Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 251/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů

Částka 73/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

251

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 1994,

kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů

Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995:


§ 1

(1) Je-li tepelná energie k vytápění a pro ohřev užitkové vody (dále jen „tepelná energie“) dodávána do bytů vytápěných ze systému centrálního zásobování teplem nebo z blokových či domovních kotelen a do rodinných domů1) napojených na centrální zásobování teplem (dále jen „domovní objekt“), poskytuje se při splnění dále stanovených podmínek dotace ze státního rozpočtu.

(2) Dotace se poskytuje vlastníku, držiteli nebo správci domovního objektu, který je odběratelem tepelné energie nebo tepelnou energii sám vyrábí (dále jen „odběratel“).

(3) Dotace se poskytne, pokud

a) cena tepelné energie sjednaná mezi dodavatelem a odběratelem nebo cena vytvořená odběratelem, který si tepelnou energii sám vyrábí, bude vyšší než 350 Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu nebo vyšší než 315 Kč/GJ v předávací stanici nebo vyšší než 294 Kč/GJ na vstupu do domu při dodávkách z primární sítě rozvodu,

b) příslušný územní inspektorát Státní energetické inspekce prověří soulad výroby a dodávek tepelné energie u výrobců (dodavatelů) s podmínkami stanovenými zvláštním předpisem2) a vydá o tom žadateli odborné stanovisko. Zjistí-li tento orgán, že provozu a technologii topení neodpovídají náklady zahrnuté do věcně usměrňované ceny, požádá při vydání svého odborného stanoviska příslušné finanční ředitelství o prověření oprávněnosti kalkulace výše věcně usměrňované ceny výrobce (dodavatele) podle zvláštního předpisu,3)

c) nejde o byty a k nim příslušné společné prostory v domech postavených bez účasti veřejných prostředků určených zvláštním předpisem3a) s vydaným kolaudačním rozhodnutím po 30. červnu 1996.

(4) Dotace se poskytuje za podmínky, že jsou vytápěny byty, v nichž mají trvalé bydliště občané České republiky, cizinci s povoleným trvalým pobytem v České republice nebo cizinci s přiznaným postavením uprchlíka v České republice, domovní objekty s těmito byty jsou umístěny na území České republiky a jejich vlastníkem, držitelem nebo správcem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky.

(5) Dotace se poskytne ve výši rozdílu mezi věcně usměrňovanou cenou tepelné energie sjednanou v souladu se zvláštními předpisy3) při dodávce od výrobce nebo dodavatele anebo určenou odběratelem, který tepelnou energii sám vyrábí pro svůj domovní objekt, (dále jen „cena výrobce“) a cenou tepelné energie pro domácnost 350 Kč/GJ na vstupu do vytápěného objektu nebo 315 Kč/GJ v předávací stanici nebo 294 Kč/GJ na vstupu do domu při dodávkách z primární sítě rozvodu. Do výpočtu dotace se nezahrne podlahová plocha domovního objektu využívaná k podnikání3b) ani plocha ostatních prostor.3c)

(6) Dotace se poskytuje vlastníku rodinného domu, který je napojen na systém centrálního zásobování teplem.

§ 2

(1) Dotaci poskytují finanční úřady v sídle okresu příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla odběratele na základě písemné žádosti, jejíž vzor a vysvětlivky k ní jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Odběratel podává žádost příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 10. ledna běžného roku, a to jednotlivě za každý domovní objekt. Odborné stanovisko územního inspektorátu Státní energetické inspekce předá odběratel do deseti dní po jeho obdržení. Je-li domovní objekt ve spoluvlastnictví více osob, podává žádost odběratel, který má uzavřenou smlouvu s výrobcem tepelné energie na příslušný rok. V žádosti uvede jméno, příjmení a místo trvalého pobytu všech spoluvlastníků. K žádosti se připojí odborné stanovisko územního inspektorátu Státní energetické inspekce podle § 1 odst. 3 písm. b), dále doklad, kterým odběratel prokáže, že je vlastníkem (spoluvlastníkem), držitelem nebo správcem domovního objektu, a smlouva uzavřená s dodavatelem na příslušný rok o množství a výši ceny tepelné energie. Je-li vlastníkem, držitelem nebo správcem domovního objektu výrobce tepelné energie, připojí k žádosti kalkulaci ceny tepelné energie vypočtené podle cenového předpisu.

