové průvětrníky a účelová potrubí,

f) hrázové dveře výbuchuvzdorné dveře sloužící k regulaci nebo izolaci větrních proudů v důlních dílech s pravidelnou chůzí nebo dopravou,

g) regulační objekt zařízení sloužící k regulaci objemových průtoků důlních větrů ve větrní síti,

h) uzavírací hráz stavební objekt určený k těsnému a výbuchuvzdornému uzavření opuštěných důlních děl a vyrubaných prostor,

i) izolační hráz výbuchuvzdorný stavební objekt určený k výbuchuvzdorné izolaci důlních děl opatřený průlezem, hrázovou lutnou, průchodem pro dopravník nebo hrázovým průvětrníkem,

j) hrázovou lutnu výbuchuvzdorná lutna kruhového průřezu určená pro průlez hrází,

k) průlez izolačním objektem zařízení zabudované do výbuchuvzdorné hráze sloužící pro průchod a dopravu zařízení a materiálu,

l) průchod pro dopravník izolačním objektem zařízení umožňující výbuchuvzdornou izolaci důlního díla s pásovou dopravou uhlí,

m) hrázový průvětrník roura vybavená protivýbuchovou bezpečnostní klapou,

n) zásahové potrubí potrubí, které je určeno pro dopravu inertních plynů, popřípadě jiných materiálů do uzavřeného prostoru,

o) kabelové potrubí potrubí, které je určeno pro průchod silových, komunikačních a ovládacích kabelů objektem,

p) peření neprůchodná větrní uzávěra pro těsné uzavření důlního díla nebo regulaci větrního proudu použitá buď samostatně, nebo jako součást jiného objektu,

r) větrní přehradu podélná přepážka používaná při podružném větrání důlních děl,

s) větrní závěs zařízení určené k regulaci objemového průtoku větrů, na které nejsou kladeny požadavky těsnosti,

t) žebro druh výztuže tvořící pravidelný pruh vyplněný základkovou hmotou,

u) větrní přepážku neprůchodná větrní uzávěra pro usměrnění větrního proudu nebo pro uzavření důlního díla, na kterou nejsou kladeny požadavky na těsnost.

ČÁST DRUHÁ

VĚTRNÍ OBJEKTY

§ 3

Větrní uzávěra

(1) Větrní uzávěra se podle konstrukce a druhu použitého materiálu dělí na

a) zděnou z cihel nebo tvárnic,

b) plavenou,

c) z rychletuhnoucích a speciálních hmot,

d) kulákovou,

e) kombinovanou,

f) peření.

(2) Větrní uzávěra musí být postavena na místech určených zvláštním předpisem.1b) Přitom musí být dodrženy tyto podmínky:

a) důlní dílo v místě stavby větrní uzávěry musí být zajištěné proti pádu horniny na vzdálenost nejméně 5 m na obě strany od uzávěry,

b) v podmínkách, kde se projevují horninové tlaky nebo lze jejich projevy očekávat, musí být větrní uzávěra zhotovena tak, aby projevům horninového tlaku odolala bez podstatného porušení její těsnosti,

c) vzdálenost větrní uzávěry od kříže, vidlice nebo odbočky musí být taková, aby umožňovala z přístupné strany postavit uzavírací hráz,

d) v místě stavby větrní uzávěry je nutno před zahájením stavby odstranit veškerá nepotřebná potrubí, dopravní zařízení, kabely a uvolněnou horninu nebo uhlí.

(3) Při stavbě je nutno do uzávěry, kromě těch, které uzavírají porubní chodby při komorovém dobývání, zabudovat a ukotvit potrubí pro odběr vzorků ovzduší, a je-li to nutné, i jiná účelová potrubí nebo zařízení.

(4) Prostory před uzávěrou musí být udržovány tak, aby byl k nim bezpečný přístup za účelem kontroly.

§ 4

Větrní uzávěra zděná

(1) Pro stavbu zděné uzávěry smí být použito

a) cihly plné o minimální pevnosti v tlaku 20 MPa,

b) tvárnice betonové nebo škvárobetonové o minimální pevnosti v tlaku 20 MPa,

c) jiných materiálů, pokud byly určeny jako vhodné pro použití v podzemí,2)

d) malty cementové nebo vápenocementové o minimální pevnosti v tlaku 10 MPa.

