Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 36/1994 Sb.Vyhláška České národní banky o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují

Částka 12/1994
Platnost od 01.03.1994
Účinnost od 01.03.1994
Zrušeno k 01.01.2007 (553/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 21. února 1994

o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují

Česká národní banka podle § 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:


§ 1

Bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty (dále jen "symboly peněz")1) lze reprodukovat pouze se souhlasem České národní banky, není-li dále stanoveno jinak.

§ 2

(1) Reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o:

a) jednostranné černobílé reprodukce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky;

b) jednostranné barevné reprodukce,

1. jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky,

2. jestliže jsou reprodukovány části bankovek nepřesahující polovinu plochy obrazce reprodukované bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit bankovku celou,

3. na kterých delší a kratší strana reprodukované bankovky svírají úhel nejméně o 20 ° odlišný od pravého úhlu.

(2) Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

(3) Šeky, s výjimkou cestovních, a cenné papíry lze reprodukovat se souhlasem vydávající banky nebo jiné vydávající osoby. Tohoto souhlasu není třeba, jsou-li reprodukce zřetelně označeny nápisem "OPIS", "KOPIE" nebo "REPRODUKCE".

(4) Cestovní šeky lze bez souhlasu reprodukovat za stejných podmínek jako bankovky. Jiné reprodukce cestovních šeků lze zhotovovat jen za podmínek uvedených v odstavci 3.

(5) Šekem se pro účely této vyhlášky rozumí nevyplněný i vyplněný tiskopis šeku.

§ 3

(1) Předměty napodobující symboly peněz lze vyrábět bez souhlasu, jsou-li vyráběny z materiálu, který je jiný než materiál původní, a který je s původním materiálem nezaměnitelný.

(2) Souhlas k výrobě předmětů napodobujících bankovky a mince z materiálu původního nebo z materiálu, který je s původním materiálem zaměnitelný, uděluje Česká národní banka. Souhlas k výrobě předmětů napodobujících šeky, cenné papíry a platební karty z původních nebo zaměnitelných materiálů uděluje vydávající banka nebo jiná vydávající osoba.

§ 4

Reprodukce symbolů peněz nebo výroba předmětů, které je úpravou napodobují, v rozporu s touto vyhláškou se považuje za výrobu neoprávněnou a posuzuje se podle zvláštního předpisu.2)

§ 5

Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny právní předpisy o autorských právech, ochranných známkách a průmyslových vzorech,3) ani mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, pokud reprodukované nebo napodobované symboly peněz požívají ochrany z titulu práv v těchto právních předpisech a mezinárodních smlouvách upravených.


§ 6

Zrušuje se vyhláška Státní banky československé č. 146/1992 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1994.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 20 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

2) § 27 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

Přesunout nahoru