Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 250/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

Částka 72/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 18.02.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

250

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. února 1993 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, která byla pozměněna výměnou nót ze dne 8. a 28. července 1994.

Dohoda na základě změny jejího článku 15 sjednané uvedenou výměnou nót vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 18. února 1993.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

RÁMCOVÁ DOHODA

o finanční spolupráci mezi

Českou republikou a

Evropskou investiční bankou

Tato dohoda se uzavírá mezi:

vládou České republiky, zastoupenou Ministerstvem financí, jednajícím prostřednictvím ministra financí, panem Ivanem Kočárníkem,

nadále uváděnou jako „ČR" na jedné straně, a

Evropskou investiční bankou mající své Ústředí provizorně na 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg-Kirchberg, Velkovévodství lucemburské, zastoupenou panem Hansem Duborgem, viceprezidentem,

nadále uváděnou jako „Banka" na straně druhé.

Vycházejíce z toho, že:

(A) Podle akčního plánu pro pomoc Evropského Společenství ČSFR v jejím úsilí uskutečnit politickou a ekonomickou reformu a podle rozhodnutí Sboru guvernéra Evropské investiční banky (nadále uváděné jako Banka) z 18. dubna 1991 opravňujícího poskytovat půjčky ze svých vlastních zdrojů v ČSFR. Banka se bude účastnit na financování investičních projektů, které vyhoví normálním kritériím Banky pro půjčování z jejích vlastních zdrojů, a

(B) po zániku ČSFR a jejím právním nástupnictví Českou republikou (ČR) a Slovenskou republikou (SR) s účinností od 1. ledna 1993 bude Banka v souladu se shora uvedeným akčním plánem a rozhodnutím pokračovat v účasti ve financování investičních projektů v České republice a Slovenské republice a

C) pro účely uvedené v bode; (A a B) výše, souhrnná částka až 700 mil. ECU může být poskytnuta ČSFR, nahrazené s účinností od 1. ledna 1993 Českou republikou a Slovenskou republikou, Bulharsku a Rumunsku bez rozdělení této částky ve formě půjček od Evropské investiční banky poskytovaných z jejích vlastních zdrojů.

Článek 1

Banka se bude účastnit v rámci akčního plánu PHARE na podpoře úsilí ČSFR, nahrazené s účinností od 1. ledna 1993 Českou republikou a Slovenskou republikou, uskutečnit politickou a ekonomickou reformu a z rozhodnutí Sboru guvernérů Banky opravňujícího poskytovat půjčky ze svých vlastních zdrojů v ČSFR a financovat investiční projekty, které vyhoví normálním kritériím Banky pro půjčování z jejích vlastních zdrojů.

Článek 2

2.1 Pro účely specifikované v článku 1 souhrnná částka až 700 mil. ECU muže být poskytnuta ČSFR, nahrazené s účinností od 1. ledna 1993 Českou republikou a Slovenskou republikou, Bulharsku a Rumunsku ve formě půjček od Evropské investiční banky, poskytnutých z jejích vlastních zdrojů.

2.2 Částka stanovena v odstavci 1 tohoto článku bude použita ke spolufinancování specifických kapitálových investičních projektů, které vyhoví normálním kritériím Banky pro půjčování z jejích vlastních zdrojů a předložených Bance příslušnými úřady ČR nebo s jejich souhlasem.

2.3 Vhodnost projektů bude zkoumána a půjčky budou poskytovány v souladu s podrobnými pravidly, podmínkami a procedurami stanovenými statutem Banky.

Článek 3

Půjčky poskytnuté Bankou budou podléhat podmínkám, pokud jde o lhůtu, daným ekonomickou a finanční povahou projektů, úroková míra bude určena Bankou v souladu s její praxí.

Článek 4

Půjčky Banky na realizaci projektů mohou mít formu spolufinancování, na kterém by se účastnily zejména banky ČR a úvěrové orgány a instituce členských států nebo jiných států nebo mezinárodní finanční organizace.

Článek 5

ČR a jakýkoliv soukromý, částečně nebo zcela státem vlastněný podnik, zřízený v souladu s právem ČR, případně s účastí zahraničních investorů ve formě společného podniku, bude mít přístup k financování určenému pro finanční spolupráci za stejných podmínek.

Článek 6

Provedení, řízení a udržování projektů financovaných v rámci finanční spolupráce mezi ČR a Bankou bude v odpovědnosti konečných příjemců půjček.

Článek 7

7.01 Účast v nabídkových řízeních a jiných řízeních pro udělení smluv bude v souladu s normální praxí Banky.

7.02 ČR bude aplikovat na smlouvy udělené pro provedení projektů financovaných v rámci finanční spolupráce daňová a celní pravidla alespoň tak příznivá jako pravidla používaná ve vztahu k jiným mezinárodním finančním organizacím.

Článek 8

ČR přijme nezbytná opatření, aby zajistila, že úroky a všechny jiné platby splatné Bance na základě půjček poskytnutých v kontextu finanční spolupráce jsou osvobozeny od jakýchkoliv daní a poplatků.

Článek 9

Je-li půjčka poskytována příjemci podle článku 2, předložení záruky dané ČR může být vyžadováno Bankou jako podmínka poskytnutí půjčky.

Článek 10

Všechny dohody o půjčce a o garanci v rámci této finanční spolupráce budou podléhat jurisdikci Evropského soudního dvora.

Článek 11

Během trvání poskytnutých půjček ČR se zavazuje přijmout všechna nezbytná opatření v souladu se svým národním zákonodárstvím, aby umožnila dlužníkům majícím užitek z takových půjček a ručitelům půjček přístup k devizám nezbytným pro placení úroku, provize a dalších poplatků a splácení půjček.

Článek 12

ČR vyvine veškeré úsilí, aby zajistila, že s financovanými projekty nebude zacházeno méně příznivě, než je zacházeno podle existujícího národního zákonodárství nebo jakékoliv dvoustranné investiční dohody.

Článek 13

Zástupci Banky pracovně zapojení do finanční spolupráce se budou těšit obvyklým výsadám a výhodám při výkonu svých povinností a při cestách do a z místa, ve kterém je na nich vyžadováno provádět takové povinnosti.

Článek 14

Ustanovení této dohody zůstanou v platnosti, dokud všechny částky splatné podle finančních smluv uzavřených podle této dohody nebudou plně splaceny.

Článek 15

Tato dohoda vstoupí v platnost datem notifikace České republiky, že ústavní požadavky vstupu dohody v platnost byly splněny.

Na důkaz uvedeného uzavřely smluvní strany tuto dohodu ve třech originálech v anglickém jazyce.

Tato dohoda byla parafována jménem ČR panem J. Větrovským, ředitelem devizově finančního odboru Ministerstva financí České republiky a jménem Banky panem H.-J. Seeligerem, poradcem vedení.

V Praze dne 18. února 1993

Podepsáno za a jménem vlády České republiky:
I. Kočárník v. r.

Podepsáno za a jménem Evropské investiční banky:
H. Duborg v. r.

Č. j.: 97.434/94-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Evropské investiční bance a má čest sdělit následující:

Dne 18. února 1993 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou s tím, že podle svého článku 15 tato dohoda vstoupí v platnost datem nótifikace České republiky, že ústavní požadavky vstupu dohody v platnost byly splněny. Protože však tato formulace byla ústní dohodou při podpisu této dohody pozměněna ve smyslu, že dohoda vstoupí v platnost datem podpisu, má Ministerstvo zahraničních věcí čest navrhnout, pro zachování právní jistoty obou smluvních stran, změnu článku 15 Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsané dne 18. února 1993 v Praze, takto:

„Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu."

Výše zmíněná Rámcová dohoda bude tímto aplikována na finanční smlouvy podepsané od data podpisu Rámcové dohody, tj. od 18. února 1993.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, za předpokladu, že s obsahem této nóty bude Evropská investiční banka souhlasit, aby tato nóta a odpovědní nóta Evropské investiční banky, potvrzující tento souhlas, tvořily dohodu o změně Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, která bude její nedílnou součástí, a to datem odpovědní nóty Evropské investiční banky.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby ujistilo Evropskou investiční banku svou nejhlubší úctou.

V Praze, dne 8. července 1994

Evropská investiční banka
100, boulevard Konrad Adenauer,
Luxembourg - Kirchberg,
Grand Duchy of Luxembourg

Lucemburk, 28. července 1994
JU/GH/mh 8575

Věc: Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou ze dne 18. února 1993

Dopis Ministerstva zahraničních věcí ze dne 8. července 1994, č. j. 97.434/94-MPO

Vážení pánové,

Potvrzujeme přijetí výše uvedeného dopisu. .

Potvrzujeme náš souhlas s obsahem tohoto dopisu. Především jsme vzali na vědomí vstup v platnost výše uvedené Rámcové dohody od data podpisu, tj. 18. února 1993, a její uplatňování v rámci finančních kontraktů podepsaných po tomto datu.

Tento dopis posíláme zároveň na Ministerstvo financí, zastupující Českou republiku jako signatář Rámcové dohody.

S úctou,

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA
C. Knowles v. r.
H.-J. Seeliger v. r.

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5
Praha 1
Česká republika

Ministerstvo financí
Mezinárodní finanční odbor
Letenská 15
Praha 1

Přesunout nahoru