Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 235/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb.

Částka 71/1994
Platnost od 15.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

235

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 11. listopadu 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti podle § 33 odst. 5 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona České národní rady č. 17/1993 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 4 zní:

"§ 4

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci

a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě v trestním řízení,

b) koná v prvním stupni řízení o trestných činech, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu s místní příslušností v obvodech okresního soudu v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě,

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě v občanském soudním řízení, s výjimkou rozhodnutí ve věcech obchodních,

d) rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, o nichž zvláštní zákon8) stanoví, že v nich rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně, je-li obecným soudem účastníka, jímž se řídí místní příslušnost, okresní soud v Liberci, v Jablonci nad Nisou nebo v České Lípě,

e) rozhoduje ve věcech okresního soudu v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě o přikázání věci jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti nebo z jiného důležitého důvodu,2a) nebo jsou-li podle zvláštního předpisu1),2) z projednávání věci vyloučeni soudci těchto soudů,

f) rozhoduje spory o příslušnosti mezi okresními soudy v obvodu působnosti krajského soudu, jestliže nesouhlas s postoupením věci vyslovily okresní soudy v Liberci, v Jablonci nad Nisou nebo v České Lípě.".

2. Poznámka č. 2a) zní:

"2a) § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 25 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.".

3. § 4b zní:

"§ 4b

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci

a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Olomouci, v Šumperku a v Přerově v trestním řízení s výjimkou rozhodování ve věcech mladistvých, ve věcech obviněných z trestných činů spáchaných porušením předpisů silničního, železničního, leteckého a plavebního provozu a ve věcech, které se týkají cizích státních příslušníků,

b) rozhoduje ve věcech, v nichž byla podána obžaloba, o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresního soudu v Olomouci ve věcech, v nichž je zvláštním předpisem stanovena příslušnost okresního soudu v Olomouci,3)

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v obvodu krajského soudu v Ostravě v přípravném řízení ve věcech mladistvých,

d) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresního soudu v Opavě v přípravném řízení,

e) koná v prvním stupni trestní řízení ve věcech, jež by do 31. 12. 1993 náležely do pravomoci vojenských soudů, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu,

f) koná v prvním stupni řízení o trestných činech spáchaných v obvodech okresních soudů Olomouc a Přerov, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu,

g) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Olomouci, Přerově a v Šumperku v občanském soudním řízení s výjimkou rozhodování ve věcech obchodních, ve věcech pracovních, zlepšovacích návrhů a vynálezů, ve věcech s mezinárodním prvkem a v řízení o dědictví,

h) rozhoduje v občanském soudním řízení s výjimkou věcí uvedených v písmenu g) o vyloučení soudců a o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, jsou-li podle zvláštního předpisu4) z projednání věci vyloučeni soudci okresních soudů v Olomouci, Přerově a v Šumperku, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti,5) o nesouhlasu okresních soudů v Olomouci, Přerově a v Šumperku s postoupením věci6) nebo s přenesením působnosti.7)

4. § 4d se doplňuje písmeny g), h) a i), která znějí:

"g) rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, o nichž zvláštní zákon8) stanoví, že v nich rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně, je-li obecným soudem účastníka, jímž se řídí místní příslušnost, okresní soud v Táboře nebo v Pelhřimově,

h) rozhoduje v občanském soudním řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Táboře a v Pelhřimově,

i) rozhoduje v občanském soudním řízení o vyloučení soudců a o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, jsou-li podle zvláštního předpisu4) z projednání věci vyloučeni soudci okresních soudů v Táboře a v Pelhřimově, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti,5) o nesouhlasu okresních soudů v Táboře a v Pelhřimově s postoupením věci6) nebo s přenesením působnosti.7)".

5. Poznámka č. 8) zní:

"8) § 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 4e a 4f se vypouštějí.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995. Body 1 a 2 nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Novák v. r.

Přesunout nahoru