Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 24/1994 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky

Částka 8/1994
Platnost od 09.02.1994
Účinnost od 09.02.1994
Zrušeno k 23.02.1999 (33/1999 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 12. ledna 1994,

kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky

Česká národní banka stanoví podle § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách:


Založení banky

§ 1

Podmínkou udělení povolení působit jako banka je minimální výše základního jmění, která činí 500 000 000 Kč, složená na účet otevřený za tímto účelem u České národní banky, případně se souhlasem České národní banky u jiné banky působící v České republice.

§ 2

(1) Žádost o udělení povolení působit jako banka, předložená České národní bance, musí obsahovat:

a) zdůvodnění žádosti s důrazem na opodstatněnost vzniku nové banky a s uvedením předpokládaných podmínek činnosti banky a její předpokládané ziskovosti,

b) návrh stanov banky zahrnující mimo stanovených náležitostí1) způsob výměny akcie na majitele za akcie na jméno nebo za akcie bez hlasovacího práva,

c) údaje o zakladatelích, jsou-li fyzickými osobami,

d) údaje o zakladatelích, jsou-li právnickými osobami,

e) údaje o výši a struktuře základního jmění zakládané banky, možnost získání dalšího jmění od zakladatelů banky nebo rozšíření jmění jiným způsobem,

f) výčet plánovaných činností včetně chronologického uspořádání zahájení a náběhu těchto činností s uvedením předpokládaného objemu,

g) obchodní plán na tři roky pro činnosti zamýšlené podle § 2 odst. 1 písm. f) tohoto opatření,

h) strategii rozvoje jednotlivých bankovních činností s uvedením, jak se promítají v rozvaze a výkazu zisků a ztrát,

i) informace o organizaci banky,

j) jména nejméně tří navrhovaných vedoucích pracovníků banky odpovědných za její řízení s nejméně tříletou praxí ve vedoucí funkci v bance, funkce, do kterých jsou navrhováni, jejich životopisy, předpoklady pro vykonávanou funkci, výpis z trestního rejstříku u občana České republiky, potvrzení bezúhonnosti u ostatních, funkce v jiných orgánech společností, příbuzenské vztahy s pracovníky jiných bank nebo finančních institucí, absolvování odborných výcviků a stáží pro oblasti řízení, do kterých je s nimi uvažováno, s přiložením výsledků a ohodnocení těchto absolvovaných výcviků a stáží, výčet dosud vykonávaných činností včetně uvedení délky praxe v peněžnictví ve vedoucí funkci na srovnatelné úrovni rozhodovacích a řídících pravomocí a kompetencí v návaznosti na navrhovanou funkci; součástí životopisu jsou spolehlivé reference na navrhované pracovníky nejméně ze dvou nezávislých jmenovitě uvedených zdrojů z oblasti bankovnictví,

k) organizaci a cíle vnitřního kontrolního systému, postavení a úkoly útvaru vnitřní kontroly, postavení a úlohy vnitřního auditu a opatření k zajištění nezávislého a objektivního fungování těchto útvarů banky.

(2) Údaje o zakladatelích banky, jsou-li fyzickými osobami, musí obsahovat:

a) jméno a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) národnost, státní příslušnost,

d) adresu trvalého pobytu,

e) životopis s důrazem na vykonávaná zaměstnání,

f) výpis z trestního rejstříku u občanů České republiky a potvrzení bezúhonnosti u ostatních zakladatelů,

g) přehled o majetkové a finanční situaci zakladatelů a úředně ověřený zdroj finančních prostředků vkládaných do banky, rozsah a formu jmění vkládaného do banky,

h) účast zakladatelů zejména v obchodních společnostech nebo družstvech, v nichž mají zakladatelé podíl na jmění přesahující 10 % nebo jsou zastoupeni v jejich vedení nebo statutárních orgánech, případně v jiných formách podnikatelských aktivit,

i) přehled bank, u kterých mají zakladatelé vedeny účty,

j) příbuzenské vztahy k osobám zaměstnaným v době podání žádosti v peněžních nebo finančních institucích anebo institucích obdobného typu.

(3) Údaje o zakladatelích, jsou-li právnickými osobami, musí obsahovat:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo notářsky ověřenou kopii zakládací listiny, případně jiné dokumenty dokládající její vznik, místo a datum založení, činnost, kterou se zabývá, výčet fyzických nebo právnických osob, jejichž podíl na jmění právnické osoby převyšuje 10 %,

b) u akciové společnosti nejnižší a nejvyšší cenu akcií společnosti alespoň za posledních 5 let včetně posledního ocenění; pokud společnost existuje kratší dobu než 5 let, od počátku její existence,

c) doklady o výsledcích hospodaření společnosti za poslední tři roky (alespoň rozvahu a výkaz zisků a ztrát) včetně zpráv auditorů, případně dozorčí rady a zpráv o hospodaření předkládaných valné hromadě akcionářů a v případě, že systém účetnictví ve státě, kde sídlí osoba zakládající banku, je rozdílný od systému používaného v České republice, vysvětlení těchto rozdílů,

d) údaje o původu zdroje, rozsahu a formě jmění vkládaného do banky; z údajů musí jednoznačně vyplývat průběžná schopnost společnosti vytvářet zdroje pro zabezpečování dalších vkladů do základního jmění zakládané banky; údaji o původu zdroje jmění vkládaného do banky se rozumí rozvaha, výkaz zisků a ztrát, dokumenty o disponibilních prostředcích nebo majetkové situaci zakladatele (např. aktuální výpis z běžného účtu),

e) základní údaje o obchodních společnostech, družstvech, na nichž se zakladatelé podílejí svým jměním a tento podíl činí více než 10 % základního jmění těchto společností nebo družstev, případně jiných právních formách podnikatelských aktivit,

f) přehled bank, u kterých mají zakladatelé vedeny účty.

(4) Obchodní plán banky, členěný v prvním roce její činnosti na čtvrtletí, obsahuje v minimálním rozsahu údajů při zveřejňování účetních výkazů:

a) rozvahu v členění stanoveném pro banky Ministerstvem financí,

b) výkaz zisků a ztrát v členění stanoveném pro banky Ministerstvem financí.

(5) Strategie rozvoje jednotlivých bankovních činností obsahuje:

a) záměry banky při poskytování úvěrů a získávání vkladů, zejména z hlediska charakteru klientů, na něž se banka bude zaměřovat (fyzické nebo právnické osoby, drobné, střední, velké společnosti atd.), případně sektoru ekonomiky, území a dále druhu a rozsahu úvěrů a vkladů,

b) objem finančních prostředků, které hodlá banka získat od bank nebo jiných finančních institucí v České republice nebo v zahraničí,

c) záměry banky při obchodování s tuzemskými a zahraničními cennými papíry (investování do cenných papírů na vlastní účet, obchodování na vlastní účet a na účet klienta); účast banky na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb,

d) záměr banky při rozvoji tuzemského a zahraničního platebního styku a rozvíjení dalších provozních služeb,

e) záměry banky v obchodování s devizovými hodnotami,

f) záměry banky při poskytování záruk,

g) vnitřní opatření banky zaměřená na omezení rizikové angažovanosti aktiv nebo pasiv vůči klientovi, případně vzájemně spjaté skupině klientů.

(6) Informace o organizaci banky obsahují zejména informace o:

a) struktuře banky a její centrály,

b) činnosti jednotlivých údajů a organizačních jednotek banky, počtu zaměstnanců, rozdělení kompetencí mezi vedoucí pracovníky zakládané banky,

c) pobočkách, které hodlá banka zřizovat, o jejich počtu a začlenění do organizační struktury banky a o způsobu jejich řízení a kontroly,

d) organizaci a řízení informačního systému banky, a to zejména o vytváření, zpracování, uchování, přenosu a ochraně dat a informací a o metodických, technických a programových prostředcích používaných v informačním systému banky,

e) organizaci obchodu s devizovými hodnotami,

f) organizaci rozhodovacího procesu v bance,

g) organizaci řízení likvidity banky,

h) bankovních budovách a zařízeních, pokud již jsou k dispozici vlastnické vztahy k těmto hodnotám.

§ 3

Zřízení pobočky zahraniční banky

(1) Žádost zahraniční banky, která hodlá zřídit na území České republiky svou pobočku, musí obsahovat tyto náležitosti a dokumenty:

a) dokumenty předkládané statutárním orgánem zahraniční banky,

b) údaje o zahraniční bance zřizující pobočku v České republice,

c) výčet činností, které zamýšlí pobočka vykonávat včetně chronologického uspořádání zahájení a náběhu těchto činností s uvedením předpokládaného objemu,

d) obchodní plán na první tři roky pro činnosti pobočky zamýšlené podle § 3 odst. 1 písm. c) tohoto opatření,

e) strategii pobočky při rozvíjení jednotlivých bankovních činností s uvedením, jak se promítají v rozvaze a výkazu zisků a ztrát,

f) informace o organizaci pobočky,

g) jména vedoucích pracovníků pobočky odpovědných za její řízení s nejméně tříletou praxí ve vedoucí funkci v bance, funkce, do nichž jsou navrhováni, jejich životopisy, předpoklady pro vykonávanou funkci v návaznosti na předchozí vedoucí funkci v peněžnictví, potvrzení o bezúhonnosti, funkce v jiných společnostech, příbuzenské vztahy s řídícími pracovníky nebo se členy statutárních orgánů jiných bank nebo finančních institucí v tuzemsku i zahraničí; součástí životopisu jsou spolehlivé reference na navrhované pracovníky nejméně ze dvou nezávislých jmenovitě uvedených zdrojů z oblasti bankovnictví,

h) organizaci a postavení vnitřního kontrolního systému uplatňovaného v rámci banky a pobočky, úkoly útvaru vnitřní kontroly, postavení vnitřního auditu a opatření k zajištění nezávislého a objektivního fungování těchto útvarů banky,

i) dokumenty doložené v příloze žádosti.

(2) Dokumenty předkládané statutárním orgánem zahraniční banky obsahují:

a) zdůvodnění záměru zřízení pobočky zahraniční banky (dále jen "pobočka") v České republice s důrazem na opodstatněnost vzniku pobočky,

b) rozhodnutí příslušného orgánu banky o záměru zřídit pobočku banky v České republice,

c) závazné prohlášení statutárního orgánu zahraniční banky o převzetí odpovědnosti za vypořádání veškerých aktiv a závazků pobočky nebo na vyžádání České národní banky závazné prohlášení tohoto orgánu o převedení peněžních prostředků zahraniční banky do České republiky za účelem vypořádání závazků pobočky, a to v termínu a podle podmínek stanovených Českou národní bankou; Česká národní banka může požadovat převedení peněžních prostředků ještě před zahájením činnosti pobočky zahraniční banky, a to až do výše peněžních prostředků uvedených v § 1,

d) závazek zasílat bankovnímu dohledu České národní banky pravidelně

1. výroční zprávu banky,

2. pololetní aktuální propočet kapitálové přiměřenosti zakládající banky ověřený bankovním dohledem země sídla banky,

e) prohlášení bankovního dohledu země sídla zahraniční banky (dále jen "banka")

1. o vzniku a existenci banky v souladu se zákony země sídla banky,

2. o uplatňování bankovního dohledu u pobočky zahraničních bank včetně poboček v České republice,

3. o poskytování včasných informací bankovnímu dohledu České národní banky o předpokládané dohlídce nad činností pobočky v České republice za účelem koordinace společného postupu s bankovním dohledem České národní banky při provádění dohlídky v pobočce,

f) závazek bankovního dohledu země sídla zahraniční banky informovat bankovní dohled České národní banky o změnách

1. v kapitálové přiměřenosti a likvidity banky a jiných skutečnostech, které by mohly vést ke zhoršení schopnosti banky a její pobočky v zahraničí dostát svým závazkům,

2. v pravidlech obezřetného podnikání banky a dalších podmínek ovlivňujících výrazným způsobem činnost banky a její pobočky v zahraničí,

3. pojetí a zabezpečení bankovního tajemství platné v zemi sídla zahraniční banky, vztahu bankovního tajemství k pobočkám banky v zahraničí,

4. v systému pojištění vkladů v zemi sídla banky.

(3) Údaje o zahraniční bance zřizující pobočku v České republice obsahují:

a) notářsky ověřený zakládací dokument (výpis z obchodního rejstříku), který musí obsahovat název banky a její právní formu, adresu, místo a datum založení, činnost, kterou se zabývá, fyzické a právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky převyšuje 10 %,

b) u akciových společností nejnižší a nejvyšší cenu akcií banky za posledních pět let včetně uvedení současné ceny akcií,

c) doklady o výsledcích hospodaření banky za poslední tři roky včetně zpráv auditorů, případně dozorčí rady a zpráv o hospodaření předkládaných valné hromadě akcionářů a v případě, že systém účetnictví ve státě, kde sídlí osoba zakládající banku je rozdílný od systému používaného v České republice, vysvětlení těchto rozdílů.

