Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 230/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

Částka 69/1994
Platnost od 12.12.1994
Účinnost od 24.10.1994
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

230

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 1994 byla v Soulu podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 2 dnem 24. října 1994.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

o kulturní spolupráci

mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále jen „smluvní strany“);

vedeny přáním posilovat stávající přátelské svazky mezi oběma státy;

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti kultury, umění, vzdělávání, vědy, informací a sportu přispěje ke zvyšování vzájemného porozumění mezi občany obou států;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany za účelem bližšího porozumění mezi občany obou států a rozvoje spolupráce v oblasti kultury, umění, vzdělávání, vědy, informací a sportu budou zejména podporovat:

a) vzájemné návštěvy herců, spisovatelů, malířů, hudebníků, tanečníků a dalších představitelů kultury a umění a jejich činnosti nebo vystoupení;

b) výměnné návštěvy vědců, profesorů, učitelů, výzkumných pracovníků a studentů;

c) výměnné návštěvy novinářů a dopisovatelů a spolupráci mezi tiskovými a zpravodajskými agenturami;

d) výměnné návštěvy sportovců nebo sportovních klubů a jejich přátelská utkání a spolupráci mezi jejich organizacemi;

e) výměnné návštěvy mladých lidí a spolupráci mezi jejich organizacemi;

f) výměnu a šíření rozhlasových a televizních programů, filmů, knih, periodických a jiných publikací a spolupráci mezi nakladatelstvími a rozhlasovými a televizními organizacemi;

g) překládání a vydávání uměleckých, literárních a vědeckých děl;

h) organizování výstav a uměleckých akcí obecně.

Článek 2

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi univerzitami a vědeckými a vzdělávacími institucemi svých států.

2. Smluvní strany budou podporovat zahájení kursů a přednášek z humanitních oborů týkajících se druhého státu na univerzitách a podobných institucích svých států.

Článek 3

Každá smluvní strana umožní zřízení kulturních institucí druhého státu na svém území v souladu s právními předpisy platnými ve svém státě.

Článek 4

V oblastech, které upravuje tato dohoda, budou smluvní strany při poskytování oficiálních informací o druhém státě vycházet ze zeměpisných a historických faktů druhého státu.

Článek 5

Smluvní strany posoudí metody a podmínky vzájemného uznávání akademických hodností, diplomů a jiných dokladů o vzdělání vydávaných nebo udělovaných příslušnými vzdělávacími institucemi svých států.

Článek 6

Všechny aktivity smluvních stran v rámci této dohody musí být v souladu s právními předpisy platnými v tom státě, v němž se aktivity konají.

Článek 7

Za účelem realizace této dohody mohou smluvní strany uzavírat prováděcí programy na určitá časová období.

Článek 8

Všechny otázky spojené s výkladem této dohody budou řešeny jednáním diplomatickou cestou.

Článek 9

1. Smluvní strany si vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění vnitrostátních podmínek nutných pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda vstoupí v platnost datem pozdějšího oznámení.

Článek 10

1. Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

2. Ukončení platnosti této dohody neovlivní realizaci projektu nebo programů dojednaných podle této dohody, ale ne zcela dokončených v době ukončení platnosti této dohody.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Soulu dne 6. října 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, korejském a anglickem, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky: RNDr. Alexandr Vondra v. r. I. náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu Korejské republiky: Pak Kon-u v. r. I. náměstek ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru