Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 215/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)

Částka 66/1994
Platnost od 18.11.1994
Účinnost od 28.01.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. září 1984 byl v Ženevě sjednán Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP).

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 26. listopadu 1986.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 písm. a) a b) dnem 28. ledna 1988 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Dne 30. září 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje za vázanou Protokolem k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) ze dne 28. září 1984 s účinností od 1. ledna 1993.

Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.

Do anglického znění Protokolu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu životního prostředí.

PROTOKOL

k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)

Smluvní strany

si připomínají, že Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (dále jen „Úmluva“) vstoupila v platnost dne 16. března 1983,

vědomy si důležitosti Programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (dále jen „EMEP“), jak o něm ustanovují články 9 a 10 Úmluvy,

informovány o dosud dosažených pozitivních výsledcích EMEP,

uznávají, že realizaci EMEP až dosud umožňovaly finanční prostředky poskytované Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a dobrovolné příspěvky vlád,

majíce na mysli, že příspěvky UNEP budou poskytovány jen do konce roku 1984 a že tento příspěvek spolu s dobrovolnými příspěvky vlád nepostačoval k úplnému vydržování pracovního plánu EMEP, a tudíž bude nutné zajistit dlouhodobé financování po roce 1984,

berouce v úvahu výzvu Evropské hospodářské komise svým členským státům, obsaženou v jejím rozhodnutí B (XXXVIII), poskytovat na základě, který bude určen první schůzí Výkonného sboru Úmluvy (dále jen „Výkonný sbor“) finanční zdroje, jež by Výkonnému sboru umožnily vykonávat jeho činnost, zejména pokud jde o práce EMEP,

zjišťují, že Úmluva neobsahuje žádné ustanovení o financování EMEP, a je proto nutné provést v této záležitosti odpovídající úpravu,

berouce v úvahu články, jimiž se má řídit návrh formálního nástroje k doplnění Úmluvy, jak jsou seznámeny v doporučeních, jež přijal Výkonný sbor na svém prvním zasedání (7. - 10. června 1983),

dohodly se takto:

Článek 1

Definice použitých pojmů

Pro účely tohoto protokolu

1. „Vyměřený podíl OSN“ (UN Assessment Rate) značí poplatek smluvní strany za daný finanční rok podle vyměřovací stupnice pro rozvrhování výdajů Organizace spojených národů,

2. „Finanční rok“ znamená finanční rok Organizace spojených národů a „roční základ“ a „roční náklady“ jsou pojmy podle toho přiměřeně vymezené,

3. „Všeobecný svěřenský fond“ (General Trust Fund) označuje Všeobecný svěřenský fond pro financování realizace Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, který byl zřízen generálním sekretářem OSN,

4. „Geografický rozsah EMEP“ (Geographical Scope of EMEP) označuje území, na němž se provádí monitorování, koordinované mezinárodními středisky EMEP.*)

Článek 2

Financování EMEP

Financování EMEP bude hradit roční náklady mezinárodních středisek spolupracujících v rámci EMEP na činnostech uvedených v pracovním programu Řídicího výboru EMEP.

Článek 3

Příspěvky

1. Podle ustanovení tohoto článku bude financování EMEP sestávat z povinných příspěvků, doplněných o dobrovolné příspěvky. Příspěvky mohou být poskytovány smluvními stranami ve volně směnitelných měnách, v nesměnitelných měnách nebo ve věcné formě.

2. Povinné příspěvky budou poskytovány ročně všemi smluvními stranami tohoto protokolu, které se nalézají v geografickém rozsahu EMEP.

3. Dobrovolné příspěvky mohou být poskytovány smluvními stranami nebo signatáři tohoto protokolu i tehdy, jestliže jejich území leží vně geografického rozsahu EMEP, a rovněž, po souhlasu Výkonného sboru, na doporučení Řídicího výboru EMEP, kteroukoli jinou zemí, organizací nebo jednotlivci, chtějícími přispět k pracovnímu programu.

4. Roční náklady pracovního programu budou uhraženy povinnými příspěvky. Peněžní a věcné příspěvky, jako například ty, jež poskytne hostitelská země mezinárodních středisek, budou v pracovním programu specifikovány. V závislosti na souhlasu Výkonného sboru mohou být dobrovolné příspěvky na doporučení Řídicího výboru EMEP použity buď na snížení povinných příspěvků, nebo k financování specifických činností v rámci rozsahu EMEP.

5. Povinné a dobrovolné příspěvky v hotovosti budou skládány na Všeobecný svěřenský fond.

Článek 4

Podíl na nákladech

1. Povinné příspěvky se budou poskytovat v souladu s podmínkami a náležitostmi, uvedenými v příloze k tomuto protokolu.

2. Výkonný sbor uváží nutnost pozměnit přílohu:

a) jestliže se roční rozpočet EMEP zvýšil na dvouapůlnásobek úrovně ročního rozpočtu roku, v němž tento protokol vstoupil v platnost, nebo rozpočtu pro rok poslední úpravy přílohy, cokoli nastane později, nebo

b) jestliže Výkonný sbor na doporučení Řídicího výboru EMEP pověří nové mezinárodní středisko, nebo

c) šest let poté, kdy tento protokol vstoupil v platnost, nebo šest let po poslední úpravě přílohy, cokoli nastane později.

3. Úprava přílohy musí být přijata jednomyslným souhlasem Výkonného sboru.

Článek 5

Roční rozpočet

Roční rozpočet EMEP vypracuje Řídicí výbor EMEP a musí být schválen Výkonným sborem nejpozději jeden rok před začátkem finančního roku, na který se vztahuje.

Článek 6

Úpravy Protokolu

1. Každá smluvní strana tohoto protokolu může navrhnout jeho úpravu.

2. Text navrhované úpravy bude předložen písemně výkonnému sekretáři Evropské hospodářské komise, který jej sdělí všem smluvním stranám Protokolu. Výkonný sbor bude jednat o navrhované úpravě na své nejbližší výroční schůzi za předpokladu, že návrhy byly rozeslány výkonným sekretářem Evropské hospodářské komise smluvním stranám Protokolu aspoň 90 dní předem.

3. Úprava současného Protokolu, jiná než úprava jeho přílohy, musí být přijata souhlasem reprezentantů smluvních stran tohoto protokolu a pro smluvní strany Protokolu, které ji přijaly, vstoupí v platnost 90. den poté, kdy dvě třetiny těchto smluvních stran uložily u depozitáře dokumenty o přijetí úpravy. Úprava vstoupí v platnost pro každou jinou smluvní stranu 90. dne poté, kdy tato smluvní strana uložila svůj dokument o přijetí úpravy.

Článek 7

Urovnávání sporů

Jestliže mezi dvěma nebo více smluvními stranami tohoto protokolu vznikne spor o jeho výklad nebo uplatňování, budou usilovat o vyřešení cestou vyjednávání nebo jakýmkoli jiným způsobem urovnávání sporů, který pro ně bude přijatelným.

Článek 8

Podepsání

1. Tento protokol bude vystaven k podpisu v úřadovně Organizace spojených národů v Ženevě od 28. září 1984 do 5. října 1984 včetně, poté v ústředí Organizace spojených národů v New Yorku až do 4. dubna 1985, pro členské státy Evropské hospodářské komise a rovněž pro státy, které u Evropské hospodářské komise mají poradní postavení, v souladu s odstavcem 8 resoluce Ekonomické a sociální rady č. 36 (IV) z 28. března 1947, a pro organizace regionální ekonomické integrace, tvořené suverénními členskými státy Evropské hospodářské komise, které jsou kompetentní, pokud jde o projednávání, uzavírání a uplatňování mezinárodních dohod, v záležitostech, na které se vztahuje tento protokol, za předpokladu, že tyto státy a organizace, o něž jde, jsou smluvními stranami Úmluvy.

2. V záležitostech, které spadají pod jejich kompetenci, budou tyto organizace regionální ekonomické integrace samy vykonávat práva a plnit závazky, které tento protokol přisuzuje jejich členským státům. V těchto případech nebudou mít členské státy těchto organizací oprávnění vykonávat tato práva jednotlivě.

Článek 9

Ratifikace, přijetí, souhlas a přístup

1. Tento protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo souhlasu signatářů.

2. Tento protokol bude vystaven k přistoupení států a organizací, na něž odkazuje odstavec 1 článku 8, od 5. října 1984.

3. Dokumenty o ratifikaci, přijetí, souhlasu nebo o přistoupení budou uloženy u generálního sekretáře Organizace spojených národů, který bude vykonávat funkci depozitáře.

Článek 10

Vstup v platnost

1. Tento protokol vstoupí v platnost 90. dne po dni, kdy:

a) nejméně 19 států a organizací, o nichž se zmiňuje odstavec 1 článku 8 a které jsou v geografickém rozsahu EMEP, uložilo své dokumenty o ratifikaci, přijetí, souhlasu nebo o přistoupení a

b) úhrn vyměřených podílů OSN za tyto státy a organizace přestoupí 40 %.

2. Pro každý stát a organizaci, o nichž se zmiňuje odstavec 1 článku 8, který ratifikuje, přijme nebo odsouhlasí tento protokol nebo k němu přistoupí po splnění požadavků na vstup v platnost, jak jsou stanoveny v odstavci 1 shora, tento protokol vstoupí v platnost 90. dne po datu, kdy tento stát nebo organizace uloží svůj dokument o ratifikaci, přijetí, souhlasu nebo přistoupení.

Článek 11

Odstoupení

1. Kdykoli po pěti letech ode dne, kdy tento protokol vstoupil pro některou smluvní stranu v platnost, může od něj tato strana odstoupit tím, že to písemně oznámí depozitáři. Každé takové odstoupení nabude účinnosti 90. dne po datu, kdy je depozitář přijal.

2. Odstoupení nebude mít žádný vliv na finanční závazky odstupující strany do dne, kdy odstoupení nabude účinnosti.

Článek 12

Autentická znění

Originál tohoto protokolu, jehož anglický, francouzský a ruský text jsou stejně platné, bude uložen u generálního sekretáře Organizace spojených národů.

Na znamení toho níže podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tento protokol.

V Ženevě dne 28. září 1984.

PŘÍLOHA,

na niž odkazuje článek 4 Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)

Povinné příspěvky na společnou úhradu nákladů financování Programu spolupráce pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) budou vypočteny podle dále uvedené stupnice:

Běloruská SSR0,71 %
Bulharsko0,35 %
Československo1,54 %
Finsko1,07 %
Island0,06 %
Jugoslávie0,60 %
Lichtenštejnsko0,02 %
Maďarsko0,45 %
Německá demokratická republika2,74 %
Norsko1,13 %
Polsko1,42 %
Portugalsko0,30 %
Rakousko1,59 %
Rumunsko0,37 %
San Marino0,02 %
Vatikán0,02 %
Svaz sovětských socialistických republik20,78 %
Španělsko3,54 %
Švédsko2,66 %
Švýcarsko2,26 %
Turecko0,60 %
Ukrajinská SSR2,60 %
Členské státy Evropské hospodářské komise: 
Belgie2,36 %
Dánsko1,38 %
Francie11,99 %
Holandsko3,28 %
Irsko0,50 %
Itálie6,89 %
Lucembursko0,10 %
Německá spolková republika15,73 %
Spojené království Velké Británie a Irska8,61 %
Evropské hospodářské společenství3,33 %
Celkem100,00 %

Uspořádání smluvních stran v této příloze je výslovně uvedeno v poměru podle systému podílů na nákladech, na němž se usnesl Výkonný sbor Úmluvy. V důsledku toho je toto sestavení specifické pro Protokol o financování EMEP.

Poznámky pod čarou

*) V současné době jde o tato mezinárodní střediska: Chemické koordinační středisko, Meteorologické syntetizační středisko-východ a Meteorologické syntetizační středisko-západ.

Přesunout nahoru