(3) Vznikne-li poprvé nárok na dotaci v průběhu kalendářního roku, odběratel v žádosti vypočte roční výši dotace. V tomto případě se žádost podává do nejbližšího 15. dne kalendářního měsíce. Žádost o dotaci nelze účinně podat po 15. listopadu běžného roku.

(4) Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně údajů sdělených finančnímu úřadu v žádosti o dotaci a rozhodných pro výpočet dotace anebo zjistí-li odběratel, že tyto údaje jsou neúplné nebo nesprávné, podá finančnímu úřadu novou žádost a v ní vypočte novou roční výši dotace. Nová žádost se předkládá do nejbližšího 15. dne kalendářního měsíce, nejpozději do 15. listopadu. Na základě nové žádosti finanční úřad poskytuje dotaci v nové výši počínaje nejbližším termínem uvedeným v § 3. Sjedná-li dodavatel s odběratelem zpětné snížení ceny tepelné energie, přiloží se k nové žádosti smlouva o nově sjednané výši ceny. V tomto případě finanční úřad v nejbližším termínu uvedeném v § 3 dotaci sníží i o rozdíl vyplývající ze zpětného snížení ceny. Rozdíly vyplývající ze zjištění, že údaje v podané žádosti jsou neúplné nebo nesprávné, se zpětně do výše již poskytnuté dotace v průběhu roku nepromítají. Tím však nejsou dotčeny zvláštní předpisy postihující neoprávněné čerpání nebo zadržení rozpočtových prostředků a porušení cenových předpisů.

(5) Při změně v osobě odběratele v průběhu kalendářního roku oznámí dosavadní odběratel tuto změnu finančnímu úřadu nejpozději 15 dnů před jejím provedením. K témuž dni právní nástupce dosavadního odběratele podá novou žádost o dotaci, v níž vypočte nárok na dotaci na celý kalendářní rok. Žádost o dotaci lze účinně podat nejpozději do 15. listopadu běžného roku.

(6) Změnu údajů v podané žádosti, která nastala v průběhu kalendářního roku a nemá vliv na výši dotace a není ani změnou v osobě odběratele, oznámí odběratel finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(7) Při změně žádosti v průběhu roku uvede odběratel i množství odebrané tepelné energie (GJ) pro podlahovou plochu bytů k datu podání nové žádosti. Pokud tyto údaje nemohl zjistit, uplatňuje se podíl tepelné náročnosti na celoročních nákladech.3c)

(8) Má-li změna trvalého pobytu nebo sídla odběratele za následek změnu v příslušnosti finančního úřadu, nastává tato změna až pro následující běžný kalendářní rok. Finanční vypořádání dotace za uplynulý kalendářní rok, v němž ke změně došlo, se provede ještě u finančního úřadu, který byl v uplynulém roce k poskytování dotace příslušný.

§ 3

(1) Dotace, jejíž roční výše vypočtená v žádosti přesáhne 2000 Kč, se poskytuje v průběhu kalendářního roku v těchto lhůtách a výši:

a) v lednu, počínaje 21. a konče 25. dnem tohoto měsíce, 20 % roční výše,

b) v únoru až květnu a v srpnu až listopadu, počínaje 21. a konče 25. dnem každého z uvedených měsíců, 10 % roční výše.

(2) Dotace, jejíž roční výše vypočtená v žádosti nepřesahuje 2000 Kč, se poskytuje jednorázově ve lhůtě podle odstavce 1 písm. a).

(3) V měsících červnu, červenci a prosinci se dotace neposkytuje.

(4) Je-li plátcem daně z přidané hodnoty dodavatel i odběratel tepelné energie, sníží finanční úřad dotaci poskytovanou v listopadu o rozdíl mezi částkami daně z přidané hodnoty obsaženými v ceně od výrobce a v ceně pro domácnost.

§ 4

(1) Finanční vypořádání dotace poskytnuté v průběhu kalendářního roku se provede s příslušným finančním úřadem po skončení roku. Do 31. ledna předloží odběratel finančnímu úřadu řádně vyplněný formulář „Finanční vypořádání dotace“, jeho vzor a vysvětlivky k němu jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Neobdrží-li odběratel od dodavatele tepelné energie včas potřebné podklady pro vyplnění „Finančního vypořádání dotace“, finanční úřad na základě žádosti odběratele rozhodnutím stanoví jiný termín pro předložení „Finančního vypořádání dotace“, nejpozději však na 28. únor.