(2) Zděná uzávěra musí být vždy ukotvena po celém obvodu důlního díla na neporušenou horninu nebo uhelný pilíř.

(3) Tloušťka zděné uzávěry nesmí být menší než 15 cm do 7 m2 světlého průřezu důlního díla, nad 7 m2 nesmí být menší než 30 cm.

(4) Při zdění uzávěry musí být dodrženy tyto podmínky:

a) styk zdiva s obrysem záseku nebo vybavením uzávěry musí být vyplněn bez mezer; zvláště je nutno dozdívat horní část uzávěry a tam, kde to není možné, je nutno veškeré mezery a dutiny vyplnit cementovou nebo jinou injektáží,

b) každou zděnou uzávěru je nutno omítnout cementovou nebo vápenocementovou maltou na přístupné straně.

§ 5

Větrní uzávěra plavená

(1) Pro stavbu plavené uzávěry se používá

a) směs popílku a vody,

b) směs popílku, vody a cementu; hmotnostní poměr popílku a cementu 4 : 1 až 1 : 1,

c) jiné materiály, pokud byly určeny jako vhodné pro použití v podzemí.2)

(2) Plavená uzávěra se zřizuje zaplavováním prostoru důlního díla vymezeného dvojicí filtračních peření plavicí směsí, v úklonných důlních dílech, kde to úklon důlního díla dovoluje, na jedno filtrační peření s tím, že tloušťka uzávěry se měří pod stropem důlního díla.

(3) Při zřizování plavené uzávěry musí být dodrženy tyto podmínky:

a) filtrační peření je nutno stavět v mělkém záseku vytvořeném po celém obvodu důlního díla po odstranění výztuže v místě záseku; zbytek výztuže mezi dvojicí peření lze ponechat,

b) plnicí a kontrolní potrubí musí být zaústěno do nejvyššího bodu výlomu v prostoru uzávěry (kontrolní potrubí ústí nad plnicím potrubím),

c) zaplavování uzávěry se musí provádět v přerušovaných intervalech. Ukončení stavby plavené uzávěry spočívá ve vícenásobném doplavování uzávěry, a to co nejvíce zahuštěnou směsí.

K urychlení zaplavování uzávěry lze prostor mezi peřeními vyplnit kamenem.

§ 6

Větrní uzávěra z rychletuhnoucích a speciálních hmot

(1) Pro stavbu uzávěry z rychletuhnoucích a speciálních hmot smí být použito

a) normálně nebo pomalu tuhnoucí sádry s počátkem doby tuhnutí 6 až 20 minut při hydromechanické dopravě sádrového rmutu,

b) rychle, normálně nebo pomalu tuhnoucí sádry s počátkem doby tuhnutí 2 až 20 minut při pneumatické dopravě sádry,

c) anhydritu,

d) jiných speciálních materiálů, pokud byly určeny jako vhodné pro použití v podzemí.2)

(2) Tato uzávěra se zřizuje ze sádry dopravované do prostoru mezi dvojicí opěrných peření pomocí sádrovacího agregátu.

(3) Při stavbě sádrové uzávěry musí být dodrženy tyto podmínky:

a) sádrová uzávěra musí být vždy ukotvena po celém obvodu důlního díla na neporušenou horninu nebo uhelný pilíř,

b) zaústění plnicí a kontrolní trubky musí být do nejvyššího místa uzávěry,

c) sádrování provádět bez přestávek a po celou dobu dodržovat vodní součinitel (hmotnostní poměr vody a sádry) v rozsahu od 0,6 do 0,8.

§ 7

Větrní uzávěra kuláková

(1) Větrní uzávěra kuláková se staví z vodorovně ukládaných špalíků, kulatiny, pražců a podobně. Mezery mezi kulatinou se zaplňují dlouhými odštěpky nebo klíny.

(2) Kuláková uzávěra musí být vždy ukotvena po celém obvodu důlního díla na neporušenou horninu nebo uhelný pilíř.

(3) Tloušťka kulákové uzávěry musí být minimálně 1 m.

(4) Jako těsnicího pojiva se používá malty různých kvalit od hliněné až po cementovou, prosypávání popílkem, bentonitem a podobně.

(5) Kuláková uzávěra se dotěsňuje omítkou nebo těsnícím postřikem.

§ 8

Větrní uzávěra kombinovaná

Větrní uzávěra kombinovaná se používá za účelem zlepšení těsnosti větrních uzávěr, například obezděná sádrová nebo obezděná popílkocementová.

§ 9

Peření

(1) Peření se rozděluje na

a) těsné, sloužící k těsnému uzavření důlního díla,

b) regulační, sloužící pro regulaci větrního proudu,

c) filtrační, používané při stavbě plavených větrních uzávěr nebo hrází,

d) opěrné, používané při stavbě větrních uzávěr nebo hrází z rychletuhnoucích hmot.

(2) Pro stavbu peření se používá

a) pevně vzepřené stojky nebo konstrukce z důlního dřeva pro kostru peření,

b) deskové řezivo, krajiny nebo pažiny pro vlastní konstrukci peření,

c) pro utěsnění latex, asfaltolatexová emulze, polyuretanová pěna, sádra, plastická pasta z jílu, bentonitu a podobně, cementová malta, větračské plátno a jiné materiály určené jako vhodné pro použití v podzemí2),

d) jako vyplňovací materiál pro zdvojené peření dusaný jíl, sypaný a vodou prolévaný popílek, vápencový prášek nebo jiný zhutněný materiál určený jako vhodný pro použití v podzemí2),

e) jutovina pro peření filtrační.

(3) Peření musí být vždy ukotveno po celém obvodu důlního díla na neporušenou horninu nebo uhelný pilíř.

§ 10

Žebro

(1) Žebro se zřizuje z nehořlavé horniny nebo materiálů určených pro použití v dole.

(2) Pokud použitý materiál nezaručuje dostatečnou těsnost proti průtahům důlních větrů vyrubaným prostorem, musí být žebro dotěsněno. K dotěsnění je možno použít materiály podle § 9 odst. 2 písm. c) a d).

§ 11

Větrní přepážka

Ke stavbě větrní přepážky se smí použít jen materiály určené nebo schválené2) pro použití v dole, například větračské plátno, izopěna, pytle s pískem nebo s popílkem.

§ 12

Větrní dveře

(1) Podle konstrukce se větrní dveře dělí na

a) jednokřídlové,

b) dvoukřídlové.

(2) Podle materiálu dveřního křídla se větrní dveře dělí na

a) dřevěné,

b) kovové,

c) kombinované.

(3) Podle funkce a těsnosti se větrní dveře dělí na

a) izolační,

b) regulační.

(4) Konstrukce větrních dveří se skládá z

a) dveřního křídla (křídel),

b) dveřního rámu (zárubně), zabudovaného do příčky,

(5) Při výrobě dveří musí být dodrženy tyto podmínky:

a) rozměry větrních dveří musí být zvoleny tak, aby rozměry světlého průřezu průjezdu odpovídaly požadavkům zvláštního předpisu,3)

b) dveře musí být opatřeny rukojetí,

c) křídla určená pro důlní díla s lokomotivní dopravou musí být opatřena z obou stran odrazovým sklem nebo fólií,

d) konstrukce dveří musí být taková, aby se dveřní křídlo samočinně zavíralo,

e) plné dveře musí doléhat na dveřní rám.

(6) U větrních dveří izolačních musí být dveřní rám kovový a příčka z cihlového zdiva o tloušťce nejméně 30 cm. U větrních dveří regulačních může být příčka a dveřní rám i ze dřeva.

(7) Pro stavbu zděné příčky platí ustanovení § 4. Rám dveří musí být do příčky zazděn nebo zabudován tak, aby se křídlo samočinně zavíralo a neotvíralo se depresí větrů. Dveřní křídlo se zavěšuje po uplynutí doby nezbytné k nabytí pevnosti zdiva.

§ 13

Regulační objekt a zařízení

(1) Regulační objekt a zařízení jsou

a) regulační větrní dveře,

b) větrní závěs,4)

c) peření s regulačními otvory různých velikostí,

d) větrní přehrada.

(2) Na stavbu regulačních větrních dveří se vztahuje ustanovení § 12. Velikost otvoru se upravuje v závislosti na velikosti deprese a požadovaném objemovém průtoku větrů v jednotlivých dílech.

(3) Ke stavbě větrních závěsů se smí používat jen materiály schválené2) pro použití v dolech.

(4) Na stavbu peření s regulačním otvorem se vztahuje ustanovení § 9. Velikost otvoru se upravuje v závislosti na velikosti deprese a požadovaném objemovém průtoku větrů v jednotlivých důlních dílech.

(5) Větrní přehrada5) se zřizuje podélně uprostřed důlního díla pro oddělení vtažného a výdušného větrního proudu a vztahují se na ni ustanovení § 9.

ČÁST TŘETÍ

HRÁZOVÉ OBJEKTY

§ 14

Výbuchuvzdornost hrázového objektu

(1) Výbuchuvzdorný objekt se dimenzuje na výbuchový tlak Pv = 0,5 MPa. Přitom se musí volit tyto hodnoty součinitele bezpečnosti:

a) k = 1 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci větrních proudů uvnitř větrní oblasti a pro uzavírací hráz určenou k uzavírání opuštěných důlních děl a stařin bez nebezpečí samovznícení uhlí,

b) k = 2 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci jednotlivých větrních oblastí, pro uzavírací hráz určenou k uzavírání důlních děl a stařin s nebezpečím samovznícení uhlí a pro hrázový objekt, který při povolování hornické činnosti určí obvodní báňský úřad.

(2) Nejmenší tloušťka hráze L v metrech se určuje podle vztahu

kde k a Pv - se určuje podle odstavce 1,

δtl - nejmenší pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu v MPa,

bmax - největší z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka) v metrech.

§ 15

Uzavírací hráz

(1) Uzavírací hráz se podle konstrukce a druhu použitého materiálu dělí na

a) zděnou z cihel nebo tvárnic,

b) plavenou popílkovou nebo popílkocementovou,

c) z rychletuhnoucích nebo jiných speciálních hmot,

d) betonovou,

e) kombinovanou.

(2) Pro umísťování hráze platí zvláštní předpis.6) Přitom je nutno dodržovat tyto podmínky:

a) důlní dílo v místě stavby hráze musí být zajištěné proti pádu horniny na vzdálenost nejméně 5 m na obě strany od hráze,

b) vzdálenost hráze od kříže, vidlice nebo odbočky důlního díla musí být taková, aby umožňovala z přístupné strany postavit další uzavírací hráz pro případ narušení původní hráze,

c) v místě stavby hráze je nutno před zahájením stavby odstranit veškerá nepotřebná potrubí, dopravní zařízení, kabely a uvolněnou horninu nebo uhlí.

(3) Při stavbě je nutno do hráze zabudovat a ukotvit potrubí pro odběr vzorků ovzduší, a je-li to nutné, i jiná účelová potrubí, například odvodňovací, zásahová, plnicí, kontrolní, injektážní, průlezová podle části čtvrté.

(4) Prostory před hrází musí být udržovány tak, aby byl k hrázi bezpečný přístup pro účely kontroly.

§ 16

Uzavírací hráz zděná

(1) Pro stavbu zděné hráze se musí použít

a) cihly plné o minimální pevnosti v tlaku 20 MPa,

b) tvárnice betonové nebo škvárobetonové o minimální pevnosti v tlaku 20 MPa,

c) cihly nebo tvárnice z jiných materiálů, pokud byly odzkoušeny na odolnost hráze proti výbuchu,2)

d) malta cementová nebo vápenocementová o minimální pevnosti v tlaku 10 MPa.

(2) Zděná hráz musí být vždy ukotvena do záseku po celém obvodu důlního díla. Klínový nebo obdélníkový zásek se zřizuje na neporušenou horninu nebo uhelný pilíř. Hloubka záseku se stanoví s ohledem na pevnost horniny v místě zapuštění, nejméně však 50 cm. V důlních dílech s betonovou výztuží nebo pevnou horninou lze hráz kotvit pomocí svorníků zapuštěných do hloubky nejméně 0,7 m do počvy, stropu a boků důlního díla tak, aby na 1 m2 stykové plochy hráze s výztuží připadal nejméně 1 svorník. Svorníky musí být o průměru nejméně 22 mm a o délce nejméně 1 m. Příklad stavby zděné hráze je uveden v příloze této vyhlášky na obrázku č. 1 a č. 2.

(3) Tloušťka zděné hráze se určuje podle § 14 odst. 2. Pevnost malty se uvažuje po 28 dnech tuhnutí.

(4) Zdivo hráze musí navazovat na základy v počvě důlního díla nebo pevnou horninu. Celý obrys záseku je nutno opláchnout vodou a pokropit cementovým mlékem.

(5) Při zdění hráze je nutno dodržovat tyto podmínky:

a) styk zdiva s obrysem záseku nebo vybavením hráze musí být vyplněn bez mezer; zvláště pečlivě je nutno dozdívat horní část uzávěry a tam, kde to není možné, je nutno veškeré mezery a dutiny vyplnit cementovou nebo jinou injektáží,

b) každou zděnou hráz je nutno omítnout cementovou nebo vápenocementovou maltou na přístupné straně.

§ 17

Uzavírací hráz plavená

(1) Pro stavbu plavené hráze se musí použít

a) směs popílku a vody,

b) směs popílku, vody a cementu; hmotnostní poměr popílku a cementu je 4 : 1 až 1 : 1,

c) jiné materiály, pokud byly odzkoušeny na odolnost hráze proti výbuchu.2)

(2) Plavená hráz se zřizuje zaplavováním prostoru důlního díla plavicí směsí mezi dvojicí filtračních peření, v úklonných důlních dílech, kde to úklon důlního díla dovoluje, na jedno filtrační peření s tím, že tloušťka uzávěry se měří pod stropem důlního díla. Příklad stavby plavené hráze je uveden v příloze této vyhlášky na obrázku č. 3.

(3) Plavenou popílkovou hráz lze považovat za výbuchuvzdornou nejdříve za 2 měsíce po dokončení její stavby. Minimální tloušťka plavené popílkové hráze se bez ohledu na tvar průřezu důlního díla určuje takto:

Světlý průřez díla v m2Minimální tloušťka hráze v m
méně než 44,0
4 až 65,0
6 až 106,0
10 až 127,0
12 až 148,0
více než 1410,0

(4) Pro stavbu plavené popílkové hráze o světlém průřezu důlního díla větším než 14 m2 musí být postaveny nejméně dvě polygonové vzpěry situované proti směru předpokládaného výbuchu, z nichž jedna musí být umístěna v polovině délky hráze. V případě použití dřevěných polygonů musí být použito kulatiny o průměru nejméně 25 cm.

(5) Minimální tloušťka plavené popílkocementové hráze se určuje podle § 14 odst. 2. Pevnost popílkocementové výplně se určuje na základě předchozích laboratorních zkoušek pro jednotlivé receptury. Pro výpočet dimenzování hráze se uvažuje pevnost v prostém tlaku po 28 dnech.

(6) Při zřizování plavené hráze musí být dodrženy tyto podmínky:

a) plavená popílková hráz nemusí být kotvena zásekem; výztuž mezi dvojicí peření lze ponechat,

b) plavená popílkocementová hráz se musí kotvit podle § 16 odst. 2,

c) peření musí být dostatečně pevná, aby odolala hydrostatickému tlaku plavené směsi v prostoru hráze,

d) plnicí a kontrolní potrubí musí být zaústěno do nejvyššího bodu výlomu v prostoru hráze (kontrolní potrubí nad plnicím potrubím),

e) zaplavování popílkové hráze se provádí v přerušovaných intervalech tak, aby nedošlo k vyvrácení peření plným hydraulickým tlakem z plavicího potrubí; v horní části peření na přístupné straně se obvykle ponechává kontrolní okno, které se uzavírá před ukončením plavení hráze,

f) zaplavování popílkocementové hráze se provádí bez přerušení; dojde-li k přerušení delšímu než 2 hodiny, musí být do celé plochy nezatuhlé plavicí směsi zapíchnuty železné tyče nebo jiný armující materiál minimálně do hloubky 0,3 m,

g) ukončení stavby popílkové plavené hráze spočívá ve vícenásobném doplavování hráze, a to co nejvíce zahuštěnou směsí.

§ 18

Uzavírací hráz z rychletuhnoucích a speciálních hmot

(1) Pro stavbu hráze z rychletuhnoucích a speciálních hmot smí být použito sádry nebo jiných materiálů, pokud byly odzkoušeny na odolnost hráze proti výbuchu2).

(2) Tato hráz se zřizuje ze sádry dopravované do prostoru mezi dvojicí opěrných peření pomocí sádrovacího agregátu.

(3) Nejmenší tloušťka hráze se určuje podle § 14 odst. 2. Pevnost se určuje na základě předchozích laboratorních zkoušek pro jednotlivé hmoty.

(4) Při stavbě sádrové hráze musí být dodrženy tyto podmínky:

a) sádrová hráz musí být vždy ukotvena podle § 16 odst. 2,

b) zaústění plnicí a kontrolní trubky musí být do nejvyššího místa hráze,

c) sádrování provádět bez přestávek a po celou dobu dodržovat vodní součinitel (hmotnostní poměr vody a sádry) v rozsahu od 0,6 do 0,8; pokud při sádrování dojde k přestávce delší než 10 minut, musí být do celé plochy nezatuhlé sádry zapíchnuty železné tyče nebo jiný armující materiál minimálně do hloubky 0,3 m.

§ 19

Uzavírací hráz betonová

(1) Pro stavbu betonové hráze se používá monolitického betonu třídy minimálně B 15.

(2) Kotvení betonové hráze se provádí podle § 16 odst. 2.

(3) Tloušťka betonové hráze se určuje podle § 14 odst. 2. Ve výpočtu se používá pevnost použitého betonu po 28 dnech tuhnutí.

(4) Místo opěrného peření lze použít zděné příčky.

§ 20

Uzavírací hráz kombinovaná

Uzavírací hráz kombinovaná se používá za účelem zlepšení těsnosti uzavíracích hrází.

§ 20a

Uzavírací hráze pytlové

(1) Uzavírací hráze pytlové lze v dole použít při zdolávání havárie6a) pro rychlé, výbuchuvzdorné a těsné uzavření ohroženého prostoru.

(2) Pro stavbu uzavírací hráze pytlové mohou být použity jen pytle naplněné ze dvou třetin jemnozrnným pískem (dále jen "písek") nebo popílkem. Hmotnost naplněného pytle může být nejvíce 22 kg.

(3) Hráz se staví volným pokládáním pytlů od zadního čela hráze stupňovitě tak, aby pytle byly mezi sebou provázány. Mezery mezi pytli a dutiny u boků důlního díla a okolo potrubí nebo hrázových luten se zaplňují pískem.

(4) Tloušťka hráze se bez ohledu na tvar průřezu důlního díla určuje takto:

Světlý průřez dílaMinimální tloušťka hráze z pytlů plněných
v m2pískempopílkem
méně než 65,08,0
6 až 106,010,0
10 až 127,012,0
12 až 148,014,0

(5) Hráz musí být po jejím dokončení zajištěna vzpěrnou konstrukcí. Vzpěrná konstrukce se buduje z pevně vzepřených stojek přitlačených na čelo hráze příčnými podvlaky. Podvlaky se rozpínají proti stropu a počvě nebo proti bokům důlního díla vzpěrami.

(6) Hráz musí být utěsněna. Utěsnění může být provedeno i předplavením hráze popílkovou nebo sádrovou zátkou a případnou injektáží hornin v okolí hráze.

§ 21

Dotěsňování uzavíracích hrází

Každá uzavírací hráz musí být těsná. Těsnost hrází je nutno pravidelně kontrolovat.7) Netěsná hráz se musí utěsnit.

§ 22

Izolační hráz

(1) Jako izolační hráz lze použít hrázový objekt

a) zděný podle § 16,

b) obezděný popílkocementový,

c) obezděný betonový,

d) obezděný sádrový,

e) z jiných materiálů, pokud byly odzkoušeny na odolnost hráze proti výbuchu.2)

(2) Při stavbě izolační hráze musí být dodrženy tyto podmínky:

a) tloušťka objektu se stanoví podle § 14, ve výpočtu se musí používat pevnost použitých stavebních materiálů podle § 16 až 19,

b) dodržovat způsob ukotvení a podmínky pro stavbu objektu pro jednotlivé stavební materiály podle § 15 až 19,

c) používat pouze výbuchuvzdorné vybavení objektu podle části čtvrté, které bylo odzkoušeno na odolnost proti výbuchu,2)

d) dveřní křídla a poklopy pro průchod dopravníku izolačním objektem zavěšovat nejdříve po 28 dnech od ukončení stavby.

ČÁST ČTVRTÁ

VYBAVENÍ HRÁZOVÉHO OBJEKTU

§ 23

Základní ustanovení

(1) Zařízení a výrobky určené k zabudování nebo zavěšení do hrázového objektu jsou

a) hrázové dveře a dveře pro průlez,

b) hrázová lutna,

c) průchod pro dopravník,

d) hrázový průvětrník,

e) účelová potrubí.

(2) Vybavení hrázového objektu musí být dimenzováno na výbuchový tlak

a) 0,5 MPa pro hráz dimenzovanou podle § 14 odst. 1 písm. a),

b) 1,0 MPa pro hráz dimenzovanou podle § 14 odst. 1 písm. b).

(3) Zařízení a výrobky určené k zabudování nebo zavěšení do hrázového objektu, s výjimkou vybavení podle odstavce 1 písm. e), musí být odzkoušeno na odolnost proti výbuchu. Toto vybavení musí být označeno

a) značkou výrobce,

b) hodnotou jmenovitého výbuchového tlaku, na který bylo dimenzováno (0,5 MPa nebo 1,0 MPa),

c) výrobním číslem a rokem výroby.

(4) Hrázové dveře, dveře pro průlez, hrázovou lutnu, průvětrník a průchod pro dopravník je nutno v prostoru hráze umísťovat tak, aby jejich vzájemná kolmá vzdálenost (mezi obrysy jednotlivých kusů) a jejich vzdálenost od hrubého průřezu záseku nebyla menší než 500 mm. Pro účelová potrubí o průměru do 300 mm může být tato vzdálenost snížena až na 300 mm. Příklad vybavení hrázových objektů je uveden v příloze k této vyhlášce na obrázku č. 4.

§ 24

Hrázové dveře a průlezy

(1) Hrázové dveře (dveřní křídlo a rám - zárubně) se podle účelu dělí na hrázové dveře

a) pro dopravu materiálů (lokomotivní nebo po závěsné drážce),

b) pro průchod lidí,

c) pro průlez lidí.

(2) Rozměry hrázových dveří musí být typizovány tak, aby rozměry světlého průřezu průjezdu odpovídaly požadavkům stanoveným zvláštním předpisem.3) Rozměry světlého průřezu musí být nejméně

a) pro průchod lidí 1800 x 600 mm,

b) pro průlez lidí 800 x 600 mm pravoúhlého průřezu nebo o průměru 600 mm kruhového průřezu.

(3) Hrázové dveře musí po celém obvodu doléhat na dveřní rám. Konstrukce dveří s výjimkou dveří pro průlez lidí musí být taková, aby se dveřní křídlo samočinně zavíralo.

(4) Upevnění rámu dveří v prostoru hráze musí být v souladu s návodem výrobce. Dveřní křídlo se zavěšuje nejdříve po 28 dnech po ukončení stavby hrázového objektu.

(5) Dveřní křídlo hrázových dveří na tratích pro lokomotivní dopravu musí být opatřeno

a) rukojetí a nárazníkem,

b) reflexním nátěrem nebo odrazovými skly na obou stranách,

c) na plynujících uhelných dolech v místech, kde otevření ohrožuje řádné větrání, také signalizací jejich otevření do určeného místa, případně i blokováním v závislosti na jiném izolačním objektu.

(6) Prochází-li mezi dveřmi a rámem trolejové vedení, musí být toto přerušeno na takovou vzdálenost, aby nedošlo při otevření křídla ke krátkému spojení.

(7) Dveře pro průchod a poklop pro průlez lidí musí být opatřeny na obou stranách rukojetí a zařízením umožňujícím otevírání a zavírání křídla z obou stran.

(8) Průlez musí být ukotven v prostoru hráze v souladu s návodem výrobce. Výška spodního okraje průlezu musí být 40 cm až 60 cm nad počvou důlního díla. Na nepřístupné straně nesmí přesahovat více než 10 cm z hrázového objektu.

§ 25

Hrázová lutna

(1) Hrázová lutna musí být ukotvena v prostoru hráze v souladu s návodem výrobce. Výška spodního okraje lutny musí být 40 cm až 60 cm nad počvou důlního díla. Na nepřístupné straně nesmí přesahovat více než 10 cm z hrázového objektu.