(4) Obchodní plán pobočky, členěný v prvním roce její činnosti na čtvrtletí, obsahuje v minimálním rozsahu údajů při zveřejňování účetních výkazů:

a) rozvahu v členění stanoveném pro banky Ministerstvem financí,

b) výkaz zisků a ztrát v členění stanoveném pro banky Ministerstvem financí.

(5) Strategie pobočky při rozvíjení jednotlivých bankovních činností obsahuje:

a) výši a formu finančních zdrojů poskytnutých pobočce zakládající bankou,

b) záměry pobočky při poskytování úvěrů a získávání vkladů s charakteristikou typů klientů, na něž se bude pobočka zaměřovat (fyzické nebo právnické osoby, drobné, střední, velké společnosti atd.), případně sektoru ekonomiky, území a dále druhu a rozsahu úvěrů a vkladů,

c) objem zdrojů, které hodlá pobočka získat od bank nebo jiných institucí v České republice nebo v zahraničí,

d) záměry pobočky při obchodování s tuzemskými nebo zahraničními cennými papíry (investování do cenných papírů na vlastní účet, obchodování na vlastní účet a na účet klienta), účast pobočky na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb,

e) záměr pobočky při rozvoji tuzemského a zahraničního platebního styku a rozvíjení dalších provozních služeb,

f) záměry pobočky v obchodování s devizovými hodnotami,

g) záměry pobočky při poskytování záruk,

h) vnitřní opatření pobočky zaměřená na omezení rizikové angažovanosti aktiv nebo pasiv vůči klientovi, případně vzájemně spjaté skupině klientů.

(6) Informace o organizaci pobočky obsahují zejména informace o:

a) centrále pobočky s popisem vztahů mezi pobočkou a mateřskou bankou z hlediska pravomoci a odpovědnosti při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění,

b) činnosti jednotlivých útvarů a organizačních jednotek pobočky, počtu zaměstnanců, rozdělení kompetencí mezi vedoucí pracovníky zakládané pobočky,

c) organizačních jednotkách, které hodlá pobočka zřizovat, jejich počtu a začlenění do organizační struktury banky a způsobu jejich řízení,

d) organizaci a řízení informačního systému pobočky, a to zejména o vytváření, zpracování, uchování, přenosu a ochraně dat a informací a o metodických, technických a programových prostředcích používaných v informačním systému pobočky,

e) organizaci obchodu s devizovými hodnotami,

f) organizaci rozhodovacího procesu,

g) bankovních budovách a zařízeních, pokud již jsou k dispozici, vlastnické vztahy k těmto hodnotám.

(7) V příloze žádosti předkládá banka:

a) pravidla obezřetného podnikání bank uplatňovaná v zemi sídla banky vůči pobočce v zahraničí,

b) zákony vymezující působnost a odpovědnost orgánů bankovního dohledu, regulační postupy uplatňované z úrovně bankovního dohledu země sídla banky vůči bankám, případně jiné právní normy upravující nebo ovlivňující činnost bank,

c) právní normy upravující systém pojištění depozit v zemi sídla zakládající banky s vyjádřením, zda se vztahuje i na pobočku v České republice.


Obecná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

Kromě údajů uvedených v § 2 a 3 má Česká národní banka právo vyžádat si písemně od předkladatelů žádosti o založení banky nebo pobočky zahraniční banky jiné dokumenty nebo informace k doplnění žádosti.

§ 5

(1) Veškeré dokumenty se předkládají ve dvojím vyhotovení. K dokumentům v cizím jazyce je nutno přiložit jejich ověřený překlad do českého jazyka.

(2) K žádosti o udělení povolení působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky je nutno přiložit plnou moc udělenou pověřeným pracovníkům k zastupování a jednání jménem zakladatelů při jednání s Českou národní bankou ve věci žádosti o založení banky nebo pobočky zahraniční banky a prohlášení pracovníků pověřených zakladateli k jednání o povolení působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, že veškeré zakladateli předložené dokumenty a údaje jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 6

Zrušuje se opatření Státní banky československé ze dne 15. února 1992, kterým stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výši základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky, jakož i minimální výši poskytnutého kapitálu, která je podmínkou pro udělení povolení, vyhlášené v částce 29/1992 Sb.

§ 7

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 173 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru