Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 229/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko

Částka 69/1994
Platnost od 12.12.1994
Účinnost od 26.08.1994
Zrušeno k 31.03.1999 (110/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

229

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. prosince 1993 byla v Lublani podepsána Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda byla na základě svého článku 39 odst. 3 prozatímně prováděna od 1. ledna 1994 a vstoupila v platnost v souladu s odstavcem 2 téhož článku dnem 26. srpna 1994.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko

PREAMBULE

Česká republika a Republika Slovinsko (dále uváděné jako „Smluvní strany"),

majíce na zřeteli Memorandum o liberalizaci vzájemných obchodních vztahů mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko ze dne 4. května 1993,

připomínajíce svůj záměr účastnit se aktivně procesu ekonomické integrace v Evropě a vyjadřujíce svou připravenost ke spolupráci při hledání cest a prostředků k posílení tohoto procesu,

znovu potvrzujíce svůj pevný závazek k zásadám tržní ekonomiky, která vytváří základ jejich vztahů,

připomínajíce svůj pevný závazek k Závěrečnému aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Pařížské chartě a zejména k zásadám obsaženým v závěrečném dokumentu Bonnské konference o hospodářské spolupráci v Evropě,

rozhodnuty za tímto účelem postupně odstranit většinu překážek v jejich vzájemném obchodu v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu,

pevně přesvědčeny, že tato dohoda podpoří posílení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě,

berouce v úvahu, že žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že vyjímá Smluvní strany z jejich závazků podle jiných mezinárodních dohod, zejména Všeobecné dohody o clech a obchodu,

se dohodly takto:

Článek 1

Cíle

1. Smluvní strany vytvoří postupně oblast volného obchodu v souladu s ustanoveními této dohody a ve shodě s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu v přechodném období, které skončí nejpozději 1. ledna 1996.

2. Cíle této dohody jsou:

a) podporovat rozšiřováním obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi Smluvními stranami a takto ve Smluvních stranách napomáhat rozvoji hospodářské aktivity, zlepšení životních a pracovních podmínek a zvýšení produktivity a finanční stability,

b) poskytovat spravedlivé podmínky v obchodě mezi Smluvními stranami,

c) tímto způsobem přispívat, cestou odstraňování překážek obchodu, k harmonickému rozvoji a rozmachu světového obchodu.

KAPITOLA I.

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 2

Rozsah

Ustanovení této kapitoly se budou vztahovat na průmyslové výrobky pocházející ze Smluvních stran. Výraz „průmyslové výrobky" znamená pro účely této dohody výrobky začleněné do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží s výjimkou výrobků uvedených v příloze I.

Článek 3

Dovozní cla

1. V obchodu mezi Smluvními stranami nebudou zaváděna žádná nová dovozní cla.

2. Dovozní cla budou zrušena v souladu s ustanoveními Protokolu 1 této dohody.

Článek 4

Základní clo

1. Pro každý výrobek bude základním clem, z něhož se mají uplatňovat postupná snížení stanovená v této dohodě, celní sazba podle Doložky nejvyšších výhod, používaná k 1. lednu 1993.

2. Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv snížení cel dle zásady „erga omnes", zejména ke snížením vyplývajícím z dohody o celních sazbách sjednané jako výsledek Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 1, a to počínaje dnem uplatnění takovýchto snížení.

3. Snížená cla vypočtená v souladu s odstavcem 2 tohoto článku budou uplatňována zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

4. Smluvní strany si navzájem oznámí své příslušné národní celní sazby.

Článek 5

Poplatky rovnocenné clům

1. V obchodu mezi Smluvními stranami nebude zaveden žádný nový poplatek, který má účinek rovnocenný dovoznímu clu.

2. Všechny poplatky mající účinek rovnocenný dovozním clům budou zrušeny ke dni vstupu této dohody v platnost, s výjimkou uvedenou v příloze II.

Článek 6

Fiskální cla

Ustanovení článku 3 se budou rovněž vztahovat na cla fiskální povahy.

Článek 7

Vývozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Smluvními stranami nebudou zaváděna žádná nová vývozní cla nebo poplatky, které mají rovnocenný účinek.

2. Smluvní strany zruší mezi sebou ke dni vstupu této dohody v platnost veškerá vývozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek.

Článek 8

Množstevní omezení dovozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Smluvními stranami nebudou zaváděna žádná nová množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení a opatření mající rovnocenný účinek na dovozy výrobků pocházejících ze Smluvních stran budou zrušena k datu vstupu této dohody v platnost, s výjimkami uvedenými v příloze III.

Článek 9

Množstevní omezení vývozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Smluvními stranami nebudou zaváděna žádná nová množstevní omezení vývozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Smluvní strany neuplatňují žádná množstevní omezení vývozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

Článek 10

Postup při výměně informací o návrzích technických předpisů

1. Smluvní strany se budou v co možná nejkratším období a v souladu s ustanoveními přílohy IV navzájem písemně informovat o návrzích technických předpisů a návrzích doplňků k nim, jež hodlají vydat.

2. Společný výbor rozhodne o lhůtě pro provedení ustanovení odstavce 1.

KAPITOLA II.

ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

Článek 11

Rozsah

Ustanovení této kapitoly se budou vztahovat na zemědělské výrobky původem ze Smluvních stran této dohody. Výraz „zemědělské výrobky" znamená pro účely této dohody výrobky začleněné do kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží a výrobky uvedené v příloze I.

Článek 12

Výměna koncesí

1. Smluvní strany této dohody si navzájem poskytují koncese, specifikované v Protokolu 2, v souladu s ustanoveními této kapitoly.

2. Berouce v úvahu

- úlohu zemědělství ve svých ekonomikách,

- rozvoj obchodu zemědělskými výrobky mezi Smluvními stranami,

- zvláštní citlivost zemědělských výrobků,

- pravidla svých zemědělských politik,

- důsledky mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu,

Smluvní strany budou zkoumat možnosti vzájemného poskytnutí si dalších koncesí.

Článek 13

Koncese a zemědělská politika

1. Bez narušení koncesí udělených podle článku 12, ustanovení této kapitoly nebudou omezovat jakýmkoli způsobem provádění příslušných zemědělských politik včetně uplatňování výsledků vyplývajících z Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

2. Smluvní strany si vzájemně sdělí změny ve svých příslušných zemědělských politikách nebo přijatá opatření, která mohou ovlivňovat podmínky obchodu se zemědělskými výrobky mezi nimi, jak jsou stanoveny v této dohodě. Na žádost jakékoliv Smluvní strany se uskuteční okamžité konzultace s cílem přezkoumání situace.

Článek 14

Zvláštní ochranná opatření

Bez ohledu na ostatní ustanovení této dohody a zejména článku 27, jestliže, s přihlédnutím ke zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobků pocházejících z některé ze Smluvních stran, jež jsou předmětem koncesí poskytnutých v rámci této dohody, způsobují vážné porušování trhů druhé Smluvní strany, Smluvní strana, které se toto porušování týká, zahájí okamžitě konzultace s cílem nalézt vhodné řešení. Před dosažením tohoto řešení může dotčená Smluvní strana přijmout opatření, která považuje za nezbytná.

Článek 15

Veterinární, zdravotní a fytosanitární opatření

Opatření týkající se fytosanitární kontroly rostlin a fytofarmaceutických přípravků budou ve Smluvních stranách této dohody uvedena do souladu s legislativou Evropského společenství.

Veterinárně-sanitární opatření a činnost veterinárních služeb budou prováděny v souladu s kodexem Mezinárodního úřadu pro nákazy a dalšími mezinárodními úmluvami v této oblasti.

Tyto služby se zavazují, že nebudou zavádět diskriminační nebo jiná neobvyklá opatření, která mohou omezit tok informací a obchod se zvířaty, rostlinami nebo produkty.

KAPITOLA III.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Pravidla původu zboží a spolupráce v celní správě

1. Protokol 3 stanoví pravidla původu a metody administrativní spolupráce, které se k nim vztahují.

2. Smluvní strany budou přijímat vhodná opatření, včetně pravidelných přezkoumávání Společným výborem a úprav administrativní spolupráce, aby zabezpečily, že ustanovení Protokolu 3 a článků 3 až 9, 12, 17 a 28 této dohody se budou účinně a harmonicky uplatňovat, a aby co možná nejvíce omezily formality používané v obchodu a dosáhly vzájemně uspokojivých řešení jakýchkoli potíží, které vzniknou z provádění těchto ustanovení.

Článek 17

Vnitřní zdanění

1. Smluvní strany se zdrží jakýchkoli opatření nebo praktik vnitřní fiskální povahy, která buď přímo, nebo nepřímo zavádějí diskriminaci mezi výrobky majícími původ ve Smluvních stranách.

2. Výrobky vyvážené na území jedné ze Smluvních stran nesmějí mít prospěch ze zpětného proplacení vnitřního zdanění, pokud by převyšovalo částku přímého či nepřímého zdanění na ně uvaleného.

Článek 18

Všeobecné výjimky

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, oprávněné z důvodů veřejné morálky, veřejného zájmu nebo veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a lidského života, života zvířat nebo rostlin, ochrany národních památek majících uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, ochrany duševního vlastnictví nebo pravidel týkajících se zlata nebo stříbra nebo zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů, pokud jsou takováto opatření uplatněna ve spojení s omezeními domácí výroby nebo spotřeby. Takové zákazy nebo omezení se však nesmí stát prostředkem svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi Smluvními stranami.

Článek 19

Bezpečnostní výjimky

Žádná ustanovení této dohody nebrání kterékoli Smluvní straně, aby přijala jakékoli přiměřené opatření, které považuje za nezbytné:

a) pro předcházení prozrazení informací, které jsou v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy,

b) pro ochranu svých zásadních bezpečnostních zájmů nebo pro plnění mezinárodních závazků nebo národních politik,

i) vztahujících se k obchodu se zbraněmi, municí a válečným materiálem, za předpokladu, že taková opatření nenarušují podmínky soutěže u výrobků, jež nejsou zamýšleny pro specifické vojenské účely, a k takovému obchodu s jiným zbožím, materiály a službami provozovanému přímo nebo nepřímo pro účely dodávek ozbrojeným složkám, nebo

ii) vztahujících se k jaderným materiálům nebo materiálům z nich odvozených, nebo

iii) přijatých v době války nebo v době jiného vážného mezinárodního napětí.

Článek 20

Státní monopoly

1. Smluvní strany postupně upraví jakýkoli státní monopol obchodního charakteru tak, aby zajistily, že koncem pátého roku po vstupu této dohody v platnost nebude existovat mezi státními příslušníky Smluvních stran žádná diskriminace ve věci podmínek, za kterých je zboží obstaráváno a obchoduje se s ním.

2. Ustanovení tohoto článku se budou vztahovat na jakýkoliv orgán, jehož prostřednictvím příslušné úřady Smluvních stran právně nebo fakticky, buď přímo, nebo nepřímo, dohlížejí na dovozy nebo vývozy mezi Smluvními stranami, rozhodují o nich nebo je znatelně ovlivňují. Tato ustanovení se budou podobně uplatňovat i na jiné orgány, které budou pověřeny Smluvní stranou zajišťováním monopolu.

Článek 21

Platby

1. Platby ve volně směnitelných měnách týkající se obchodu zbožím mezi Smluvními stranami a převod takových plateb na území Smluvní strany této dohody, kde má věřitel sídlo, budou osvobozeny od jakýchkoli omezení.

2. Smluvní strany se zdrží jakýchkoli devizových nebo administrativních omezení na poskytování, splácení nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů ve vztahu k obchodu se zbožím, kterého se rezident účastní.

3. Bez ohledu na odstavec 2, až do doby, než se stane článek VIII dohody Mezinárodního měnového fondu použitelným pro Smluvní strany, vyhrazují si Smluvní strany právo uplatňovat devizová omezení na poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů ve vztahu k obchodu zbožím v rozsahu povoleném podle jejich statutu v Mezinárodním měnovém fondu, a to za předpokladu, že tato omezení jsou uplatňována nediskriminačním způsobem, pokud jde o původ výrobků, a že nejsou uplatňována pouze na určité výrobky nebo druh výrobků. Restrikce budou mít omezené trvání a budou odstraněny, jakmile nebude situace opravňovat jejich další zachování. Smluvní strana bude okamžitě informovat druhou Smluvní stranu o zavedení takových opatření a o jejich jakékoli změně.

Článek 22

Pravidla soutěže týkající se podniků

1. Následující skutečnosti jsou neslučitelné s řádným fungováním této dohody, pokud mohou postihovat obchod mezi Smluvními stranami:

a) všechny dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a praktiky dohodnuté mezi podniky, které mají za svůj cíl nebo výsledek zabraňování, omezování nebo narušení soutěže,

b) zneužití dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Smluvních stran jako celku nebo jejich podstatné části.

2. Ustanovení odstavce 1 se budou vztahovat na činnost všech podniků, včetně veřejných podniků a podniků, kterým Smluvní strany poskytnou zvláštní nebo výhradní práva. Podniky pověřené prováděním služeb obecného hospodářského zájmu nebo mající charakter monopolu produkujícího státní důchod budou podléhat ustanovením odstavce 1, pokud uplatnění těchto ustanovení nebrání právně nebo fakticky vykonávání zvláštních veřejných úkolů, které jim byly přiděleny.

3. Pokud jde o výrobky uvedené v kapitole II., ustanovení uvedená v odstavci 1 písm. a) se nebudou uplatňovat na takové dohody, rozhodnutí a praktiky, které tvoří nedílnou součást organizace národního trhu.

4. Pokud Smluvní strana usoudí, že daná praktika je neslučitelná s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku, a jestliže taková praktika způsobuje nebo hrozí způsobit vážnou újmu zájmům této Smluvní strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 23

Státní pomoc

1. Jakákoli pomoc poskytnutá státem, jenž je Smluvní stranou této dohody, nebo prostřednictvím státních zdrojů v jakékoli formě, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž zvýhodňováním určitých podniků nebo výroby určitého zboží, je neslučitelná s řádným fungováním této dohody, pokud se může svým působením dotknout obchodu mezi Smluvními stranami.

2. Ustanovení odstavce 1 se nebudou týkat výrobků uvedených v kapitole II.

3. Společný výbor v průběhu tří let od vstupu této dohody v platnost přijme kritéria, na jejichž základě budou hodnoceny praktiky odporující odstavci 1, jakož i pravidla pro jejich provádění.

4. Smluvní strany zabezpečí transparentnost v oblasti státní pomoci mimo jiné tím, že si budou vzájemně každoročně předávat zprávy o její celkové výši a o rozdělení poskytnuté pomoci. Na žádost druhé Smluvní strany bude poskytnuta informace o programech pomoci a o zvláštních jednotlivých případech státní pomoci.

5. Jestliže se kterákoli Smluvní strana domnívá, že konkrétní zvláštní praktika, včetně praktik v zemědělství:

- je neslučitelná s podmínkami odstavce 1 a není s ní přiměřeně zacházeno podle prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3 nebo

- tato pravidla chybí, a způsobuje-li nebo hrozí-li tento postup způsobit vážnou újmu zájmům této Smluvní strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu,

může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 31.

Takováto přiměřená opatření mohou být přijata pouze ve shodě s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a jakýmikoli jinými příslušnými dohodami sjednanými pod její záštitou, které jsou prováděny mezi Smluvními stranami.

Článek 24

Veřejné zakázky

1. Smluvní strany považují liberalizaci svých trhů veřejných zakázek za cíl této dohody.

2. Smluvní strany postupně vytvoří svá příslušná pravidla pro veřejné zakázky s úmyslem poskytnout dodavatelům druhé Smluvní strany nejpozději do konce roku 1998 přístup k procedurám udělování kontraktů na svých trzích veřejných zakázek podle ustanovení Dohody o vládních zakázkách Všeobecné dohody o clech a obchodu z 12. dubna 1979, upravených také Protokolem o změnách z 2. února 1987.

3. Společný výbor bude zkoumat vývoj vztahující se k dosažení cílů tohoto článku a může doporučit praktické způsoby provádění ustanovení odstavce 2 tohoto článku, aby tak zabezpečil volný přístup, transparentnost a úplnou rovnováhu práv a závazků.

4. V průběhu prověrky zmíněné v odstavci 3 tohoto článku může Společný výbor zvážit, zvláště ve světle vývoje v této oblasti v mezinárodních vztazích, možnost rozšíření věcné působnosti a/nebo stupně otevřenosti trhu umožněných v odstavci 2.

5. Smluvní strany budou usilovat o přistoupení k příslušným dohodám sjednaným pod záštitou Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Článek 25

Ochrana duševního vlastnictví

1. Smluvní strany budou poskytovat a zabezpečovat ochranu práv duševního vlastnictví na nediskriminačním základě, včetně opatření pro poskytování a vynucení takových práv. Ochrana bude postupně zlepšována a před koncem pátého roku po vstupu této dohody v platnost dosáhne úrovně odpovídající věcným normám mnohostranných dohod, které jsou specifikovány v příloze V.

2. Pro účely této dohody „ochrana duševního vlastnictví" zahrnuje zejména ochranu autorských práv, počítačových programů a databází a příbuzných práv, obchodních známek, zeměpisných označení, průmyslových vzorů, patentů, topografií integrovaných obvodů, jakož i utajovaných informací o know-how.

3. Ochrana topografií integrovaných obvodů zabezpečovaná kteroukoli Smluvní stranou bude poskytována na základě vzájemnosti.

4. Smluvní strany budou spolupracovat v otázkách duševního vlastnictví. Na žádost kterékoli Smluvní strany se uskuteční konzultace expertů o těchto otázkách, zejména o činnosti vztahující se k existujícím nebo budoucím mezinárodním konvencím o harmonizaci, vykonávání a vynucení duševního vlastnictví a o činnosti mezinárodních organizací, jako jsou Všeobecná dohoda o clech a obchodu, Světová organizace pro duševní vlastnictví, jakož i o vztazích Smluvních stran ke třetím zemím v otázkách týkajících se duševního vlastnictví.

Článek 26

Dumping

Jestliže Smluvní strana shledá, že v obchodních vztazích, které se řídí touto dohodou, je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout přiměřená opatření proti těmto praktikám v souladu s článkem VI Všeobecné dohody o clech a obchodu a s dohodami vztahujícími se k tomuto článku, a to za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31 této dohody.

Článek 27

Obecná ochranná opatření

V případech, kdy se jakýkoli výrobek dováží v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že to způsobuje nebo hrozí způsobit:

a) vážné poškození domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurujících výrobků na území dovážející Smluvní strany nebo

b) vážné poruchy v jakémkoli příbuzném odvětví hospodářství nebo potíže, které by mohly způsobit závažné zhoršení hospodářské situace oblasti,

může Smluvní strana, které se to týká, přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 28

Strukturální úpravy

1. Kterákoli Smluvní strana může přijmout na omezenou dobu výjimečná opatření, která se odchylují od ustanovení článku 3, a to ve formě zvýšených cel.

2. Tato opatření se mohou týkat pouze nově rozvíjených průmyslových odvětví nebo určitých sektorů procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným potížím zejména tam, kde tyto potíže mají za následek závažné sociální problémy.

3. Dovozní cla uplatňovaná příslušnou Smluvní stranou na výrobky mající původ ve druhé Smluvní straně a zavedená pomocí těchto opatření nesmějí přesahovat 25 % ad valorem a budou zachovávat preferenční prvek pro výrobky mající původ ve Smluvních stranách. Celková hodnota dovozu výrobků podléhajících těmto opatřením nesmí přesáhnout 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků z druhé Smluvní strany podle definice v kapitole I., a to během posledního roku, pro který jsou k dispozici statistické údaje.

4. Tato opatření budou uplatňována v období nepřesahujícím pět let, pokud jejich delší trvání nebude schváleno Společným výborem.

5. Žádná taková opatření nelze zavést u výrobku, pokud uplynulo více než pět let od odstranění všech cel a množstevních omezení nebo poplatků nebo opatření, která mají na tento výrobek rovnocenný účinek.

6. Příslušná Smluvní strana bude informovat druhou Smluvní stranu o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která hodlá přijmout, a na žádost druhé Smluvní strany se ve Společném výboru uskuteční konzultace o takových opatřeních a odvětvích, na něž se budou vztahovat, a to ještě před jejich zavedením. Při přijímání takových opatření poskytne Smluvní strana, které se to týká, Společnému výboru časový rozvrh odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento časový rozvrh stanoví postupné snižování a odstranění těchto cel, proces snižování začne nejpozději dva roky po jejich zavedení, a to ve stejných ročních sazbách. Společný výbor může rozhodnout o odlišném časovém rozvrhu.

Článek 29

Reexport a vážný nedostatek (zboží)

Tam, kde dodržování ustanovení článků 7 a 9 vede k:

a) reexportu do třetí země, vůči níž vyvážející Smluvní strana zachovává u daného výrobku množstevní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření nebo poplatky mající rovnocenný účinek, nebo

b) závažnému nedostatku nebo jeho hrozbě u výrobku nezbytného pro vyvážející Smluvní stranu,

a kde výše uvedené situace způsobují nebo pravděpodobně způsobí značné potíže pro vyvážející Smluvní stranu, může tato Smluvní strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 31.

Článek 30

Plnění závazků

1. Smluvní strany přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření ke splnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Postarají se o to, aby bylo dosaženo cílů vytýčených touto dohodou.

2. Jestliže se Smluvní strana domnívá, že druhá Smluvní strana opomenula plnit nějaký závazek podle této dohody, může dotčená Smluvní strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 31

Postup při uplatnění ochranných opatření

1. Před zahájením postupu vedoucího k použití ochranných opatření stanovených v následujících odstavcích tohoto článku budou Smluvní strany usilovat o vyřešení jakýchkoli rozporů mezi nimi cestou přímých konzultací.

2. V případě, že některá Smluvní strana podrobuje dovozy výrobků náchylných způsobit situaci zmíněnou v článku 27 administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé opatřování si informací o trendu toku zboží, bude o tom informovat druhou Smluvní stranu.

3. K narušení odstavce 7 tohoto článku nedojde, jestliže Smluvní strana, která uvažuje o použití ochranných opatření, bude o tom okamžitě informovat písemně druhou Smluvní stranu a opatří všechny příslušné informace. Mezi Smluvními stranami se bezodkladně uskuteční v rámci Společného výboru konzultace s úmyslem nalézt řešení.

4.

a) Pokud jde o články 26, 27 a 29, Společný výbor přezkoumá případ nebo situace a může přijmout jakékoli rozhodnutí potřebné k ukončení potíží oznámených dotčenou Smluvní stranou. Pokud toto rozhodnutí nebude přijato ve lhůtě třiceti dnů od oznámení záležitosti Společnému výboru, dotčená Smluvní strana může přijmout opatření nezbytná pro nápravu situace.

b) Pokud jde o článek 30, může dotčená Smluvní strana přijmout přiměřená opatření po ukončení konzultací nebo po uplynutí tříměsíčního období od data první notifikace druhé Smluvní straně.

c) Pokud jde o články 22 a 23, poskytne dotčená Smluvní strana Společnému výboru veškerou pomoc požadovanou k přezkoumání případu a tam, kde je to přiměřené, i pomoc při odstranění praktiky, proti které jsou námitky. Jestliže příslušná Smluvní strana opomene ukončit praktiku, proti které jsou námitky, v období stanoveném Společným výborem nebo jestliže se Společnému výboru nepodaří dosáhnout dohody během třiceti pracovních dnů poté, co mu byla záležitost předložena, může dotčená Smluvní strana přijmout přiměřená opatření, aby čelila obtížím vyplývajícím z příslušné praktiky.

5. Přijatá ochranná opatření budou ihned notifikována druhé Smluvní straně. Budou omezena, pokud jde o jejich rozsah a trvání na to, co je zcela nezbytné k nápravě situace, která zapříčinila jejich použití, a nepřevýší škodu způsobenou příslušnou praktikou nebo potížemi. Přednost bude dána takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování této dohody.

6. Přijatá ochranná opatření budou předmětem pravidelných konzultací ve Společném výboru s úmyslem dosáhnout co možná nejdříve jejich zmírnění nebo zrušení, jestliže situace nebude již dále ospravedlňovat jejich zachování.

7. V případech, kdy mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožňují provést předcházející přezkoumání, může dotčená Smluvní strana v případech článků 26, 27 a 29 použít neprodleně prozatímní opatření, přísně nezbytná pro nápravu situace. Tato opatření budou bez prodlení notifikována a mezi Smluvními stranami se co možná nejdříve uskuteční konzultace v rámci Společného výboru.

Článek 32

Potíže v oblasti platební bilance

1. Smluvní strany se budou snažit vyhnout se zavedení omezujících opatření, včetně opatření týkajících se dovozů a majících za cíl ochranu platební bilance.

2. Nachází-li se jedna ze Smluvních stran ve vážných potížích v oblasti platební bilance nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, může dotčená Smluvní strana v souladu s podmínkami stanovenými ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu přijmout omezující opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozu, která budou mít omezené trvání a nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována tak, jak se budou zlepšovat podmínky platební bilance, a budou odstraněna, jestliže situace nebude již dále ospravedlňovat jejich zachování. Dotčená Smluvní strana bude neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o jejich zavedení, a bude-li to proveditelné, o časovém rozvrhu jejich odstraňování.

Článek 33

Vývojová doložka

1. V případech, kdy se některá Smluvní strana domnívá, že by bylo užitečné v zájmu ekonomik Smluvních stran rozvíjet a prohlubovat vztahy ustavené touto dohodou formou jejich rozšíření i na oblasti nepokryté Dohodou, předloží druhé Smluvní straně zdůvodněnou žádost. Smluvní strany mohou dát pokyn Společnému výboru, aby takovou žádost přezkoumal, a tam, kde to bude vhodné, aby učinil doporučení, zejména s úmyslem zahájit jednání.

2. Dohody, které vyplynou z postupu uvedeného v odstavci 1, podléhají ratifikaci nebo schválení Smluvními stranami v souladu s jejich vlastními ústavními postupy.

Článek 34

Společný výbor

1. Smluvní strany souhlasí s ustavením Společného výboru složeného z představitelů Smluvních stran.

2. Společný výbor bude dohlížet nad prováděním této dohody a spravovat toto provádění.

3. Pro účely vlastního provádění této dohody si Smluvní strany budou vyměňovat informace a na žádost kterékoli Smluvní strany uskuteční ve Společném výboru konzultace. Společný výbor bude sledovat možnost dalšího odstraňování překážek obchodu mezi Smluvními stranami.

4. Společný výbor může přijímat rozhodnutí v případech dovolených v této dohodě. V jiných záležitostech může Společný výbor přijímat doporučení.

Článek 35

Postup Společného výboru

1. Společný výbor se bude scházet za účelem vlastního provádění této dohody, kdykoli to bude potřebné, nejméně však jednou ročně. O svolání zasedání může požádat každá Smluvní strana.

2. Společný výbor bude jednat na základě společné dohody.

3. Jestliže představitel Smluvní strany této dohody ve Společném výboru přijal rozhodnutí s výhradou splnění ústavních požadavků, rozhodnutí nabyde platnosti v den, kdy bude písemně oznámeno odvolání výhrady, pokud v rozhodnutí není obsaženo žádné pozdější datum.

4. Pro účely této dohody přijme Společný výbor svá procedurální pravidla, která budou mimo jiné obsahovat ustanovení pro svolávání zasedání a pro jmenování předsedy a stanoví jeho funkční období.

5. Společný výbor může rozhodnout o vytvoření takových podvýborů a pracovních skupin, které považuje za potřebné, aby mu pomáhaly při plnění jeho úkolů.

Článek 36

Obchodní vztahy, které se řídí touto dohodou a jinými dohodami

1. Tato dohoda se bude vztahovat na obchodní vztahy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko.

2. Tato dohoda nebrání zachování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o pohraničním obchodu do té míry, pokud tyto nepůsobí negativně na obchodní režim, a zejména na ustanovení týkající se pravidel o původu stanovených touto dohodou.

Článek 37

Přílohy a protokoly

Přílohy I - V a protokoly 1 - 3 k této dohodě jsou její nedílnou částí. Společný výbor může rozhodovat o změnách příloh a protokolů v souladu s ustanoveními odstavce 3 článku 35.

Článek 38

Doplňky a změny

Doplňky a změny této dohody jiné, než je uvedeno v odstavci 4 článku 34, které jsou schváleny Společným výborem, budou předloženy Smluvním stranám této dohody k přijetí a vstoupí v platnost, jestliže budou schváleny oběma Smluvními stranami v souladu s jejich národními legislativami.

Doplňky a změny vstoupí v platnost ke dni přijetí druhé diplomatické noty potvrzující, že všechny procedury požadované národními legislativami pro jejich vstup v platnost v každé ze Smluvních stran byly realizovány a podmínky splněny.

Článek 39

Nabytí platnosti

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1994 za podmínky, že si před tímto datem obě Smluvní strany navzájem vymění diplomatické noty potvrzující, že všechny procedury požadované národními ústavními postupy pro vstup této dohody v platnost byly realizovány a podmínky splněny.

2. V případě, že tato dohoda nevstoupí v platnost v souladu s ustanoveními odstavce 1, notifikují si Smluvní strany, že byly splněny procedury zmíněné odstavcem 1. Dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

3. Jestliže tato dohoda nevstoupí v platnost dnem 1. ledna 1994, Smluvní strany budou Dohodu od 1. ledna 1994 provádět prozatímně.

Článek 40

Platnost a vypovězení

Každá smluvní strana může vypovědět tuto dohodu včetně jejího prozatímního provádění, a to prostřednictvím písemné notifikace druhé Smluvní straně. Výpověď nabyde účinnosti šest měsíců po datu, kdy druhá Smluvní strana obdrží příslušnou notifikaci.

Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci, byvše řádně k tomu pověřeni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Lublani dne 4. prosince 1993 v jazyce anglickém.

Za Českou republiku:

Václav Klaus v. r. předseda vlády

Za Republiku Slovinsko: Janusz Drnovšek v. r.

předseda vlády

ZÁZNAM O POROZUMĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují svou připravenost prozkoumat ve Společném výboru možnost poskytnutí si navzájem jakýchkoli koncesí, které udělují nebo udělí třetím zemím, se kterými uzavřely dohodu o volném obchodu nebo jinou podobnou dohodu, na kterou se vztahuje článek XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu.

2. Pokud jde o odstavec 2 článku 4, Smluvní strany souhlasí s tím, že tam, kde se snížení cel provede formou suspenze cel učiněné pro určité období, taková snížená cla nahradí základní cla pouze pro období takové suspenze, a že kdykoliv bude provedena částečná suspenze cel, bude mezi Smluvními stranami zachováno preferenční rozpětí.

3. Smluvní strany budou uplatňovat automatické licence, které neovlivní negativně rozvoj vzájemného obchodu a budou v souladu se zásadami Všeobecné dohody o clech a obchodu. Smluvní strany souhlasí s tím, že článek 9 nebude uplatňován, jestliže by opatření obsažená v tomto článku mohla být požadována pro provádění mezinárodních závazků.

4. Při rozpracování kritérií a pravidel uvedených v odstavci 3 článku 23 Smluvní strany:

- se zaměří na zajištění jejich co největší možné shody s příslušnými kritérii a pravidly používanými podle dohod mezi každou ze Smluvních stran této dohody a Evropskými společenstvími,

- vymezí podmínky a/nebo situace, kdy lze uplatnit dočasné odchylky od ustanovení odstavce 1,

- přezkoumají podmínky, za kterých lze učinit opatření proti praktikám státní pomoci.

5. Pokud jde o odstavec 4 článku 23, Společný výbor projedná a přijme v průběhu jednoho roku po vstupu této dohody v platnost pravidla nezbytná pro zavedení a uplatnění zprůhledňujících opatření.

6. Pokud jde o odstavec 2 článku 24, jestliže bude situace v České republice příznivá, bude plná liberalizace veřejných zakázek ve vztahu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko zavedena ještě před koncem roku 1998.

7. Koncese uvedené v přílohách k Protokolu 2, které jsou klasifikovány v Kombinované nomenklatuře popisu a kódování zboží, budou prováděny Republikou Slovinsko v souladu s jejím národním Harmonizovaným systémem popisu a kódování zboží v šestimístné nomenklatuře do té doby, než bude v Republice Slovinsko uplatněna Kombinovaná nomenklatura. Bude postaráno o to, že výrobky uvedené ve sloupci „Popis zboží" budou zahrnuty do aplikace. Rozpory, které mohou vzniknout z uplatňování Kombinovaného a Harmonizovaného systému nomenklatury, budou řešeny konzultacemi Smluvních stran.

8. Smluvní strany této dohody uznávají rostoucí význam obchodu službami. Ve svém úsilí postupně rozvíjet a prohlubovat spolupráci budou spolupracovat s cílem dosažení postupné liberalizace a vzájemného otevření trhů pro obchod se službami. Smluvní strany budou projednávat v rámci Společného výboru tuto spolupráci s cílem rozvoje a prohloubení jejich vztahů řídících se touto dohodou.

PŘÍLOHA I.

(k článkům 2 a 11)

Číslo položky HSNázev položky
ex3502Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu:
ex3502 10- Vaječný albumin:
 3502 10 91- - - Sušené (např. ve fóliích, ve vločkách, šupinkách, v prášku)
 3502 10 99- - - Ostatní
ex3502 90- Ostatní
  - - Albuminy, jiné než vaječný albumin:
  - - - Mléčný albumin (laktalbumin)
 3502 90 51- - - Sušený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)
 3502 90 59- - - Ostatní
 4501Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený, korkový odpad, rozdrcený,
granulovaný nebo na prach umletý korek
 5201 00Bavlna, nemykaná ani nečesaná
 5301Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený, lněná koudel a lněný odpad
(vč. přízového odpadu a trhaného materiálu)
 5302Pravé konopí (Cannabis sativa), surové nebo zpracované avšak nespředené,
koudel a odpad z pravého konopí (vč. přízového odpadu a trhaného materiálu)

PŘÍLOHA II.

(k odstavci 2 článku 5)

Republika Slovinsko postupně zruší u svých dovozů z České republiky následující poplatek mající účinek rovnocenný clům a aplikovaný v roce 1993 na ad valorem bázi tak, že v každém uvedeném roce bude aplikován následovně:

- 15% dovozní daň na dovoz ojetých automobilů a motorových vozidel určených k přepravě zboží

19941995od 1. 1. 1996
15 %15 %-

PŘÍLOHA III.

(k odstavci 2 článku 8)

Česká republika zruší nejpozději k 1. lednu 2001 kvantitativní omezení na dovozy a opatření mající účinek rovnocenný těmto omezením na níže uvedené výrobky pocházející z Republiky Slovinsko:

číslo položky HSNázev položky
   0808 10 31
- 0808 10 89
- Jablka
 2612 10Uranové rudy a jejich koncentráty
2701 černé uhlí, brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
- Uhlí vhodné pro koksování
- Uhlí energetické
2844 Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy 
(vč. štěpných nebo reprodukčních chemických prvků a izotopů) a jejich sloučeniny,
 2844 10 00- Přírodní uran a jeho sloučeniny, slitiny disperze (vč. cermetů), keramické výrobky, 
výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu
 2844 20- Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny plutonium a jeho sloučeniny, slitiny, disperze 
(vč. cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U 235, 
plutonium nebo sloučeniny těchto výrobků
 2844 50 00Vyhořelé (vyzářené) palivové elementy (kazety) jaderných reaktorů
 8401 30 00Nevyhořelé (neozářené) palivové články (kazety) jaderných reaktorů
4707 Odpad a výmět papíru, kartonu a lepenky

PŘÍLOHA IV.

(k odstavci 1 článku 10)

Postup při notifikaci návrhů technických předpisů

Článek 1

Pro účely tohoto postupu se používají následující definice:

a) "Technická specifikace": specifikace obsažená v dokumentu, který stanoví charakteristiku požadovanou od výrobku, jako je úroveň kvality, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků uplatňovaných na výrobek, pokud se týče terminologie symbolů, zkoušení a zkušebních metod, balení, označení nebo opatřování nápisem,

b) "Technické předpisy": technické specifikace, vč. příslušných správních ustanovení, jejichž dodržování je povinné, de jure nebo de facto, v případě obchodování nebo užívání ve Smluvní straně nebo v její větší části, kromě specifikací stanovených místními úřady,

c) "Návrh technického předpisu": text technické specifikace včetně správních ustanovení, formulovaných s cílem jejich vyhlášení nebo konečného uzákonění jako technického předpisu, text, který je ve stadiu přípravy, ve kterém mohou být stále prováděny podstatné změny,

d) "Výrobek": veškeré zboží pokryté dohodou.

Článek 2

1. Notifikace bude:

a) obsahovat úplný text technických předpisů v původním jazyce, tak v úplném překladu nebo výtahu do angličtiny,

b) uvádět, zda je návrh technického předpisu identický s technickou specifikací předmětu, kterého se týká, vypracovanou mezinárodním nebo regionálním subjektem, nebo zda se od takových specifikací odchyluje, když dojde k odchýlení od takových specifikací, bude dán důvod těchto odchýlení,

c) udávat jméno a adresu národního úřadu příslušného k poskytnutí dalších informací o předpisu,

d) obsahovat uvažované datum vstupu v platnost.

2. V případech, kde návrh technického předpisu pouze transponuje úplný text mezinárodního nebo evropského standardu, informace týkající se příslušného standardu bude postačovat.

Článek 3

Každá strana může žádat o další informace o oznámení návrhu technického předpisu v souladu s tímto postupem.

Článek 4

1. Strany mohou uplatnit připomínky ke sdělenému návrhu technických předpisů.

2. Strany si vymění informace o svých informačních místech (Enquiry Points).

Článek 5

Časový limit pro připomínky k notifikacím bude tři měsíce od data, kdy strany obdrží text návrhu předpisu. Během tohoto období nesmí být návrh technického předpisu přijat.

Článek 6

Dodatečná notifikace uvede, do jaké míry bylo možné vzít v úvahu jakékoliv připomínky získané od stran, jakékoliv změny podstaty učiněné v porovnání s oznámeným návrhem, jakož i datum vstupu tohoto předpisu v platnost.

Článek 7

Období tří měsíců, kdy technický předpis nesmí být přijat, se však neuplatní, když z naléhavých důvodů vztahujících se k ochraně veřejného zdraví nebo bezpečnosti, ochrany zdraví a života zvířat nebo rostlin příslušné úřady musí připravit technické předpisy ve velmi krátkém časovém období, aby je pokud možno vyhlásily nebo zavedly okamžitě bez umožnění jakýchkoliv konzultací. Budou oznámeny důvody, které opravňují naléhavost přijetí opatření.

Článek 8

Strany budou v rámci této dohody pořádat pravidelné konzultace, aby zajistily uspokojivé provádění postupu při notifikování návrhů technických předpisů.

PŘÍLOHA V.

(k odstavci 1 článku 25)

Duševní vlastnictví

Mnohostranné dohody zmíněné v odstavci 1 článku 25 jsou následující:

- Pařížská konvence ze dne 20. března 1883 o ochraně průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967),

- Bernská konvence ze dne 9. září 1886 o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971),

- Mezinárodní konvence ze dne 26. října 1961 o ochraně výkonných umělců, producentů fonogramů a rozhlasových organizací (Římská konvence),

- Evropská patentová konvence ze dne 5. října 1973.

