Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 247/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Částka 72/1994
Platnost od 30.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Zrušeno k 13.07.1998 (161/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

247

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 8. prosince 1994,

kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 104ch odst. 2 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.:


§ 1

Česká správa sociálního zabezpečení může organizaci1) z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně prominout penále,2) jestliže

a) jde o penále, které je organizace povinna platit proto, že pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné") zaplatila po dni jeho splatnosti, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto dne; podmínkou přitom je, že pojistné splatné v období jednoho roku před tímto dnem bylo zaplaceno včas a ve správné výši nebo nebylo zaplaceno včas a ve správné výši z důvodů uznaných Českou správou sociálního zabezpečení,

b) organizace zaplatila pojistné na účet zdravotní pojišťovny,3) jde-li o penále za dobu ode dne následujícího po dni takové platby4) do osmi dnů po dni zjištění, že organizace zaplatila pojistné na tento účet; za den tohoto zjištění se považuje den, ve kterém organizace požádala o vrácení částky zaplacené na účet zdravotní pojišťovny, nejpozději však den, ve kterém jí Česká správa sociálního zabezpečení písemně oznámila, že tuto platbu pojistného neobdržela,

c) jde o penále, které je organizace povinna platit ve výši 0,075 % dlužné částky5) proto, že bylo zrušeno povolení placení pojistného a penále ve splátkách6) z důvodu, že organizace nezaplatila včas nebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po vydání rozhodnutí o povolení splátek; podmínkou přitom je, že splátka dluhu nebo tohoto pojistného nebyla zaplacena včas nebo ve správné výši z důvodů uznaných Českou správou sociálního zabezpečení,

d) jde o penále, které je organizace povinna platit proto, že z důvodu živelní pohromy zaplatila pojistné po dni jeho splatnosti nebo v nižší částce, než mělo být zaplaceno, nebo

e) jde o penále ve výši nepřesahující 10 000 Kč, nejde-li o důvody a podmínky uvedené v písmenech a), b), c) nebo d). Výše penále se zjišťuje ke dni podání žádosti o prominutí penále.

§ 2

Okresní správa sociálního zabezpečení může malé organizaci7) z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně prominout penále,2) jestliže

a) jsou dány důvody a podmínky uvedené v § 1 písm. a) až e), nebo

b) se jedná o fyzickou osobu, která nemohla zaplatit pojistné včas z vážných zdravotních důvodů.

§ 3

Okresní správa sociálního zabezpečení může osobě samostatně výdělečně činné8) z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně prominout penále,2) jestliže

a) jsou dány důvody a podmínky uvedené v § 1 písm. a) až e) nebo v § 2 písm. b), nebo

b) se jedná o penále za období aspoň dvou měsíců po sobě jdoucích, po které měla osoba samostatně výdělečně činná nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných; to platí obdobně pro penále, které je osoba samostatně výdělečně činná povinna platit v případech, kdy tyto důvody trvaly u její spolupracující osoby. U poživatele starobního nebo invalidního důchodu se dobou pobírání nemocenského podle předchozí věty rozumí též doba pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby pro poskytování nemocenského stanovené předpisy nemocenského pojištění.

§ 4

(1) O prominutí penále podle § 1 až 3 se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce penále.

(2) Žádost o prominutí penále podle § 2 a 3 se podává u okresní správy sociálního zabezpečení, která je příslušná k rozhodování ve věcech pojistného žadatele;9) tato správa je též příslušná k rozhodnutí o této žádosti, a jde-li o řízení o této žádosti v případech uvedených v § 1 písm. a) a c), je příslušná též k uznání důvodů, pro které pojistné nebylo zaplaceno včas nebo ve správné výši.

(3) Právní účinek rozhodnutí o žádosti o prominutí penále nastává dnem jeho vydání.

§ 5

Penále z důvodu uvedeného v § 1 písm. d) lze prominout, jestliže k živelní pohromě došlo po 30. červnu 1997.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 180/1997 Sb. Čl. II

(1) Řízení o prominutí penále, které by podle této vyhlášky patřilo do věcné příslušnosti České správy sociálního zabezpečení nebo okresní správy sociálního zabezpečení, avšak přede dnem účinnosti této vyhlášky bylo zahájeno u Ministerstva práce a sociálních věcí, dokončí orgán dosud věcně příslušný, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Řízení o prominutí penále, které je plátce pojistného povinen platit proto, že z důvodu živelní pohromy zaplatil pojistné po dni jeho splatnosti nebo v nižší částce, než mělo být zaplaceno (čl. I bod 2), zahájené přede dnem účinnosti této vyhlášky u Ministerstva práce a sociálních věcí dokončí Česká správa sociálního zabezpečení, popřípadě okresní správa sociálního zabezpečení místně příslušná k rozhodování ve věcech pojistného žadatele.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

2) § 20 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

3) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.

4) § 19 odst. 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb.

5) § 20 odst. 3 část věty první za středníkem zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb.

6) § 20a odst. 8 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb.

7) § 3 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 589/1992 Sb.

8) § 3 odst. 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

9) § 104b a 119 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

Přesunout nahoru