(2) Konstrukce čel hrázové lutny musí umožňovat napojení většího (menšího) průměru hrázové lutny a těsné uzavření průlezu pomocí deskového nebo jiného uzavíracího poklopu.

(3) Rozměry světlého průměru musí být nejméně 600 mm.

§ 26

Průchod pro dopravník

(1) Průchod pro dopravník musí být zabudován do hráze v souladu s návodem výrobce.

(2) Poklopy průchodu pro dopravník musí být zajištěny v otevřené poloze proti nežádoucímu uzavření jistícím prvkem podle návodu výrobce.

§ 27

Hrázový průvětrník

Hrázový průvětrník musí mít bezpečnostní klapu uzavíratelnou z obou stran.

§ 28

Účelová potrubí

(1) Potrubí pro odběr vzorků důlního ovzduší se ukončuje na přístupové straně uzavíratelným zařízením pro odběr vzorků důlního ovzduší.

(2) Zásahové potrubí je kovové potrubí o minimálním průměru 100 mm. Na přístupové straně musí být ukončeno přírubou a zaslepeno tak, aby umožnilo montáž ventilu.

(3) Odvodňovací potrubí musí být na přístupné straně ukončeno sifonem nebo zaústěno do vodní jímky.

(4) Volný prostor kabelových potrubí musí být z obou stran utěsněn nehořlavým materiálem.

(5) Volná potrubí o průměru větším než 150 mm v hrázovém objektu, který neslouží k uzavření důlních děl, musí být z obou stran uzavřena slepou přírubou.

(6) Všechna potrubí zabudovaná v uzavírací hrázi musí být vyvedena do vzdálenosti nejméně 2 m za hráz.

§ 28a

Kontroly hrázových objektů

(1) Hrázové objekty včetně zabudovaných zařízení a výrobků (§ 23 odst. 1) se kontrolují nejméně jednou za 14 dní.

(2) Hrázové objekty musí být označeny tabulkou s číslem hrázového objektu. Na tabulce se vyznačuje datum poslední kontroly a podpis kontrolujícího.


ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 29

Přechodné ustanovení

Větrní a hrázové objekty a vybavení hrázových objektů, které byly vyrobeny nebo zřízeny před nabytím účinnosti této vyhlášky, lze používat do vyčerpání zásob nebo do ukončení doby životnosti těchto výrobků a objektů.

§ 30

Výjimky

Český báňský úřad může ve výjimečných případech povolit výjimku z ustanovení § 3 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 1, § 15 odst. 2 písm. b), a to na žádost podanou spolu s návrhem náhradních opatření.

§ 31

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Bartoš v. r.


Příloha

Obrázek 1 - Příklad zděné hráze v důlním díle s ocelovou obloukovou výztuží

Obrázek 1 - Příklad zděné hráze v důlním díle s ocelovou obloukovou výztuží

Obrázek 2 - Příklad obezděné hráze s betonovou výplní v důlním díle s betonovou výztuží

Obrázek 2 - Příklad obezděné hráze s betonovou výplní v důlním díle s betonovou výztuží

Obrázek 3 - Příklad popílkocementové hráze v důlním díle s ocelovou obloukovou výztuží

Obrázek 3 - Příklad popílkocementové hráze v důlním díle s ocelovou obloukovou výztuží

1 - čelní peření

2 - zadní peření

3 - kontrolní potrubí

4 - plavicí potrubí

5 - výlom ve stropu

6 - průlez

7 - odběrové potrubí

8 - odvodňovací potrubí

9 - zásek po obvodu důlního díla

Obrázek 4 - Příklad vybavení hráze a schéma jeho umístění

Obrázek 4 - Příklad vybavení hráze a schéma jeho umístění

1 - zásahová potrubí 2 × Js 100

2 - odběrové potrubí Js 50

3 - rezervní potrubí Js 100

4 - odvodňovací potrubí Js 100 se sifonem

5 - průlez Js 800

6 - průlez Js 600

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.

1a) § 13 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

1b) § 94, § 106 odst. 1, § 131 a 142 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

3) § 292 a 296 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

4) § 97 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

5) § 99 odst. 6 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

6) § 79, 82, 93, 94 a 106 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

6a) Vyhláška č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu.

7) § 106 odst. 3 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

Přesunout nahoru