(2) Zjistí-li finanční úřad, že předložený formulář „Finanční vypořádání dotace“ je vyplněn neúplně nebo nesprávně, vrátí jej odběrateli a vyzve odběratele, aby ve stanovené lhůtě podal řádně vyplněný nový formulář. Dodrží-li odběratel lhůtu stanovenou ve výzvě, považuje se lhůta podle odstavce 1 za dodrženou.

(3) Při finančním vypořádání se dotace vypočte jako souhrn nároků na dotaci vyčíslených v jednotlivých žádostech o dotaci předložených v průběhu uplynulého kalendářního roku. Přeplatek dotace vyplývající z finančního vypořádání dotace za uplynulý kalendářní rok odběratel vrátí příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do konce února. Pokud odběratel nedodrží lhůtu stanovenou v odstavci 1 pro předložení formuláře „Finanční vypořádání dotace“, vrátí přeplatek dotace nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž řádně vyplněný formulář „Finanční vypořádání dotace“ podá. S výjimkou případu podle odstavce 2 však tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního předpisu o povinnosti zaplatit pokutu za neoprávněné zadržení rozpočtových prostředků, k němuž dojde nedodržením lhůty splatnosti stanovené v tomto odstavci ve větě prvé. Nedoplatek dotace vyplývající z finančního vypořádání finanční úřad odběrateli neuhrazuje.

(4) Při finančním vypořádání dotace nelze kompenzovat přeplatky s nedoplatky v rámci jednoho domovního objektu nebo jednoho odběrného místa s výjimkou kompenzace výsledného dopadu z vyúčtování tepelné energie pro vytápění s výsledným dopadem vyúčtování tepelné energie určené pro ohřev užitkové vody.

(5) Pokud odběratel nepředloží řádně vyplněný formulář „Finanční vypořádání dotace“ za uplynulý kalendářní rok ve lhůtě stanovené v odstavci 1 nebo 2 anebo přeplatek dotace zjištěný při finančním vypořádání nevrátí do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené v odstavci 3, rozhodne finanční úřad o odkladu poskytnutí dotace na běžný kalendářní rok do doby podání formuláře „Finanční vypořádání dotace“ za uplynulý kalendářní rok anebo do doby vyrovnání přeplatku dotace za uplynulý kalendářní rok.

(6) Má-li v průběhu kalendářního roku zaniknout právo na dotaci anebo má-li zaniknout odběratel bez právního nástupce, oznámí odběratel tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 30 dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Finanční úřad na základě tohoto oznámení anebo z vlastního podnětu stanoví rozhodnutím lhůtu, v níž odběratel podá finančnímu úřadu vyplněný formulář „Finanční vypořádání dotace“ za uplynulou část kalendářního roku. Přeplatek se vypořádá ke dni, v němž zanikne právo na dotaci nebo v němž zanikne odběratel bez právního nástupce. Nedoplatek finanční úřad neuhrazuje.

§ 5

Je-li dotace poskytnuta na základě nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v žádosti o dotaci nebo ve „Finančním vypořádání dotace“, není-li dotace nebo její část vrácena do státního rozpočtu včas nebo dojde-li k jinému porušení tohoto nařízení nebo rozhodnutí finančního úřadu, které má za následek neoprávněné získání nebo zadržení dotace, uplatní se sankce podle zvláštního předpisu.4)

§ 6

Žádost o dotaci (§ 3) na rok 1995 lze podat nejpozději do 15. ledna 1995.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


Přechodná a zrušovací ustanovení zavedena nařízením vlády č. 308/1997 Sb. Čl. II

1. Finanční vypořádání dotací poskytnutých za rok 1997 se provede podle nařízení vlády č. 251/1994 Sb., ve znění platném do 31. prosince 1997.

2. Poskytování dotace končí dnem 31. května 1998.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Místopředseda vlády a ministr financí:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 44 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb.

2) § 30, 32 a 38 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.
Výměr Ministerstva financí č. 01/98.

3a) § 3 odst. 8 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb.

3b) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

3c) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.

4) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 251/1994 Sb.

VYSVĚTLIVKY K ŽÁDOSTI

sl. 1 - Jmenovitě uvést jednotlivé výrobce nebo dodavatele tepelné energie (název, adresa) podle jednotlivých objektů (adresy jednotlivých kotelen včetně označení objektů, do kterých tepelnou energii dodávají)

sl. 2 - Vyplnit součet podlahových ploch bytových a nebytových prostorů celkem za domovní objekt. V tomto sloupci se celková podlahová plocha nepřepočítává podle koeficientů uvedených ve vyhlášce MPO č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.

sl. 2a - Vyplnit součet podlahových ploch bytů, které slouží k trvalému bydlení. Byt užívá fyzická osoba pro účel bydlení své rodiny. Podlahovou plochou je plocha místností v bytě kromě lodžie a balkonu (vyhláška č. 245/1995 Sb., § 6 odst. 5), tj. plocha všech prostor uvnitř bytu bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou přímo vytápěny. Do součtu podlahových ploch bytů se nezapočítávají plochy bytových příslušenství umístěných mimo byt (sklepů, skladovacích prostor, které nejsou účelově vytápěny).

sl. 2b - Vyplnit pouze podlahovou plochu prostor, které slouží k jiným účelům než bydlení. Nebytový prostor užívá fyzická či právnická osoba k jiným účelům (např. kanceláře, prodejny, drobné výrobny, garáže, restaurace, holičství). Podlahovou plochou nebytových prostor je plocha všech místností uvnitř nebytového prostoru (včetně předsíní, hal, chodeb apod.). Plocha bude upravena koeficienty uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky MPO č. 245/1995 Sb. Do tohoto sloupce se zahrnují i podlahové plochy bytů, které nejsou trvale obydleny nebo na které se nevztahuje dotace.

sl. 2c - Součet podlahové plochy bytů (2a) a podlahové plochy nebytových prostor upravený koeficienty (2b). Prostory v domě, které nejsou byty ani nebytovými prostory, jsou prostory ostatní (společné prostory, např. prádelna, sušárna, kočárkárna). Na nákladech k vytápění těchto prostorů se podílejí všichni spotřebitelé úměrně podle svého podílu na úhradě nákladů na vytápění. Proto se plocha těchto prostorů neuvádí.

sl. 3 - Uvede se cena výrobce tepelné energie za jednotku množství (1 GJ) v příslušném roce podle uzavřené smlouvy mezi výrobcem tepelné energie a jejím odběratelem, v souladu s příslušným cenovým výměrem Ministerstva financí.

sl. 4 - Uvede se cena Kč 350/GJ, Kč 315/GJ, resp. Kč 294/GJ tepelné energie pro domácnosti uvedená v § 1 odst. 3 písm. a) nařízení vlády. V případě, že tepelná energie pro ohřev užitkové vody je měřena na jiném místě než na vstupu do vytápěného domovního objektu, je třeba tuto skutečnost odlišit cenou již v žádosti a dodávku tepelné energie rozdělit.

sl. 5 - Uvede se podle uzavřené smlouvy mezi výrobcem a odběratelem tepelné energie přepokládané množství tepelné energie pro příslušný rok v GJ. U domovních kotelen se vychází ze spotřeby tepla obsaženého v palivu a účinnosti tepelného zdroje (podle cenového výměru Ministerstva financí platného na příslušný rok).

sl. 5a - Množství tepelné energie požadované pro byty, na které se vztahuje dotace, se vypočte takto: (sl. 2a : sl. 2c) × sl. 5 s tím, že u neměřených dodávek ze systémů centrálního zásobování teplem na vstupu do vytápěných objektů se jedná o spotřebu měřenou v předávací stanici.

sl. 6 - Požadavek na dotaci na rok 1998 se vypočte takto (sl. 3 - sl. 4) × sl. 5a.

sl. 7 - Příslušný finanční úřad vypočtenou dotaci zaokrouhlí na celé Kč.

sl. 8 - Ponechává se pro potřeby příslušného finančního úřadu, uvede se např. odečet spotřeby GJ k datu změny žádosti.

Poznámka:

1. Všechny číselné údaje s výjimkou sloupce 3 (věcně usměrňovaná cena tepelné energie) se zaokrouhlí na celá čísla (do 0,5 dolů, od 0,5 vč. nahoru).

2. U jednotlivých řádků se doplní, zda jde o dodávku tepelné energie k vytápění nebo k ohřevu užitkové vody či o jejich kombinaci.

Vlastník nebo správce vytápěného domovního objektu (nehodící se škrtněte, příp. doplňte další vztah k domovnímu objektu podle nařízení vlády).

I. Uvede:

a) IČO ...............................................................

b) číslo autorizačního rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu posledního dodavatele tepelné energie ...............................................................

c) zda je plátcem daně z přidané hodnoty ANO - NE zda poslední dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty ANO - NE

II. Předložil:

1. Doklad o vlastnictví k domovnímu objektu, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo náhradní doklad (pouze výjimečně v nových případech):

a) kolaudační rozhodnutí (opis nebo ověřená kopie),

b) smlouva o převodu nemovitosti,

c) narovnání nebo osvědčení formou notářského zápisu,

d) delimitační protokol s výpisem z obchodního rejstříku,

e) potvrzený doklad, že domovní objekty, na které je požadována dotace, má vedeny v aktivech ve svém účetnictví.

