Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 218/1994 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 67/1994
Platnost od 30.11.1994
Účinnost od 30.11.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

218

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 2 se za písmeno j) doplňuje nové písmeno k), které zní:

"k) k převodu 3,0 mld. Kč do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 1995, které budou v letech 1995 a 1996 použity na financování investičních akcí Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.".

2. V § 15 odst. 3 se za slova "odstavce 2" vkládají slova "písm. a) až j)".

3. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zmocňuje, aby po projednání s Ministerstvem financí vydalo obecně závazný právní předpis, kterým se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení podle § 15 odst. 2 písm. k) tohoto zákona.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru