Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 223/1994 Sb.Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.

Částka 68/1994
Platnost od 06.12.1994
Účinnost od 01.01.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

223

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 1994

o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky a o některých opatřeních s tím souvisejících

§ 1

(1) Československá obchodní a průmyslová komora1) se slučuje s Hospodářskou komorou České republiky.2) Československá obchodní a průmyslová komora zaniká dnem účinnosti tohoto zákona.

(2) Tímto dnem vstupuje Hospodářská komora České republiky do veškerých majetkových a jiných práv, jakož i povinností Československé obchodní a průmyslové komory jako její právní nástupce.

§ 2

Členové Československé obchodní a průmyslové komory se dnem účinnosti tohoto zákona stávají členy Hospodářské komory České republiky.

§ 3

(1) Rozhodčí soud působící při Československé obchodní a průmyslové komoře se dnem účinnosti tohoto zákona stává stálým rozhodčím soudem působícím při Hospodářské komoře České republiky a jeho označení se mění na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Předsednictvo dosavadního Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory je Předsednictvem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Statut a Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory3) je Statutem a Řádem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

(2) Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je rozhodčím soudem ve smyslu Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědecko-technické spolupráce v rozhodčím řízení.4)

(3) Rozhodčí smlouvy (doložky) odkazující na pravomoc a příslušnost Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory nebo Rozhodčího soudu působícího při Československé obchodní a průmyslové komoře se považují nadále za rozhodčí smlouvy (doložky) uzavřené ve prospěch Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.

§ 4

Zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. f) se na konci věty připojují tato slova: "šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničím a v souvislosti s tím vydávají a rozšiřují informativní a odborné publikace,".

2. V § 4 odst. 1 písm. g) se čárka na konci nahrazuje středníkem a za středník se připojují tato slova: "tato osvědčení mají povahu veřejných listin,".

3. § 19 včetně poznámky č. 5) zní:

"§ 19

(1) Při Hospodářské komoře České republiky působí jako stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení.

(2) V čele stálého rozhodčího soudu (dále jen "rozhodčí soud") je předsednictvo jmenované představenstvy obou komor na dobu tří let. Předseda rozhodčího soudu má právo účastnit se jednání představenstev obou komor. Předsednictvo rozhodčího soudu je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů. Předsednictvo rozhodčího soudu se skládá z předsedy, místopředsedů a členů. Předsednictvo volí předsedu a místopředsedy, kteří jednají jménem rozhodčího soudu.

(3) Rozhodčí soud rozhoduje majetkové spory podle zvláštního zákona.5)

(4) Způsob řízení a rozhodování, způsob jmenování rozhodců, jejich počet, organizační uspořádání rozhodčího soudu, sazebník odměn rozhodců, pravidla o nákladech řízení a další otázky související s činností rozhodčího soudu a jejím ekonomickým zajištěním upravuje Statut a Řád rozhodčího soudu.

5) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.".


ČÁST TŘETÍ

Zrušovací a závěrečná ustanovení

§ 6

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.

3) Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 115/1974 Sb., o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů, vznikajících ze vztahů hospodářské a vědecko-technické spolupráce v rozhodčím řízení.

Přesunout nahoru