PROTOKOL 1

(k odstavci 2 článku 1)

ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SLOVINSKO

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze A tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1994 - na 50 % základního cla

- 1. ledna 1995 - na 25 % základního cla

- 1. ledna 1996 - zbývající cla budou zrušena

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko neuvedené v příloze A tohoto protokolu budou zrušena k datu vstupu Dohody v platnost.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky uvedené v příloze B tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1994 - na 50 % základního cla

- 1. ledna 1995 - na 25 % základního cla

- 1. ledna 1996 - zbývající cla budou zrušena

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky uvedené v příloze B1 tohoto protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1994 - na 92 % základního cla

- 1. ledna 1995 - na 82 % základního cla

- 1. ledna 1996 - na 70 % základního cla

- 1. ledna 1997 - na 50 % základního cla

- 1. ledna 1998 - na 25 % základního cla

- 1. ledna 1999 - zbývající cla budou zrušena

Toto snížení je platné pouze pro období, ve kterém osobní automobily vyrobené v Republice Slovinsko a dovezené do České republiky nesplňují podmínky Protokolu 3 této dohody. V případě, že tyto osobní automobily splní podmínky Protokolu 3 této dohody, dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na osobní automobily vyrobené v České republice budou úplně zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky neuvedené v přílohách B a B1 tohoto protokolu budou zrušena k datu vstupu Dohody v platnost.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 1

(kód HS)

271000490890630493721530741999
280110490900630499721540750400
280610491110630790721590750800
281512511111640110721610760310
282300511119640191721621760320
282890511120640192721622760410
283322511130640199721631760421
283522511190640211721632760429
283523511211640219721633760511
283531511219640220721640760519
284910511220640230721650760521
290362511230640291721660760529
291731511290640299721711760611
291732520511640311721712760612
360200520512640319721713760691
390610520513640320721719760711
390910520514640330721721760719
390930520515640340721722760720
390940520521640351721723760810
391510520522640359721729760820
391520520523640391721731761010
391530520524640399721732761090
391590520531640411721733761100
391810520532640419721739761210
392051520533640420722510761510
392059520534640510722530761520
392092520541640520722880761610
392094520542640590730110761690
392112520543640610730120780200
392210520544640620730220780300
392220520611640691730230780420
392290520612690890730240780500
392310520613691190730300780600
392330520614691410730410790310
392390520621700100730420790390
392520520622700311730431790400
392590520623700319730439790500
401010520624700320730441790710
401091520631700330730449790790
401099520632700410730451800520
401110520633700490730459800600
401120520634700510730490820231
401140520641700521730511821510
401150520642700529730512821520
401199520643700530730519821591
401210520644700600730520821599
401220520811700711730531841451
401290520812700719730539841822
401390520813700721730590841829
410410520819700729730610841861
410421520821701010730620841869
410422520822701090730630843240
410429520823701120730640843621
410431520829701200730650845011
410439520831701310730660845090
410511520832701321730690845240
410512520833701329730721845939
410519520839701331730722848110
410520520841701332730723848130
410710520842701339730729848140
410790520843701391730791848180
430220520849701399730792848490
430230520851711311730793850611
441010520852711319730799850612
441111520853711320730810850613
441119520859711411730820850619
441131520911711419730840850620
441139520912711420730900850690
441191520919720211731010850730
441199520921720219731021850940
441212520922720221731029850980
441219520929720229731100851010
441221520931720230731210851020
441229520932720249731290851631
441291520939720270731300851632
441299520941720280731411851633
441400520942720291731419851640
441510520943720299731420851660
441520520949720450731430851671
441600520951720811731441851672
441700520952720812731442851679
441810520959720813731449851680
441820521011720814731511851910
441830521012720821731512852290
441840521019720822731519852810
441850521021720823731520852820
441890521022720824731581852910
441900521029720831731582853110
470710521031720832731589853620
470720521032720833731590853641
470730521039720834731700853649
470790521041720835731811853661
480240521042720841731812853669
480251521049720842731813853921
480252521051720843731814853931
480253521052720844731815853940
480260521059720845731816854620
480300521111720890731819860310
480441521112720911731829860390
480442521119720912731920860400
480449521121720913731930860500
480451521122720914731990860610
480452521129720921732010860620
480459521131720922732020860630
480510521132720923732090860691
480521521139720924732111860692
480522521141720931732112860699
480523521142720932732113870310
480529521143720933732181870321
480550521149720934732182870323
480560521151720941732183870324
480570521152720942732211870331
480580521159720943732219870332
480620521211720944732290870333
480710521212720990732310870390
480810521213721011732391871190
480920521214721012732392901811
481011521215721020732393901831
481012521221721031732394901832
481021521222721039732399901841
481029521223721041732410901849
481031521224721049732421901890
481032521225721050732429901920
481039540231721060732490902211
481110540232721070732510902300
481131540233721090732591902410
481139540241721111732599902480
481410540251721112732611902520
481420540261721121732619902610
481430540410721122732620902620
481490540500721129732690902810
481610540610721130740610902830
481620540620721141740620902910
481720550120721149740721903031
481810550200721190740819903039
481820560741721210740822910690
481830560749721221741011920110
481840560750721229741012920120
481910560790721230741021920190
481920630221721240741022930200
481930630222721250741110930320
481940630229721260741121930330
481950630231721310741122930400
481960630232721320741129940210
482020630239721331741210940330
482030630251721339741220940340
482040630252721341741300940350
482050630253721349741510940360
482090630259721350741521940390
482210630260721420741531940520
482290630291721430741532940540
482320630292721440741539950611
490300630293721450741700 
490510630299721460741810 
490700630419721510741820 
490810630492721520741991 

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 1

(kód HS)

250510520512630260721011730719
250621520513630291721012730721
250840520514630292721020730722
252329520515630293721031730723
252390520521630299721039730729
253090520522630311721041730791
270210520523630319721049730792
271000520524630391721050730793
280110520525630399721060730799
280610520531630411721070730810
281512520532630419721090730820
281810520533630491721111730830
282300520534630492721112730840
2828901)520535630493721119730890
283322520541630499721121730900
283522520542630510721122731010
283523520543630531721129731021
283531520544630539721130731029
283539520545630590721141731411
283990520612630611721149731419
284910520614630612721190731511
291211520615630619721210731512
291714520621630621721221731519
291731520622630622721229731520
291732520623630629721230731581
291735520624630631721240731582
321410520625630639721250731589
340220520631630641721260731590
340290520632630649721310731700
3602002)520633630691721320731811
382390520634630699721331731812
390610520635630710721339731813
390910520641630720721341731814
390930520642630790721349731815
390940520643630800721350731816
391810520644630900721410731819
392051520645631010721420731821
392092520710631090721430731822
392094520790640110721440731823
392112520811640191721450731824
392210520812640192721460731829
392310520813640199721510732010
392330520819640211721520732020
392390520821640219721530732090
392590520822640220721540732510
401010520823640230721590732591
401091520829640291721610732599
401099520831640299721621732611
401110520832640311721622732619
401120520833640319721631732620
401140520839640320721632732690
401150520841640330721633761010
401199520842640340721640761090
401210520843640351721650820231
401220520849640359721660841011
401290520851640391721690841012
401320520852640399721711841013
4013903),4)520853640411721712841090
440610520859640419721713841370
440690520911640420721719841451
441010520912640510721721841459
441090520919640520721722841510
441111520921640590721723841810
441119520922640610721729841822
441121520929640620721731841829
441129520931640691721732841861
441131520932680100721733841869
441139520939680210721739842310
441191520941680222721911842710
441199520942680292721912842720
441211520943680299721913842790
441212520949680421721914842831
441219520951680422721921842920
441221520952680423721922843240
441229520959680430721923843320
441291521011680510721924845710
441299521012680520721931845720
441300521019680530721932845730
441510521021680610721933845811
441520521022680790721934845819
470720521029680800721935845891
470730521031681011721990845899
480100521032681019722011845910
480260521039681020722012845921
480300521041681091722020845929
480411521042681099722090845939
480419521049681110722100845940
480421521051681120722210845951
480429521052681130722220845959
480510521059681190722230845961
480910521111681270722240845969
480990521112690100722300848110
481011521119690390722510848130
481012521121690410722520848140
481021521122690490722530848180
481029521129690510722540848410
481031521131690590722550848490
481032521132690600722590850140
481039521139690810722610850151
481091521141690890722620850152
481099521142690911722691850153
481131521143691200722692850421
481410521149691410722699850422
481420521151691490722710850423
481430521152700719722720850431
481490521159701090722790850432
481630521211701321722810850433
481690521212701329722820850434
481720521213701331722830850440
481730521214701339722840850450
481820521215701391722850850490
481830521221701399722860852810
481840521222701690722870852820
481890521223701990722880853510
481930521224720811722910853521
482010521225720812722920853529
4821105402317208135)722990853530
4821905402327208146)730110853540
4823115402337208227)730120853590
4823195402417208238)730210853610
4823305402517208249)730220853620
482340540261720831730230853630
482351540410720832730240853641
482359550931720833730290853649
482360550932720834730300853650
482370550961720835730410853661
482390550962720841730420853669
490110550969720842730431853690
490191560300720843730439853710
490199590310720844730441853720
490700590320720845730449853810
490810590390720890730451853890
490890590491720911730459860310
490900630120720912730490860390
491000630130720913730511860400
491110630140720914730512860500
491191630190720921730519860610
491199630210720922730520860620
511111630221720923730531860630
511119630222720924730539860691
511120630229720931730590860692
511130630231720932730610860699
511190630232720933730620860900
511211630239720934730630871200
511219630240720941730640890310
511220630251720942730650940210
511230630252720943730660940520
511290630253720944730690940540
520511630259720990730711940591

1) platné pouze pro položku 2828902 podle slovinské celní nomenklatury

2) platné pouze pro položku 3602001 podle slovinské celní nomenklatury

3) platné pouze pro položku 4013903 podle slovinské celní nomenklatury

4) platné pouze pro položku 4013909 podle slovinské celní nomenklatury

5) platné pouze pro položku 7208139 podle slovinské celní nomenklatury

6) platné pouze pro položku 7208149 podle slovinské celní nomenklatury

7) platné pouze pro položku 7208229 podle slovinské celní nomenklatury

8) platné pouze pro položku 7208239 podle slovinské celní nomenklatury

9) platné pouze pro položku 7208249 podle slovinské celní nomenklatury

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 1

(kód HS)

870321
8703221)
870323
870324
870331
870332
870333
870390

1) s výjimkou 87032219 v souladu s českou celní nomenklaturou a 8703229 v souladu se slovinskou celní nomenklaturou

PROTOKOL 2

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SLOVINSKO

1. Snížení cel dohodnuté podle tohoto protokolu vychází ze sazeb podle doložky nejvyšších výhod uplatňovaných v době skutečného dovozu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice budou snížena u výrobků zapsaných v příloze A tohoto protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko o 50 % v prvním roce, počínaje vstupem Dohody v platnost, v rámci limitů kvót stanovených v této příloze. Dovozní cla uplatňovaná v České republice budou snížena u výrobků zapsaných v příloze B tohoto protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko v pěti stejných ročních sníženích, každé po 10 %, počínaje vstupem Dohody v platnost, v rámci limitů kvót stanovených v této příloze. Výše cla na dovoz piva (HS 2203) pocházejícího z Republiky Slovinsko uplatňovaná v České republice (příloha A) bude snížena na 15 % v prvním roce, počínaje vstupem Dohody v platnost.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko budou snížena u výrobků zapsaných v příloze C tohoto protokolu a pocházejících z České republiky o 50 % v prvním roce, počínaje vstupem Dohody v platnost, v rámci limitů kvót stanovených v této příloze. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko budou snížena u výrobků zapsaných v příloze D tohoto protokolu a pocházejících z České republiky v pěti stejných ročních sníženích, každé po 10 %, počínaje vstupem Dohody v platnost, v rámci limitů kvót stanovených v této příloze.

Výše cla na dovoz piva (HS 2203) pocházejícího z České republiky uplatňovaná v Republice Slovinsko (příloha C) bude snížena na 12 % v prvním roce, počínaje vstupem Dohody v platnost, v rámci limitů kvót stanovených v příloze.

4. U výrobků uvedených v přílohách tohoto protokolu a podléhajících dovoznímu licenčnímu řízení budou dovozní licence vydávány automaticky až do výše množství stanovených v přílohách.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 2

Položka celního sazebníkuNázev zbožíCelní sazba
v%
Snížení celní
sazby v %
Kvóta
02100210Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené,
moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů
  50 t
0210 11 11 2450 
0210 11 19 2550 
0210 11 31 2450 
0210 11 39 až 19 90 2550 
0210 20 3050 
0210 90 2450 
0303Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlovci
 (s výjimkou 0301 93 živý kapr)
   
0301 91 750 
0301 99 350 
0302 11 00 1,350 
0302 12 00 až 19 00 0,950 
0302 21 až 65 0,550 
0302 66 00 1,350 
0302 69 až 70 0,950 
0303 10 00 0,550 
0303 21 1,350 
0303 22 00 až 29 00 0,950 
0303 31 až 75 0,550 
0303 76 00 1,350 
0303 77 00 až 78 0,550 
0303 79 až 80 00 0,950 
0304 0,550 
0305 10 00 850 
0305 20 00 0,350 
0305 41 00 0,550 
0305 42 00 150 
0305 49 0,550 
0305 51 150 
0305 59 až 69 0,550 
08080808 10 5,8Jablka čerstvá od 1. ledna do 31. července   
0808 10 51 až 5912501000 t
0808 10 81 až 89350 
0808 20Hrušky, kdoule, čerstvé  500 t
0808 20 10 až 31550 
0808 20 33350 
0808 20 35 až 391050 
0808 20 90250 
08090809 20Třešně, višně, čerstvé   
0809 20 20 až 401050 
0809 20 60 až 80550 
08100810 20,40Ostatní ovoce, čerstvé250 
16011601Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve,
potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků
2050200 t
16021602Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve  250 t
1602 10 až 49 2050 
1602 50 3050 
1602 90 10 2050 
1602 90 31 550 
1602 90 51 2050 
1602 90 61 až 69 3050 
1602 90 71 až 79 2050 
1602 90 99 1050 
2001,42001,4Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované  80 t
2001 10 00 2250 
2001 20 00 2050 
2001 90 20 až 30 1350 
2001 90 50 550 
2001 90 65 až 95 1350 
2004 10 až 90 91 2250 
2004 90 95 až 99 1150 
20082008Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované,
též s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu jinde neuvedené
ani nezahrnuté
  100 t
2008 20 až 30 850 
2008 40 550 
2008 50 až 80 1050 
2008 91 00 2050 
2008 92 1050 
2008 99 11 až 19 2050 
2008 99 21 až 23 550 
2008 99 25 2050 
2008 99 27 1050 
2008 99 32 2050 
2008 99 34 až 39 1050 
2008 99 41 2050 
2008 99 43 550 
2008 99 45 1050 
2008 99 46 2050 
2008 99 48 1050 
2008 99 51 2050 
2008 99 53 550 
2008 99 55 1050 
2008 99 61 2050 
2008 99 69 až 85 1050 
2008 99 91 2050 
2008 99 99 1050 
22042204Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem,
vinný mošt jiný než 2009
25501000 hl
22082208Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkohometrickým titrem 80 % vol;
destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje, složené alkoholické přípravky
používané k výrobě nápojů
  500 hl
2208 10 až 20 2550 
2208 30 1050 
2208 40 až 50 1550 
2208 90 5650 
23092309 90Přípravky používané k výživě zvířat4,850 
24022402Doutníky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
(nevyráběné podle zahraniční licence)
  100 t
2402 10 005250 
2402 20 00 až 90 006550 
   Nová celní sazba v % 
22032203Pivo ze sladu2415 

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 2

Položka celního sazebníkuNázev zbožíCelní sazba
v %
Snížení celní
sazby v %
Kvóta
01050105Kohouti, slepice, kachny, husy, krocani, krůty a perličky, živí, domácí1250 
02060206Jedlé droby, hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské,
oslí, mulí nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo mražené
   
0206 10 10 550 
0206 10 91 750 
0206 10 95 až 22 10 550 
0206 22 90 750 
0206 29 10 až 30 10 550 
0206 30 21 750 
0206 30 31 až 41 10 550 
0206 41 91 až 99 750 
0206 49 až 90 550 
0406406Sýr a tvaroh   
0406 10 až 90 88 1050150 t
0406 90 93 až 99 5,850 
0709709Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená (bez položky 0709 60)   
0709 10 00 350 
0709 20 00 850 
0709 30 00 350 
0709 40 00 2,550 
0709 51 10 1050 
0709 70 00 až 90 10 1450 
0709 90 60 1050 
0709 90 90 850 
08090809 40Švestky a trnky   
0809 40 11 1050 
0809 40 19 350 
0809 40 90 450 
0812812Ovoce a ořechy prozatímně konzervované,
ale nevhodné v tomto stavu k používání
   
0812 10 00 až 90 10 550 
0812 90 40 250 
0812 90 50 až 90 90 550 
20072007 99 20,39 51,59Zavařeniny, želé, marmelády, ovocné a ořechové kaše (pyré)
a pasty připravené vařením, též s přidáním cukru nebo jiných sladidel
   
2007 99 20 2550 
2007 99 39 550 
2007 99 51 2550 
2007 99 58 2550 
20092009 80,90Ovocné šťávy a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu,
též s přísadou cukru nebo jiných sladidel
   
2009 80 11 až 19 3,850 
2009 80 34 až 82 3,850 
2009 80 85 až 93 3,850 
2009 80 96 až 98 3,850 
2009 90 11 až 19 2050 
2009 90 21 až 29 550 
2009 90 31 až 39 2050 
 2009 90 51 až 59 550 
 2009 90 91 až 99 550 

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 2

Položka celního sazebníkuNázev zbožíCelní sazba
v %
Snížení celní
sazby v %
Kvóta
01020102 9Živý hovězí dobytek   
0102 90 1 až 3 10501000 t
0102 90 4 až 9 1250 
01030103 9Živý vepřový dobytek   
0103 91 1 550500 t
0103 91 2 1250 
0103 91 3 až 9 1050 
0103 92 1 550 
0103 92 2 1250 
0103 92 3 až 9 1050 
01040104Ovce a kozy, živé   
0104 10 1 550 
0104 10 2 až 20 9 105050 t
0201,20201,2Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo mražené  50 t
0201 10 až 20 1 1250 
0201 20 21 až 29 1250 
0201 20 31 až 30 1 1250 
0201 30 21 až 29 1250 
0201 30 31 až 9 1250 
0202 10 až 20 1 1250 
0202 20 21 až 29 1250 
0202 20 31 až 30 1 1250 
0202 30 21 až 29 1250 
0202 30 31 1250 
až 9  
02030203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmražené1550500 t
02100210Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené,
moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů
  50 t
 0210 11 až 20 1550 
 0210 90 1250 
07010701 9Brambory, čerstvé nebo chlazené1050250 t
07100710Zelenina, též vařená ve vodě nebo páře, zmrazená  500 t
0710 10 až 30 1050 
0710 40 1150 
0710 80 až 90 1050 
0712,30712,3Zelenina sušená   
0712 10 až 20 1050100 t
0712 30 11 až 9 550 
0712 90 1050 
0713 10 1 550 
0713 10 9 až 31 1050 
0713 32 1 až 9 1050 
0713 33 1 až 9 1050 
0713 39 1 až 9 1050 
0713 40 až 90 550 
08080808 10 10Jablka k výrobě moštu, volně ložená12502000 t
08120812Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované,
ale nevhodné v tomto stavu k používání
  20 t
0812 10 1 až 20 1250 
0812 90 1 až 3 550 
0812 90 5 1250 
až 9  
11071107Slad, též pražený12505000 t
11081108Škroby, inulin1250250 t
16011601Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve,
potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků
1550150 t
16021602Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve  150 t
1602 10 1050 
1602 20 až 90 1550 
2001,3,42001,3,4Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, houby
a lanýže, připravené nebo konzervované
  80 t
2001 10 1 až 90 5 2050 
2001 90 91 až 99 2050 
2003 2050 
2004 10 2050 
2004 90 1 až 99 2050 
22042204Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem,
vinný mošt jiný než čísla 2009
  500 hl
2204 10 1 až 21 1 2550 
2204 21 21 až 29 1 2550 
2204 29 21 až 30 2550 
22082208Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholickým titrem menším než 80% vol;
destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje, složené alkoholické přípravky používané
k výrobě nápojů
2550500 hl
24022402Doutníky a cigarety z tabáku nebo z tabákových náhražek
(nevyráběné podle zahraniční licence)
2550100 t
    Nová celní sazba v % 
22032203Pivo ze sladu2012 

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 2

Položka celního sazebníkuNázev zbožíCelní sazba v %Snížení celní sazby v %Kvóta
17011701Třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu17501900 t

PROTOKOL 3

TÝKAJÍCÍ SE DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY" A METOD ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE

HLAVA I

DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"

Článek 1

Pro účely realizace této dohody a bez dotčení (prejudice) ustanovení článků 2 a 3 se dále uvedené výrobky pokládají za výrobky s původem ve smluvní straně této dohody:

(a) výrobky zcela získané v této smluvní straně ve smyslu článku 4,

(b) výrobky získané v této smluvní straně obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že:

(i) takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této smluvní straně, a to ve smyslu článku 5, nebo

(ii) takové materiály mají původ v jedné ze smluvních stran této dohody.

Článek 2

Výrobky vznikající ve smyslu tohoto protokolu v kterékoli smluvní straně a vyvážené z jedné smluvní strany do druhé smluvní strany ve stejném stavu nebo po opracování či zpracování ve vyvážejícím státu v míře ne větší, než uvádí odstavec 5 článku 5, si zachovávají svůj původ.

Článek 3

Kumulace s materiály pocházejícími ze Slovenské republiky

1. Nehledě na ustanovení článku 1 (b) a s přihlédnutím k odstavcům (2) a (4), materiály pocházející ze Slovenské republiky, ve smyslu Protokolu č. 3 k dohodě mezi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko se považují za pocházející ze smluvní strany, aniž by tyto materiály zde byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, avšak za předpokladu, že tyto materiály zde byly podrobeny opracování nebo zpracování většímu, než je uvedeno v článku 5 (5) tohoto protokolu.

2. Výrobky, které získaly charakter původu podle odstavce (1), se dále považují za výrobky pocházející ze smluvní strany pouze v případě, že zde přidaná hodnota přesahuje hodnotu použitých materiálů pocházejících ze Slovenské republiky. Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují pro účely provádění této dohody nebo dohody mezi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko za pocházející ze Slovenské republiky. Do této hodnoty se nezapočítává hodnota materiálů pocházejících ze Slovenské republiky, které byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve smluvních stranách.

3. Za "přidanou hodnotu" se považuje cena výrobků přímo ze závodu mínus celní hodnota všech použitých materiálů nepůvodních ve smluvní straně, kde jsou tyto výrobky získány.

4. Pro účely provádění tohoto článku jsou pravidla původu totožná s tímto protokolem používána ve vzájemném obchodě mezi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko.

Článek 4

Za zcela získané ve smluvní straně se ve smyslu článku 1 (a) považují:

(a) nerostné produkty těžené z její půdy nebo jejího mořského dna;

(b) rostlinné výrobky zde sklízené;

(c) živá zvířata zde narozená a chovaná;

(d) výrobky z živých zvířat zde chovaných;

(e) výrobky zde získané lovem nebo rybolovem;

(f) výrobky pocházející z mořského rybolovu a jiné výrobky pocházející z moře získané jejími plavidly;

(g) výrobky zhotovené na palubě rybářských zpracovatelských lodí výhradně z výrobků uvedených pod písmenem (f);

(h) upotřebené předměty zde sebrané, které se hodí jenom pro získání surovin;

(i) odpad a šrot pocházející ze zpracovatelských operací zde prováděných;

(j) zboží zde vyráběné pouze z výrobků specifikovaných pod písmeny (a) až (i).

Článek 5

1. Výrazy "kapitoly" a "čísla" používané v tomto protokolu znamenají kapitoly a čísla (čtyřčíslicové kódy) používané v nomenklatuře tvořící "Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží" (dále uváděný jako Harmonizovaný systém nebo HS). Výraz "zařazený" se týká zatřídění výrobku nebo materiálu do konkrétního čísla.

2. Pro účely článku 1 se nepůvodní materiály pokládají za dostatečně zpracované nebo opracované, jestliže je získaný výrobek zařazen do jiného čísla, než je číslo, do kterého jsou zařazeny všechny nepůvodní materiály použité při jeho výrobě, při platnosti odstavců 3, 4 a 5.

3. Pro každý výrobek uvedený ve sloupcích 1 a 2 seznamu v příloze II tohoto protokolu musí být namísto pravidla v odstavci (2) splněny podmínky stanovené ve sloupci 3 pro příslušný výrobek.

4. U výrobků kapitol 84 až 91 včetně může vývozce uplatnit podmínky stanovené ve sloupci 4 namísto podmínek uvedených ve sloupci 3, a to dle výběru vývozce.

5. Pro účely splnění písmene (b) (i) článku 1 dále uvedené výkony se považují za opracování nebo zpracování stále ještě nepostačující pro přiznání statutu původního výrobku, a to bez ohledu na změnu čísla:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav zboží během dopravy a skladování (větrání, rozprostírání, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiného vodného roztoku, odstranění poškozených částí a podobné operace);

(b) jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání, třídění nebo sdružování (včetně tvorby souborů předmětů), mytí, natírání, řezání;

(c) (i) změny balení, rozebírání a sestavování zásilek;

(ii) prosté vkládání do lahví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevňování na karty nebo desky atd. a všechny jiné balicí operace;

(d) připojování značek, štítků a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(e) prosté mísení výrobků, též odlišných druhů, kde jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, které by umožnily považovat je za původní výrobky;

(f) prosté sestavování částí předmětů za účelem vytvoření kompletního předmětu;

(g) kombinace dvou nebo více operací uvedených pod písmeny (a) až (f);

(h) zabíjení (porážka) zvířat.

6. Pro určení původu zboží není nutné zjišťovat, zda energie a palivo, stroje, zařízení a nástroje použité k získání takového zboží mají nebo nemají původ ve třetí zemi.

7. Příslušenství, náhradní díly a nářadí odesílané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí normálního vybavení a jsou zahrnuty do jeho ceny nebo nejsou fakturovány zvlášť, se pokládají za součást dotyčného zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

8. Soubory, ve smyslu Všeobecného pravidla 3 Harmonizovaného systému, se pokládají za původní, jsou-li všechny výrobky v nich obsažené původními výrobky. Nicméně, sestává-li soubor z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků souboru nepřesahuje 15 % ceny souboru ex works (přímo ze závodu).

Článek 6

1. Výraz "hodnota" v seznamu přílohy II tohoto protokolu znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály v příslušném teritoriu. Tam, kde je třeba stanovit hodnotu použitých původních materiálů, uplatňuje se tento odstavec mutatis mutandis.

2. Výraz "ex works price (cena přímo ze závodu)" v příloze II znamená cenu získaného výrobku přímo ze závodu mínus veškeré tuzemské daně, které se platí (nebo mohou platit), pokud se získaný výrobek vyváží.

Článek 7

1. Původní zboží ve smyslu tohoto protokolu a tvořící jednu nerozdělenou zásilku lze dopravovat přes jiné území než území smluvní strany a/nebo Slovenské republiky s přeložením nebo prozatímním uskladněním na takovém území za předpokladu, že doprava přes jiné území než smluvní strany je opodstatněna zeměpisnými důvody, že zboží zůstane pod dohledem celních orgánů země tranzitu nebo prozatímního uskladnění, že se nestane předmětem obchodu těchto zemí nebo nebude dodáno pro tuzemské použití v těchto zemích a že nebude podrobeno operacím jiným, než jsou vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv jiné operace určené k zachování zboží v dobrém stavu.

2. Podmínky získání charakteru původu, stanovené v článku 1, se musí ve smluvní straně splnit bez přerušení až na výjimky uvedené v článcích 2 a 3.

Budou-li se původní výrobky, které byly vyvezeny ze smluvní strany této dohody do jiné země, vracet, vyjma jak je stanoveno v článcích 2 a 3, je nutno je pokládat za nepůvodní, pokud nebude možné uspokojivě prokázat celním orgánům, že vracené zboží:

- je totožné s vyvezeným a

- nebylo podrobeno žádné operaci jiné než nezbytné pro uchování zboží v dobrém stavu během pobytu v dané zemi nebo poté, co bylo vyvezeno.

HLAVA II

DŮKAZ PŮVODU

Článek 8

1. Původní výrobky ve smyslu tohoto protokolu budou zvýhodněny touto dohodou, po dovozu do smluvní strany, po předložení jednoho z těchto dokumentů:

(a) průvodního osvědčení EUR. 1, dále nazývaného "osvědčení EUR. 1", nebo dlouhodobě platného osvědčení EUR. 1 a faktur odkazujících na toto osvědčení vyhotovených v souladu s článkem 13;

(b) faktury s prohlášením vývozce, jak je uvedeno v příloze IV tohoto protokolu, vyhotovené kterýmkoliv vývozcem pro jakékoliv zásilky sestávající z jedné nebo více částí a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 5 110 ECU;

(c) faktury s prohlášením schváleného vývozce, jak je uvedeno v příloze IV tohoto protokolu, vyhotovené v souladu s článkem 13.

2. Dále uvedené výrobky, původní ve smyslu tohoto protokolu, budou po dovezení do smluvní strany zvýhodněny na základě této dohody, aniž by bylo nutné předložit jakýkoliv dokument uvedený v odstavci 1:

(a) výrobky poslané jako malé balíky soukromými osobami soukromým osobám, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne 365 ECU;

(b) výrobky tvořící součást osobních zavazadel cestujícího, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne 1 025 ECU.

Tato ustanovení se uplatňují jenom v případě, že se takové zboží nedováží obchodně a bylo deklarováno, že splňuje podmínky nezbytné pro uplatnění dohody a jestliže nejsou žádné pochybnosti o pravdivosti tohoto prohlášení. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výlučně ze zboží pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepokládají za obchodní dovozy, je-li zřejmé z charakteru a množství tohoto zboží, že nejde o žádný obchodní účel.

3. Vyvážející smluvní strana stanoví částky ve své národní měně, které jsou ekvivalentní částkám vyjádřeným v ECU, a sdělí je ostatním smluvním stranám. Budou-li tyto částky vyšší než odpovídající částky stanovené dovážející smluvní stranou, pak je dovážející smluvní strana bude akceptovat, bude-li zboží fakturováno v měně vyvážející smluvní strany.

4. Jestliže zboží splňující požadavky tohoto protokolu je fakturováno v měně třetí země, dovážející smluvní strana bude používat ekvivalenty hodnotových limitů vyjádřené v národních měnách této země.

5. Do 30. dubna 1995 včetně budou používány částky vyjádřené v národních měnách odpovídající limitům stanoveným v ECU podle přepočtu platného první pracovní den měsíce října 1992.

Pro každé následující období dvou let budou limity v národních měnách stanoveny podle kurzu ECU platného první pracovní den měsíce října roku bezprostředně předcházejícího tomuto období. Ekvivalenty hodnotových limitů použité v tomto článku vyjádřené v národních měnách se budou měnit v souladu s výše uvedenými termíny.

Článek 9

1. Celní orgány vyvážejícího smluvní strany vydají osvědčení EUR. 1, jestliže se zboží, na které se vztahuje, vyváží. Osvědčení se vývozci vydá, jakmile je daný vývoz uskutečněn nebo zajištěn.

2. Celní orgány smluvní strany vydají osvědčení EUR. 1, lze-li vyvážené zboží považovat za výrobky pocházející z této smluvní strany ve smyslu článku 1.

3. Celní orgány smluvní strany mohou vydat osvědčení EUR. 1 podle podmínek stanovených v tomto protokolu, lze-li exportované zboží pokládat za výrobky pocházející z jedné ze smluvních stran ve smyslu článků 1 a 2 nebo ze Slovenské republiky ve smyslu článku 3 a za předpokladu, že zboží uvedené v osvědčení EUR. 1 se nachází na jejím území, s výjimkou případů zmíněných v článku 16. V takových případech je vydání osvědčení EUR. 1 podmíněno předložením důkazu původu vydaného nebo vystaveného dříve.

4. Osvědčení EUR. 1 lze vydat jenom v případech, kdy může sloužit jako důkaz potřebný pro přiznání preferenčního zacházení stanoveného touto dohodou. Datum vydání osvědčení EUR. 1 musí být uvedeno v odstavci 11 osvědčení EUR. 1 vyhrazeném pro celní orgány.

5. Za výjimečných okolností lze osvědčení EUR. 1 vydat po vývozu zboží, kterého se osvědčení EUR. 1 týká, jestliže nebylo vydáno v době vývozu z důvodů omylů, neúmyslných opomenutí nebo zvláštních okolností. Celní orgány mohou vydat osvědčení EUR. 1 se zpětnou platností jenom po ověření, že podrobnosti uvedené v žádosti vývozce souhlasí s podrobnostmi na odpovídajícím dokumentu. Osvědčení EUR. 1 vydávaná se zpětnou platností musí být indosována jednou z těchto frází:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"VYSTAVENO DODATEČNĚ",

"IZDANO NAKNADNO",

"VYSTAVENÉ DODATOČNE".

6. V případě krádeže, ztráty nebo zničení osvědčení EUR. 1 může vývozce požádat celní orgány, které osvědčení EUR. 1 vydaly, o vystavení duplikátu na základě vývozních dokumentů v jejich držení. Takto vydaný duplikát musí být indosován jedním z těchto slov:

"DUPLICATE",

"DUPLIKÁT",

"DVOJNIK".

Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vydání původního osvědčení EUR. 1, vstupuje v platnost od tohoto data.

7. Potvrzení uvedená v odstavcích 5 a 6 se zaznamenávají do odstavce 7 "Poznámky" osvědčení EUR. 1.

8. Vždy musí být možné nahradit jedno nebo více osvědčení EUR. 1 jedním nebo více osvědčeními EUR. 1, za předpokladu, že se tak provede na celním úřadu, kde je zboží umístěno.

9. Pro účely ověření, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3, mají celní orgány právo vyžádat si jakékoliv podkladové materiály nebo provést jakoukoliv kontrolu podle svého uvážení.

10. Ustanovení odstavců 2 až 9 výše se týkají mutatis mutandis důkazu původu vyhotoveného schválenými vývozci podle podmínek uvedených v článku 13.

Článek 10

1. Osvědčení EUR. 1 se vydává pouze na základě písemné žádosti vývozce nebo jeho oprávněného zástupce na odpovědnost vývozce, na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze III tohoto protokolu a který musí být vyplněn v souladu s tímto protokolem.

2. Za správné vyplnění formuláře zmíněného v odstavci 1 odpovídají celní orgány vyvážející smluvní strany. Celní orgány musí zejména kontrolovat, zda odstavec určený pro popis zboží byl vyplněn takovým způsobem, aby se vyloučila jakákoliv možnost neoprávněného doplnění. Z tohoto důvodu musí být popis zboží vyplněn bez ponechání prázdných řádek. Není-li tento odstavec zcela zaplněn, musí být pod posledním řádkem popisu vodorovná čára a prázdný prostor musí být proškrtnut.

3. Vzhledem k tomu, že osvědčení EUR. 1 je důkazem původu pro provádění této dohody, jsou celní orgány vývozní smluvní strany odpovědné za provedení veškerých nezbytných kroků pro ověření původu zboží a kontrolu ostatních údajů na tomto osvědčení.

4. Jestliže je osvědčení EUR. 1 vydáváno podle odstavce 5 článku 9 až po uskutečnění vývozu zboží, kterého se osvědčení týká, musí vývozce v žádosti zmíněné v odstavci 1:

(a) uvést místo a datum vývozu zboží, kterého se osvědčení EUR. 1 týká, a

(b) prokázat, že žádné osvědčení EUR. 1 nebylo vydáno v době vývozu dotyčného zboží, a uvést důvody.

5. Žádosti o osvědčení EUR. 1 a důkaz původu podle druhého pododstavce odstavce 3 článku 9, nezbytné pro vydání osvědčení EUR. 1, musí celní orgány vyvážející smluvní strany uchovávat alespoň dva roky.

Článek 11

1. Osvědčení EUR. 1 se vystavují na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze III tohoto protokolu. Tento formulář je vytištěn v jednom nebo více úředních jazycích smluvních stran této dohody nebo ve slovenštině, v angličtině. Osvědčení EUR. 1 jsou vytištěna v jednom z těchto jazyků a v souladu s národní legislativou vyvážející smluvní strany; jsou-li vyplňována ručně, musí být údaje psány inkoustem a velkými písmeny.

2. Osvědčení EUR. 1 musí mít rozměr 210 x 297 mm. Lze připustit délkovou toleranci + 8 mm nebo - 5 mm. Použitý papír musí být bílý, klížený na psaní o hmotnosti minimálně 25 gramů na čtverečný metr. Tento papír nesmí obsahovat dřevovinu. Na pozadí má vytištěný zelený gilošovaný vzor, který umožní okem rozpoznat falšování mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Účastnické smluvní strany si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je mohou nechat tisknout schválenými tiskárnami.

Článek 12

1. Osvědčení EUR. 1 musí být předloženo do čtyř měsíců od data vystavení celními orgány vyvážející smluvní strany celním orgánům dovážející smluvní strany, v souladu s postupy stanovenými touto smluvní stranou. Řečené celní orgány mohou požadovat překlad osvědčení. Mohou také požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky odpovídají podmínkám vyžadovaným pro realizaci této dohody.

2. Bez dotčení (prejudice) odstavce 5 článku 5, v případě, kdy se na žádost osoby předkládající dovozní celní prohlášení dováží rozebraný nebo nesestavený výrobek patřící do kapitoly 84 nebo 85 Harmonizovaného systému po částech, na základě podmínek stanovených kompetentními orgány, považuje se tento výrobek za jeden výrobek a při dovozu první části lze předložit průvodní osvědčení za celý výrobek.

3. Každé osvědčení EUR. 1, které se předkládá celním orgánům dovážející smluvní strany po konečném datu pro předložení určeném v odstavci 1, lze přijmout za účelem uplatnění preferenčního zacházení, jestliže nebyl termín předložení dodržen z důvodu vyšší moci nebo výjimečných okolností. V ostatních případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející smluvní strany přijmout osvědčení EUR. 1, jestliže jim bylo před řečeným konečným termínem předloženo zboží.

4. Zjištění drobných nesrovnalostí mezi údaji uvedenými v osvědčení EUR. 1 a v dokumentech, předložených celním orgánům za účelem provedení celního řízení při dovozu zboží, nezbavuje osvědčení samo o sobě (ipso facto) platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že toto osvědčení odpovídá předmětnému zboží.

5. Osvědčení EUR. 1 uchovávají celní orgány dovážející smluvní strany v souladu s předpisy platnými v této smluvní straně.

6. Důkaz splnění podmínek stanovených v článku 7 se předkládá celním orgánům dovážející smluvní strany formou:

(a) dopravního dokladu vyhotoveného ve vyvážející smluvní straně nebo ve Slovenské republice, na základě kterého bylo zboží dopravováno přes zemi tranzitu;

(b) nebo osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

- přesný popis zboží,

- datum vyložení a opětného naložení zboží a případně jména lodí,

- prokázání podmínek nakládání se zbožím v zemi tranzitu;

(c) nebo, jiného důkazního dokumentu, pokud nebude možné předložit doklady uvedené výše.

Článek 13

1. Nehledě na odstavce 1 až 7 článku 9 a odstavce 1, 4 a 5 článku 10 lze uplatnit zjednodušený postup vydávání důkazů původu podle ustanovení uvedených níže.

2. Celní orgány ve vyvážející smluvní straně mohou oprávnit jakéhokoliv vývozce (dále jen "schválený vývozce"), který uskutečňuje časté vývozy zboží, na něž lze vydávat osvědčení EUR. 1, a který nabízí ke spokojenosti kompetentních orgánů všechny záruky nezbytné pro ověření původu zboží, aby v době vývozu nepředkládal celnímu úřadu ve vyvážející smluvní straně buď zboží, nebo žádost o osvědčení EUR. 1 na toto zboží za účelem získání osvědčení EUR. 1 podle podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4 článku 9 a v odstavci 2 článku 12.

3. Celní orgány mohou také oprávnit schváleného vývozce k vystavení osvědčení EUR. 1 platných maximálně jeden rok od data vydání (dále jen "LT osvědčení"). Jedno LT osvědčení může pokrývat pouze vývozy stejného druhu zboží od jednoho schváleného vývozce k jednomu dovozci. Toto oprávnění se uděluje pouze v případě, že se předpokládá, že se nezmění původ vyváženého zboží po dobu platnosti LT osvědčení. Změní-li se charakter některého zboží tak, že nemůže být nadále zahrnuto mezi výrobky pokryté LT osvědčením, vývozce musí ihned informovat celní orgány, které tato osvědčení vydaly. V případě uplatnění zjednodušeného postupu mohou celní orgány vyvážející smluvní strany předepsat použití osvědčení EUR. 1 nesoucích zřetelné označení, podle kterého mohou být identifikována.

4. Oprávnění zmíněná v odstavcích 2 a 3 stanoví na základě rozhodnutí celních orgánů, že odstavec 11 "Celní indosace" osvědčení EUR. 1 musí:

(a) být indosována předem razítkem kompetentního celního úřadu vyvážející smluvní strany a podpisem pracovníka tohoto úřadu, který nemusí být ručně psaný; nebo

(b) být indosována schváleným vývozcem zvláštním razítkem, které bylo schváleno celními orgány vyvážející smluvní strany a odpovídá vzoru uvedenému v příloze V tohoto protokolu; toto razítko může být na formuláři předtištěno. Je-li to nezbytné, vyplňuje odstavec 11 "Celní indosace" osvědčení EUR. 1 schválený vývozce.

5. V případech zmíněných v odstavci 4 (a) se do odstavce 7 "Poznámky" osvědčení EUR. 1 uvede jedna z následujících frází:

"SIMPLIFIED PROCEDURE",

"ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ",

"POENOSTAVLJEN POSTOPEK",

"ZJEDNODUŠENÉ KONANIE".

Schválený vývozce uvede v odstavci 13 "Žádost o ověření" jméno a adresu celního orgánu kompetentního verifikovat osvědčení EUR. 1.

6. V případě zmíněném v odstavci 3 uvede schválený vývozce do odstavce 7 "Poznámky" osvědčení EUR. 1 jednu z těchto frází:

"LT CERTIFICATE VALID UNTIL ...",

"LT OSVĚDČENÍ PLATNÉ DO ...",

"POTRDILO LT VELJA DO ...",

"LT OSVEDČENIE PLATNÉ DO ...",

datum uvedené číslicemi potvrzené razítkem a podpisem celního úřadu. Nevyžaduje se, aby v odstavcích 8 a 9 LT osvědčení byl uváděn počet a druh nákladových kusů a hrubá hmotnost v kg nebo v jiných mírách (litry, m3 atd.). Avšak odstavec 8 musí obsahovat popis a označení zboží, které jsou dostatečně přesné pro jeho identifikaci.

7. Nehledě na ustanovení odstavců 1 až 3 tohoto článku, LT osvědčení musí být předloženo celnímu úřadu dovážející smluvní strany při nebo před prvním dovozem zboží, kterého se osvědčení týká. Jestliže dovozce projednává dovoz zboží u několika celních úřadů v dovážející smluvní straně, celní orgány mohou požadovat vyhotovení kopií LT osvědčení pro všechny tyto úřady.

8. Jestliže bylo LT osvědčení předloženo celním orgánům, za důkaz původu zboží dováženého během platnosti LT osvědčení se pokládá faktura, splňující následující podmínky:

(a) jestliže faktura zahrnuje jak zboží pocházející ze smluvní strany, tak i zboží nepůvodní, musí vývozce tyto dvě kategorie přesně rozlišit;

(b) vývozce musí uvést na každé faktuře číslo LT osvědčení, které zahrnuje zboží, datum ukončení platnosti osvědčení a jméno (jména) země nebo zemí, ze kterých zboží pochází. Uvedení čísla LT osvědčení a země původu vývozcem na faktuře tvoří prohlášení, že zboží splňuje podmínky stanovené tímto protokolem pro získání preferenčního zacházení v obchodě mezi smluvními stranami této dohody. Celní orgány vyvážející smluvní strany mohou požadovat, aby údaje, které dle výše uvedených ustanovení musí být uvedeny na faktuře, byly potvrzeny vlastnoručním podpisem spolu s čitelně uvedeným jménem signatáře;

(c) popis a označení zboží na faktuře musí být dostatečně podrobné, aby bylo zcela jasné, že totéž zboží je rovněž uvedeno na LT osvědčení, kterého se faktura týká;

(d) faktury lze vyhotovovat pouze na zboží vyvážené během platnosti odpovídajícího LT osvědčení. Mohou však být předkládány dovozním celním orgánům do čtyř měsíců od data jejich vyhotovení vývozcem.

9. V rámci zjednodušeného řízení lze faktury, které splňují podmínky tohoto článku, vyhotovovat a/nebo přenášet pomocí telekomunikací nebo prostředků automatizovaného zpracování dat. Takovéto faktury mohou být přijaty celním úřadem dovážející smluvní strany jako důkaz původu zboží dováženého v souladu s postupy stanovenými celními orgány této smluvní strany.

10. Zjistí-li celní orgány vyvážející smluvní strany, že osvědčení a/nebo faktura vydané podle ustanovení tohoto článku je neplatné, musí o tom ihned podat zprávu celním orgánům dovážející smluvní strany.

11. Celní orgány mohou oprávnit schváleného vývozce k vystavování faktur, které obsahují prohlášení uvedené v příloze VI tohoto protokolu, místo osvědčení EUR. 1. Toto prohlášení provedené schváleným vývozcem na faktuře musí být uvedeno v jednom z úředních jazyků smluvních stran této dohody nebo ve slovenštině nebo v angličtině. Musí být vlastnoručně podepsáno a musí také:

(a) mít odkaz na číslo oprávnění schváleného vývozce nebo

(b) být indosováno schváleným vývozcem zvláštním razítkem zmíněným v odstavci 4 (b), které bylo schváleno celními orgány vyvážející smluvní strany. Toto razítko může být na faktuře předtištěno.

12. Celní orgány vyvážející smluvní strany však mohou oprávnit schváleného vývozce, aby nepodepisoval prohlášení na faktuře zmíněné v odstavci 8 (b) nebo v odstavci 11, jestliže jsou takovéto faktury vyhotovovány a/nebo přenášeny telekomunikacemi nebo prostředky automatizovaného zpracování dat. Řečené celní orgány stanoví podmínky pro provádění tohoto odstavce včetně, pokud tak vyžadují, písemného potvrzení schváleného vývozce, že přijímá plnou odpovědnost za tato prohlášení, jako kdyby byla jím vlastnoručně podepsána.

13. V oprávněních zmíněných v odstavcích 2, 3 a 11 musí celní orgány specifikovat zejména:

(a) podmínky pro vyhotovení žádosti o osvědčení EUR. 1 nebo o LT osvědčení nebo prohlášení o původu zboží na faktuře;

(b) podmínky, podle nichž se tyto žádosti, jakož i kopie faktur vztahujících se k LT osvědčení a faktur s prohlášením vývozce uchovávají alespoň dva roky.

V případě LT osvědčení nebo faktur vztahujících se k LT osvědčení musí toto období začínat datem ukončení platnosti LT osvědčení. Tato ustanovení platí rovněž pro osvědčení EUR. 1, LT osvědčení a faktury vztahující se k LT osvědčení nebo faktury s prohlášením vývozce, které sloužily jako podklad pro vydání jiných důkazů původu, použitých podle podmínek stanovených v druhém pododstavci odstavce 3 článku 9.

14. Celní orgány ve vyvážející smluvní straně mohou vymezit určité kategorie zboží za nezpůsobilé pro zvláštní výhody dle ustanovení v odstavcích 2, 3 a 11.

15. Celní orgány odmítnou udělit oprávnění zmíněná v odstavcích 2, 3 a 11 těm vývozcům, kteří neposkytli veškeré záruky pokládané celními orgány za nezbytné. Celní orgány mohou oprávnění kdykoliv odebrat. Musí to provést tehdy, když nejsou nadále plněny podmínky uděleného oprávnění nebo když schválený vývozce již neposkytuje tyto záruky.

16. Od schváleného vývozce může být vyžadováno, aby celní orgány informoval v souladu se stanovenými podmínkami o odesílaném zboží, tak aby kompetentní celní úřad mohl provést jakékoliv ověření, které pokládá za nutné, před odesláním zboží.

17. Ustanovení tohoto článku nesmí ovlivnit uplatňování předpisů smluvních stran o celních formalitách a používání celních dokumentů.

Článek 14

Prohlášení schváleného vývozce zmíněné v odstavci 1 (c) článku 8 musí mít formu uvedenou v příloze IV tohoto protokolu a být provedeno v jednom z úředních jazyků smluvních stran nebo ve slovenštině nebo v angličtině. Musí být napsáno strojem nebo vyhotoveno razítkem a vlastnoručně podepsáno. Schválený vývozce musí uchovávat kopii faktury s řečeným prohlášením alespoň dva roky.

Článek 15

1. Spolu s žádostí o osvědčení EUR. 1 předkládá vývozce nebo jeho zástupce vhodné podpůrné dokumenty prokazující, že vyvážené zboží splňuje podmínky pro vydání osvědčení EUR. 1. Vývozce se musí zaručit, že na vyžádání příslušných orgánů předloží veškeré doplňkové podklady, které tyto orgány mohou vyžadovat pro ověření správnosti původu zboží, a že souhlasí s kontrolou svých účtů a jakoukoliv kontrolou procesu výroby výše uvedeného zboží, které budou provádět řečené orgány.

2. Podpůrné dokumenty uvedené v odstavci 1 musí vývozci uchovávat minimálně dva roky.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 platí mutatis mutandis v případě použití postupu stanoveného v odstavcích 2 a 3 článku 13 a prohlášení zmíněného v odstavci 1 (c) článku 8.

Článek 16

1. Zboží, posílané ze smluvní strany na výstavu do jiné země než smluvní strany nebo Slovenské republiky a prodávané po výstavě za účelem dovozu do smluvní strany, je zvýhodněno na základě ustanovení této dohody pod podmínkou, že splňuje požadavky tohoto protokolu, které je opravňují pokládat toto zboží za pocházející ze smluvní strany, a dále za předpokladu, že se uspokojivým způsobem celním orgánům prokáže, že:

(a) vývozce zaslal toto zboží ze smluvní strany nebo ze Slovenské republiky do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;

(b) tento vývozce toto zboží prodal nebo jiným způsobem přenechal někomu ve smluvní straně;

(c) zboží bylo zasláno během výstavy nebo bezprostředně po ní do smluvní strany ve stavu, v jakém bylo odesláno na výstavu;

(d) zboží nebylo použito pro žádný jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Osvědčení EUR. 1 musí být předloženo celním orgánům obvyklým způsobem. Na osvědčení musí být uveden název a adresa výstavy. V případě nutnosti mohou být vyžadovány další písemné doklady o charakteru zboží a podmínkách, za kterých bylo vystaveno.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou událost, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničního zboží a v jejímž průběhu zboží zůstává pod celním dohledem.

HLAVA III

OPATŘENÍ PRO ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 17

1. Aby se zajistilo správné uplatňování tohoto protokolu, budou si smluvní strany vzájemně pomáhat prostřednictvím svých celních správ při kontrole pravosti a přesnosti osvědčení EUR. 1, včetně osvědčení vydaných podle odstavce 3 článku 9 a prohlášení vývozců uvedených na fakturách.

2. Společný výbor má právo přijímat rozhodnutí nezbytná pro administrativní spolupráci mezi smluvními stranami.

3. Celní orgány smluvních stran si vzájemně poskytnou vzorové otisky razítek používaných celními úřady pro potvrzování osvědčení EUR. 1.

4. Smluvní strany musí učinit veškeré nezbytné kroky, aby zboží uvedené v osvědčení EUR. 1, které během dopravy vstupuje do svobodného celního pásma na jejich území, nebylo nahrazeno zbožím jiným a nebylo podrobeno jiným než běžným operacím předcházejícím jeho poškození.

5. Jestliže jsou výrobky, pocházející ze smluvní strany dováženy do svobodného celního pásma s osvědčením EUR. 1, podrobeny úpravě nebo zpracování, musí příslušné celní orgány vydat na žádost vývozce nové osvědčení EUR. 1, je-li tato úprava nebo zpracování v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

Článek 18

1. Následné verifikace osvědčení EUR. 1 a prohlášení vývozců provedená na fakturách se provádějí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející smluvní strany odůvodněné pochybnosti o pravosti dokumentu nebo přesnosti informací týkajících se skutečného původu dotyčného zboží.

2. Pro účely plnění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející smluvní strany osvědčení EUR. 1 a fakturu, byla-li předložena, nebo fakturu týkající se LT osvědčení nebo fakturu obsahující prohlášení vývozce nebo kopii těchto dokumentů celním orgánům vyvážející smluvní strany a uvedou, kde je to vhodné, důvody nebo příčiny šetření. Spolu s žádostí o následné ověření poskytnou celní orgány všechny dokumenty a informace, které byly získány a ze kterých vyplývá, že konkrétní údaje na osvědčení EUR. 1 nebo na faktuře jsou nepřesné. Jestliže celní orgány dovážející smluvní strany rozhodnou pozastavit platnost ustanovení této dohody do té doby, než obdrží výsledky ověření, umožní dovozci uvolnění zboží, přičemž provedou veškerá preventivní opatření, která budou pokládat za nezbytná.

3. Celní orgány dovážející smluvní strany musí být co nejdříve informovány o výsledcích šetření. Na základě těchto výsledků musí být možno rozhodnout, zda se dokumenty vrácené podle odstavce 2 skutečně týkají vyváženého zboží a zda takové zboží splňuje podmínky pro uplatnění preferenčního zacházení.

Jestliže v případech oprávněných pochybností celní orgány neobdrží žádnou odpověď do deseti měsíců od data odeslání žádosti o ověření nebo neobsahuje-li odpověď dostatečné informace pro určení věrohodnosti dotyčného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, odmítnou celní orgány, s výjimkou případů zásahů vyšší moci nebo výjimečných okolností, poskytnutí preferenčního zacházení stanoveného touto dohodou.

Nebude-li možné vyřešit spory tohoto druhu mezi celními orgány dovážející a vyvážející smluvní strany nebo vyvstane-li otázka správného výkladu tohoto protokolu, pak se tyto záležitosti předloží podvýboru pro celní otázky a původ zboží zmíněnému v článku 23. Rozhodnutí provádí Společný výbor.

Ve všech případech se urovnání sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející smluvní strany řídí obecně závaznými právními předpisy řečené smluvní strany.

Jestliže z průběhu ověřovacího řízení nebo z jiných dostupných informací vyplyne, že jsou porušována ustanovení tohoto protokolu, výrobky mohou být pokládány za původní podle tohoto protokolu teprve po dokončení všech postupů administrativní spolupráce stanovených tímto protokolem, zejména ověřovacího řízení.

Obdobně pouze po dokončení ověřovacího řízení mohou být výrobky prohlášeny za nepůvodní ve smyslu tohoto protokolu.

Za účelem následného ověření osvědčení EUR. 1 musí celní orgány vyvážející smluvní strany uchovávat dokumenty o vývozu nebo kopie osvědčení EUR. 1 místo těchto dokumentů alespoň dva roky.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Smluvní strany této dohody musí podniknout kroky nezbytné k plnění tohoto protokolu.

Článek 20

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou sou část.

Článek 21

Zboží, které vyhovuje ustanovením hlavy I a k datu vstupu této dohody v platnost je buď dopravováno, nebo je prozatímně uskladněno pod celní uzávěrou na území smluvní strany nebo se nachází ve svobodných celních pásmech, lze pokládat za původní s podmínkou, že během čtyř měsíců od tohoto data bude celním orgánům dovážející smluvní strany předložen důkaz původu vystavený se zpětnou platností a dokumenty prokazující dodržení podmínek přímé dopravy.

Článek 22

Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k dodržování podmínek stanovených touto dohodou při vydávání osvědčení EUR. 1 celními orgány. Zavazují se rovněž k zajištění administrativní spolupráce nutné zejména pro kontrolu dopravní trasy zboží obchodovaného podle této dohody a míst, v nichž se zdržovalo.

Článek 23

1. Podvýbor pro celní otázky a původ zboží se zřizuje pod Společným výborem v souladu s odstavcem 5 článku 35 této dohody a je pověřen prováděním administrativní spolupráce s cílem zajistit praktické, správné a jednotné uplatňování tohoto protokolu a také kontinuální informační a konzultační činnost mezi experty.

2. Skládá se z expertů smluvních stran odpovědných za problematiku celní a otázky původu zboží.

Článek 24

Každá osoba, která vypracuje nebo zaviní vypracování dokumentu, který obsahuje nesprávné konkrétní údaje za účelem získání preferenčního zacházení, bude penalizována.

PŘÍLOHA I K PROTOKOLU 3

VYSVĚTLIVKY

Poznámka 1 - článek 1

Pojem „smluvní strana" zahrnuje také teritoriální vody této smluvní strany.

Námořní plavidla, včetně rybářských lodí, kde se vylovené ryby zpracovávají, se považují za součást území smluvní strany, kterému patří, jestliže splňují podmínky stanovené v poznámce 2.

Poznámka 2 - článek 4 (f)

Pojem „její plavidla" platí pouze pro plavidla:

(a) která jsou registrována nebo zaznamenána ve smluvní straně;

(b) která plují pod vlajkou smluvní strany;

(c) která jsou vlastněna alespoň z 50 % státními příslušníky smluvní strany nebo společností s ústředím v této smluvní straně, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci smluvní strany, a navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří této smluvní straně nebo veřejným institucím nebo státním příslušníkům této smluvní strany;

(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou všichni státní příslušníci smluvní strany;

(e) jejichž posádku tvoří alespoň z 75 % státní příslušníci smluvní strany.

Poznámka 3 - články 4 a 5

1. Určující jednotkou pro uplatnění pravidel původu je konkrétní výrobek, který se pokládá za základ pro zařazení podle Harmonizovaného systému. V případě souboru výrobků, který je klasifikován podle Všeobecného pravidla 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, je tato určující jednotka stanovena s ohledem na jednotlivé položky souboru; toto ustanovení se vztahuje také na soubory čísel 6308, 8206 a 9605.

Z uvedeného také plyne, že:

- jestliže je výrobek skládající se ze skupiny nebo sestavy předmětů zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku,

- jestliže zásilka sestává z řady identických výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při aplikaci pravidel o původu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle Všeobecného pravidla 5 Harmonizovaného systému zařazen do určitého čísla spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Poznámka 4 - odstavec 2 článku 5

Úvodní poznámky k příloze II se týkají, kde přísluší, všech výrobků, při jejichž výrobě jsou použity nepůvodní materiály, a to i tehdy, nejsou-li předmětem specifických podmínek obsažených v příloze II, ale namísto toho podléhají pravidlu o změně čísla stanovenému v odstavci 2 článku 5.

Poznámka 5 - článek 6

„Cena přímo ze závodu" („ex works price") znamená cenu zaplacenou výrobci, v jehož podniku se provádí poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech materiálů a surovin použitých ve výrobě.

„Celní hodnotou" se rozumí celní hodnota ve smyslu Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu uzavřené v Ženevě 12. dubna 1979.

Poznámka 6 - odstavec 1 článku 8

Možnost použití faktury jako důkazu o původu zboží podle tohoto protokolu se rozšiřuje na dodací list nebo jakýkoliv jiný obchodní dokument, který popisuje příslušné zboží natolik podrobně, že je umožňuje identifikovat.

V případě výrobků posílaných poštou, které se ve smyslu odstavce 2 článku 8 nepokládají za obchodní dovozy, lze prohlášení o původu provést také na formuláři celního prohlášení C2/CP3 nebo na samostatném listě papíru připojeném k tomuto prohlášení.

Poznámka 7 - odstavec 1 článku 17 a článek 22

Kde bylo vydáno podle podmínek odstavce 3 článku 9 osvědčení EUR. 1 a týká se zboží reexportovaného ve stejném stavu, musí být celní orgány země určení schopny získat prostřednictvím administrativní spolupráce kopie důkazu původu týkajícího se tohoto zboží, který byl vydán nebo vyhotoven dříve.

PŘÍLOHA II K PROTOKOLU 3

SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ NEPŮVODNÍCH MATERIÁLŮ, KTERÉ JE TŘEBA PROVÉST, ABY VÝROBEK ZÍSKAL CHARAKTER PŮVODU

ÚVODNÍ POZNÁMKY

Obecné

Poznámka 1

1.1 První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Pro každý údaj v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 a 4 stanoveno pravidlo. Je-li v některých případech před zápisem v prvním sloupci uvedeno „ex", znamená to, že pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 se týká jenom té části čísla nebo kapitoly, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

1.2 Je-li je ve sloupci 1 seskupeno několik čísel nebo je-li dáno číslo kapitoly a popis výrobku ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v číslech této kapitoly nebo v číslech seskupených ve sloupci 1.

1.3 Jsou-li v seznamu odlišná pravidla pro různé výrobky jednoho čísla, obsahuje každý odstavec (odsek) popis té části čísla, ke které se vztahuje příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.

1.4 Není-li ve sloupci 4 uvedeno žádné pravidlo pro výrobky kapitol 84 až 91 včetně, uplatňuje se pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 2

2.1 Pojem „výroba" se týká jakéhokoliv druhu opracování nebo zpracování, včetně „montáže" nebo specifických operací. Viz však odstavec 5 poznámky 3 níže.

2.2 Pojem „materiál" zahrnuje jakoukoliv „přísadu", „surovinu", „složku" nebo „díl" atd. použité k výrobě produktu.

2.3 Pojem „výrobek (produkt)" se vztahuje na právě vyráběný výrobek i tehdy, má-li být později použit v jiné výrobní operaci.

Poznámka 3

3.1 V případě jakéhokoliv čísla, které není v seznamu, nebo jakékoliv části čísla, která není v seznamu, platí pravidlo „změny čísla" stanovené v odstavci 2 článku 5. Jestliže se podmínka „změny čísla" aplikuje na výrobek v seznamu, pak je výslovně uvedena ve sloupci 3.

3.2 Opracování nebo zpracování stanovené pravidlem ve sloupci 3 nebo 4 musí být provedeno pouze ve vztahu k použitým nepůvodním materiálům. Stejně tak omezení uvedená ve sloupci 3 nebo 4 se týkají jenom použitých nepůvodních materiálů.

3.3 Uvádí-li pravidlo, že lze použít „materiály kteréhokoliv čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo daného výrobku, avšak s podmínkou, že platí jiná omezení, jsou-li také obsažena v tomto pravidle ve sloupci 3. Avšak výraz „výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla ..." znamená, že je možné použít jenom materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek, jejichž popis se liší od popisu výrobku uvedeného ve sloupci 2.

3.4 Jestliže se výrobek zhotovený z nepůvodních materiálů, který získal charakter původu během výroby v důsledku změny čísla nebo dle vlastního pravidla uvedeného v seznamu, použije jako materiál v procesu výroby jiného výrobku, potom se na něj nevztahuje pravidlo platící pro výrobek, ve kterém je začleněn.

Například:

Z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota nepůvodních materiálů, které lze použít, nesmí přesáhnout 40 % ceny fco závod. Jestliže byl použitý výkovek zhotoven v příslušné zemi z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224 v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejné továrně nebo jiné. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při započítávání hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.5 I když je splněno pravidlo změny čísla nebo jiné pravidlo obsažené v seznamu, nezískává výrobek charakter původu, není-li provedené zpracování, bráno jako celek, postačující ve smyslu odstavce 5 článku 5.

Poznámka 4

4.1 Pravidlo v seznamu představuje minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné, vyšší stupeň opracování nebo zpracování rovněž uděluje charakter původu; naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo říká, že lze použít nepůvodní materiál na určitém stupni výroby, může se takový materiál použít také v dřívější fázi výroby, ale nikoli v pozdější fázi.

4.2 Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno použít libovolně jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.

Například:

Pravidlo pro textilní tkaniny říká, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů - lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

Platí-li ale určité omezení na jeden materiál a jiná omezení ve stejném pravidle na jiné materiály, pak se tato omezení týkají pouze skutečně použitých materiálů.

Například:

Pravidlo pro šicí stroje určuje, že jak mechanismus pro napínání nitě, tak mechanismus pro klikatý steh, které jsou použity, musí být původní; tato dvě omezení platí jenom tehdy, jsou-li tyto mechanismy do šicího stroje opravdu zařazeny.

4.3 Určuje-li pravidlo v seznamu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použít jiné materiály, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat.

Například:

V případě výrobku zhotoveného z netkaných materiálů, kde je dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možné použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze normálně zhotovit z příze. V takových případech by výchozím nepůvodním materiálem musela být vlákna, tj. fáze před přízí.

Pokud jde o textilní výrobky, viz též poznámku 7.3.

4.4 Jestliže se v pravidle v seznamu uvádějí pro maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které lze použít, dvě procentuální sazby nebo více, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat dohromady. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přestoupit nejvyšší z daných procentuálních sazeb. Kromě toho jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ve vztahu ke konkrétním materiálům, pro které platí.

Textil

Poznámka 5

5.1 Pojem „přírodní vlákna" používaný v seznamu se týká jiných vláken než vláken umělých nebo syntetických a je omezen na fáze před spřádáním, včetně odpadu, pokud není uvedeno jinak, pojem „přírodní vlákna" zahrnuje vlákna, která byla mykána, česána nebo jinak zpracována, ne však spřádána.

5.2 Pojem „přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, jakož i vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

5.3 Pojmy „textilní vláknina", „chemické materiály" a „papírenské materiály" se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

5.4 Pojem „chemická (syntetická nebo umělá) střížová vlákna" se v seznamu používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střížová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 6

6.1 V případě výrobků zařazených v těch číslech seznamu, které obsahují odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro takové základní textilní materiály používané v jejich výrobě, které představují dohromady 10 % nebo méně celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz však též poznámky 6.3 a 6.4 dále).

6.2 Tuto toleranci však lze uplatnit jenom na směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů, bez ohledu na jejích podíl ve výrobku.

Základní textilní materiály jsou:

- hedvábí,

- vlna,

- hrubé zvířecí chlupy,

- jemné zvířecí chlupy,

- bavlna,

- papírenské materiály a papír,

- len,

- pravé konopí,

- jutová a jiná textilní lýková vlákna,

- sisalová a jiná textilní vlákna z rodu Agáve,

- kokosová vlákna, vlákna manilského konopí, vlákna ramie a ostatní rostlinná textilní vlákna,

- syntetická chemická elementární vlákna,

- umělá chemická elementární vlákna,

- syntetická chemická střížová vlákna,

- umělá chemická střížová vlákna.

Například:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střížových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střížová vlákna, která nesplňují pravidla o původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10 % hmotnosti příze.

Například:

Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střížových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla o původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla o původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak upravených pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů až do 10 % hmotnosti tkaniny.

Například:

Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama o sobě směsovou tkaninou zhotovenou ze dvou nebo více odlišných základních textilních materiálů nebo je-li použitá bavlněná příze sama o sobě směsová.

Například:

Jestliže je tato všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou pochopitelně tyto použité příze dvěmi různými základními textilními materiály a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.

Například:

Koberec se střapci zhotovenými z umělé příze i bavlněné příze a s jutovou podložkou je směsový výrobek, protože k jeho výrobě jsou použity tři základní textilní materiály. Proto lze použít jakékoliv nepůvodní materiály, které jsou produktem pozdějšího stupně výroby, než připouští pravidlo, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesahuje dohromady 10 % hmotnosti textilních materiálů v tomto koberci. Vzhledem k tomu by se mohla dovážet jutová podložka, umělá příze a/nebo bavlněná příze na takovém stupni výroby, za předpokladu, že jsou splněny podmínky hmotnosti.

6.3 V případě výrobků obsahujících „polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou", je uvedená tolerance 20 % ve vztahu k této přízi.

6.4 V případě výrobků obsahujících jako základ pruh z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, uzavřené pomocí lepidla mezi dvě vrstvy z plastu, je tato tolerance 30 % ve vztahu k tomuto pruhu.

Poznámka 7

7.1 V případě textilních výrobků zařazených v těch číslech seznamu, které obsahují odkaz na tuto poznámku, lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3 seznamu pro příslušné zhotovené výrobky, za předpokladu, že jsou zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8 % ceny výrobku fco závod.

7.2 Jakékoliv použité netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné použité materiály, které obsahují jakékoli textilní materiály, nemusí splňovat podmínky stanovené ve sloupci 3, i když spadají mimo rozsah poznámky 4.3.

7.3 V souladu s poznámkou 4.3 se mohou jakékoliv nepůvodní netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné výrobky, které neobsahují žádný textilní materiál, volně používat tam, kde je nelze vyrobit z materiálů uvedených ve sloupci 3.

Například:

Jestliže pravidlo v seznamu říká, že pro určitý konkrétní textilní výrobek (např. pro halenku) se musí použít příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů (např. knoflíků), protože je nelze zhotovit z textilních materiálů.

7.4 Uplatňuje-li se procentové pravidlo, musí se při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota ozdob a doplňků.

Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech, 
které poskytuje charakter původu
(1)(2)(3) nebo
0201Hovězí maso, čerstvé nebo chlazenéVýroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě hovězího 
zmrazeného masa čísla 0202
0203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazenéVýroba, v níž veškeré použité materiály již musí být původní
0207Maso a jedlé droby drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazenéVýroba, v níž veškeré použité materiály již musí být původní
0208Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazenéVýroba, v níž veškeré použité materiály již musí být původní
0210Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, 
jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě masa a drobů čísel 0201 
až 0206 a 0208 nebo drůbežích jater čísla 0207
0302 až
0305
Ryby jiné než živéVýroba, v níž všechny materiály kapitoly 3, které jsou použité, již musí být původní
0402,
0404 až 0406
Mlékárenské výrobkyVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě mléka nebo smetany čísla 0401 nebo 0402
0403Podmáslí, kyselé mléko nebo smetana, jogurt, kefír a ostatní zkvašené 
nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru 
či jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 4 již musí být původní,
- veškeré použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limettové 
nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní, a
- hodnota jakéhokoliv použitého materiálu kapitoly 17 nepřesahuje 
30 % ceny výrobku přímo ze závodu
0408Ptačí vejce, bez skořápek, a žloutky, čerstvá, sušená, vařená ve vodě nebo páře, 
tvarovaná, zmrazená nebo jinak konzervovaná, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla s výjimkou ptačích vajec čísla 0407
0710 až
0713
Jedlá zelenina, mražená nebo sušená, přechodně konzervovaná, kromě čísel ex 0710Výroba, v níž veškeré použité zeleninové materiály již musí být původní
ex 0710Sladká kukuřice (též vařená v páře nebo vodě), zmraženáVýroba z čerstvé nebo chlazené sladké kukuřice
0904Pepř rodu Piper; plody rodu Capsicum nebo Pimenta, sušené, drcené nebo v práškuVýroba, v níž plody rodu Capsicum položky 0706 90, z pohledu kultivace 
a prvotního zpracování, již musí být původní
1103Krupice, krupička a aglomerované výrobky z obilí ve tvaru válečků, 
kuliček a v podobných tvarech
Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 již musí být původní
1105Mouka, krupice, vločky, granule a pelety z bramborVýroba, v níž použité brambory již musí být původní
1107Slad, též praženýPoužité materiály musí být primárně zpracovány a praženy v zemi původu
1108Škroby, inulinZákladní použité materiály kapitoly 10 a čísla 0710 již musí být původní
1201Sójové boby, též drcenéVýroba, v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1205Semena řepky, semena řepky olejky, též drcenáVýroba, v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1206Slunečnicová semena, též drcenáVýroba, v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1208Mouka a krupice z olejnatých semen a olejnatých plodů, vyjma hořčičnou mouku a krupiciVýroba, v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1211Rostliny, části rostlin, semena a plody používané hlavně v parfumerii, 
v lékařství nebo jako insekticidy, paraziticidy (prostředky proti cizopasníkům) apod., 
čerstvé nebo sušené, též nařezané, rozdrcené nebo v prášku
Výroba, v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1501Vepřové sádlo; jiný vepřový a drůbeží tuk, škvařený, též lisovaný nebo 
extrahovaný rozpouštědlem:
 
- Tuky z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě materiálů čísel 
0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
- JinéVýroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísla 
0203 nebo 0206 nebo drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla 0207
1504Tuky, oleje a jejich frakce, z ryb nebo mořských savců, též rafinované, 
ale chemicky neupravené:
 
- Tuhé frakce rybích olejů a tuků a olejů mořských savcůVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla včetně jiných materiálů čísla 1504
- JinéVýroba, v níž veškeré použité živočišné materiály kapitol 2 a 3 již musí být původní
ex 1507
až 1515
Netuhnoucí rostlinné oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené: 
- Tuhé frakce s výjimkou oleje JojobaVýroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
- Jiné vyjma:
- Lungového oleje; myrtového vosku a japonského vosku
- Určených pro technická nebo průmyslová použití jiná, 
než je výroba potravin pro humánní spotřebu
Výroba, v níž veškeré použité rostlinné materiály 
již musí být původní  
ex1516Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, reesterifikované, 
též rafinované, ale dále nepřipravené
Výroba, v níž všechny použité živočišné a rostlinné materiály již musí být původní
ex 1517Jedlé kapalné směsi rostlinných olejů čísel 1507 až 1515Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály již musí být původní
1601Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; 
potravinové přípravky na základě těchto výrobků
Výroba z živočichů kapitoly 1
1602Jiné upravené nebo konzervované maso, droby nebo krevVýroba z živočichů kapitoly 1
1603Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlovcůVýroba z živočichů kapitoly 1. 
Všechny ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní 
bezobratlovci již musí být původní
1604Upravené nebo konzervované ryby; kaviár a jeho náhražky z rybích jikerVýroba, v níž všechny použité ryby nebo rybí jikry již musí být původní
1605Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlovci, upravení nebo konzervovaníVýroba, v níž všichni použití korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlovci 
již musí být původní
ex 1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v tuhé formě, 
s příchutěmi nebo barevnými přísadami
- Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 
17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 1703Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru, s příchutí nebo barvivemVýroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 
17 nepřevyšuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády) bez kakaaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo výrobku, za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv jiných 
použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku 
přímo ze závodu
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) 
nebo jinak upravené, jako jsou špagety, makaróny, nudle, široké nudle, 
noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky) a cannelloni (druh makaronů); 
kuskus, též připravený
Výroba, v níž všechny použité obilniny (s výjimkou tvrdé pšenice), 
maso, droby, ryby, korýši nebo měkkýši již musí být původní
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; 
hostie, prázdné oplatky vhodné pro farmaceutické použití, oplatky, 
rýžový papír a podobné výrobky
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě materiálů kapitoly 11
2001Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené 
nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
Výroba, v níž veškeré použité ovoce, ořechy nebo zelenina již musí být původní
2007Zavařeniny, želé, marmelády, ovocné a ořechové kaše (pyré) a pasty, 
jako přípravky pro vaření, též obsahující cukr nebo jiná sladidla
Výroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 17 
nesmí přesahovat 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
2008Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin jinak upravené nebo konzervované, 
též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:
 
- Ovoce a ořechy vařené jinak než v páře nebo vodě, neobsahující přídavek cukru, zmrazenéVýroba, v níž veškeré použité ovoce a ořechy již musí být původní
- Ořechy, které neobsahují přidaný cukr nebo alkoholVýroba, v níž hodnota původních použitých ořechů a olejnatých semen 
čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo výrobku, za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv použitých 
materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2009Ovocné šťávy (včetně vinného moštu), nekvašené a bez přídavku alkoholu, 
též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo výrobku, za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv použitých 
materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2101Pražená čekanka a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nichVýroba, v níž veškerá čekanka již musí být původní
2201Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, 
bez přísady cukru nebo jiných sladidel, bez příchutí; led a sníh
Výroba, v níž veškerá použitá voda již musí být původní
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo 
jiných sladidel nebo s příchutí, a jiné nealkoholické nápoje vyjma 
ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku, za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv 
použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku 
přímo ze závodu, a dále za předpokladu že jakákoliv ovocná šťáva 
(kromě ananasové, limettové a grapefruitové) již musí být původní
2203Pivo ze sladuVýroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů čísla 1107 
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
2204Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, 
a hroznový mošt s přídavkem alkoholu
Výroba z materiálů kteréhokoliv čísla vyjma hroznů nebo jakéhokoliv 
materiálu připraveného z hroznů
2205Vermut a jiné víno z čerstvých hroznů ochucené rostlinnými nebo aromatickými látkamiVýroba, v níž musí být víno čísla 2204 použité v největším množství 
a hrozny čísla 0806 již původní
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80% vol a více; 
ethylalkohol a destiláty denaturované, s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem
Výroba, v níž: - všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle,
 než je číslo výrobku, a - musí být zcela získány
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80% vol; 
destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje; složené alkoholické přípravky používané 
k výrobě nápojů
- Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- musí být zcela získány
2209Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octovéZákladní použité materiály čísel 0806 a 0808 nebo 
jiné použité materiály již musí být původní
2309Přípravky používané ke krmení zvířatVýroba, v níž všechny použité obilniny, cukr nebo melasa, 
mošt nebo mléko musí již být původní
2401Nezpracovaný tabák; tabákový odpadPři prvotním zpracování používaný sušený tabák typu 
Virginia musí být zcela získán
ex 2504Přírodní krystalický grafit, s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletýObohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového 
krystalického grafitu
ex 2515Mramor, krájený jenom řezáním nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého 
(včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm
Krájení mramoru (také již nařezaného) o tloušťce přesahující 
25 cm řezáním nebo jinak
ex 2516Žulový porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely 
jenom krájené řezáním či jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) 
tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm
Krájení (již také řezaných) o tloušťce přesahující 25 cm řezáním nebo jinak
ex 2518Kalcinovaný dolomitKalcinace nekalcinovaného dolomitu
ex 2519Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech, 
a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo slinutá magnézia (oxid hořečnatý)
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny 
v jiném čísle, než je číslo výrobku. Lze však použít přírodní 
uhličitan hořečnatý (magnezit)
ex 2520Sádry speciálně připravené pro stomatologiiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2524Přírodní azbestová vláknaVýroba z azbestového koncentrátu
ex 2525Prášková slídaMletí slídy nebo slídového odpadu
ex 2530Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě práškuKalcinace nebo mletí barevných hlinek
ex 2707Oleje, v nichž hmotnost aromatických složek přesahuje hmotnost nearomatických složek, 
přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního 
uhelného dehtu, u kterých více než 65 % objemu destiluje při teplotě do 250 °C 
(včetně směsí lakového benzinu a benzolu), pro použití jako energie nebo paliva
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla
2710Ropné oleje a oleje získané z živičných látek jiné než surové; přípravky nespecifikované 
nebo nezahrnuté jinde, obsahující 70 % hmotnosti a více ropných olejů nebo olejů 
z živičných látek, přičemž tyto oleje jsou základními složkami těchto přípravků
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla
ex 2712Vazelíny z ropyVýroba z nerafinované ropné vazelíny
ex 2712Parafínový voskVýroba z parafínového gáče nebo šupinkového parafínu
ex 2712Mikrokrystalický ropný vosk, parafínový gáč, čištěný ozokerit, hnědouhelný vosk, 
rašelinový vosk, jiné minerální vosky, a podobné produkty, získané syntézou 
nebo jinými procesy, též barvené
Výroba ze surového ozokeritu
ex kapitola 28Anorganické chemikálie; organické nebo anorganické sloučeniny drahých kovů, 
kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě čísel ex 2811, 
ex 2833, ex 2840, pro která jsou pravidla uvedena níže
- Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle 
jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené 
ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 
20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2811Oxid sírovýVýroba z oxidu siřičitého
ex 2833Síran hlinitýVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2840Perboritan sodnýVýroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného
ex kapitola 29Organické chemikálie, kromě čísel ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 a 2934, 
jejichž postavení je specifikováno níže
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo výrobku. Lze ale použít materiály zařazené ve stejném 
čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2905Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu nebo glycerinuVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905. 
Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich 
hodnota nepřestoupí 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
2915Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, 
halidy, peroxidy a peroxikyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých 
materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí překročit 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2932- Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Hodnota všech použitých materiálů 
čísla 2909 nesmí přesáhnout 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2932- Cyklické acetaly a vnitřní hemiacetaly a jejich 
halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitro- soderiváty
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 2932
2933Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým heteroatomem 
(heteroatomy); nukleové kyseliny a jejich soli
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých 
materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přestoupit 20 % ceny výrobku 
přímo ze závodu
2934Jiné heterocyklické sloučeninyVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých 
materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí překročit 20 % ceny 
výrobku přímo ze závodu
ex kapitola 30Farmaceutické výrobky, kromě čísel 3002, 3003 a 3004, 
pro která jsou pravidla stanovena níže
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném 
čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny 
výrobku přímo ze závodu
3002Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické 
nebo diagnostické účely; antisera a jiné krevní složky; očkovací látky, 
toxiny, kultury mikroorganismů (vyjma kvasnic) a podobné výrobky:
 
- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíseny 
pro terapeutická nebo profylaktická použití nebo nemíchané výrobky, 
upravené do odměřených dávek nebo forem nebo balení pro maloobchodní prodej
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů 
čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, 
že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Jiné: 
- Lidská krevVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů 
čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, 
že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Zvířecí krev připravená pro terapeutická nebo profylaktická použitíVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. 
Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota 
nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Krevní složky jiné než antisera, hemoglobin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. 
Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota 
nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Hemoglobin, krevní globulin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. 
Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota 
nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. 
Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota 
nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3003 a 3004Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 a 3006)Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. 
Lze ale také použít materiály čísla 3003 nebo 3004 za předpokladu, 
že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex kapitola 31Hnojiva kromě čísla 3105, pro které je pravidlo stanoveno nížeVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle 
za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo 
ze závodu
ex 3105Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dvě nebo tři z těchto složek: dusík, fosfor a draslík;
zboží této kapitoly, v tabletách nebo podobných formách nebo v obalech o hrubé hmotnosti
nepřesahující 10 kg, kromě:
Výroba, v níž:
- dusičnanu sodného- všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku. 
Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, 
že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kyanamidu vápenatého
- síranu draselného
- síranu hořečnato draselného
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
ex kapitola 32Výtažky pro činění nebo barvení; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty 
a ostatní barvicí látky; barvy a laky; různé tmely; inkousty; kromě čísel 3201 a 3205,
 pro které jsou pravidla stanovena níže
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném 
čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3201Taniny a jejich soli, estery, ethery a jiné derivátyVýroba výtažků pro činění rostlinného původu
3205Barevná mořidla; přípravky založené na barevných mořidlech dle specifikace v poznámce 3 k této kapitoleVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě čísla 3202 a 3204 ze předpokladu,
že hodnota jakýchkoliv materiálů zařazených v čísle 3205 nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu.
Poznámka 3 ke kapitole 32 říká, že tyto přípravky jsou přípravky druhu užívaného pro barvení jakéhokoliv materiálu nebo používaného jako ingredience ve výrobě barvicích přípravků za předpokladu,
že nejsou zařazeny v jiném čísle v kapitole 32.
ex kapitola 33Silice a rezinoidy; parfumerní, kosmetické a toaletní přípravky; 
kromě čísla 3301, pro které je pravidlo stanoveno níže
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ 
v tomto čísle. Lze však . použít materiály stejné skupiny za předpokladu,
 že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3301Silice (s terpénem i bez něho), včetně pevných a absolutních; rezinoidy; 
koncentráty silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích apod získané 
napuštěním těchto výrobků vonnou esencí nebo macerací; terpenické 
vedlejší výrobky z deterpenace silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ 
v tomto čísle. Lze však . použít materiály stejné skupiny za předpokladu,
 že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
„Skupinou“ se rozumí jakákoliv část čísla, která je oddělena od zbytku středníkem. 
ex kapitola 34Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací přípravky, mazací přípravky, 
umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, 
modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry; kromě čísla 3403, 
jehož postavení je stanoveno níže
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené 
ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 
20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3404Umělé vosky a připravené vosky: 
- Na bázi parafinu, ropných vosků, vosků získaných z živičných nerostných látek, 
parafinového gáče nebo volného vosku
Vyrobené z materiálů nezařazených do čísla 3404 nebo do kapitoly 29
- JinéVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě:
- hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516
- mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných 
alkoholů, které mají charakter vosků čísla 1519
- materiály čísla 3404
Tyto materiály je ale možné použít, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 
20 % ceny výrobku přímo ze závodu.
ex kapitola 35Albuminiodní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; 
kromě čísel 3505 a ex 3507, pro které jsou pravidla stanovena níže
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny 
v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály 
zařazené ve stejném čísle, když jejich hodnota nepřesahuje 
20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3505Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatizované nebo esterifikované škroby); 
klihy (lepidla) na bázi škrobů, nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
 
- Škrobové ethery a esteryVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3505
- JinéVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě materiálů čísla 1108
ex 3507Připravené enzymy jinde neurčené nebo nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
kapitola 36Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravkyVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, 
když jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex kapitola 37Fotografické a kinematografické zboží; kromě čísel 3701, 3702 a 3704, 
pro které jsou pravidla stanovena níže
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou - zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, 
jestliže jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3701Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, 
kartonu, lepenky nebo textilie; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexpononé, též v kazetách:
 
- Okamžité kopírovací filmy pro barevnou fotografii, v kazetáchVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály z čísla 3702, 
když jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo 3701 nebo 3702. Lze ale použít materiály čísel 3701 a 3702, 
když jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3702Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, 
kartonu, lepenky nebo textilie; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponované
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou - zařazeny 
v jiném čísle než číslo 3701 nebo 3702
3704Fotografické desky, filmy, papír, karton nebo textilie, exponované ale nevyvolanéVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny 
v jiném čísle než čísla 3701 až 3704
ex kapitola 38Různé chemické výrobky; kromě čísel ex 3801 ex 3803, ex 3805, ex 3806, 
ex 3807, 3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822 a 3823, pro něž jsou pravidla stanovena níže
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle, 
než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, 
jestliže jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3801- Koloidní grafit v suspenzi v oleji a semikoloidní grafit; 
uhlíkaté pasty pro elektrody
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Grafit ve formě pasty, ve směsi s minerálním olejem 
s více než 30 % hmotnosti grafitu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 
20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3803Rafinovaný tálový olejRafinace surového tálového oleje
ex 3805Sulfátové terpentýnové silice, čištěnéČištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací
ex 3806Esterové pryskyřiceVýroba z pryskyřičných kyselin
ex 3807Dřevný dehetDestilace dřevného dehtu
3808 
až 3814
Různé chemické výrobky: 
3818 
až 3820
- Připravené přísady do mazacích olejů, obsahující ropné 
oleje nebo oleje získané z živičných nerostných látek, čísla 3811
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 
nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
3822 
a 3823
- Tyto výrobky čísla 3823:- Připravená pojiva pro slévárenské formy 
a jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků
- Naftenické kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
- Sorbitol jiný než čísla 2905
- Ropné sulfonáty, vyjma ropných sulfonátů alkalických kovů, čpavku nebo 
etanolamínů; tiofenátované sulfonové kyseliny olejů získaných z živičných nerostných látek, a jejich soli
- Iontoměniče
- Getry pro elektronky
- Alkalický oxid železa pro čištění plynu
- Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid získané v čištění uhelného plynu
- Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
- Přiboudlina a Doppelův olej
- Směsi solí, které mají různé anionty
- Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podlozče
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, 
jestliže jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
 - JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3901 
až 3915
Plasty v primárních formách, odpad, odřezky a šrot z plastů; kromě čísla ex 3907, 
pro které je pravidlo stanoveno níže
 
- Výrobky adiční homopolymeraceVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 
20 % ceny výrobku přímo ze závodu
V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906 na jedné straně, tak v číslech 3907 až 3911 na straně druhé platí toto omezení jenom na tu skupinu materiálů, která převládá hmotností ve výrobku. 
- JinéVýroba, v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 39 
nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906 na jedné straně, tak v číslech 3907 až 3911 na straně druhé platí toto omezení jenom na tu skupinu materiálů, která převládá hmotností ve výrobku. 
ex 3907Kopolymer, vyrobený z polykarbonátu 
a kopolymeru akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny 
v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály 
zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3916 
až 3921
Polotovary a výrobky z plastů, kromě čísel ex 3916, ex 3917 a ex 3920, 
pro které jsou pravidla stanovena níže
 
- Ploché výrobky opracované více než jenom na povrchu nebo nařezané 
do forem jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových); jiné výrobky 
opracované více než jenom na povrchu
Výroba, v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Jiné 
- Výrobky adiční homopolymeraceVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota jakýchkoliv použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 
20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž hodnota použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 
20 % ceny výrobku přímo ze závodu
 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906 na jedné straně, tak v číslech 3907 až 3911 na straně druhé platí toto omezení jenom na tu skupinu materiálů, která převládá hmotností ve výrobku 
ex 3916 a 
ex 3917
Profily a trubkyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 %
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota jakýchkoliv materiálů zařazených ve stejném čísle 
jako výrobek nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3920Ionomerní listy nebo fólieVýroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu 
a metakrylové kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, hlavně zinku a sodíku
3922 až 
3926
Výrobky z plastůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4001Laminované desky z krepu pro botyLaminace listů přírodního kaučuku
4005Směsné kaučuky, nevulkanizované, v primárních formách nebo deskách, listech či pásechVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, 
nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
4012Protektorované nebo použité pryžové pneumatiky; plné obruče nebo nízkotlaké pláště, 
vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, pryžové
 
- Protektorované pryžové pneumatiky, plné nebo nízkotlakéProtektorování použitých pneumatik
- JinéVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě materiálů čísla 4011 nebo 4012
ex 4017Výrobky z tvrdé pryžeVýroba z tvrdé pryže
ex 4102Surové ovčí nebo jehněčí kůže bez vlnyOdstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou
4104 až 
4107
Vyčiněné kůže (usně) bez chlupů nebo vlny jiné než vyčiněné kůže čísla 4108 nebo 4109Činění předčiněné kůže nebo výroba, v níž veškeré použité materiály jsou zařazeny 
v jiném čísle, než je číslo výrobku
4109Lakové nebo lakové laminované usně; metalizované usněVýroba z usní čísel 4104 až 4107 za předpokladu, že její hodnota 
nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4302Vyčiněné nebo upravené kožešiny sešité z: 
- Dílů, křížů nebo podobných foremBělení nebo barvení, kromě stříhání a šití jednotlivých nesešitých vyčiněných 
nebo upravených kožešin
- JinéVýroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin
4303Oděvy oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinVýroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
ex 4403Dřevo nahrubo opracované do hranolůVýroba ze surového dřeva, též zbaveného kůry, nebo jenom ohrubovaného
ex 4407Dřevo řezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, o tloušťce přes 6 mm, 
hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem
Hoblování, broušení nebo spojování na klínový - ozub
ex 4408Dýhové listy jako takové a dýhové listy pro překližky, o tloušťce menší než 6 mm, 
sesazované, a jiné podélně řezané dřevo, sesazované nebo loupané, o tloušťce 
nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované na ozub
Sesazování, hoblování, broušení nebo spojování na klínový ozub
ex 4409- Dřevo (včetně parketových vlysů, nesestavených) spojitě tvarované 
(na pero, drážku, žlábek, úkos, V-spoj, vruby, zaoblení apod. podél jakékoliv jeho hrany nebo čela, 
broušené nebo spojované na klínový ozub
Broušení nebo spojování na klínový ozub )
- Úzká prkna a výliskyVýroba úzkých prken a výlisků
ex 4410
až 4413
Úzká prkna a výlisky, včetně tvářených lišt a jiných tvářených prkenVýroba úzkých prken a výlisků
ex 4415Bedny, bedničky, klece, sudy a podobné dřevěné obalyVýroba z prken neřezaných na míru
ex 4416Sudy, kádě, škopky, vany a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřevaVýroba ze štípaných dužin, které mají jenom dva nařezané hlavní povrchy
ex 4418- Výrobky stavebního truhlářství a tesařstvíVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít voštinové (buňkové) dřevěné desky, 
šindele a břidlici
- Pásky a výliskyVýroba pásků nebo výlisků
ex 4421Dřívka na zápalky; dřevěné kolíčky nebo kolíčky pro obuvVýroba ze dřeva jakéhokoliv čísla vyjma protahovaného dřeva čísla 4409
4503Výrobky z přírodního korkuVýroba z korku čísla 4501
ex 4811Papír a kartón, jenom linkovaný nebo čtverečkovanýVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4816Karbonový papír, samokopírovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskovací papír (jiný než čísla 4809),
rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicích
Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4817Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a lístky pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky;
krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4818Toaletní papírVýroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex 4819Krabice, bedny, pytle, sáčky a jiné obaly, z papíru, kartónu, lepenky, 
buničité vaty nebo pásů z celulózových vláken
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4820Dopisní blokyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4823Jiný papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy z celulózových vláken, 
řezané do formátu nebo tvaru
Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4909Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, 
zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, též s obálkami nebo ozdobami
Výroba z materiálů nezařazených v čísle 4909 nebo 4911
4910Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků: 
- Kalendáře „věčného“ typu nebo s vyměnitelnými bloky na základně 
jiné než z papíru, lepenky nebo kartónu
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba z materiálů nezařazených v čísle 4909 nebo 4911
ex 5003Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých pro smotávání, přízového odpadu a trhaného materiálu), mykaný nebo česanýMykání nebo česání hedvábného odpadu
5501 až 5507Střiž z chemických vlákenVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex kapitoly
50 až 55
Příze, monofil a nitěVýroba z:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného 
nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo 
jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
Tkané textilie 
- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze
- JinéVýroba z:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken nemykané nebo nečesané 
nebo jinak nezpracované pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potiskování doprovázené alespoň dvěmi přípravnými nebo 
dokončovacími operacemi (jako praní, bělení, mercerování, 
tepelná fixace, počesávání, kalandrování, zpracování za účelem 
získání nesrážlivosti a trvalé úpravy, dekatování, impregnování, 
opravování a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie 
nepřesahuje 47,5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
ex kapitola 56Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze, motouzy, provazy a lana a výrobky z nich kromě čísel 5602, 5604, 5605 a 5606, pro které jsou pravidla stanovena dáleVýroba z:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny,
- papírenských materiálů
 Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
5602Plsť, též impregnovaná, povrstvěná, povlečená nebo laminovaná: 
- Vpichovaná plsťVýroba z:
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabílek čísla 5501, jehož označení ve všech případech 
jednotlivého hedvábí nebo vlákna je menší než 9 decitex, za předpokladu, 
že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba z:
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken vyrobených z kaseinu, či
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
 Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
5604Pryžové nitě a kordy, pokryté textilem, textil ní příze a pásky a podobné tvary čísla 5404 nebo 5405, 
impregnované, povrstvěné, povlečené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:
 
- Pryžové nitě a kordy pokryté textilemVýroba z pryžových nití nebo kordů, nepokrytých textilem
- JinéVýroba z:
- přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných nebo 
jinak nezpracovaných pro spřádání chemických materiálů 
nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
5605Metalizovaná příze, též opředená, s určením jako textilní příze nebo pásek nebo podobný tvar čísla 5404 nebo 5405, kombinovaná s kovem ve formě nitě, pásku nebo prášku nebo pokrytá kovemVýroba z:
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken nemykané nebo nečesané 
nebo jinak nezpracované pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.
5606Opředená nit, pásky a podobné tvary čísla 5404 nebo 5405, opředené (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné příze); žinylková příze (včetně povločkované žinylkové příze); smyčková pletená nitzvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovenýchVýroba z:
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken nemykané nebo nečesané nebo 
jinak nezpracované pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
 Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny 
- Z vpichované plsti
- přírodních vláken,
Výroba z:
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabílek čísla 5501, jehož označení 
ve všech případech jednotlivého hedvábí nebo vlákna 
je menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota 
nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
- Z jiné plstiVýroba z:
- přírodních vláken, které nejsou mykané, česané 
nebo jinak zpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
- JinéVýroba z:
- příze z kokosových vláken,
- syntetické nebo umělé hedvábné příze,
- přírodních vláken, nebo
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo 
jinak nezpracované pro spřádání
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
ex kapitola 58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky, 
výšivky, kromě čísel 5805 a 5810; pravidlo pro číslo 5810 je stanoveno níže
 
- Kombinované s gumovou nitíVýroba z jednoduché příze:
- JinéVýroba z:
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo 
jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potiskování doprovázené alespoň dvěmi přípravnými nebo 
dokončovacími operacemi (jako praní, bělení, mercerování, 
tepelná fixace, počesávání, kalandrování, zpracování za účelem 
získání nesrážlivosti a trvalé úpravy, dekatování, impregnování, 
opravování a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie 
nepřesahuje 47,5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
5810Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu.
5901Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih 
a pro podobné účely; kopírovací průsvitné plátno; připravené malířské plátno; 
ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky
Výroba z příze
5902Kordové textilie pro pneumatiky, z vysokopevnostních nití z nylonu 
nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:
 
- Obsahující ne více než 90 % hmot. textilních materiálůVýroba z příze
- JinéVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5903Textilie impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902Výroba z příze
5904textilní podložce, též přiříznuté do tvaruVýroba z příze
 Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
5905Textilní tapety: 
- Impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiályVýroba z příze
- JinéVýroba z:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo 
jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potiskování doprovázené alespoň dvěmi přípravnými nebo 
dokončovacími operacemi (jako praní, bělení, mercerování, 
tepelná fixace, počesávání, kalandrování, zpracování za účelem 
získání nesrážlivosti a trvalé úpravy, dekatování, impregnování, 
opravování a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie 
nepřesahuje 47,5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků  zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
5906Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902: 
- Pletené nebo háčkované textilieVýroba z:
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané 
nebo jinak nezpracované pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající  se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
- Jiné textilie vyrobené ze syntetické hedvábné příze, obsahující více než 90 % hmot. textilních materiálůVýroba z chemických materiálů
- JinéVýroba z příze
5907Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno 
pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie
Výroba z příze
ex 5908Žárové plynové punčošky, impregnovanéVýroba z trubkovité pletené textilie pro plynové punčošky
5909 až 
5911
Textilní výrobky vhodné pro technické použití 
- Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911Výroba z příze nebo odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310
- JinéVýroba z:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané 
nebo jinak nezpracované pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených  ze směsi textilních materiálů. 
kapitola 60Pletené nebo háčkované textilieVýroba z:
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané 
nebo jinak nezpracované pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
kapitola 61Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované: 
- Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, 
které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejich tvar získán přímo
Výroba z příze
- JinéVýroba z:
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané 
nebo jinak nezpracované pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Viz úvodní poznámku 7, která uvádí zpracování textilních ozdob a doplňků. 
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků z hotovených ze směsi textilních materiálů. 
ex kapitola 62Oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované, kromě čísel 
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 a ex 6217, 
pro které jsou pravidla stanovena níže
 
Viz úvodní poznámku 7, která uvádí zpracování textilních ozdob a doplňků. 
ex 6202
ex 6204
ex 6206
ex 6209 a
ex 6217
Dámské, dívčí a kojenecké oblečení a „jiné konfekční doplňky oděvů“, vyšívanéVýroba z příze nebo Výroba z nevyšívaných textilií 
za předpokladu, že hodnota použitých nevyšívaných 
textilií nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 6210
ex 6216 a
ex 6217
Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteruVýroba z příze
nebo
Výroba z nepotažené textilie za předpokladu, 
že hodnota nepotažené textilie nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Viz úvodní poznámku 7, která uvádí zpracování textilních ozdob a doplňků. 
6213 a
6214
Kapesníky, šály, šátky, přehozy, mantily, závoje a podobné výrobky: 
- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché příze
nebo
výroba z nevyšívaných textilií za předpokladu, 
že hodnota použitých nevyšívaných textilií nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba z nebělené jednoduché příze
Viz úvodní poznámku 7, která uvádí zpracování textilních ozdob a doplňků. 
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
ex 6217Mezipodšívka pro límce a manžety, nařezanáVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny 
v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
40 % ceny výrobku přímo ze závodu
6301 až 
6304  
Přikrývky, cestovní koberečky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie 
- plstěné, netkanéVýroba z:
- přírodních vláken, nebo 
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Jiné 
- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché příze
nebo
výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), 
jestliže hodnota nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba z nebělené jednoduché příze
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
Viz úvodní poznámku 7, která se týká pletených nebo háčkovaných výrobků, nepružných nebo nepogumovaných, získaných šitím nebo montáží dílů pletených nebo háčkovaných (nařezaných nebo pletených přímo na tvar). 
6305Pytle a pytlíky pro balení zbožíVýroba z:
- přírodních vláken
- stříže z chemických vláken nemykané nebo nečesané 
nebo jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se 
výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
6306Nepromokavé plachty, lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši, 
ochranné plachty, stínící plachty, stany a kempingové výrobky
 
- Z netkaných textiliíVýroba z:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- JinéVýroba z nebělené jednoduché příze
Viz úvodní poznámku 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů. 
ex 6307Jiné hotové výrobky včetně střihových šablonVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
40 % ceny výrobku přímo ze závodu
6308Soubory sestávající z tkanin a přízí, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapisérií, 
vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, 
v balení pro drobný prodej
Každá položka souboru musí splňovat pravidlo, 
které by na ni platilo, kdyby nebyla zařazena do souboru. 
Lze ale zařadit nepůvodní výrobky, když jejich celková 
hodnota nepřesahuje 15 % ceny souboru přímo ze závodu
6401 až
6405
ObuvVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla kromě sestav svršků 
připojených k vnitřním podrážkám nebo jiným komponentům 
podrážky čísla 6406
6503Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, 
též podšívané nebo zdobené
Výroba z příze nebo textilních vláken
Viz úvodní poznámku 7 týkající se zpracování textilních ozdob a doplňků. 
6505Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, 
plsti nebo jiné textilní metráže (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; 
síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené
Výroba z příze nebo textilních vláken
Viz úvodní poznámku 7 týkající se zpracování textilních ozdob a doplňků. 
6601Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi zahradních slunečníků a podobných výrobků)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů 
nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 6803Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidliceVýroba z opracované břidlice
ex 6812Výrobky z azbestu nebo směsi na bázi azbestu nebo na bázi azbestu a uhličitanu hořečnatéhoVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla
ex 6814Výrobky ze slídy; včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy na podložce z papíru, 
kartónu, lepenky nebo jiných materiálů
Výroba z opracované slídy (včetně aglomerované 
nebo rekonstituované slídy)
7006Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, 
smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály
Výroba z materiálů čísla 7001
7007Bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvenéVýroba z materiálů čísla 7001
7008Izolační jednotky z několika skleněných tabulíVýroba z materiálů čísla 7001
7009Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátekVýroba z materiálů čísla 7001
7010Demižóny, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice a zavařovačky, 
kelímky, lékovky, trubičky na tablety, ampulky a jiné skleněné obaly používané 
pro dopravu nebo balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny 
v čísle jiném, než je číslo výrobku,nebo
broušení skleněných výrobků za předpokladu, 
že hodnota nebroušených skleněných výrobků 
nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
nebo
broušení skleněných výrobků za předpokladu, 
že hodnota nebroušených skleněných výrobků 
nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodunebo
ruční dekorování (vyjma zdobení sítotiskem) ručně foukaných 
skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota ručně foukaných 
skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
7013Skleněné výrobky používané pro výzdobu stolů, kuchyní, toalet, 
úřadů, interiérů a podobné účely (jiné než čísla 7010 nebo 7018)
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku
nebo
broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota nebroušených 
skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
nebo
ruční dekorování (vyjma zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků 
za předpokladu, že hodnota ručně foukaných skleněných výrobků nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 7019Výrobky ze skleněných vláken (jiné než z příze)Výroba z:
- nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, nebo
- skleněné vlny
ex 7102
ex 7103 a
ex 7104
7106
7108 a
7110
Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, umělé nebo rekonstruované)Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů
Drahé kovy 
- NetvářenéVýroba z materiálů nezařazených v čísle 7106, 7108 nebo 7110
nebo
elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých 
kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110
nebo
slévání drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110 navzájem 
nebo se základními kovy
ex 7107
ex 7109 a
ex 7111 
Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarůVýroba z kovů plátovaných drahými kovy, netvářených
7116Výrobky z pravých nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů 
nebo polodrahokamů (přírodních, umělých nebo rekonstruovaných)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
7117Umělá bižutérieVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
nebo
výroba z části ze základního kovu nepokovených nebo nepokrytých drahými kovy 
za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
7207Polotovary ze železa nebo nelegované oceliVýroba z materiálů čísla 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205
7208 až
7216
Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky 
a profily ze železa nebo nelegované oceli
Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206
7217Dráty ze železa nebo nelegované oceliVýroba z polotovarových materiálů čísla 7207
ex 7218
7219 až
7222
Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, 
tvarovky a profily z nerezové oceli
Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218
7223Dráty z nerezové oceliVýroba z polotovarových materiálů čísla 7218
ex 7224
7225 až
7227
Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, v nepravidelně 
navinutých svitcích, z jiné legované oceli
Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7224
7228Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky 
a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli
Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206, 7218 nebo 7224
7229Dráty z ostatní legované oceliVýroba z polotovarových materiálů čísla 7224
ex 7301ŠtětovniceVýroba z materiálů čísla 7206
7302Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli: 
kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné 
tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové 
spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice 
(podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, pražce a jiné dílce speciálně 
uzpůsobené pro kladení, spojování a upevňování kolejnic
Výroba z materiálů čísla 7206
7304
7305 a
7306
Roury, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo oceliVýroba z materiálů čísla 7206, 7207, 7218 nebo 7224
ex 7307Tvarovky pro trubky nebo roury, z nerezové oceli (ISO č. X5CrNiMo 1712), 
sestávající z několika částí
Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odjehlování a pískování 
kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesahuje 
35 % ceny výrobku přímo ze závodu
7308Konstrukce (vyjma montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí 
(například mosty, části mostů, stavidla, věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy 
a střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy 
a okenice, sloupková zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, 
úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky pro použití v konstrukcích, 
ze železa nebo oceli
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny 
v čísle jiném, než je číslo výrobku. 
Nesmějí se však použít svařované úhelníky, tvarovky 
a profily čísla 7301
ex 7315Protismykové řetězyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 7322Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektrickyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7322 nepřesahuje 
5 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex kapitola 74Měď a výrobky z mědi, kromě čísel 7401 až 7405; 
pravidlo pro číslo ex 7403 je stanoveno níže
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 7403Slitiny mědi, surové (neopracované)Výroba z rafinované mědi, netvářené, nebo odpadu a šrotu
ex kapitola 75Nikl a výrobky z niklu, kromě čísel 7501 a 7503Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny 
v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku
ex kapitola 76Hliník a výrobky z hliníku, kromě čísel 7601, 7602 a ex 7616; pravidla 
pro čísla 7601 a ex 7616 jsou stanovena níže
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku
7601Surový (neopracovaný) hliníkVýroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného 
hliníku nebo odpadu a hliníkového šrotu
ex 7616Výrobky z hliníku jiné než gáza, látky, mříže, síťovina, plotový materiál, 
ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) 
z hliníkového drátu, a lehčený hliník
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. 
Lze však použít gázu, látky, mříže, síťovinu, plotový materiál, ztužující textilii 
a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, 
nebo lehčený hliník, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex kapitola 78Olovo a výrobky z olova, kromě čísel 7801 a 7802; 
pravidlo pro číslo 7801 je stanoveno níže
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
7801- Rafinované olovoVýroba z „prutů“ nebo „surového“ olova
- JinéVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. 
Nesmí se však použít odpad a šrot čísla 7802
ex kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku, kromě čísel 7901 a 7902; 
pravidlo pro číslo 7901 je stanoveno níže
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku
7901Surový (neopracovaný) zinekVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. 
Nesmí se však použít odpad a šrot čísla 7902
ex kapitola 80Cín a výrobky z cínu, kromě čísel 8001, 8002 a 8007; 
pravidlo pro číslo 8001 je stanoveno níže
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku
8001Surový (neopracovaný) cínVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. 
Nesmí se však použít odpad a šrot čísla 8002
ex kapitola 81Ostatní obecné kovy, tvářené, výrobky z nichVýroba, v níž hodnota všech materiálů zařazených ve stejném čísle 
jako použité výrobky nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
8206Nástroje ze dvou nebo několika čísel 8202 až 8205, 
sestavené v soubory k maloobchodnímu prodeji
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než jsou čísla 8202 až 8205. Do souboru je však možné zařadit nástroje 
čísel 8202 až 8205 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne 
15 % ceny souboru přímo ze závodu
8207Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje 
(například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, 
protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo 
vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracech
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku
8208Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízeníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku
ex 8211Nože s řeznou čepelí, též vroubkované (včetně prořezávacích nožů), jiné než čísla 8208Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít čepele a rukojeti ze základního kovu
8214Jiné nožířské zboží (například strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, 
štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru a pedikúru 
(včetně pilníčků na nehty)
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti (držáky) ze základního kovu
8215Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, 
kleštičky na cukr a podobné kuchyňské a jídelní výrobky
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti (držáky) ze základního kovu
ex 8306Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecného kovuVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech, které poskytuje charakter původu
(1)(2)(3)     nebo     (4)
ex kapitola 84Jaderné reaktory, kotle, přístroje a mechanické nástroje; jejich části; 
kromě těch, které patří do následujících čísel nebo součástí čísel, 
pro něž jsou pravidla stanovena níže: 8403, ex 8404, 8406 až 8409, 
8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 až 8430, ex 8431, 8439, 8441, 
8444 až 8447, ex 8448, 8452, 8456 až 8466, 8469 až 8472, 8480, 8484 a 8485
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 
5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8402Kotle vyrábějící vodní páru nebo jiné páry (kromě horkovodních kotlů 
ústředního topení schopných také vyrábět nízkotlakou páru); přehřívané vodní kotle
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 
5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
8403 a ex 8404Kotle ústředního topení jiné než kotle čísla 8402, 
a pomocná zařízení pro kotle ústředního topení
Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny 
v čísle jiném než čísle 8403 nebo 8404. Materiály zařazené 
v čísle 8403 nebo 8404 však lze použít, když jejich hodnota
dohromady nepřekračuje 5 % ceny přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
8406Turbíny na vodní nebo jinou páruVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalovánímVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8408Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním 
(dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8409Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísla 8407 nebo 8408Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8411Proudové motory, turbovrtulové motory a jiné plynové turbínyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
8412Ostatní motory a pohonyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
ex 8413Točivá objemová čerpadlaVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 %
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8414Průmyslové ventilátory, dmychadla a podobná zařízeníVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném 
čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
8415Klimatizační stroje a přístroje, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem 
a ze strojů a přístrojů pro řízení teploty a vlhkosti, včetně strojů a přístrojů, 
ve kterých nemůže být vlhkost regulována odděleně
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8418Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrická 
nebo jiná; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační stroje a přístroje čísla 8415
Výroba:
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8419Stroje pro zpracování dřeva a výrobu buničiny a kartónuVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25 %
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8420Kalandry a jiné válcovací stroje, vyjma strojů pro válcování kovů 
nebo skla, válce pro tyto stroje
Výroba: - v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8423  Vážicí stroje a přístroje (vyjma váh s citlivostí min. 5 cg), včetně počítacích 
nebo pokladních strojů a přístrojů ovládaných hmotností; závaží všeho 
druhu pro vážicí stroje a přístroje
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu  
8425 až 8428Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací strojní zařízeníVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 
8431 použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8429Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu 
(nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, 
dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem
  
- Silniční válceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 
8431 použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8430Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrábací, hloubicí, 
pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud 
a nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8431 
použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8431Součásti pro silniční válceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8439Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) a pro výrobu nebo 
konečnou úpravu papíru, kartónu či lepenky
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8441Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, 
kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném 
čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25 % ceny výrobku 
přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8444 až 8447Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmysluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
ex 8448Pomocné strojní zařízení pro použití se stroji čísel 8444 a 8445Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8452Šicí stroje, vyjma strojů pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, 
podstavce a kryty zvlášť upravené pro šicí stroje; jehly do šicích strojů
  
- Šicí stroje (jenom vázaný steh) s hlavami o hmotnosti nepřesahující 16 kg 
bez motoru nebo 17 kg s motorem
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu,
- kde hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při sestavování hlavy 
(bez motoru) nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- použité mechanismy napínání nitě, háčkování a klikatého stehu jsou již původní
    
- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu 
8456 až 8466Obráběcí stroje a stroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8469 až 8472Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, stroje 
pro automatické zpracování dat, kopírovací stroje, drátové šičky)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8480Formovací rámy pro slévání kovů; formovací základny; modely pro formy, 
formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, 
nerostné materiály, kaučuk nebo plasty
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8482Kuličková nebo válečková ložiskaVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném 
čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
8484Těsnění a podobné spojové prvky z kovové fólie kombinované s jiným materiálem 
nebo ze dvou či více vrstev kovu; sady nebo soupravy těsnění nebo podobných spojů, 
rozdílného složení, uložené v sáčcích, obálkách nebo podobných obalech
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8485Části a součásti strojů a přístrojů bez elektrických konektorů, izolace, cívek, 
kontaktů nebo jiných elektrických prvků, které v této kapitole nejsou jinde ani zahrnuty ani uvedeny
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
ex kapitola 85Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam 
a reprodukci zvuku, přístroj pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku 
a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě těch, které spadají 
do těchto čísel nebo částí čísel, pro které jsou pravidla stanovena níže: 8501, 
8502, ex 8518, 8519 až 8529, 8535 až 8537, 8542, 8544 až 8546 a 8548
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8501Elektrické motory a generátory (vyjma generátorových soustrojí)Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 
8503 použity je- nom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8502Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče (konvertory)Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8503 
nebo 8501 použity, bráno souhrnně, jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8518Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; 
elektrické nízkofrekvenční 
zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů 
nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541
nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
8519Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, 
kazetové přehrávače a jiné přístroje 
pro reprodukci zvuku, které neobsahují zařízení pro záznam zvuku
  
- Elektrické gramofonyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů 
nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 
3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
30 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů 
nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8520Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, 
též s reprodukčním zařízením
Výroba :
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8521Videofonické přístroje pro záznam a reprodukciVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8522Části, součásti a příslušenství přístrojů čísel 8519 až 8521Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8523Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, kromě výrobků kapitoly 37Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8524Gramofonové desky, magnetofonové pásky a jiná nahraná média 
pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric 
a galvanických otisků pro výrobu desek, ale kromě výrobků kapitoly 37
  
- Matrice a galvanické otisky pro výrobu gramofonových desekVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
- JinéVýroba :
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8523 
použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8525Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo 
televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením 
pro záznam a reprodukci zvuku; televizní kamery
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 %
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 %
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů
nepřesahuje hodnotu použitých
původních materiálů, a
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541
nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541
nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
8526Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační 
přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 %
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 %
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů
nepřesahuje hodnotu použitých
původních materiálů, a
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541
nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541
nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
8527Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, 
též kombinované, ve stejné skříni, s přístrojem pro záznam nebo 
reprodukci zvuku nebo s hodinami
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541
nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
8528Televizní vysílače (včetně videomonitorů a videoprojektorů), též kombinované 
v jedné skříni s rozhlasovými přijímači nebo přístroji na snímání zvuku 
nebo obrazu nebo reprodukčními přístroji
  
- Přístroje pro záznam nebo reprodukci obrazu, které mají videotunerVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 
3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
30 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
40 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů 
nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 
3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541
nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
8529Části a součásti vhodné výlučně nebo hlavně k přístrojům čísel 8525 až 8528  
- Vhodné hlavně nebo výlučně k přístrojům pro záznam nebo reprodukci obrazuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 
3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541
nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
8535 a 8536Elektrické přístroje pro spínání a ochranu elektrických obvodů 
nebo k připojování elektrických obvodů či zapojování uvnitř elektrických obvodů
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
v čísle 8538 použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8537Rozvaděče, rozvodové panely (včetně číslicových řídicích panelů), 
ovládací (dispečerské) stoly, pulty, skříně a ostatní základny vybavené 
dvěmi nebo více zařízeními čísla 8535 nebo 8536, pro elektrická zařízení 
nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů 
a přístrojů kapitoly 90, vyjma spínací přístroje čísla 8517
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
v čísle 8538 použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku 
přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8541Diody, tranzistory a podobné polovodičové součástky, 
kromě plátků ještě nenařezaných na čipy
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
v čísle 8541 nebo 8542 použity, bráno souhrnně, jenom 
do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
8542Elektronické integrované obvody a mikrosoustavyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu   
8544Dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované (též lakovým povrchem 
nebo anodickým okysličením) a ostatní izolované elektrické vodiče, 
též s přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivých 
opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkami
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8545Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáče, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro 
elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo jiného uhlíku, 
též spojené s kovem, pro elektrické účely
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8546Elektrické izolátory z libovolného materiáluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8547Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje a zařízení, 
zcela vyrobené z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, 
do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi 
(např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, 
vyjma izolátory čísla 8546; izolační trubky a jejich spojky, 
z obecných kovů, s vnitřní izolací
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8548Elektrické části a součásti strojů a přístrojů neuvedené ani nezahrnuté jinde v této kapitoleVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8601 až 8607Železniční a tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součástiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8608Kolejový svrškový upevňovací materiál a nepojízdná zařízení; 
mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, 
kontrolní, ovládací pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, 
pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní 
nebo letištní zařízení; jejich části a součásti
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek 
použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8609Kontejnery (včetně kontejnerů pro dopravu tekutin) zvlášť 
konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravy
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
ex kapitola 87Vozidla jiná než železniční nebo tramvajový vozový park a jejich části, 
součásti a příslušenství; kromě vozidel náležících do těchto čísel nebo částí 
a součástí čísel, pro která jsou pravidla stanovena níže: 8709 až 8711, 
ex 8712, 8715 a 8716
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
8709Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení, 
typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo letištích 
pro dopravu zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané 
na nástupištích železničních stanic; jejich části a součásti
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek 
použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8710Tanky a jiná obrněná bojová vozidla s motorovým pohonem,
též vybavená zbraněmi; jejich části a součásti
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek 
použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8711Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavené pomocným motorem,
též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky
  
- Se spalovacím motorem s vratným pohybem pístů o objemu válců:  
- - nepřesahujícím 50 ccmVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- - přesahujícím 50 ccmVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
25 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž: - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje
30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8712Jízdní kola bez kuličkových ložisekVýroba z materiálů nezařazených v čísle 8714Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8715Dětské kočárky a jejich části a součástiVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8816Přívěsy a návěsy; jiná vozidla bez mechanického pohonu; 
jejich části a součásti
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8801 a 8802Balóny a vzducholodě, kluzáky, větroně, rogala a ostatní bezmotorová letadla; 
ostatní letadla (např. vrtulníky, letouny), kosmické lodě, družice a jejich startovací zařízení
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny 
v čísle jiném než čísle výrobku
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
8803Části a součásti zboží čísla 8801 nebo 8802Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 8803 
nepřesahuje 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
8804Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotující padáky;
jejich části a součásti a příslušenství k nim
- Rotující padáky
Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla včetně jiných 
materiálů čísla 8804
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 8804 
nepřesahuje 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
8805Letecké katapulty, simulátory a podobné přístroje a zařízení a jejich částiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 8805 
nepřesahuje 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
kapitola 89Námořní a říční plavidlaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle 
jiném než čísle výrobku. Nelze však použít trupy čísla 8906
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex kapitola 90Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, 
kontrolní a přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; 
jejich části, součásti a příslušenství; kromě nástrojů a přístrojů 
spadajících do těchto čísel nebo částí a součástí čísel, pro něž 
jsou pravidla stanovena níže: 9001, 9002, 9004, ex 9005, 
ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 až 9020, 9024 až 9033
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
9001Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, 
jiné než zařazené do čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo 
desek; čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články 
z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9002Čočky, hranoly a zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, 
zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného skla
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9004Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobkyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
ex 9005Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy, 
jejich podstavce a rámy, kromě astronomických refrakčních teleskopů 
a jejich rámů a podstavců
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9006Fotografické (jiné než kinematografické) kamery; přístroje 
a žárovky pro bleskové světlo (jiné než elektricky zapalované bleskové žárovky)
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů 
nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
9007Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji 
pro záznam nebo reprodukci zvuku
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů 
nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
9011Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, 
mikrokinematografii nebo mikroprojekci
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9014Jiné navigační nástroje a přístrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9015Geodetické, topografické, zeměměřické, nivelační, fotogrammetrické, 
hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo 
geofyzikální nástroje a přístroje, vyjma busol; dálkoměry
Výroba v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9016Váhy o citlivosti 5 cg nebo citlivější, též se závažímiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9017Kreslicí, rýsovací nebo početní přístroje (například kreslicí stroje, pantografy, 
úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla 
(například metry, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), 
jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9018Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje 
a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, 
jakož i přístroje ke zkoušení zraku
  
- Stomatologická křesla se stomatologickými přístroji a nástroji včetně plivátekVýroba z materiálů libovolného čísla, včetně jiných materiálů čísla 9018Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu 
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
9019Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje,
přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací a jiné léčebné dýchací přístroje
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
9020Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, vyjma ochranných masek 
bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené 
ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
9024Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, 
pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů 
(například kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9025Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, 
tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační a vzájemně kombinované
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9026Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, 
tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů 
(například průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřidla tepla), 
vyjma přístrojů a nástrojů čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9027Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory 
(například polarimetry , refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); 
přístroje a nástroje pro určování vazkosti (viskozity), pórovitosti, roztažnosti, 
povrchového napětí a podobně; přístroje a nástroje pro kalometrická akustická 
nebo fotometrická měření (včetně expozimetrů); mikrotomy
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9028Plynoměry, měřiče kapalin a elektroměry, včetně jejich kalibračních přístrojů  
- Části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
9029Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, 
krokoměry apod.; rychloměry a tachometry, vyjma těch, které patří 
do čísla 9014 nebo 9015; stroboskopy
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9030Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření 
a kontrolu elektrických veličin, vyjma měřičů čísla 9028; přístroje a nástroje 
na měření nebo zjišťování záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického 
nebo jiného ionizujícího záření
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9031Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole 
neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9032Automatické regulační nebo řídicí přístroje a nástrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9033Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole nezahrnuté ani neuvedené, 
pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
ex kapitola 91Hodiny a budíky a jejich části a součásti; kromě těch, 
které náleží do dále uvedených čísel, pro něž jsou pravidla stanovena níže: 
9105, 9109 až 9113
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
 
9105Jiné hodinyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
9109Hodinové stroje, úplné a smontovanéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
9110Hodinové nebo hodinkové strojky, úplné, nesmontované 
nebo částečně smontované (soupravy); neúplné, 
nesmontované hodinové nebo hodinkové strojky
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
9111Pouzdra a jejich části k hodinkámVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 
hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
9112Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům, typu podobného 
pro jiné zboží této kapitoly, a jejich části a součásti
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu, a
- v níž v rámci uvedeného limitu se používají materiály zařazené 
do stejného čísla jako výrobek v hodnotě nepřesahující 5 %
ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
9113Hodinkové pásky, řemínky a náramky a jejich části a součásti    
- Z obecného kovu, též pokoveného nebo plátovaného drahým kovemVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % 
ceny výrobku přímo ze závodu
Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech, 
které poskytuje charakter původu
(1)(2)(3)
kapitola 92Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
40 % ceny výrobku přímo ze závodu
kapitola 93Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9401 a
ex 9403
Kovový nábytek (obecný kov), včetně bavlněné tkaniny 
bez vycpávky o hmotnosti max. 300 g/m2
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku,
nebo
výroba z bavlněné látky již zhotovené ve formě připravené 
pro použití čísla 9401 nebo 9403 za předpokladu, že:
- její hodnota nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- všechny použité ostatní materiály jsou již původní a zařazeny 
v čísle jiném než 9401 nebo 9403
9405Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté; 
světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky 
s nesnímatelným světelným zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9406Montované stavbyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9503Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; 
skládanky všeho druhu
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9506Předměty a vybavení pro gymnastiku, atletiku, jiné sporty (vyjma stolního tenisu) 
nebo venkovní hry, nespecifikované nebo nezahrnuté jinde v této kapitole; 
bazény na plavání a pádlování
Výroba z materiálů nezařazených ve stejném čísle jako výrobek. 
Lze však použít hrubě tvarované bloky pro výrobu hlavic golfových holí 
a ostatní materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 
5 % ceny výrobku přímo ze závodu
9507Rybářské pruty, udice a ostatní výrobky pro lov na udici; podběráky, 
síťky na motýly a podobné síťky a sítě; umělé volavky („ptáci“) 
(jiné než čísla 9208 nebo 9705) a podobné lovecké potřeby
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze ale použít materiály zařazené ve stejném čísle, 
když jejich hodnota nepřesahuje 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9601 a
ex 9602
Výrobky ze zvířecích, rostlinných nebo nerostných vyřezávacích materiálůVýroba z „opracovaných“ vyřezávacích materiálů stejného čísla
ex 9603Košťata, kartáče a štětce (kromě proutěných košťat apod. a štětců vyrobených 
z kuních a veverčích chlupů), ručně ovládané mechanické smetáky na podlahy 
(bez pohonu), nátěrové podložky a válečky, stírače a mopy
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 
50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9605Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvůKaždý předmět soupravy musí splňovat pravidlo, které by se ho týkalo, 
kdyby nebyl zařazen do soupravy. Lze však zařadit nepůvodní předměty, 
jestliže jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy přímo ze závodu
9606Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků 
nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovary
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9608Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo 
jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; 
patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; 
části a součásti těchto výrobků, 
včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, 
než je číslo výrobku. Lze ale použít ocelová pera (do násadky) a hroty ocelových per 
a jiné materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 
5 % ceny výrobku přímo ze závodu
9612Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo 
jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; barvicí podušky, 
též napuštěné, též v krabičkách
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9613Cigaretové a jiné zapalovače, též mechanické nebo elektrické, 
a jejich části a součásti jiné než knoty a kamínky:
 
- Piezoelektrické zapalovačeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 
nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 
nepřesahuje 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9614Dýmky nebo dýmkové hlaviceVýroba z nahrubo opracovaných bloků

PŘÍLOHA III K PROTOKOLU 3

VZOR průvodního osvědčení EUR. 1 zmíněného v článcích 7, 9 a 10

(žádost a osvědčení)

(žádost a osvědčení)

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

PŘÍLOHA IV K PROTOKOLU 3

PŘÍLOHA IV K PROTOKOLU 3

PŘÍLOHA V K PROTOKOLU 3

Zvláštní razítko, na které odkazuje odstavec 4(b) článku 13

1) Iniciály nebo znak vyvážející země

2) Informace nezbytné pro identifikaci schváleného vývozce

Poznámky pod čarou

1) platné pouze pro položku 2828902 podle slovinské celní nomenklatury

2) platné pouze pro položku 3602001 podle slovinské celní nomenklatury

3) platné pouze pro položku 4013903 podle slovinské celní nomenklatury

4) platné pouze pro položku 4013909 podle slovinské celní nomenklatury

5) platné pouze pro položku 7208139 podle slovinské celní nomenklatury

6) platné pouze pro položku 7208149 podle slovinské celní nomenklatury

7) platné pouze pro položku 7208229 podle slovinské celní nomenklatury

8) platné pouze pro položku 7208239 podle slovinské celní nomenklatury

9) platné pouze pro položku 7208249 podle slovinské celní nomenklatury

1) s výjimkou 87032219 v souladu s českou celní nomenklaturou a 8703229 v souladu se slovinskou celní nomenklaturou

1) Například: dovozní doklady, průvodní osvědčení, faktury, prohlášení výrobce atd., které se týkají výrobků používaných ve výrobě nebo zboží reexportovaného ve stejném státu.

1) Iniciály nebo znak vyvážející země

2) Informace nezbytné pro identifikaci schváleného vývozce

Přesunout nahoru