Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 254/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů

Částka 74/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 31.12.1994
Zrušeno k 12.11.2000 (147/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

254

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb., zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 321/1992 Sb. (úplné znění č. 403/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

Okresní úřady jsou správními úřady, které vykonávají státní správu ve svých územních obvodech. Zákon jim může svěřit výkon státní správy i v jiných územních obvodech.".

2. § 3 odst. 1 včetně nové poznámky č. 1a) zní:

"(1) Okresní úřady mohou na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích vydávat pro své územní obvody právní předpisy;1a) tyto právní předpisy se označují názvem "nařízení okresního úřadu".

1a) Čl. 79 odst. 3 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.".

3. § 3 odst. 6 zní:

"(6) Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou nařízením okresního úřadu, může jim okresní úřad uložit pokutu do 200 000 Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k porušení nařízení okresního úřadu. Takto nelze postupovat, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za takovéto nesplnění nebo porušení povinnosti vyšší sankci. Výnosy pokut jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu.".

4. V § 5 odst. 1 písm. h) se na konci vypouští čárka a připojují se tato slova: "a ochrany,".

5. § 5 odst. 1 se doplňuje písmenem j), které včetně poznámek č. 4a) a 4b) zní:

"j) řídí v souladu s právními předpisy a směrnicemi ústředních orgánů státní správy rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení řízené ke dni 23. listopadu 1990 okresními a krajskými národními výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a s výjimkou případů, kdy byla tato pravomoc přenesena na jiný subjekt podle zvláštního zákona;4a) k plnění úkolů v oboru své působnosti zřizují podle zvláštního předpisu4b) rozpočtové nebo příspěvkové organizace a řídí jejich činnost.

4a) Např. § 67 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 6 a 12 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

4b) § 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.".

6. § 5 odst. 2 až 4 včetně poznámky č. 4c) znějí:

"(2) Okresní úřad dále plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelních pohrom, havárií nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Za tím účelem zabezpečuje koordinovaný postup záchranných, pohotovostních, odborných a jiných služeb, správních úřadů, obcí, fyzických a právnických osob při likvidaci jejich následků (dále jen "Integrovaný záchranný systém"), pokud k tomu není příslušný jiný státní orgán podle zvláštních předpisů.4c)

(3) K plnění úkolů podle odstavce 2 věty první může přednosta okresního úřadu vyhlásit nařízením okresního úřadu pro území okresu nebo jeho části stav ohrožení.

(4) Dojde-li v důsledku živelní pohromy, havárie nebo jiné mimořádné události k ohrožení života, zdraví, značných majetkových hodnot nebo životního prostředí, může přednosta okresního úřadu uložit fyzickým a právnickým osobám, správním úřadům a obcím povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků této události, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Osobě nebo obci, která splnila uloženou povinnost, přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů; právo na náhradu těchto nákladů musí být uplatněno u okresního úřadu do šesti měsíců od jejich vzniku, jinak zaniká.

4c) Např. zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.".

7. § 5 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Stát odpovídá za škodu způsobenou při plnění povinnosti uložené podle odstavce 4 osobě nebo obci, která poskytla osobní nebo věcnou pomoc. Této odpovědnosti se může zprostit jen tehdy, způsobil-li si ten, který poskytl pomoc, škodu úmyslně. Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba nebo obec při plnění povinnosti uložené podle odstavce 4 způsobila jinému. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u okresního úřadu do šesti měsíců po jejím vzniku, jinak zaniká.".

8. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které znějí:

"§ 5a

(1) Za nesplnění povinnosti uložené podle § 5 odst. 4 může okresní úřad uložit pokutu právnické osobě nebo fyzické osobě vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů do výše 200 000 Kč. Jiné fyzické osobě do výše 10 000 Kč. Nebyla-li uložená povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě, může okresní úřad uložit pokutu opětovně. Takto nelze postupovat, nemohla-li právnická nebo fyzická osoba uloženou povinnost splnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(2) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k nesplnění povinnosti uložené podle § 5 odst. 4. Výnosy pokut jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu.

§ 5b

V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město a v hlavním městě Praze vykonávají působnost okresních úřadů tato města, s výjimkou působnosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, kterou pro město Brno, Ostravu a Plzeň a hlavní město Prahu vykonává Ministerstvo financí. Působnost přednosty okresního úřadu vykonávají v těchto městech jejich primátoři, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.".

9. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Okresní úřad se člení na referáty a kancelář přednosty. Přednosta po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra stanoví organizační strukturu okresního úřadu, zřizuje nebo zrušuje jednotlivé referáty, určuje náplň práce kanceláře přednosty a jednotlivých referátů, pokud nebyly tyto referáty zřízeny a jejich působnost stanovena zvláštním zákonem.".

10. V § 9 odst. 3 se vypouští druhá věta včetně poznámek č. 6) a 7).

11. § 15 písm. c) zní:

"c) ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy organizuje kontroly na vybraných úsecích činnosti okresních úřadů, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá vládě návrhy na potřebná opatření,".

12. V § 15 písm. d) se za slova "metodicky usměrňuje" vkládají tato slova: "a ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy koordinuje".

13. V § 15 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) usměrňuje činnost Integrovaného záchranného systému,".

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

14. V § 16 se připojuje nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 7aa) zní:

"(3) Ministerstvo vnitra ve vztahu k přednostům plní podle zvláštních předpisů7aa) úkoly zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a to v rozsahu stanoveném nařízením vlády.

7aa) Např. zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 420/1990 Sb.".

15. V § 17 odst. 1 písm. d) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojuje se tato věta: "zahájení kontroly oznamují a její výsledky projednávají s přednostou,".

16. V § 18b odst. 2 se vypouští druhá věta včetně poznámky č. 7c).

17. § 18c odst. 4 zní:

"(4) Odporuje-li usnesení shromáždění zákonu, jinému právnímu předpisu nebo usnesení vlády, přednosta pozastaví jeho výkon a předloží je do 30 dnů od jeho pozastavení prostřednictvím Ministerstva vnitra vládě k rozhodnutí.".

18. § 19 zní:

"§ 19

V přechodném období stanoveném nařízením vlády okresní úřad vykonává funkci zakladatele státního podniku, kterou ke dni 23. listopadu 1990 vykonávaly okresní a krajské národní výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a s výjimkou případů, kdy funkce zakladatele byla přenesena na obce podle zvláštního předpisu.4a)".

19. § 22 včetně poznámky č. 8a) zní:

"§ 22

Dnem následujícím po dni zrušení okresních komisí pro privatizaci národního majetku, zřízených podle zvláštního zákona,8a) přechází působnost těchto komisí na okresní úřady. V hlavním městě Praze a v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město přechází působnost těchto komisí na tato města.

8a) Zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 33 odst. 1 se za slova "podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) a i) a odst. 2," vkládají slova "3 a 4,".

21. Pokud se v tomto zákoně používají slova "obecně závazný právní předpis", nahrazují se slovy "právní předpis". Pokud se používají slova "obecně závazná vyhláška", nahrazují se slovy "nařízení okresního úřadu".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1994.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru