Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 268/1994 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995

Částka 80/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

268

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1994

o státním rozpočtu České republiky na rok 1995

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1995 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 411 746 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 411 746 000 000 Kč (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 16 305 800 000 Kč (příloha č. 2). Tyto dotace mohou být zvýšeny z rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa.

(3) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace do Státního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 500 000 000 Kč.

(4) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace ve výši 120 000 000 Kč právnickým osobám, které jsou založeny k poskytování zdravotních a sociálních služeb, a fyzickým osobám, které tyto služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.

(5) Stanovená výše příjmů podle kapitol státního rozpočtu je uvedena v příloze č. 3.

(6) Rozdělení celkových výdajů kapitol státního rozpočtu je uvedeno v příloze č. 4 a rozdělení investičních výdajů kapitol státního rozpočtu v příloze č. 5.

§ 2

Součástí celkové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí, jejíž výše je uvedena v příloze č. 2, jsou příspěvky ze státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obcemi. Výše těchto příspěvků je pro rok 1995 uvedena v příloze č. 6, a to v přepočtu na 100 obyvatel s trvalým pobytem na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu. O výši příspěvku přiznaného jednotlivé obci rozhoduje přednosta příslušného okresního úřadu, přičemž se může od částek uvedených v příloze č. 6 v odůvodněných případech odchýlit až o 15 % .

§ 3

(1) V roce 1995 je 45 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, příjmem rozpočtu okresního úřadu.

(2) V roce 1995 je podíl z 55 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, příjmem rozpočtu obce. Každá obec se na uvedené části celookresního výnosu podílí procentem stanoveným s přesností na čtyři desetinná místa příslušným okresním úřadem, a to ve výši odpovídající poměru počtu jejího obyvatelstva k celkovému počtu obyvatelstva daného okresu. Hlavnímu městu Praha a městům Brno, Ostrava a Plzeň plyne uvedená daň ve výši 100 %.

(3) Daň z příjmů právnických osob1) za zdaňovací období roku 1995 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.2)

(4) Příjmem obce podle odstavce 3 není příslušenství daně3) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.4)

§ 4

Prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1994 poskytované jako neinvestiční dotace agrokomplexu a lesnímu a vodnímu hospodářství nevyčerpané do 31. prosince 1994 se převádějí do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1995 a budou použity ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 1994.

§ 5

Z prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 1994 poskytovaných jako investiční dotace podnikům se převádí do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1995 částka odpovídající prostředkům nevyčerpaným do 31. prosince 1994, maximálně však do výše 2 % rozpočtu těchto dotací, která bude použita na stejný účel, pro který byly dotace v roce 1994 určeny.

§ 6

(1) Státním orgánům, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu, rozpočtovým organizacím v jejich působnosti, soudům a státním zastupitelstvím se pro účely hmotné zainteresovanosti ponechávají úspory neinvestičních výdajů dosažené v roce 1994 mimo úspor mzdových prostředků,5) a to jen úspory nepřevyšující 5 % jejich rozpočtu neinvestičních výdajů sníženého o rozpočet mzdových prostředků. Předmětem hmotné zainteresovanosti nejsou úspory těchto výdajů dosažené nesplněním úkolů.

(2) Při posuzování hmotné zainteresovanosti za rok 1994 nepostupují orgány a organizace uvedené v odstavci 1 podle ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

(3) Přebytek státního rozpočtu za rok 1994 se použije přednostně podle odstavce 1.

§ 7

Na vrácení části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6) se použije přebytek státního rozpočtu za rok 1994 zbývající po úhradách podle § 6 odst. 3.

§ 8

Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může

a) upravit ukazatele státního rozpočtu podle § 1 v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu,

b) poskytnout provozovateli jaderných zařízení na území České republiky pro pokrytí náhrady prokázaných jaderných škod vzniklých třetím osobám v důsledku jaderné nehody těchto zařízení prostředky ze státního rozpočtu až do výše 6 000 000 000 Kč.

§ 9

Fond národního majetku České republiky v roce 1995 uhradí část úroků státního dluhu České republiky ve výši 10 700 000 000 Kč.

§ 10

Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1995 státní dluhopisy v rozsahu 38 222 000 000 Kč na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 1995.

§ 11

Vláda nařízením stanoví podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na tepelnou energii vlastníkům nebo správcům některých vytápěných objektů a způsob zúčtování těchto dotací.


§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 268/1994 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv mil. Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY242 000
v tom:
Daň z přidané hodnoty87 000
Spotřební daně46 300
Daně z příjmů77 300
daň z příjmů právnických osob71 100
daň z příjmů fyzických osob6 200
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí1 900
Silniční daň4 200
Clo17 000
Poplatek za užívání dálnic a silnic1 400
Ostatní daně a poplatky6 900
POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI147 119
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY14 708
v tom:
Příjmy rozpočtových organizací3 405
z toho: odvody příspěvkových organizací10
Odvody České národní banky300
Přijaté úroky4 400
Ostatní příjmy6 603
PŘÍJMY Z VLÁDNÍCH ÚVĚRŮ7 919
PŘÍJMY CELKEM411 746
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE356 980
Výdaje rozpočtových organizací121 568
Příspěvky a dotace příspěvkovým a podobným organizacím33 352
Úrokové platby4 200
Dotace, platby a příspěvky197 860
v tom: dotace podnikatelských subjektům26 507
dotace jiným rozpočtům16 806
v tom: územním rozpočtům16 306
mimorozpočtovým fondům500
platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku zaměstnanosti)153 133
platby do zahraničí1 414
INVESTIČNÍ VÝDAJE A DOTACE46 286
Výdaje rozpočtových organizací20 994
Dotace příspěvkovým organizacím14 630
Dotace podnikatelským subjektům10 662
VLÁDNÍ ÚVĚRY8 480
VÝDAJE CELKEM411 746

Příloha č. 2 k zákonu č. 268/1994 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A ROZPOČTŮ OBCÍ

v mil. Kč
OkresÚčelové dotace na:*)Dotace na:Dotace ve vybraných okresechÚzemní vyrovnávací dotaceDotace na has. záchran. sboryDotace celkem
domy s pečovatelskou službousociální dávkyvýkon státní správyškolstvíústavy sociální péčedomovy důchodcůvybraná zdravotnická zařízení komplexní bytovou výstavbu
Praha10,0285,0307,1156,386,5148,614,91 008,4
Benešov20,024,016,212,719,140,45,7138,1
Beroun16,523,013,910,24,48,817,394,1
Kladno24,090,027,519,826,127,92,84,5222,6
Kolín15,026,016,712,39,714,22,00,81,621,3119,6
Kutná Hora13,828,014,510,911,712,217,06,8114,9
Mělník6,635,017,412,94,114,42,292,6
Mladá Boleslav34,027,020,715,610,916,81,311,02,6139,9
Nymburk35,035,016,312,43,021,72,319,86,0151,5
Praha-východ30,017,017,212,66,212,41,82,299,4
Praha-západ12,315,014,110,04,712,02,019,789,8
Příbram30,734,020,016,17,130,21,76,8146,6
Rakovník7,523,010,18,25,812,516,84,188,0
České Budějovice30,041,032,526,55,238,94,4178,5
Český Krumlov20,524,010,79,85,623,894,4
Jindřichův Hradec30,934,017,314,216,020,217,613,57,1170,8
Pelhřimov36,520,013,710,810,919,22,325,48,0146,8
Písek42,029,013,110,47,310,92,1114,8
Prachatice10,020,59,58,25,211,42,026,15,698,5
Strakonice6,924,013,210,519,518,44,338,87,2142,8
Tábor18,829,019,215,12,618,92,4106,0
Domažlice25,013,510,88,94,444,04,5111,1
Cheb10,021,016,213,117,312,26,073,721,7191,2
Karlovy Vary25,042,022,717,621,87,83,01,8141,7
Klatovy21,533,016,512,713,113,545,96,8163,0
Plzeň58,543,523,31,620,45,41,7154,4
Plzeň-jih12,015,012,59,114,65,679,14,3152,2
Plzeň-sever14,013,410,38,41,869,23,6120,7
Rokycany16,58,56,128,238,527,63,7129,1
Sokolov6,042,017,415,04,47,65,038,82,0138,2
Tachov17,523,59,48,13,48,2105,012,513,4201,0
Česká Lípa27,439,019,217,312,011,618,2144,7
Děčín11,580,024,719,532,821,83,012,229,42,4237,3
Chomutov16,375,023,020,823,833,252,02,3246,4
Jablonec nad Nisou42,330,516,412,83,313,11,41,9121,7
Liberec53,760,029,522,08,016,33,56,716,62,4218,7
Litoměřice4,850,521,116,527,610,935,62,8169,8
Louny5,065,016,012,76,511,241,624,09,76,9198,6
Most48,522,217,514,315,66,050,42,3176,8
Teplice65,023,518,25,331,83,50,453,62,4203,7
Ústí nad Labem50,021,816,910,826,549,64,0179,6
Havlíčkův Brod11,827,017,714,28,711,043,06,2139,6
Hradec Králové17,745,530,021,611,923,04,0153,7
Chrudim28,049,019,615,419,313,157,36,2207,9
Jičín31,325,514,411,321,728,35,8138,3
Náchod46,845,020,716,43,424,21,522,65,8186,4
Pardubice13,055,530,223,28,724,24,52,6161,9
Rychnov nad Kn,27,532,014,611,620,314,37,02,45,2134,9
Semily53,026,014,011,21,911,40,54,318,3140,6
Svitavy45,050,019,016,015,615,21,86,570,36,7246,1
Trutnov11,852,022,517,38,127,54,410,324,2178,1
Ústí nad Orlicí31,560,025,520,614,027,140,59,8229,0
Blansko23,539,019,916,320,521,584,96,8232,4
Brno23,8195,098,453,17,045,06,038,73,8470,8
Brno-venkov56,950,028,622,16,519,1215,67,3406,1
Břeclav32,565,023,219,57,212,113,076,47,1256,0
Hodonín54,382,029,925,923,518,02,059,67,1302,3
Jihlava31,350,020,116,53,718,32,226,79,5178,3
Kroměříž21,858,020,117,532,528,060,27,4245,5
Prostějov30,065,020,616,722,433,81,936,09,0235,4
Třebíč9,660,021,718,95,626,223,596,09,5271,0
Uherské Hradiště20,550,026,922,337,324,44,084,46,8276,6
Vyškov39,545,516,013,421,41,880,56,0224,1
Zlín33,857,036,529,68,824,11,93,3195,0
Znojmo51,059,021,018,623,834,26,81,698,77,2321,9
Žďár nad Sázavou32,847,023,220,213,116,926,592,97,9280,5
Bruntál45,0105,020,418,619,921,63,515,589,27,5346,2
Frýdek-Místek17,8131,042,334,317,439,41,03,97,6294,7
Karviná10,0250,052,741,49,428,22,29,095,511,8510,2
Nový Jičín31,4130,029,624,47,021,9147,46,1397,8
Olomouc98,041,733,333,927,55,312,24,1256,0
Opava19,7112,033,629,238,930,13,081,66,4354,5
Ostrava185,082,347,024,066,36,910,03,9425,4
Přerov2,081,025,521,033,631,723,059,47,3284,5
Šumperk21,097,030,525,811,726,23,8135,07,5358,5
Vsetín33,495,027,321,97,825,82,388,35,8307,6
Úhrn ČR1 688,04 400,02 049,41 500,21 023,11 648,8111,0520,0350,02 470,0545,316 305,8

*) Účelové dotace na domy s pečovatelskou službou a sociální dávky podléhají finančnímu vypořádání za rok 1995

Příloha č. 3 k zákonu č. 268/1994 Sb.

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL

v tisících Kč
KapitolaPříjmy rozpočtových organizací celkemv tom
příjmy rozpočtových organizacíz tohopojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti
odvody příspěvkových organizací
Kancelář prezidenta republiky0
Parlament5 2005 200
Úřad vlády8 4008 400
Bezpečnostní informační služba55 00055 000
Ministerstvo zahraničních věcí165 000165 00010 000
Ministerstvo obrany1 979 152462 1001 517 052
Ministerstvo hospodářství166 740166 740
Ministerstvo financí218 130218 130
Ministerstvo práce a sociálních věcí142 817 80488 554142 729 250
Ministerstvo vnitra2 898 062347 0622 551 000
Ministerstvo životního prostředí3 6503 650
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci1 5501 550
Grantová agentura0
Ministerstvo průmyslu a obchodu43 35043 350
Ministerstvo dopravy323 206323 206
Ministerstvo zemědělství89 00089 000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy786 674786 674
Ministerstvo kultury4 1004 100
Ministerstvo zdravotnictví154 430154 430
Ministerstvo spravedlnosti466 695145 291321 404
Úřad průmyslového vlastnictví22 92022 920
Český statistický úřad7 1727 172
Český úřad zeměměřický a katastrální26 36026 360
Český báňský úřad600600
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž0
Ústavní soud0
Akademie věd88 98988 989
Úřad pro legislativu a veřejnou správu478478
Správa státních hmotných rezerv190 000190 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost300300
Nejvyšší kontrolní úřad670670
Všeobecná pokladní správa261 222 368261 222 368
CELKEM411 746 000264 627 29410 000147 118 706

Příloha č. 4 k zákonu č. 268/1994 Sb.

CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL

v tisících Kč
KapitolaNeinvestiční výdaje rozpočtových organizací celkemz tohoPříspěvky na činnost příspěvkovým organizacímDotace občanským sdruženímOstatní dotace a příspěvkyInvestiční výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací celkemDotace a návratné finanční výpomoce podnikatelským subjektům Dotace okresním úřadům a obcímVýdaje celkem
mzdové prostředkydávky sociálního zabezpečenístátní vyrovnávací příspěvekprostředky na státní politiku zaměstnanosti
celkemz toho státní správa
neinvestičníinvestiční
Kancelář prezidenta republiky54 45728 00928 00900092 74400140 600000287 801
Parlament406 696110 9000000000993 0000001 399 696
Úřad vlády175 22659 46659 46600000054 900000230 126
Bezpečnostní informační služba491 91500000000338 000000829 915
Ministerstvo zahraničních věcí2 235 443288 736273 64500043 606001 121 3000003 400 349
Ministerstvo obrany20 634 6007 684 08902 631 20000867 241005 469 90073 0000027 044 741
Ministerstvo hospodářství1 660 799194 259162 5370005 295 9692 500512 389463 0000300 00008 234 657
Ministerstvo financí6 361 6093 094 3953 089 5170000002 668 3005 000 0000014 029 909
Ministerstvo práce a sociálních věcí150 547 6181 382 3251 298 790139 926 0004 720 0002 500 00025 604240 000113 662844 400000151 771 284
Ministerstvo vnitra19 115 8858 689 94341 4882 197 4870051 60463 50001 810 00000021 040 989
Ministerstvo životního prostředí596 121172 069115 912000497 85411 669264 885207 900020 00001 598 429
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci88 55045 27845 27800000015 000000103 550
Grantová agentura622 8576 77900000001 000000623 857
Ministerstvo průmyslu a obchodu978 738172 643168 54300093 5157 00044562 0005 000 000901 00007 042 698
Ministerstvo dopravy1 417 415237 60962 4270004 698 6733 6803 2008 701 3006 550 0002 247 600023 621 868
Ministerstvo zemědělství2 400 011739 923603 9210001 704 30735 00056 000215 0005 600 0002 598 400012 608 718
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy28 958 44718 021 053117 0790009 012 510723 0244 427 1123 241 00000046 362 093
Ministerstvo kultury142 39932 97432 9740001 642 08057 720446 700570 6000002 859 499
Ministerstvo zdravotnictví1 929 061391 84841 6050001 773 465241 80019 2933 196 5000007 160 119
Ministerstvo spravedlnosti5 902 2332 975 6841 766 888158 0000028 55001071 120 4000007 051 290
Úřad průmyslového vlastnictví86 82038 11738 11700000024 200000111 020
Český statistický úřad428 867244 317241 332000002521 500000450 392
Český úřad zeměměřický a katastrální1 338 007688 839688 83900013 12200280 9000001 632 029
Český báňský úřad51 53629 29229 2920000002 50000054 036
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž23 98012 28212 2820000002 50000026 480
Ústavní soud32 63713 40613 40600000013 10000045 737
Akademie věd1 262 466639 61000006 6713 4953 221212 5000001 488 353
Úřad pro legislativu a veřejnou správu50 63915 53115 53100000010 00000060 639
Správa státních hmotných rezerv1 163 09950 54950 54900000056 8000001 219 899
Státní úřad pro jadernou bezpečnost90 43216 14816 148000008 49033 200000132 122
Nejvyšší kontrolní úřad171 51896 42500000030087 700000259 518
Všeobecná pokladní správa39 741 28700001 000 0000293 00003 745 5004 284 0004 594 60016 305 80068 964 187
CELKEM289 161 36846 172 4989 013 575144 912 6874 720 0003 500 00025 847 5151 682 3885 855 82935 724 50026 507 00010 661 60016 305 800411 746 000

Příloha č. 5 k zákonu č. 268/1994 Sb.

INVESTIČNÍ VÝDAJE PODLE KAPITOL

v tisících Kč
KapitolaRozpočtové organizacePříspěvkové organizaceRozpočtové a příspěvkové organizace celkemPodnikatelské subjektyCELKEM
běžná mírasystémové dotaceindividuální dotacesystémové dotaceindividuální dotacenávratné finanční výpomocesystémové dotaceindividuální dotacenávratné finanční výpomoce
Kancelář prezidenta republiky140 600140 600140 600
Parlament3 00050 000940 000993 000993 000
Úřad vlády7 80047 10054 90054 900
Bezpečnostní informační služba3 000135 000200 000338 000338 000
Ministerstvo zahraničních věcí20 000860 900125 000115 4001 121 3001 121 300
Ministerstvo obrany25 0005 349 90095 0005 469 9005 469 900
Ministerstvo hospodářství13 00078 000372 000463 000150 000150 000763 000
Ministerstvo financí12 7002 157 000498 6002 668 3002 668 300
Ministerstvo práce a sociálních věcí11 000833 400844 400844 400
Ministerstvo vnitra25 0001 540 000245 0001 810 0001 810 000
Ministerstvo životního prostředí14 00053 400140 500207 90020 000227 900
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci6 0009 00015 00015 000
Grantová agentura1 0001 0001 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu3 00056 0003 00062 00030 500870 500963 000
Ministerstvo dopravy91 0002 416 600830 0001 663 9003 499 800200 0008 701 300359 9001 887 70010 948 900
Ministerstvo zemědělství13 00072 000130 000215 000367 6001 841 900388 9002 813 400
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy20 0001 891 000288 000677 600364 4003 241 0003 241 000
Ministerstvo kultury10 000322 600238 000570 600570 600
Ministerstvo zdravotnictví40 00085 000206 0002 865 5003 196 5003 196 500
Ministerstvo spravedlnosti11 000578 400531 0001 120 4001 120 400
Úřad průmyslového vlastnictví2 2003 00019 00024 20024 200
Český statistický úřad2 20019 30021 50021 500
Český úřad zeměměřický a katastrální9 000271 900280 900280 900
Český báňský úřad2 5002 5002 500
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž2 5002 5002 500
Ústavní soud2 60010 50013 10013 100
Akademie věd5 500207 000212 500212 500
Úřad pro legislativu a veřejnou správu4 0006 00010 00010 000
Správa státních hmotných rezerv1 20055 60056 80056 800
Státní úřad pro jadernou bezpečnost3 20010 00020 00033 20033 200
Nejvyšší kontrolní úřad7 70080 00087 70087 700
Všeobecná pokladní správa50 000474 5003 221 0003 745 5003 416 0001 178 6008 340 100
CELKEM372 10016 926 0003 696 6004 341 10010 188 700200 00035 724 5004 344 0005 928 700388 90046 386 100

Příloha č. 6 k zákonu č. 268/1994 Sb.

Příspěvky státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce*) (propočet na 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu)

skupina obcíPříspěvek na 100 obyvatel správního obvodu**)
všechny obce1 000 Kč
obce s působností matričního úřadu2 000 Kč
obce s působností stavebního úřadu5 950 Kč
obce s pověřeným obecním úřadem9 500 Kč
[ve smyslu § 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. (úplné znění č. 410/1992 Sb.)]

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) § 6 odst. 5 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací.

6) § 27a zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.

*) Účelové dotace na domy s pečovatelskou službou a sociální dávky podléhají finančnímu vypořádání za rok 1995.

*) Nevztahuje se na magistráty Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, neboť o rozdělení dotace na výkon státní správy rozhodují tyto úřady ve své působnosti.

**) Příspěvky se podle působnosti nebo pověření obce sčítají.

Přesunout nahoru