Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.

Částka 1/1994
Platnost od 18.01.1994
Účinnost od 01.03.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

3

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 6. prosince 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a d) a § 8 odst. 5 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se vypouští písmeno c).

2. § 6 se doplňuje odstavci 1 a 2, které zní:

"(1) Při činnostech upravených touto vyhláškou mohou být provozovány a používány jen pracoviště, stroje, zařízení, přístroje, pomůcky, objekty a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(2) Při používání strojů, zařízení, přístrojů, pomůcek a materiálů musí být dodrženy pokyny nebo technické podmínky výrobce, návody a podmínky stanovené při jejich schválení nebo povolení.".

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 3 až 6.

3. § 6 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Organizace je povinna zajistit nejméně jednou ročně prohlídky ocelových a dřevěných konstrukcí a staveb, pokud jsou vystaveny účinkům vlhkosti nebo agresivních látek.".

4. § 11 se vypouští.

5. V § 21 odst. 1 písm. k) se na konci připojují tato slova: "ztrátu radioaktivního zářiče a prokázanou netěsnost uzavřeného zářiče,".

6. V § 39 odst. 3 se na konci připojují tyto věty: "Svorníková výztuž může být použita jen ve vhodných báňsko-geologických podmínkách v souladu s technickými podmínkami jejího využití. Četnost a způsob kontroly únosnosti svorníkové výztuže stanoví technologický postup.".

7. § 44 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Stabilita poddajné ocelové výztuže se zajišťuje rozpínkami. V případě, že jsou důlní díla ražena

a) kombajny,

b) v oblastech s nebezpečím důlních otřesů nebo průtrží hornin, uhlí a plynů,

c) o hrubém profilu větším než 20 m2 nebo

d) s úklonem větším než 10o

se používají nejméně tři kusy ocelových rozpínek umístěných při uzavřené výztuži přibližně po 120o na obvodu a při otevřené výztuži na stropě díla a po jeho bocích.".

8. V § 70 odst. 1 se za větu první vkládá tato věta: "Pro zakládání vyrubaných prostor lze použít jen nehořlavého a hygienicky nezávadného materiálu.".

9. V § 158 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Zneškodňování uhelného prachu chloridem vápenatým je dovoleno jen v suchých důlních dílech. Při posypávání musí být elektrická zařízení chráněna zakrytím.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

10. V § 184 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Nádrže a obaly hořlavých kapalin a tuhých maziv musí být s výjimkou nalévání, přelévání nebo odběru hmot trvale uzavřeny, a to i když jsou prázdné. Zátky musí směřovat nahoru. Při přepravě musí být nádrže a obaly řádně upevněny a do vzdálenosti 20 m od dopravní cesty se nesmí provádět práce s otevřeným ohněm.".

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.

11. V § 184 odst. 6 se za slova "stlačeného vzduchu" vkládají slova "ani plynu".

12. § 184 se doplňuje odstavci 13 a 14, které zní:

"(13) Kontroly a čištění vnitřku nádrže na hořlavou látku je možné provádět až po ověření, že koncentrace hořlavých plynů je pod 50 % spodní meze jejich výbušnosti a je zajištěno, že tato koncentrace nebude během práce překročena. Při práci je nutno používat dýchací přístroje.

(14) Opravy nádrží nebo zařízení, při nichž by mohlo dojít ke vznícení nebo výbuchu hořlavých plynů, se nemohou provádět v podzemí.".

13. Za § 184 se vkládá nový § 184a, který zní:

"§ 184a

Požadavky na sklady plynů, hořlavých kapalin a tuhých maziv

(1) Sklad hořlavých kapalin a tuhých maziv může být budován jen podle projektu. Podlaha musí být nepropustná a chemicky odolná proti skladovanému médiu, vyspádovaná k havarijní jímce, jejíž objem odpovídá objemu největší nádrže, popřípadě celému objemu propojených nádrží a která je zakryta roštem.

(2) Pod vypouštěcími ventily nádrží musí být žlab nebo jiné záchytné zařízení.

(3) Osvětlení skladu lze zajistit jen pevnými svítidly v nevýbušném provedení se zřetelně označeným vypínačem umístěným před skladem na vtažné straně.

(4) Větrní proud ovětrávající sklad nelze použít k ovětrávání pracovišť, kde se razí nebo dobývá.

(5) Pro přepravu a manipulaci lze použít jen nádrže a obaly z těsného, pevného a nehořlavého materiálu označené výrazným nápisem o druhu, stupni hořlavosti a množství kapaliny nebo tuhého maziva. Mohou být používány jen pro vyznačený druh látky.

(6) Každý druh používané kapaliny a tuhého maziva se skladuje v obalech odděleně při dodržení manipulační mezery nejméně 0,6 m.

(7) Nádrže, obaly, podstavce a ostatní zařízení skladu musí být z nehořlavého materiálu a uzemněny proti nežádoucím účinkům elektrické energie; to neplatí pro kolejové podvozky umístěné na kolejích.

(8) Větrací otvory v provozovnách skladů se opatřují těsně uzavíratelnými klapkami ovládanými automaticky nebo z vnější strany. Požární ochrana se zajišťuje nejméně čtyřmi kusy vzduchopěnových nebo obdobných ručních hasicích přístrojů, 150 kg písku nebo hasicího prášku umístěného v bedně a lopatou.

(9) Ve skladu, popřípadě na vstupních dveřích do něj je nezbytné umístit

a) seznam osob oprávněných manipulovat s látkami ve skladu,

b) provozní řád skladu,

c) výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob a se zákazem práce s otevřeným ohněm,

d) evidenční knihu o příjmu a výdeji skladovaných látek,

e) dostatečný počet nádob na přenášení hořlavých kapalin.".

14. V § 206 odst. 5 se vypouští poslední věta.

15. V § 218 odst. 1 se na konci připojují tyto věty: "Zařízení, u kterého může dojít účinkem sil k nežádoucímu pohybu, musí být bezpečně zakotveno. Přípustná je jen taková konstrukce zařízení, která umožní jeho bezpečné zakotvení.".

16. § 222 odst. 3 zní:

"(3) Potrubí musí být označeno podle účelu nebo druhu protékající látky. K označení potrubí postačí barevné pruhy o šíři 20 cm ve vzdálenostech po 30 m, a to

a) u důlního požárního vodovodu tmavě červené (červeň rumělková),

b) u potrubí stlačeného vzduchu světle modré (modř světlá),

c) u degazačního potrubí žluté (žluť chromová střední).

Označení musí být také u každé odbočky a armatury těchto potrubí. Způsob označení ostatních potrubí určí organizace.".

17. § 231 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Nejméně dvojím na sobě nezávislým přívodem elektrické energie, z nichž každý zajistí potřebný příkon, je nutné vybavit hlubinný důl

a) s těžním zařízením pro dopravu osob z hloubky větší než 300 m, nebo

b) plynující II. třídy nebezpečí, nebo

c) zařazený jako důl s nebezpečím průvalů vod.".

18. Za § 231 se vkládají nové § 231a a 231b, které zní:

"§ 231a

Napájecí soustavy v dole

(1) Pro rozvody elektrické energie v dole lze použít

a) izolovanou soustavu s ochranou zemněním a hlídačem izolačního stavu,

b) při napětí do 1000 V soustavu s uzemněným uzlem a ochranou proudovým chráničem,

c) při napětí nad 1000 V soustavu s uzlem uzemněným přes ochranný odpor a ochranou rychlým vypnutím.

(2) V izolovaných soustavách o napětí do 1000 V a příkonu nad 5 kVA musí být použit hlídač izolačního stavu signalizující pokles izolačního stavu pod 15 Ohmů/V. V plynujících dolech a v dolech s nebezpečím výbuchu uhelného prachu musí tento přístroj zajišťovat vypnutí soustavy při poklesu izolačního stavu pod 15 Ohmů/V.

(3) Použití soustavy s uzemněným uzlem nebo krajním vodičem se připouští v případě, kdy jsou zachovány parametry jiskrové bezpečnosti.

§ 231b

Zemnící soustava v dole

(1) Pro zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, nežádoucími vlivy elektrostatických nábojů a bludnými proudy musí být v dole zřízena zemnící soustava, jejíž součástí je hlavní zemnící vedení.

(2) Hlavní zemnící vedení musí být tvořeno měděným vodičem o průřezu nejméně 50 mm2 nebo ocelovým pozinkovaným vodičem o průřezu nejméně 95 mm2 a připojeno na nejméně dva strojené zemniče.

(3) S hlavním zemnícím vedením se vodivě spojují všechny neživé části elektrického zařízení vyžadující ochranu zemněním a vodivé předměty podélně uložené nebo vedené v důlním díle (potrubí, koleje apod.).

(4) Hodnoty odporu uzemnění i přechodové odpory zemnící soustavy musí vyhovovat požadavkům pro použitý způsob ochrany. Holá vedení zemnící soustavy musí umožňovat provedení prohlídky.".

19. V § 232 odst. 3 se slova "určené zvláštním předpisem57)" nahrazují slovy "30 m".

20. V § 233 odst. 4 se slova "zvláštního předpisu 57), 59)" nahrazují slovy "odstavců 1 a 2".

21. § 236 odst. 4 zní:

"(4) Pokud se na vývodku vlečného kabelu na pohyblivém zařízení přenáší tah kabelu, musí být vybavena zajišťovacím zařízením, které vypne pohyblivé zařízení při překročení dovoleného tahu v kabelu.".

22. § 237 odst. 5 zní:

"(5) U zařízení, u kterého při překročení určené polohy může dojít k ohrožení bezpečnosti práce nebo provozu, musí být

a) koncový vypínač vymezující určenou polohu zapojený v silovém obvodu, nebo

b) dva koncové vypínače v ovládacím obvodu; v takovém případě musí být jeden koncový vypínač zapojen v ovládacím obvodu příslušného pohonu a druhý v obvodu ovládací cívky spínače, nebo

c) u zařízení řízeného programovým procesorem dva údaje koncové polohy v programovém vybavení.".

23. § 237 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Je-li zařízení vybaveno elektrickým blokováním zajišťujícím bezpečnost osob, musí při jeho působení dojít k zastavení zařízení. V takovém případě může být zařízení opětovně uvedeno do provozu jen jeho vědomým odblokováním.".

24. § 239 včetně nadpisu zní:

"§ 239

Trolejová trakce

Trolejová trakce může být na uhelných a plynujících dolech používána jen v prostorách SNM-0 a SNP-0. Použití trolejové trakce na těchto dolech a podmínky provozu schvaluje Český báňský úřad.".

25. Za § 240 se vkládají nové § 240a až 240c, které zní:

"§ 240a

Používání hliníku a jeho slitin

Hliníku nebo jeho slitin lze v plynujících dolech II. třídy nebezpečí použít pro nevýbušné závěry nebo zajištěné provedení jen za předpokladu, že je jim předřazeno jištění proti zkratu do 100 A.

§ 240b

Používání kabelů se stínící vrstvou

(1) U pohyblivých strojů připojených vlečným kabelem lze v prostorách SNM-2 použít jen ekranovaného kabelu nebo kabelu s ochrannou stínící vrstvou; to se netýká kabelů jiskrově bezpečných obvodů. Přemístitelné stroje musí být takto vybaveny, mají-li být při přemísťování pod napětím.

(2) Polovodivá vrstva ekranovaného kabelu a ochranná stínící vrstva musí být na obou koncích kabelu spojena se zemnící soustavou.

§ 240c

Vypínání vysokonapěťových rozvodů při zemním spojení

Kabelový rozvod s napětím nad 1 kV napájející předsunutou trafostanici umístěnou v prostorách SNM-2 musí být vybaven ochranou zajišťující odpojení vývodu se zemním spojením.".

26. V § 243 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "U zařízení nad 1 kV se za práci pod napětím považuje i ověřování beznapěťového stavu.".

27. V § 243 odst. 4 první věta zní: "V podzemí je na elektrickém zařízení nad 1 kV pod napětím dovoleno jen ověřování beznapěťového stavu a fázování transformátoru a vedení, a to jen v hlavních důlních rozvodnách, na plynujících dolech však jen v hlavních rozvodnách zařazených jako prostor SNM-0.".

28. § 244 odst. 5 a 6 zní:

"(5) Na plynujících dolech II. třídy nebezpečí musí být nadproudové ochrany pro napětí do 1 kV

a) zkoušeny před jejich uvedením do provozu a dále nejméně jedenkrát za šest roků,

b) funkčně ověřeny před jejich uvedením do provozu a dále nejméně jedenkrát za dva roky a po každém přemístění.

(6) Nadproudové ochrany u zařízení nad 1 kV musí být zkoušeny a funkčně ověřeny před jejich uvedením do provozu a dále nejméně jedenkrát za tři roky.".

29. § 244 odst. 9 zní:

"(9) Pro zkoušky reléových ochran a automatik je organizace povinna vypracovat provozní dokumentaci.".

30. V § 258 se vypouští odstavec 2 a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

31. Za § 258 se vkládá nový § 258a, který zní:

"§ 258a

Osvětlení mobilních strojů v podzemí

(1) Mobilní stroj musí být vybaven vlastními svítidly pro osvětlení pracovních prostorů stroje. Kromě dobývacích kombajnů a razicích a vrtacích strojů musí být tyto stroje vybaveny také koncovým červeným světlem a červenými odrazkami. Pokud je stroj určen pro jízdu na vzdálenost větší než 50 m v obou směrech, musí mít bílé i červené svítidlo a červené odrazky na obou stranách stroje; lopatové nakladače nemusí tento požadavek splňovat na lopatové straně.

(2) Osvětlení mobilního stroje vyjma důlní lokomotivy musí být nezávislé na chodu motoru.

(3) Mobilní stroj s přípustnou rychlostí jízdy vyšší než 20 km . h-1 musí být vybaven brzdovými světly.".

32. V § 259 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Dobývací kombajn se může pohybovat smykem po hřeblovém dopravníku, jen pokud je vybaven mechanizmem zamezujícím jeho vypadnutí z tratě dopravníku.".

33. V § 259 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "Přípustná brzdná dráha však může být nejvíce 0,4 m.".

34. V § 259 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "Při spouštění těchto strojů musí nejdříve automaticky zaznít výstražné znamení výrazně odlišené od provozních signálů a provozního hluku a teprve po uplynutí nejméně 5, nejvýše však 15 sekund může dojít ke spuštění stroje.".

35. § 260 včetně nadpisu zní:

"§ 260

Mechanizovaná výztuž

(1) Mechanizovaná výztuž musí zajišťovat ochranu před pádem horniny a bezpečný průchod pod stropnicemi sekcí, jakož i přístup obsluhující osádky k ovládacím prvkům výztuže, dobývacího stroje i k dalším zařízením. Tento průchod musí mít při dobývané mocnosti do 1,5 m minimální šířku 0,7 m a minimální výšku 0,5 m, u mocnosti nad 1,5 m minimální šířku 0,6 m.

(2) Páky hydraulických ovladačů sekce mechanizované výztuže musí být mimo dobu ovládání nastaveny do nulové polohy. Sekce mechanizované výztuže se mohou ovládat jen ze zajištěného prostoru, a to ze společného ovládacího bloku nebo z bloků umístěných na sekcích sousedících se sekcí, která se přesouvá.

(3) Sekce mechanizované výztuže ve strmých slojích musí být vybaveny zařízením zamezujícím příčnému a podélnému pohybu stropnice. Jako spojovací prvek nesmí být použito lano.

(4) Mechanizované výztuže pro strmé sloje musí být vybaveny průchodnými ochrannými povaly, jejichž vzdálenost nesmí být větší než 10 m.

(5) U porubů vybavených mechanizovanou výztuží musí být nejméně jeden provozuschopný náhradní zdroj tlakové kapaliny nebo dvě samostatná provozuschopná čerpadla hydraulického agregátu.

(6) Mechanizovaná výztuž pro poruby s nebezpečím důlních otřesů musí být vybavena zařízením pro pasivní zabezpečení pracovního prostoru před účinky důlního otřesu.

(7) Mechanizovaná výztuž používaná pro zajištění vyrubaného prostoru stěnového porubu o mocnosti nad 2,5 m musí být vybavena pilířovými opěrkami, které musí být používány proti vyjíždění pilíře.".

36. § 261 se doplňuje odstavcem 1, který zní:

"(1) Důlní bezkolejový stroj musí být vybaven dvěma na sobě nezávislými brzdovými systémy, z nichž alespoň jeden je nezávislý na chodu motoru. Oba brzdové systémy musí mít na sobě nezávislá ovládací zařízení a musí být ovladatelné ze stanoviště řidiče.".

Dosavadní odstavce 1, 2 a 3 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

37. V § 275 odst. 5 písm. a) se za slovo "návěští" vkládají tato slova: "znějící nejméně 5 sekund, které je".

38. Za § 275 se vkládá nový § 275a, který zní:

"§ 275a

Důlní hřeblové dopravníky

(1) Návěštním zařízením musí být vybaveny hřeblové dopravníky, které nejsou z místa ovládání přehlédnutelné. Návěští musí znít nejméně 5 sekund před spuštěním dopravníku na ovládacích místech, u pohonné, vratné a napínací stanice dopravníku, u přesypu a na dalších nebezpečných místech. Nežádoucímu spuštění dopravníku musí být zabráněno elektrickým blokováním.

(2) Zastavení dopravníku musí být možné z kteréhokoliv místa podél dopravníku.".

39. § 313 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Při přenášení a přepravě uzavřených radioaktivních zářičů mohou být přítomny jen osoby, jejichž činnost je s touto přepravou spojena. Radioaktivní zářiče mohou být přepravovány jen v prostředcích pro přepravu osob, vyjma dopravy po pásových dopravnících. Přepravu radioaktivních zářičů je nutné provádět přednostně.".

40. V § 322 odst. 7 se na konci připojují tyto věty: "Plošiny musí být bezpečně přístupné a opatřeny zábradlím podle § 291 odst. 9 a 10. Pokud pro nástup a výstup není použit odklopný můstek, musí být na plošině držadlo k ulehčení nástupu a výstupu. Přímo z plošiny musí být možné zastavit dopravník.".

41. § 327 odst. 9 zní:

"(9) Upínání a odepínání vázacích prostředků při manipulaci s materiálem se provádí ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby vázání nebylo prováděno ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínat a odepínat vázací prostředky z povrchu skladovaného materiálu lze jen v případě, kdy je vyloučen samovolný pohyb skladovaného materiálu. Manipulace s materiálem je možná až poté, kdy se pracovník vzdálil na bezpečné místo.".

42. § 327 se doplňuje odstavcem 11, který zní:

"(11) Organizace může skladovat radioaktivní zářiče jen v prostorách k tomu účelu schválených.".

43. V § 8 odst. 4, § 82 odst. 1, § 83 odst. 3, § 83 odst. 5, § 83 odst. 6, § 90, § 99 odst. 4, § 127, § 171 odst. 2, § 182 odst. 2 písm. c), § 186 odst. 4, § 199 odst. 2, § 206 odst. 2, § 209 odst. 2 a § 209 odst. 3 se slova "vedoucí organizace nebo jím pověřený pracovník", "vedoucího organizace nebo jím pověřeného pracovníka" a "vedoucím organizace nebo jím pověřeným pracovníkem" nahrazují slovy "závodní dolu", "závodního dolu" a "závodním dolu".

44. V § 4 odst. 7, § 10 odst. 1, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1, § 12 odst. 3, § 15 odst. 2, § 23 odst. 2, § 307 odst. 1, § 312 odst. 9 a § 320 odst. 9 se vypouštějí slova "nebo vedoucí pracovník".

45. V § 19 odst. 2, § 45 odst. 1, § 60 odst. 1, § 63 odst. 6, § 87 odst. 4, § 96 odst. 3, § 99 odst. 5, § 120 odst. 3, § 136 odst. 2, § 159 odst. 1, § 168 odst. 4, § 197 odst. 3, § 201 odst. 1 a § 329 odst. 2 se slova "vedoucí organizace" a "vedoucího organizace" nahrazují slovy "závodní dolu" a "závodního dolu".

46. V § 172 odst. 2, § 186 odst. 4, § 190 odst. 2 a § 193 odst. 1 se slova "hlavní báňské záchranné stanice" a "hlavní báňskou záchrannou stanicí" nahrazují slovy "revírní báňské záchranné stanice" a "revírní báňskou záchrannou stanicí".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1994.


Předseda:
Ing. Bartoš v. r.

Přesunout nahoru