2. Smlouvu s výrobcem nebo dodavatelem tepelné energie na příslušný rok, v případě domovních kotelen kalkulaci ceny tepelné energie.

3. Odborné stanovisko Územního inspektorátu Státní energetické inspekce.

III. Seznámil se:

s nařízením vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů, ve znění nařízení vlády č. 308/1997 Sb.

IV. Potvrzuje:

a) správnost, pravdivost a úplnost uvedených údajů,

b) skutečnost, že mu není známo, že jiným subjektem byla na uváděné domovní objekty podána žádost o dotaci.

V. Zavazuje se:

že neprodá domovní objekty, na které požádal o dotaci, bez vědomí příslušného finančního úřadu, aniž by provedl finanční vypořádání dotace a případný přeplatek dotace vrátil do státního rozpočtu.

............................................................................. podpis vlastníka (správce)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 251/1994 Sb.

Finanční vypořádání dotace na tepelnou energii ze státního rozpočtu za rok 199.

VYSVĚTLIVKY K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ (všechny číselné údaje s výjimkou ř. 4 se zaokrouhlí na celé jednotky, a to do 0,5 dolů a od 0,5 nahoru)

Hlavička tabulky:

uvede se

- výrobce nebo poslední dodavatel tepelné energie

- datum žádosti předložené finančnímu úřadu a data případných změn.

V řádcích č. 1a - 11 je nutné vyplnit (pokud není u konkrétního řádku uvedeno jinak) údaje, které byly v předložených žádostech.

ř. 1a - množství tepelné energie v GJ vztažené k podlahové ploše (ř. 2b) skutečně odebrané

ř. 1b - množství tepelné energie v GJ podle žádostí rovněž vztažené k podlahové ploše (ř. 2b)

ř. 2a - podlahová plocha celkem, údaj je shodný (nebo nižší) se sl. 2c žádosti

ř. 2b - podlahová plocha bytů, údaj je shodný (nebo nižší) se sl. 2a žádosti

ř. 3a - skutečně uhrazená cena tepelné energie (maximálně však do výše uvedené v žádosti); výpočet: ř. 1a × ř. 4

ř. 3b - skutečné náklady na tepelnou energii maximálně do jejich kalkulované výše uvedené v žádosti v případech, že vlastník domovního objektu je zároveň výrobcem (dodavatelem) tepelné energie

ř. 4 - věcně usměrňovaná cena výrobce (dodavatele) za 1 GJ. Uvádí se cena, která byla na základě smlouvy mezi výrobcem a odběratelem zapracována do jednotlivých žádostí o dotaci, nebo případně cena nižší v případě, že výrobce cenu oproti smlouvě snížil (varianta vyšší ceny není bez nové smlouvy s odběratelem možná). Cena musí být v souladu s výměrem Ministerstva financí platným pro příslušný rok

ř. 5 - cena pro uživatele bytu za 1 GJ musí být v souladu s příslušným výměrem Ministerstva financí

ř. 6 - úhrada nákladů na tepelnou energii od uživatelů bytů, uživatel bytu je povinen se podílet do výše ceny na úhradě nákladů na to množství tepelné energie, které skutečně odebral; výpočet: ř. 1a × ř. 5

ř. 7a - tento řádek vyplní plátce i neplátce DPH. Částka dotace včetně DPH, která měla být skutečně vyplacena; výpočet: ř. 3a (nebo ř. 3b) - ř. 6

ř. 7b - vyplňuje pouze plátce DPH. Částka dotace bez DPH, která měla být skutečně vyplacena; výpočet: ř. 7a - DPH

ř. 8a - celoroční požadavek na dotaci podle žádostí, nemůže být uveden jiný údaj, než byl uveden v předložených žádostech

ř. 8b - skutečně poskytnutá dotace ze státního rozpočtu poukázaná finančním úřadem

ř. 9 - vyčíslení přeplatku dotace; výpočet: ř. 8b - ř. 7 (7a nebo 7b, v případě plátce DPH)

ř. 10 - vyčíslení nedoplatku dotace; výpočet: ř. 8b - ř. 7 (7a nebo 7b, v případě plátce DPH)

ř. 11 - vyplňuje pouze plátce DPH

Přesunout nahoru