Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 237/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

Částka 71/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 01.12.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

237

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 1994 byly v Bonnu podepsány:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

a

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem 1. prosince 1994. Ujednání v souladu se zněním svého článku 7 odst. 1 vstoupilo v platnost současně s Dohodou.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do českého znění Ujednání lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vnitra.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním usnadnit pohyb osob mezi pohraničními pásmy obou států a ve zvláštních případech,

se dohodly takto:

Článek 1

Předmět úpravy

(1) Tato dohoda upravuje usnadnění překračování státních hranic a pobyt osob v pohraničních pásmech České republiky a Spolkové republiky Německo. Usnadnění spočívají v oprávnění překračovat společné státní hranice v turistických zónách a v místech zvlášť k tomu určených a zdržovat se v pohraničním pásmu druhého státu po stanovenou dobu. Místy zvlášť k tomu určenými se rozumí taková místa, kde protínají turistické stezky společné státní hranice.

(2) Tato dohoda dále upravuje usnadnění při překračování státních hranic mimo hraniční přechody a mimo jejich stanovené otevírací doby ve zvláštních případech.

(3) Používání hraničních cest v jejich celkové šíři nepředstavuje překračování státních hranic ve smyslu této dohody a nevyžaduje proto jinak potřebné doklady k překračování státních hranic.

Článek 2

Pohraniční pásma

(1) Pohraničními pásmy ve smyslu této dohody jsou:

- na výsostném území České republiky oblast, která je ohraničena čarou ve vzdálenosti dvacet pět kilometrů od společných státních hranic směrem do vnitrozemí; jestliže tato čára protíná území obce, náleží do pohraničního pásma celé její území,

- na výsostném území Spolkové republiky Německo ty zemské okresy, které přiléhají ke společným státním hranicím, jakož i města s vlastní samosprávou, jež se v nich nacházejí.

(2) Z kulturních, turistických nebo jiných závažných důvodů mohou smluvní strany po vzájemné dohodě začlenit do pohraničních pásem další obce.

(3) Smluvní strany si vymění diplomatickými nótami seznamy územních správních celků, které podle odstavců 1 a 2 tvoří pohraniční pásma.

Článek 3

Překračování státních hranic na turistických stezkách

(1) Smluvní strany budou zřizovat turistické stezky protínající státní hranice za účelem provozování pěší turistiky, cyklistického, lyžařského, jezdeckého nebo vodního sportu, jakož i pro osoby používající koňská spřežení nebo vozíky pro tělesně postižené. Dohodnou místa, ve kterých turistické stezky budou protínat společné státní hranice, jakož i jejich charakter a termín uvedení do provozu. Každá smluvní strana současně písemně informuje druhou smluvní stranu o průběhu turistických stezek na výsostném území svého státu.

(2) Státní příslušníci obou států a státní příslušníci třetích států, kteří nepodléhají vízové povinnosti v žádném z obou států ani v žádném z členských států Evropské unie, mohou překračovat státní hranice na turistických stezkách protínajících státní hranice v rámci charakteru uvedeného v odstavci 1 a zdržovat se až po dobu sedmi dnů v pohraničním pásmu druhého státu, mají-li s sebou platný doklad pro překračování státních hranic.

Článek 4

Překračování státních hranic v turistických zónách

(1) Smluvní strany budou zřizovat v pohraničních pásmech turistické zóny k provozování pěší turistiky, cyklistického, lyžařského, jezdeckého nebo vodního sportu, jakož i pro osoby používající koňská spřežení nebo vozíky pro tělesně postižené. Dohodnou charakter a termín otevření turistické zóny a stanoví rozsah turistické zóny a úsek státních hranic, který turistickou zónu protíná.

(2) Státní příslušníci obou států, jakož i státní příslušníci třetích států, kteří nepodléhají vízové povinnosti v žádném z obou států ani v žádném z členských států Evropské unie, mohou překračovat státní hranice kdekoliv uvnitř turistických zón v rámci charakteru uvedeného v odstavci 1 a zdržovat se tam až po dobu sedmi dnů, pokud mají s sebou platný doklad pro překračování státních hranic.

Článek 5

Překračování státních hranic ve zvláštních případech

(1) Osobám a skupinám osob, které nepodléhají vízové povinnosti v žádném z obou států ani v žádném z členských států Evropské unie, může být povoleno překračovat státní hranice mimo zřízené hraniční přechody a jejich stanovené otevírací doby za účelem uspokojování společenských, náboženských, kulturních, sportovních nebo jiných zájmů, pokud je to nezbytné pro jejich dosažení a není to v rozporu s veřejnými zájmy.

(2) Souhlas k překračování státních hranic podle odstavce 1 uděluje písemně příslušný orgán jedné smluvní strany po dohodě s příslušným orgánem druhé smluvní strany. Pro skupiny osob se vydává vždy odpovědné osobě. Souhlas může být omezen stanovením podmínek. Lze jej kdykoliv zrušit. Při překračování státních hranic je nutné mít s sebou platný doklad pro překračování státních hranic a souhlas udělený podle tohoto odstavce.

Článek 6

Pohraniční kontrola

Osoby, které překračují státní hranice podle této dohody, podléhají pohraniční a celní kontrole.

Článek 7

Zpětné přebírání osob

(1) Příslušné orgány smluvních stran se zavazují přebírat zpět osoby, které na základě této dohody vstoupily na výsostné území státu druhé smluvní strany a které

a) porušily ustanovení této dohody nebo

b) se tam protiprávně zdržují.

(2) Podrobnosti o postupu při zpětném přebírání osob podle odstavce 1 stanoví příslušné orgány smluvních stran v prováděcím ujednání.

Článek 8

Celní ustanovení

(1) Dovoz a vývoz zboží včetně dopravních prostředků osobami, které překračují státní hranice podle této dohody, upravují právní předpisy platné v obou státech.

(2) Osvobození od cel, daní, dávek a poplatků se podle těchto právních předpisů poskytuje na zboží neobchodního charakteru, které dovážejí a vyvážejí osoby podle odstavce 1 v souvislosti s cestou a pobytem v pohraničním pásmu druhého státu výlučně k osobní potřebě nebo spotřebě během cesty nebo jako jednoduché pracovní vybavení k dočasnému užívání.

(3) Dovoz a vývoz zboží včetně dopravních prostředků obchodního charakteru je přípustný mimo zřízené hraniční přechody a stanovené otevírací doby pouze tehdy, bude-li předem uděleno povolení příslušnými orgány obou smluvních stran.

Článek 9

Vztah k právním předpisům

Touto dohodou nejsou dotčeny právní předpisy platné v obou státech, například o

a) odmítnutí vstupu, vyhoštění, ukončení pobytu a provedení vyhoštění,

b) uprchlících a udělování azylu,

c) vykonávání výdělečné činnosti,

d) zákazech a omezeních ohledně dovozu, vývozu a tranzitu zboží včetně dopravních prostředků, zvláště pak předpisy na úseku veterinárním, fytokaranténním, předpisy o zbraních, střelivu, výbušninách, škodlivinách, jakož i o látkách škodlivých lidskému zdraví, o kulturních památkách a předmětech muzejní hodnoty,

e) dovozu a vývozu platidel a devizových prostředku,

f) ochraně přírody a krajiny.

Článek 10

Pozastavení provádění Dohody

(1) Každá smluvní strana může z důvodu ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti, zdraví obyvatel nebo z jiných závažných důvodů dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této dohody. Jestliže bude provádění této dohody pozastaveno, budou smluvní strany provádět článek 7 ještě po dobu 30 dnů ode dne, kdy provádění Dohody bylo pozastaveno.

(2) Smluvní strana, která hodlá provádění Dohody pozastavit nebo obnovit, musí o tom předem písemně diplomatickou cestou informovat druhou smluvní stranu.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost prvého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém smluvní strany Dohodu podepsaly.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu tří let. Její platnost se poté prodlužuje vždy o další tři roky, pokud ji jedna ze smluvních stran diplomatickou nótou nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušné doby platnosti.

(3) Článek 7 se bude provádět ještě po dobu 30 dnů po dni, ve kterém tato dohoda pozbude platnosti.

Dáno v Bonnu dne 3. listopadu 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Jan Ruml v. r. ministr vnitra

Za vládu Spolkové republiky Německo:

Dieter Kastrup v. r. státní tajemník Spolkového ministerstva zahraničních věcí

Manfred Kanther v. r. spolkový ministr vnitra

Přesunout nahoru